EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32019R2072

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019

OV L 319, 10.12.2019., 1./279. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 06/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072

(2019. gada 28. novembris),

ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu, 32. panta 2. punktu, 37. panta 2. punktu, 37. panta 4. punktu, 40. panta 2. punktu, 41. panta 2. punktu, 53. panta 2. punktu, 54. panta 2. punktu, 72. panta 1. punktu, 73. pantu, 79. panta 2. punktu un 80. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/2031 ir piemērojama no 2019. gada 14. decembra. Lai tās noteikumi varētu darboties pilnā mērā, ir jāpieņem īstenošanas noteikumi, kas reglamentēs kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus objektus, kā arī jānosaka attiecīgās prasības, kas vajadzīgas, lai aizsargātu Savienības teritorijas no fitosanitārajiem riskiem.

(2)

Ņemot to vērā, būtu jāparedz konkrēti noteikumi, lai izveidotu Savienības karantīnas organismu, aizsargājamās zonas karantīnas organismu un Savienībā reglamentētu nekarantīnas organismu sarakstu, kā arī pasākumi, lai novērstu to klātbūtni attiecīgajās Savienības teritorijās vai stādīšanai paredzētajos augos.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir atkārtoti novērtējusi kaitīgos organismus, kas norādīti Padomes Direktīvas 2000/29/EK (2) I pielikuma A daļā un II pielikuma A daļas I iedaļā, lai, ievērojot Regulas (ES) 2016/2031 5. Pantu, izveidotu Savienības karantīnas organismu sarakstu. Atkārtota novērtēšana bija jāveic, lai atjauninātu šo kaitīgo organismu fitosanitāro statusu saskaņā ar jaunākajiem tehniskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem un arī lai novērtētu to atbilstību minētās regulas 3. pantā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz Savienības teritoriju un I pielikuma 1. iedaļā noteiktajiem kritērijiem.

(4)

Pamatojoties uz atkārtoto novērtējumu, daži kaitīgie organismi, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā, nebūtu jāiekļauj Savienības karantīnas organismu sarakstā, jo tie neatbilst Regulas (ES) 2016/2031 3. panta nosacījumiem attiecībā uz Savienības teritoriju.

(5)

Ir konstatēts, ka vairāki citi kaitīgie organismi, no kuriem daži ir norādīti Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā, atbilst Regulas (ES) 2016/2031 3. panta nosacījumiem attiecībā uz Savienības teritoriju, tāpēc tie būtu jāiekļauj Savienības karantīnas organismu sarakstā.

(6)

Pamatojoties uz atkārtoto novērtēšanu, daži kaitīgie organismi, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā un par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā, būtu jānorāda Savienības karantīnas organismu sarakstā kā kaitīgie organismi, par kuriem zināms, ka tie ir sastopami Savienības teritorijā, jo ir konstatēta to klātbūtne konkrētās Savienības teritorijas daļās.

(7)

Būtu jāatjaunina konkrētu kaitīgo organismu nosaukumi, lai atainotu jaunākās izmaiņas starptautiskajā nomenklatūrā. Šie kaitīgie organismi jānorāda kopā ar attiecīgajiem kodiem, ko piešķīrusi Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO). Tas vajadzīgs, lai nodrošinātu šo kaitīgo organismu identifikāciju pat tad, ja ir iespējams, ka nākotnē to nosaukumi mainīsies.

(8)

Komisija ir atkārtoti novērtējusi aizsargājamās zonas, kas atzītas saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 (3), un attiecīgos kaitīgos organismus, kas iekļauti sarakstā Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļā un II pielikuma B daļā. Šīs atkārtotās novērtēšanas mērķis bija noteikt, vai attiecīgie kaitīgie organismi atbilst aizsargājamās zonas karantīnas organisma aprakstam Regulas (ES) 2016/2031 32. panta 1. punktā.

(9)

Šīs atkārtotās novērtēšanas pamatā bija attiecīgi dalībvalstu lūgumi atzīt, grozīt vai atcelt aizsargājamās zonas, dalībvalstu iesniegtie kārtējo apsekojumu ziņojumi, Komisijas pārbaudes un vairāki citi zinātniskie un tehniskie dati.

(10)

Ir konstatēts, ka vairāki kaitīgie organismi, no kuriem daži ir iekļauti sarakstā Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā, atbilst Regulas (ES) 2016/2031 32. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, tāpēc tie būtu jāiekļauj aizsargājamās zonas karantīnas organismu sarakstā. Šie kaitīgie organismi būtu jānorāda kopā ar attiecīgajiem kodiem, ko tiem piešķīrusi EPPO, lai nodrošinātu minēto kaitīgo organismu identificēšanu pat tad, ja nākotnē to nosaukums varētu mainīties.

