EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32019R0221

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/221 на Комисията от 6 февруари 2019 година за изменение на регламенти (ЕО) № 785/2007, (ЕО) № 379/2009, (ЕО) № 1087/2009, (ЕС) № 9/2010 и (ЕС) № 337/2011 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 389/2011, (ЕС) № 528/2011, (ЕС) № 840/2012, (ЕС) № 1021/2012, (ЕС) 2016/899, (ЕС) 2016/997, (ЕС) 2017/440 и (ЕС) 2017/896 по отношение на името на притежателя на разрешението и представителя на притежателя на разрешението за някои фуражни добавки (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/745

OB L 35, 7.2.2019г., стр. 28—31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/221/oj

7.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 35/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/221 НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2019 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 785/2007, (ЕО) № 379/2009, (ЕО) № 1087/2009, (ЕС) № 9/2010 и (ЕС) № 337/2011 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 389/2011, (ЕС) № 528/2011, (ЕС) № 840/2012, (ЕС) № 1021/2012, (ЕС) 2016/899, (ЕС) 2016/997, (ЕС) 2017/440 и (ЕС) 2017/896 по отношение на името на притежателя на разрешението и представителя на притежателя на разрешението за някои фуражни добавки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейски парламент и на Съвета употребата на 6-фитаза, ендо-1,4-бета-ксиланаза, субтилизин, алфа-амилаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, препарат от Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) и Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104), бе разрешена с регламенти (ЕО) № 785/2007 (2), (ЕО) № 379/2009 (3), (ЕО) № 1087/2009 (4), (ЕО) № 9/2010 (5) и (ЕС) № 337/2011 (6) на Комисията и с регламенти за изпълнение (ЕС) № 389/2011 (7), (ЕС) № 528/2011 (8), (ЕС) № 840/2012 (9), (ЕС) № 1021/2012 (10), (ЕС) 2016/899 (11), (ЕС) 2016/997 (12), (ЕС) 2017/440 (13) и (ЕС) 2017/896 (14) на Комисията.

(2)

Притежателят на разрешението за употреба Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Ltd, подаде заявление съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, в което предлага към съответните разрешения да се добави името на неговия представител и — за разрешенията, предоставени с регламенти (ЕО) № 1087/2009 и (ЕС) № 9/2010, да се промени името на притежателя на разрешението.

(3)

Притежателят на разрешението представи съответната информация в подкрепа на факта, че считано от 30 март 2019 г. Genencor International B.V. ще действа като негов представител за съответните фуражни добавки. Освен това притежателят на разрешението представи съответната информация в доказателство на факта, че дружеството Finnfeeds International Limited е променило името си на Danisco (UK) Ltd.

(4)

Предложената промяна в условията на разрешенията е само от административно естество и не налага да се извърши нова оценка на съответните добавки. Европейският орган за безопасност на храните бе уведомен за подаденото заявление.

(5)

За да може Genencor International B.V. да действа като представител на притежателя на разрешението, е необходимо да бъдат променени условията на съответните разрешения.

(6)

Поради това регламенти (ЕО) № 785/2007, (ЕО) № 379/2009, (ЕО) № 1087/2009, (ЕС) № 9/2010 и (ЕС) № 337/2011 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 389/2011, (ЕС) № 528/2011, (ЕС) № 840/2012, (ЕС) № 1021/2012, (ЕС) 2016/899, (ЕС) 2016/997, (ЕС) 2017/440 и (ЕС) 2017/896 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Тъй като от данните, предоставени от притежателя на разрешението, става ясно, че Genencor International B.V. ще действа като негов представител, считано от 30 март 2019 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 785/2007

Във втората колона от приложението към Регламент (ЕО) № 785/2007 текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 379/2009

1.   В заглавието текстът „Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Limited“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент (ЕО) № 379/2009 текстът „Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Limited“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 3

Изменение на Регламент (ЕО) № 1087/2009

1.   В заглавието текстът „Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Finnfeeds International Limited“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент (ЕО) № 1087/2009 текстът „Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Finnfeeds International Limited“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 4

Изменение на Регламент (ЕС) № 9/2010

1.   В заглавието текстът „Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент (ЕС) № 9/2010 текстът „Danisco Animal Nutrition (правен субект Danisco (UK) Limited)“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 5

