EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R0530

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/530 z dne 27. marca 2019 o določitvi referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin, in sicer insekte in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete, viruse, viroide in fitoplazme

C/2019/2268

UL L 88, 29.3.2019, str. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/530/oj

29.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/530

z dne 27. marca 2019

o določitvi referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin, in sicer insekte in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete, viruse, viroide in fitoplazme

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (1) in zlasti člena 93(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/631 (2) so bili ustanovljeni referenčni laboratoriji Evropske unije za škodljive organizme rastlin, in sicer insekte in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete ter viruse, viroide in fitoplazme.

(2)

Po ustanovitvi navedenih referenčnih laboratorijev EU je Komisija izvedla javni razpis za določitev referenčnih laboratorijev EU za škodljive organizme rastlin, in sicer insekte in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete ter viruse, viroide in fitoplazme.

(3)

Konzorcij pod vodstvom francoske agencije za hrano, okolje ter zdravje in varnost pri delu (Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety – ANSES), ki vključuje tudi avstrijsko agencijo za zdravje in varnost hrane (Agency for Health and Food Safety – AGES), se je prijavil na razpis za določitev referenčnega laboratorija EU za škodljive organizme rastlin za insekte in pršice.

(4)

Konzorcij pod vodstvom francoske agencije za hrano, okolje ter zdravje in varnost pri delu (Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety – ANSES), ki vključuje tudi flamski raziskovalni inštitut za kmetijstvo, ribištvo in hrano (Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food – ILVO, Belgija), se je prijavil na razpis za določitev referenčnega laboratorija EU za škodljive organizme rastlin za ogorčice.

(5)

Konzorcij pod vodstvom nizozemske agencije za varnost hrane in potrošniških proizvodov – nacionalnega referenčnega središča za zdravje rastlin (Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health – NVWA-NRC), ki vključuje tudi flamski raziskovalni inštitut za kmetijstvo, ribištvo in hrano (Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food – ILVO, Belgija), italijansko raziskovalno središče za varstvo in certificiranje rastlin (Research Centre for Plant Protection and Certification – CREA-DC (DIALAB), Italija) in slovenski nacionalni inštitut za biologijo (National Institute of Biology – NIB, Slovenija), se je prijavil na razpis za določitev referenčnega laboratorija EU za škodljive organizme rastlin za bakterije.

(6)

Francoska agencija za hrano, okolje ter zdravje in varnost pri delu (Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety – ANSES) se je prijavila na razpis za določitev referenčnega laboratorija EU za škodljive organizme rastlin za glive in oomicete.

(7)

Konzorcij pod vodstvom nizozemske agencije za varnost hrane in potrošniških proizvodov – nacionalnega referenčnega središča za zdravje rastlin (Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health – NVWA-NRC), ki vključuje tudi italijansko raziskovalno središče za varstvo in certificiranje rastlin (Research Centre for Plant Protection and Certification – CREA-DC (DIALAB), Italija) in slovenski nacionalni inštitut za biologijo (National Institute of Biology – NIB, Slovenija), se je prijavil na razpis za določitev referenčnega laboratorija EU za škodljive organizme rastlin za viruse, viroide in fitoplazme.

(8)

Ocenjevalni in izbirni odbor, imenovan za razpis, je ugotovil, da vsi navedeni konzorciji in laboratoriji izpolnjujejo zahteve iz člena 93(3) Uredbe (EU) 2017/625 in bi lahko bili odgovorni za naloge iz člena 94 navedene uredbe.

(9)

Navedene štiri konzorcije in navedeni laboratorij bi zato bilo treba določiti kot referenčne laboratorije EU za posamezne škodljive organizme rastlin za insekte in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete ter viruse, viroide in fitoplazme. Njihovi delovni programi bi morali biti oblikovani v skladu s cilji in prednostnimi nalogami ustreznih delovnih programov, ki jih Komisija sprejme v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(10)

Za zagotovitev ustrezne ravni metod za analize, teste ali diagnoze ter razvoja potrjenih metod in usklajene pomoči uradnim laboratorijem ter v skladu s točko (b) člena 93(2) Uredbe (EU) 2017/625 bi bilo treba določitev referenčnih laboratorijev EU redno pregledovati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za insekte in pršice

Za referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za insekte in pršice, odgovoren za podporo horizontalnim dejavnostim Komisije in držav članic na področju zdravja rastlin, se določi naslednji konzorcij:

 

konzorcij pod vodstvom francoske agencije za hrano, okolje ter zdravje in varnost pri delu (Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety – ANSES, Plant Health Laboratory, Entomology and Invasive Plants Unit, 755 avenue du campus Agropolis, CS 30016, 34988 Montferrier-sur-Lez cedex, Francija),

ki zajema tudi:

avstrijsko agencijo za zdravje in varnost hrane (Agency for Health and Food Safety – AGES, Institute for Sustainable Plant Production, Spargelfeldstraße 191, 1220 Dunaj, Avstrija).