(11)

Regula (EK) Nr. 690/2008 būtu jāatceļ, lai nepieļautu pārklāšanos ar aizsargājamajām zonām, kas iekļautas sarakstā šajā regulā.

(12)

EPPO ir atkārtoti novērtējusi kaitīgos organismus, kas iekļauti sarakstā Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas II iedaļā, kultūraugus, kas minēti Direktīvas 66/401/EEK (4) I pielikuma 3. punktā, un kaitīgos organismus, kas minēti tās pašas direktīvas I pielikuma 6. punktā, kā arī kaitīgos organismus, kas minēti Padomes Direktīvas 66/402/EEK (5) II pielikuma 3. punktā, Padomes Direktīvas 68/193/EEK (6) I pielikumā, kā arī kaitīgos organismus, kas iekļauti sarakstā aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Padomes Direktīvas 98/56/EK (7) 5. panta 5. punktu, Padomes Direktīvas 2002/55/EK (8) II pielikumu, Padomes Direktīvas 2002/56/EK (9) I pielikumu un II pielikuma B punktu, un aktos, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2002/56/EK 18. panta c) punktu, Padomes Direktīvas 2002/57/EK (10) I pielikuma 4. punktu un II pielikuma I daļas 5. punktu, aktos, kas pieņemti saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/72/EK (11) 4. pantu, un aktos, kas pieņemti saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/90/EK (12) 4. pantu.

(13)

Šī atkārtotā novērtēšana bija jāveic, lai atjauninātu šo kaitīgo organismu fitosanitāro statusu saskaņā ar jaunākajiem tehniskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem un arī lai novērtētu to atbilstību Regulas (ES) 2016/2031 36. pantā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz Savienības teritoriju un minētās regulas I pielikuma 4. iedaļā noteiktajiem kritērijiem.

(14)

Ir konstatēts, ka konkrēti kaitīgie organismi, no kuriem daži ir norādīti minētajās direktīvās, atbilst Regulas (ES) 2016/2031 36. panta nosacījumiem attiecībā uz Savienības teritoriju, tāpēc tie būtu jāiekļauj Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) sarakstā. Saskaņā ar minētās regulas 37. panta 7. punktu minētais saraksts ir izveidots konkrētām attiecīgo stādīšanai paredzēto augu kategorijām, kas minētas Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK.

(15)

Konkrētos gadījumos attiecīgos stādīšanai paredzētos augus nedrīkstētu ievest vai pārvietot Savienības teritorijā, ja RNKO klātbūtne vai to izraisītie simptomi šajos stādīšanai paredzētajos augos pārsniedz konkrētus pieļaujamos līmeņus, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 2016/2031 37. panta 8. punktā. Turklāt saskaņā ar minēto pantu šis pieļaujamais līmenis jānosaka tikai tad, ja profesionālie operatori spēj nodrošināt, ka attiecīgā RNKO sastopamība minētajos stādīšanai paredzētajos augos nepārsniedz attiecīgo pieļaujamo līmeni un ja ir iespējams pārliecināties, ka stādīšanai paredzēto augu partijās nav pārsniegts minētais pieļaujamais līmenis.

(16)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 4. punktu pasākumus, ar ko novērš RNKO klātbūtni attiecīgajos stādīšanai paredzētajos augos, piemēro, neskarot pasākumus, kas pieņemti, ievērojot Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 98/56/EEK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK. Tāpēc šai regulai nevajadzētu skart saskaņā ar minētajām direktīvām piemērotos pasākumus attiecībā uz attiecīgo stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, pārbaudēm, paraugu ņemšanu un testēšanu, attiecīgo stādīšanai paredzēto augu izcelsmi no teritorijām vai vietām, kurās nav attiecīgo RNKO vai kas ir fiziski aizsargātas no tiem, attiecīgo stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, apstrādi vai stādīšanai paredzēto augu ražošanu.

(17)

Turklāt šīs regulas noteikumi par RNKO nedrīkstētu ietekmēt saskaņā ar minētajām direktīvām pieņemtos izņēmumus attiecībā uz stādīšanai paredzēto augu tirdzniecības prasībām, kas izklāstītas minētajās direktīvās, attiecībā uz sēklu piegādi oficiālajām testēšanas un pārbaudes iestādēm, augu piegādi konkrētu pakalpojumu sniedzējiem, augiem, kas paredzēti zinātniskiem mērķiem, selekcijai, citiem testiem vai izmēģinājumiem, sēklām, kuru sertifikācija vēl nav pabeigta, sēklām, uz kurām attiecas Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/478 (13) noteikumos paredzētie izņēmumi, un augiem, kas paredzēti eksportēšanai.

