EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32019R0260

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/260 на Комисията от 14 февруари 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 по отношение на обема на традиционните търговски потоци между някои от най-отдалечените региони на Съюза и Обединеното кралство

C/2019/866

OB L 44, 15.2.2019г., стр. 1—3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/260/oj

15.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/260 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 по отношение на обема на традиционните търговски потоци между някои от най-отдалечените региони на Съюза и Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (1), и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или, при липсата на такова споразумение — две години след посоченото уведомление, т.е. от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство вземе единодушно решение за удължаване на този срок.

(2)

Споразумението за оттегляне, постигнато от преговарящите, съдържа договорености за прилагането на разпоредбите на правото на Съюза спрямо и в Обединеното кралство след датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на негова територия. В случай че посоченото споразумение влезе в сила, Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 на Комисията (2) ще се прилага спрямо и в Обединеното кралство по време на преходния период в съответствие със споразумението и ще престане да се прилага в края на този период.

(3)

В член 15, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 се предвижда възможност операторите да изнасят в контекста на традиционните търговски потоци или регионалната търговия и да експедират в контекста на традиционните търговски потоци преработени продукти, съдържащи суровини, които са се възползвали от специфичния режим на снабдяване, както е посочено в член 10 от Регламент (ЕС) № 228/2013. Преработвателите, които възнамеряват да изнасят или експедират такива продукти в посочения контекст, могат да направят това в рамките на годишните количества, посочени в приложения II—V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014. Списъкът на третите държави, за които могат да се изнасят тези продукти, е поместен в приложение VI към посочения регламент.

(4)

За да се избегне потенциално нарушаване на традиционните търговски потоци между съответните най-отдалечени региони и Обединеното кралство, обемите на съответните преработени продукти, които понастоящем се експедират от островите Мадейра и Канарските острови към Обединеното кралство в качеството му на държава членка, следва да бъдат изразени в приложения III и IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 като износ за трети държави. Освен това в приложение VI към същия регламент Обединеното кралство следва да се нарича трета държава.

(5)

Поради тези причини Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 следва да бъде съответно изменен.

(6)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (3) прекратяването на прилагането на актове с определена дата възниква при изтичането на последния час на деня с тази дата. Следователно настоящият регламент следва да се прилага от деня, следващ този, на който Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 престане да се прилага спрямо и в Обединеното кралство.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения III, IV и VI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, следващ този, на който Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 престане да се прилага спрямо и в Обединеното кралство.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 на Комисията от 20 февруари 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза (ОВ L 63, 4.3.2014 г., стр. 13).

(3)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III, IV и VI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014 се изменят, както следва:

1)

в приложение III таблицата за островите Мадейра се изменя, както следва:

а)

редовете, отнасящи се до позиции 1905 и 2009 и подпозиции 2202 10 и 2202 90, се заменят със следното:

„1905

116 100

400

2009

*13 480

*20

2202 10

2202 90

752 100

42 900 “

б)

редът, отнасящ се до позиция 2208, се заменя със следното:

„2208

*24 800

*31 200 “

2)

в таблицата в приложение IV редът, отнасящ се до подпозиция 1704 90, се заменя със следното:

„1704 90

417 500

229 000 “

3)

в приложение VI текстът, отнасящ се до Азорските острови и до островите Мадейра, се заменя със следното:

Трети държави, за които се изнасят преработени продукти от Азорските острови и островите Мадейра в контекста на регионалната търговия

Ангола, Венесуела, Гвинея-Бисау, Кабо Верде, Канада, Мароко, Мозамбик, Обединеното кралство, Съединените американски щати и Южна Африка“.


Нагоре