Člen 2

Referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za ogorčice

Za referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za ogorčice, odgovoren za podporo horizontalnim dejavnostim Komisije in držav članic na področju zdravja rastlin, se določi naslednji konzorcij:

 

konzorcij pod vodstvom francoske agencije za hrano, okolje ter zdravje in varnost pri delu (Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety – ANSES, Plant Health Laboratory, Nematology Unit, Domaine de la Motte au Vicomte – BP 35327, 35653 Le Rheu, Francija),

ki zajema tudi:

flamski raziskovalni inštitut za kmetijstvo, ribištvo in hrano (Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food – ILVO, Plant Sciences, Nematology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Belgija).

Člen 3

Referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za bakterije

Za referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za bakterije, odgovoren za podporo horizontalnim dejavnostim Komisije in držav članic na področju zdravja rastlin, se določi naslednji konzorcij:

konzorcij pod vodstvom nizozemske agencije za varnost hrane in potrošniških proizvodov – nacionalnega referenčnega središča za zdravje rastlin (Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health – NVWA-NRC, Bacteriology group, Geertjesweg, 15, 6706 EA Wageningen, Nizozemska),

 

ki zajema tudi:

flamski raziskovalni inštitut za kmetijstvo, ribištvo in hrano (Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food – ILVO, Plant Sciences, Bacteriology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Belgija),

italijansko raziskovalno središče za varstvo in certificiranje rastlin (Research Centre for Plant Protection and Certification – CREA-DC (DIALAB), Laboratory of Phytopathology, Bacteriology group, via Carlo Giuseppe Bertero 22, 00156 Rim, Italija),

slovenski nacionalni inštitut za biologijo (National Institute of Biology – NIB, Department of Biotechnology and Systems Biology, Bacteriology and Metrology Unit, Laboratory for diagnostics of bacteria, Večna pot 111, Ljubljana, Slovenija).

Člen 4

Referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za glive in oomicete

Za referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za glive in oomicete, odgovoren za podporo horizontalnim dejavnostim Komisije in držav članic na področju zdravja rastlin, se določi naslednji laboratorij:

 

francoska agencija za hrano, okolje ter zdravje in varnost pri delu (Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety – ANSES, Plant Health Laboratory, Mycology Unit, Domaine de Pixérécourt, CS 400009, 54220 Malzéville, Francija).

Člen 5

Referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za viruse, viroide in fitoplazme

Za referenčni laboratorij Evropske unije za škodljive organizme rastlin za viruse, viroide in fitoplazme, odgovoren za podporno horizontalnim dejavnostim Komisije in držav članic na področju zdravja rastlin, se določi naslednji konzorcij:

konzorcij pod vodstvom nizozemske agencije za varnost hrane in potrošniških proizvodov – nacionalnega referenčnega središča za zdravje rastlin (Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health – NVWA-NRC, Virology group, Geertjesweg, 15, 6706 EA Wageningen, Nizozemska),

 

ki zajema tudi:

italijansko raziskovalno središče za varstvo in certificiranje rastlin (Research Centre for Plant Protection and Certification – CREA-DC (DIALAB), Laboratory of Phytopathology, Virology group, via Carlo Giuseppe Bertero 22, 00156 Rim, Italija),

slovenski nacionalni inštitut za biologijo (National Institute of Biology – NIB, Department of Biotechnology and Systems Biology, Microbiology Unit, Laboratory for diagnostics of viruses, viroids and phytoplasmas, Večna pot 111, Ljubljana, Slovenija).

Člen 6

Pregled določitve

Določitev referenčnih laboratorijev Evropske unije se redno pregleduje.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/631 z dne 7. februarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z ustanovitvijo referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin (UL L 105, 25.4.2018, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).


Na vrh