(18)

Augus, augu produktus un citus objektus, kas iekļauti sarakstā Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļā, aizliegts ievest Savienībā no visām vai konkrētām trešām valstīm.

(19)

Šie augi, augu produkti un citi produkti ir pārskatīti, pamatojoties uz jauniem pierādījumiem, risku, ko kaitīgie organismi rada Savienības teritorijai, un atjaunināto Savienības karantīnas organismu sarakstu.

(20)

Tāpēc, pamatojoties uz minēto pārskatīšanu, konkrēti augi, augu produkti un citi objekti ir jāiekļauj sarakstā, ievērojot Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktu, un tajā jānorāda trešās valstis, trešo valstu grupas vai konkrēti trešo valstu apgabali, uz kuriem aizliegums attiecas. Šāds aizliegums ir vajadzīgs, jo, piemērojot mazāk stingrus pasākumus šajā saistībā, nevar tikt garantēta pietiekama Savienības fitosanitārā aizsardzība.

(21)

Ņemot vērā Savienības karantīnas organismu atkārtotu novērtējumu, ievērojot Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktu, būtu jāpieņem jauni noteikumi par konkrētu augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un pārvietošanu Savienībā un jānosaka attiecīgās īpašās prasības.

(22)

Augu, augu produktu un citi objektu, kam piemēro īpašas prasības par pārvietošanu Savienības teritorijā, sarakstos nebūtu obligāti jānorāda KN kodi. Tā būtu samērīga pieeja, jo KN kodi ir nepieciešami vienīgi tāpēc, lai varētu identificēt minētos augus, augu produktus un citus objektus, kad tos ieved Savienībā no trešās valsts. Šāda pieeja arī atbilstu Regulas (ES) 2016/2031 80. pantam, saskaņā ar kuru šādi kodi nav jānorāda tādu augu, augu produktu un citu objektu sarakstos, kuriem ir vajadzīga augu pase.

(23)

Augus, augu produktus un citus objektus ir aizliegts ievest to aizsargājamajās zonās, ja attiecīgā gadījumā to izcelsmes ir trešā valstī, kā norādīts Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma B daļā. Turklāt sarakstā Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma B daļā iekļautos augus, augu produktus un citus objektus drīkst ievest attiecīgajās aizsargājamajās zonās tikai tad, ja ir izpildītas attiecīgās īpašās prasības.

(24)

Minētie augi, augu produkti un citi objekti tika pārskatīti, pamatojoties uz jauniem pierādījumiem, risku, ko kaitīgie organismi rada attiecīgajām aizsargājamajām zonām, un atjaunināto aizsargājamo zonu karantīnas organismu un aizsargājamo zonu sarakstu.

(25)

Pamatojoties uz attiecīgo pārskatīšanu, konkrēti augi, augu produkti un citi objekti, kā arī attiecīgās aizsargājamās zonas būtu jānorāda šajā regulā, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 53. panta 2. punktā, norādot arī trešās valstis un izcelsmes trešo valstu grupas, uz kurām attiecas minētais aizliegums.

(26)

Turklāt daži augi, augu produkti un citi objekti, kā arī attiecīgās aizsargājamās zonas un īpašās prasības būtu jānorāda šajā regulā, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 54. panta 2. punktā.

(27)

Ievērojot Regulas (ES) 2016/2031 72. panta 1. punktu, ir jāizveido tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuriem, ievedot tos Savienības teritorijā, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un tādu attiecīgo trešo valstu saraksts, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis.

(28)

Īstenošanas regulā (ES) 2018/2019 ir noteikts, ka to augu ievešanai Savienības teritorijā, kuri nav iekļauti 72. panta 1. punktā minētajā sarakstā, atbilstoši Regulas (ES) 2016/2031 73. panta pirmajai daļai ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Tomēr ir konstatēts, ka daži augļi atbilst Regulas (ES) 2016/2031 VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem un ir identificēti kā augi, kam nav vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts. Tāpēc fitosanitārais sertifikāts nebūtu vajadzīgs to augļu ievešanai Savienībā, kuri norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2018/2019 II pielikumā.

(29)

Skaidrības labad, lai novērstu pārklāšanos ar šo regulu, minētās regulas 2. pants un II pielikums būtu jāsvītro.