Изменение на Регламент (ЕС) № 337/2011

1.   В заглавието текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент (ЕС) № 337/2011 текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 6

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 389/2011

1.   В заглавието текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 389/2011 текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 7

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 528/2011

1.   В заглавието текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 528/2011 текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 8

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 840/2012

1.   В заглавието текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 840/2012 текстът „Danisco Animal Nutrition (правен субект Danisco (UK) Limited)“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 9

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1021/2012

1.   В заглавието текстът „Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1021/2012 текстът „Danisco Animal Nutrition (правен субект Danisco (UK) Limited“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 10

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/899

1.   В заглавието текстът „Danisco (UK) Ltd“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/899 текстът „Danisco (UK) Ltd“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 11

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997

1.   В заглавието текстът „Danisco (UK) Ltd“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 текстът „Danisco (UK) Ltd“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 12

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/440

1.   В заглавието текстът „Danisco (UK) Ltd., осъществяващ търговска дейност като Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/440 текстът „Danisco (UK) Ltd., осъществяващ търговска дейност като Danisco Animal Nutrition“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 13

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/896

1.   В заглавието текстът „Danisco (UK) Ltd“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd., осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

2.   Във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/896 текстът „Danisco (UK) Ltd“ се заменя с „Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.“

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕО) № 785/2007 на Комисията от 4 юли 2007 г. относно разрешаването на 6-фитаза ЕС 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) като фуражна добавка (ОВ L 175, 5.7.2007 г., стр. 5).

(3)  Регламент (ЕО) № 379/2009 на Комисията от 8 май 2009 г. относно разрешително за нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 като хранителна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити), свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Limited) (ОВ L 116, 9.5.2009 г., стр. 6).

(4)  Регламент (ЕО) № 1087/2009 на Комисията от 12 ноември 2009 г. относно разрешаването на ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), субтилизин, получен от Bacillus subtilis (ATCC 2107), и алфа-амилаза, получена от Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978), като фуражна добавка за пилета за угояване, за патици и за пуйки за угояване (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Finnfeeds International Limited) (ОВ L 297, 13.11.2009 г., стр. 4).

(5)  Регламент (ЕС) № 9/2010 на Комисията от 23 декември 2009 г. относно разрешаването на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), като фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки носачки, патици и пуйки за угояване (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (ОВ L 3, 7.1.2010 г., стр. 10).

(6)  Регламент (ЕС) № 337/2011 на Комисията от 7 април 2011 г. относно разрешителното за ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) (ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 19).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 389/2011 на Комисията от 19 април 2011 г. относно разрешителното за ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, субтилизин и алфа-амилаза като фуражна добавка за кокошки носачки (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) (ОВ L 104, 20.4.2011 г., стр. 7).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 528/2011 на Комисията от 30 май 2011 г. относно разрешителното за ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), като фуражна добавка за отбити прасенца и прасета за угояване (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) (ОВ L 143, 31.5.2011 г., стр. 10).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 840/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за разрешаване на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 14).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1021/2012 на Комисията от 6 ноември 2012 г. за разрешаване на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), като фуражна добавка за второстепенни видове домашни птици, различни от патици (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) (ОВ L 307, 7.11.2012 г., стр. 68).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/899 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаването на употребата на 6-фитаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), като фуражна добавка за всички видове домашни птици и всички видове свине (с изключение на прасенца сукалчета) (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd) (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 15).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 на Комисията от 21 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8, произведена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза EC 3.2.1.6, произведена от Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), като фуражна добавка за кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd) (ОВ L 164, 22.6.2016, стр. 4).

(13)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/440 на Комисията от 13 март 2017 г. за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) и Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки (притежател на разрешението Danisco (UK) Ltd., осъществяващ търговска дейност като Danisco Animal Nutrition) (ОВ L 67, 14.3.2017 г., стр. 74).

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/896 на Комисията от 24 май 2017 г. за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), като фуражна добавка в твърдо състояние за всички видове домашни птици и всички видове свине (с изключение на прасенца сукалчета) (притежател на разрешението Danisco (UK) Ltd) (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 123).


Нагоре