(30)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktu jāizveido tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuriem, tos ievedot attiecīgajās aizsargājamajās zonās, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un tādu attiecīgo trešo valstu trešo valstu saraksts, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis. Šāds saraksts palīdzēs sniegt skaidrību profesionālajiem operatoriem, kompetentajām iestādēm un visiem pārējiem minēto augu, augu produktu un citu objektu lietotājiem.

(31)

Ievērojot Regulas (ES) 2016/2031 79. panta 1. punktu, ir jāizveido tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase. Šāds saraksts palīdzēs sniegt skaidrību profesionālajiem operatoriem, kompetentajām iestādēm un visiem pārējiem šo augu, augu produktu un citu objektu lietotājiem.

(32)

Lai atturētos no prasību noteikšanas profesionālajiem operatoriem, šādas augu pases nebūtu nepieciešamas tad, ja tiek pārvietotas sēklas, kurām piemēro atkāpes no attiecīgo direktīvu par sēklu tirdzniecību prasībām. Tas ir piemērots risinājums, jo šo regulu piemēro, neskarot pasākumus, kas pieņemti, izpildot minētās direktīvas, un ar to nevajadzētu ieviest sertifikācijas pienākumus profesionālajiem operatoriem papildus tiem, kas jau noteikti minētajās direktīvās.

(33)

Izpildot Regulas (ES) 2016/2031 80. panta 1. punktu, ir jāizveido tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešanai vai pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase. Lai šīs augu pases varētu atšķirt no tām, kuras vajadzīgas pārvietošanai visā Savienības teritorijā, tajās vajadzētu būt atzīmei “AZ”. Šāds saraksts palīdzēs sniegt skaidrību profesionālajiem operatoriem, kompetentajām iestādēm un visiem pārējiem šo augu, augu produktu un citu objektu lietotājiem.

(34)

Lai nepieļautu tirdzniecības pārtraukumus tāpēc, ka mainās prasības attiecībā uz RNKO, būtu jānosaka konkrēts pārejas periods attiecībā uz tām sēklām un citiem stādīšanai paredzētajiem augiem, kuri jau ir saražoti un ievesti vai pārvietoti Savienībā saskaņā ar prasībām par RNKO klātbūtni, kuras ir spēkā līdz 2019. gada 14. decembrim, proti, dienai, kad stājas spēkā šī regula. Ierobežotu laika posmu minētās sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus drīkst turpināt ievest vai pārvietot Savienībā saskaņā ar minētajām prasībām. Turklāt būtu samērīgi pieprasīt, lai augu pases apliecinātu vienīgi minēto sēklu un citu stādīšanai paredzēto augu atbilstību prasībām, kuras jāievēro attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu. Šāda pieeja būtu vajadzīga, ņemot vērā lielo sēklu un citu stādīšanai paredzēto augu apjomu, kas atrodas ražošanas procesā vai ir saražots pirms 2019. gada 14. decembra, ievērojot to direktīvu noteikumus, kuras attiecas uz sēklu un cita pavairošanas materiāla tirdzniecību un ir spēkā līdz minētajam datumam, un kamēr nebija vajadzīgas augu pases par RNKO klātbūtni. Šie stādīšanai paredzētie augi jau ir sertificēti, un būtu nesamērīgi pieprasīt tos vēlreiz sertificēt saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Tāpēc būtu vajadzīgs vienu gadu ilgs pārejas periods, lai nodrošinātu minēto stādīšanai paredzēto augu netraucētu laišanu tirgū un palīdzētu kompetentajām iestādēm un profesionālajiem operatoriem pielāgoties jaunajiem noteikumiem.

(35)

Lai kompetentajām iestādēm un profesionālajiem operatoriem būtu pēc iespējas vairāk laika sagatavoties tās piemērošanai, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(36)

Juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas, kad sāk piemērot Regulu (ES) 2016/2031, proti, no 2019. gada 14. decembra.

(37)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek īstenota Regula (ES) 2016/2031 attiecībā uz Savienības karantīnas organismu, aizsargājamās zonas karantīnas organismu un Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu iekļaušanu sarakstā, kā arī par pasākumiem, kas piemērojami augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai līdz pieņemamam līmenim samazinātu minēto kaitīgo organismu radītos riskus.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā izmanto tās I pielikumā sniegtās definīcijas.

2.   Turklāt izmanto arī šādas definīcijas:

a)

“praktiski brīvs no kaitīgajiem organismiem” nozīmē to, ka kaitīgo organismu, izņemot Savienības karantīnas organismu vai aizsargājamās zonas karantīnas organismu, klātbūtnes līmenis stādīšanai paredzētajos augos vai augļaugos ir tik zems, ka šie augi ir pietiekami kvalitatīvi un izmantojami;

b)

“oficiāls apliecinājums” ir fitosanitārais sertifikāts, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā, augu pase, kā paredzēts tās 78. pantā, marķējums, ko uzliek koksnes iepakojamajam materiālam, koksnei vai citiem objektiem, kā paredzēts tās 96. pantā, vai oficiāli apliecinājumi, kā paredzēts tās 99. pantā;

c)

“sistēmiska pieeja” ir dažādu tādu riska pārvaldības pasākumu apvienošana, no kuriem vismaz divi darbojas neatkarīgi un kurus piemērojot kopā, panāk atbilstošu aizsardzību pret Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un kaitīgajiem organismiem, ja tiek veikti pasākumi, kas pieņemti, izpildot Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu.

3. pants

Savienības karantīnas organismu saraksts

Savienības karantīnas organismu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 5. pantā, ir iekļauts šīs regulas II pielikumā.

To Savienības karantīnas organismu saraksts, par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā, sniegts II pielikuma A daļā, bet to Savienības karantīnas organismu saraksts, par kuriem zināms, ka tie ir sastopami Savienības teritorijā, – II pielikuma B daļā.

4. pants

Aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts

Aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 32. panta 3. punktā, ir sniegts šīs regulas III pielikumā.

5. pants

Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi

Saraksts, kurā norādīti Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi un konkrēti stādīšanai paredzētie augi, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas IV pielikumā. Minētos stādīšanai paredzētos augus neieved vai nepārvieto Savienībā, ja RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne šajos augos pārsniedz pieļaujamos līmeņus.

Šā panta pirmajā daļā minētais ievešanas un pārvietošanas aizliegums attiecas tikai uz tām stādīšanai paredzēto augu kategorijām, kā paredzēts IV pielikumā.

6. pants

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos

1.   Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos, kurus ieved un pārvieto Savienībā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 4. punktā, ir izklāstīti šīs regulas V pielikumā.

2.   Saraksts šīs regulas IV pielikumā un tās V pielikums neietekmē pasākumus, kas pieņemti, ievērojot Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK, un attiecas uz:

a)

stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, pārbaudēm, paraugu ņemšanu un testēšanu;

b)

attiecīgo stādīšanai paredzēto augu izcelsmi apgabalos vai vietās, kurās nav sastopami attiecīgie RNKO vai kuras ir fiziski aizsargātas no tiem;

c)

attiecīgo stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, apstrādi;

d)

stādīšanai paredzēto augu ražošanu.

3.   Turklāt saraksts šīs regulas IV pielikumā un tās V pielikums neietekmē izņēmumus no Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK noteiktajām tirdzniecības prasībām, ko piemēro stādīšanai paredzētajiem augiem, tostarp:

a)

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzēto augu piegādi oficiālajām testēšanas un pārbaudes iestādēm;

b)

izņēmumus, kas attiecas uz izaudzēto stādīšanai paredzēto augu piegādi pakalpojumu sniedzējiem, lai tos apstrādātu vai iepakotu, ar nosacījumu, ka pakalpojumu sniedzējs neiegūst tiesības uz šādi piegādātajiem augiem un ir nodrošināta augu identitāte;

c)

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzēto augu piegādi konkrētos apstākļos pakalpojumu sniedzējiem, kas ražo konkrētus lauksaimniecības izejmateriālus rūpnieciskiem mērķiem vai veic sēklu pavairošanu šim mērķim;

d)

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem augiem, kuri paredzēti zinātniskiem mērķiem, selekcijai, citiem testiem vai izmēģinājumiem;

e)

izņēmumus no tirdzniecības prasībām attiecībā uz tiem stādīšanai paredzētajiem augiem, kuru sertificēšana vēl nav pabeigta;

f)

izņēmumus no tirdzniecības prasībām, kas izklāstītas Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/478 noteikumos;

g)

izņēmumus no tirdzniecības prasībām stādīšanai paredzētajiem augiem, ja ir pierādīts, ka tos paredzēts eksportēt uz trešām valstīm.

7. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus no konkrētām trešām valstīm aizliegts ievest Savienībā

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kurus aizliegts ievest Savienības teritorijā, kā arī trešās valstis, trešo valstu grupas vai konkrēti trešo valstu apgabali, uz ko šis aizliegums attiecas, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas VI pielikumā.

8. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā, un atbilstošās īpašās prasības to ievešanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā

1.   Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs, un atbilstošās īpašās prasības, kas jāievēro, tos ievedot Savienības teritorijā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā, ir sniegti šīs regulas VII pielikumā.

2.   Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir Savienības teritorijā, un atbilstošās īpašās prasības, kas jāievēro, tos pārvietojot Savienības teritorijā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā, ir sniegti šīs regulas VIII pielikumā.

9. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā un kurus ir aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 53. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas IX pielikumā.

10. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus paredzēts ievest vai pārvietot aizsargājamajās zonās, un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, attiecīgās aizsargājamās zonas un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 54. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas X pielikumā.

11. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis

1.   Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 72. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XI pielikuma A daļā.

2.   To augu saraksts, kuriem nav vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 73. panta otrajā daļā, ir sniegts šīs regulas XI pielikuma C daļā.

3.   Visus augus, izņemot 1. un 2. punktā minētos, Savienībā ieved tikai tad, ja tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 73. panta pirmo daļu. Šiem augiem pieejamie KN kodi ir norādīti šīs regulas XI pielikuma B daļā.

12. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešanai aizsargājamajā zonā no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai konkrētās aizsargājamajās zonās no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XII pielikumā.

13. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase

1.   Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XIII pielikumā.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, augu pase nav nepieciešama tad, ja Savienībā pārvieto sēklas, kuras atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

uz tām attiecas 6. panta 3. punktā minētie izņēmumi; un

b)

uz tām neattiecas īpašās prasības, kas minētas VIII vai X pielikumā.

14. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešanai un pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase ar atzīmi “AZ”

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai vai pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 80. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XIV pielikumā.

Pirmajā daļā minētajās augu pasēs ir atzīme “AZ”.

15. pants

Regulas (EK) Nr. 690/2008 atcelšana

Regula (EK) Nr. 690/2008 ir atcelta.

16. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2018/2019

Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 groza šādi:

1)

2. pantu svītro;

2)

II pielikumu svītro.

17. pants

Pārejas pasākumi

Sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus, kas ievesti, pārvietoti vai saražoti Savienības teritorijā pirms 2019. gada 14. decembra saskaņā ar piemērojamajām prasībām Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK attiecībā uz RNKO klātbūtni līdz minētajam datumam, drīkst ievest vai pārvietot Savienības teritorijā līdz 2020. gada 14. decembrim, ja tie atbilst minētajām prasībām. No 2020. gada 14. decembra uz visiem šajā regulā minētajiem stādīšanai paredzētajiem augiem attiecas 5. un 6. pants.

Augu pases, kuras saskaņā ar šo regulu ir nepieciešamas, lai Savienības teritorijā pārvietotu sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus, kam piemēro šā panta pirmajā daļā noteikto pārejas periodu, līdz 2020. gada 14. decembrim tiek pieprasītas tikai tāpēc, lai apliecinātu šādu sēklu un citu stādīšanai paredzēto augu atbilstību noteikumiem par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem vai pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu.

18. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 690/2008, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem (OV L 193, 22.7.2008., 1. lpp.).

(4)  Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīva 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2298. lpp.).

(5)  Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīva 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2309. lpp.).

(6)  Padomes 1968. gada 9. aprīļa Direktīva 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (OV L 93, 17.4.1968., 15. lpp.).

(7)  Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību (OV L 226, 13.8.1998., 16. lpp.).

(8)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.).

(9)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.).

(10)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.).

(11)  Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīva 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.).

(12)  Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīva 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (OV L 267, 8.10.2008., 8. lpp.).

(13)  Komisijas 2017. gada 16. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2017/478, ar kuru konkrētas dalībvalstis atbrīvo no pienākuma konkrētām sugām piemērot Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecīgi par lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu, vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla, meža reproduktīvā materiāla, biešu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un ar kuru atceļ Komisijas Lēmumu 2010/680/ES (OV L 73, 18.3.2017., 29. lpp.).


I PIELIKUMS

Definīcijas, kā minēts 2. panta 1. punktā

Šajā regulā šā pielikuma A daļā norādītajiem terminiem, ja tie izmantoti šīs regulas pielikumos, ir tāda pati nozīme kā terminiem, kas definēti attiecīgajās direktīvās, kas norādītas šā pielikuma B daļas otrajā ailē.

A DAĻA

Terminu saraksts

Pirmsbāzes sēklas,

bāzes sēklas,

sertificētas sēklas,

standarta sēklas,

vīnogulāji,

sākotnējais pavairošanas materiāls,

bāzes pavairošanas materiāls,

pirmsbāzes materiāls,

bāzes materiāls,

sertificēts materiāls,

standarta materiāls,

dekoratīvo augu pavairošanas materiāls,

meža reproduktīvais materiāls,

dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls,

augļaugu pavairošanas materiāls un augļaugi, kas paredzēti augļu ražošanai,

pirmsbāzes mātesaugu kandidāts,

pirmsbāzes mātesaugs,

bāzes mātesaugs,

sertificēts mātesaugs,

Conformitas Agraria Communitatis (CAC) materiāls,

lopbarības augu sēklas,

graudaugu sēklas,

dārzeņu sēklas,

sēklas kartupeļi,

eļļas augu un šķiedraugu sēklas.

B DAĻA

Direktīvu un pielikumu saraksts

1.

ŠĪS REGULAS PIELIKUMI

2.

DIREKTĪVAS

IV PIELIKUMA A daļa

(RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas)

V PIELIKUMA A daļa

(pasākumi, kas attiecas uz lopbarības augu sēklām)

Direktīva 66/401/EEK

IV PIELIKUMA B daļa

(RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas)

V PIELIKUMA B daļa

(pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām)

Direktīva 66/402/EEK

IV PIELIKUMA C daļa

(RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu)

Direktīva 68/193/EEK

IV PIELIKUMA D daļa

(RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu)

V PIELIKUMA C daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dekoratīvajiem augiem)

Direktīva 98/56/EK

IV PIELIKUMA E daļa

(RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas)

V PIELIKUMA D daļa

(pasākumi, kas attiecas uz meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas)

Direktīva 1999/105/EK

IV PIELIKUMA F daļa

(RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas)

V PIELIKUMA E daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dārzeņu sēklām)

Direktīva 2002/55/EK

IV PIELIKUMA G daļa

(RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus)

V PIELIKUMA F daļa

(pasākumi, kas attiecas uz sēklas kartupeļiem)

Direktīva 2002/56/EK

IV PIELIKUMA H daļa

(RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas)

V PIELIKUMA G daļa

(pasākumi, kas attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām)

Direktīva 2002/57/EK

IV PIELIKUMA I daļa

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu

V PIELIKUMA H daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu)

Direktīva 2008/72/EK

IV PIELIKUMA J daļa

(RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai)

Direktīva 2008/90/EK

XIII PIELIKUMA 4. punkts

Graudaugu sēklas

Direktīva 66/402/EEK

XIII PIELIKUMA 5. punkts

Dārzeņu sēklas

Direktīva 2002/55/EK

XIII PIELIKUMA 6. punkts

Eļļas augu un šķiedraugu sēklas

Direktīva 2002/57/EK


II PIELIKUMS

Savienības karantīnas organismu un to attiecīgo kodu saraksts

SATURS

A daļa. Kaitīgie organismi, par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā

A.

Baktērijas

B.

Sēnes un oomicētes

C.

Kukaiņi un ērces

D.

Nematodes

E.

Parazītiskie augi

F.

Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

B daļa. Kaitīgie organismi, par kuriem zināms, ka tie ir sastopami Savienības teritorijā

A.

Baktērijas

B.

Sēnes un oomicētes

C.

Kukaiņi un ērces

D.

Gliemji

E.

Nematodes

F.

Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

A DAĻA

KAITĪGIE ORGANISMI, PAR KURIEM NAV ZINĀMS, VAI TIE IR SASTOPAMI SAVIENĪBAS TERITORIJĀ

 

Karantīnas organismi un to EPPO kodi

A. Baktērijas

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Sēnes un oomicētes

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], izņemot ronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] un Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], izņemot:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izolāti, kas nav sastopami Eiropā) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Kukaiņi un ērces

1.

Acleris spp. (nav sastopami ES) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā), zināms kā vīrusu vektors [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (nav sastopams Eiropā) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (nav sastopams Eiropā) [1CICDF], zināms kā Xylella fastidiosa vektors, piemēram:

(a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU],

(b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI],

(c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT],

(d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, sugas, kas nav sastopamas Eiropā [1MARGG], piemēram:

(a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR],

(b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI],

(c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (nav sastopami Eiropā) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (nav sastopami Eiropā) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (nav sastopami Eiropā) [1TEPHF], piemēram:

(a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR],

(b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU],

(c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB],

(d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU],

(e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO],

(f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR],

(g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS],

(h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO],

(i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI],

(j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA],

(k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY],

(l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU],

(m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO],

(n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA],

(o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA],

(p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN],

(q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME],

(r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO],

(s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI],

(t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU],

(u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematodes

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], izņemot:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] un Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA ]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazītiskie augi

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], izņemot:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl un Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Biešu galotnes čokurošanās vīruss [BCTV00]

2.

Kazeņu latentais vīruss [TSVBL0]

3.

Kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīds [CCCVD0]

4.

Krizantēmu stublāju nekrozes vīruss [CSNV00]

5.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas nav sastopami ES) [CTV000]

6.

Citrus leprosis vīrusi [CILV00]:

(a)

CiLV-C [CILVC0],

(b)

CiLV-C2 [CILVC2],

(c)

HGSV-2 [HGSV20],

(d)

OFV citrusu celms [OFV00] (citrusu celms),

(e)

CiLV-N sensu novo

7.

Palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmas [PHYP56]

8.

Kartupeļu vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, piemēram:

(a)

kartupeļu Andu latentais vīruss [APLV00],

(b)

kartupeļu Andu plankumainības vīruss [APMOV0],

(c)

Arakačas B tipa vīrusa oca celms [AVBO00],

(d)

kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīruss [PBRSV0],

(e)

kartupeļu T vīruss [PVT000],

(f)

kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (tostarp Yo, Yn un Yc) vīrusa un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa izolāti, kas nav sastopami Eiropā [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (tostarp Yo , PVYN00, PVYC00)] un [PLRV00].

9.

Mandarīnu pundurainības vīruss [SDV000]

10.

Tabakas gredzenplankumainības vīruss [TRSV00]

11.

Tomātu gredzenplankumainības vīruss [TORSV0]

12.

Šādi Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. vīrusi, viroīdi un fitoplazmas:

(a)

melleņu lapu lāsumainības vīruss [BLMOV0],

(b)

ķiršu aslapainības vīruss [CRLV00],

(c)

persiku mozaīkas vīruss [PCMV00],

(d)

persiku rozešu mozaīkas vīruss [PRMV00],

(e)

Amerikas plūmju joslu mozaīkas vīruss [APLPV0],

(f)

aveņu lapu čokurošanās vīruss [RLCV00],

(g)

zemeņu vējslotu fitoplazma [SYWB00],

(h)

Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, kas nav sastopami Eiropā

13.

Begomovīrusi, izņemot:

Abutilona mozaīkas vīrusu [ABMV00], saldo kartupeļu lapu čokurošanās vīrusu [SPLCV0], tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusu [TOLCND], tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusu [TYLCV0], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Sardīnijas vīrusu [TYLCSV], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Malagas vīrusu [TYLCMA], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Aksarkijas vīrusu [TYLCAX]

14.

Pupu vieglās plankumainības vīruss [CPMMV0]

15.

Salātu dzeltēšanas vīruss [LIYV00]

16.

Ar dzeltēšanu saistīts meloņu vīruss [MYAV00]

17.

Kabaču dzīslu dzeltēšanas vīruss [SQVYVX]

18.

Saldo kartupeļu hlorotiskais pundurainības vīruss [SPCSV0]

19.

Saldo kartupeļu vieglās plankumainības vīruss [SPMMV0]

20.

Tomātu šokolādes vīruss [TOCHV0]

21.

Tomātu vītes vīruss [TOANV0]

22.

Tomātu vieglās plankumainības vīruss [TOMMOV]

23.

Laimu fitoplazmas vējslotu slimība [PHYPAF]

B DAĻA

KAITĪGIE ORGANISMI, KAS IR SASTOPAMI SAVIENĪBAS TERITORIJĀ

 

Karantīnas organismi un kodi, ko tiem piešķīrusi EPPO

A. Baktērijas

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Sēnītes un oomicētes

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Kukaiņi un ērces

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Gliemji

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematodes

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Vīnogulāju flavescence dorée fitoplazma [PHYP64]

2.

Tomātu lapu čokurošanās Deli vīruss [TOLCND]


III PIELIKUMS

Aizsargājamo zonu un to attiecīgo karantīnas organismu saraksts, un to attiecīgie kodi

Turpmāk dotās tabulas trešajā ailē norādītās aizsargājamās zonas attiecīgi aptver kādu no turpmāk minētajām:

a)

visu sarakstā norādītās dalībvalsts teritoriju vai

b)

sarakstā norādītās dalībvalsts teritoriju ar iekavās norādītājiem izņēmumiem vai

c)

tikai to dalībvalsts teritorijas daļu, kas norādīta iekavās.

Aizsargājamās zonas karantīnas organismi

EPPO kods

Aizsargājamās zonas

a)   Baktērijas

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Igaunija;

b)

Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));

c)

Francija (Korsika);

d)

Itālija (Abruco, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta);

e)

Latvija;

f)

Somija;

g)

Apvienotā Karaliste (Menas Sala, Normandijas salas);

h)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);

i)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Itālija (Apūlija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē), Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē));

j)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Lietuva (izņemot Babtu un Ķēdaiņu pašvaldības (Kauņas reģions)),

k)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas komūnas, un Fužinas, Gabrovčecas, Glogovicas, Gorenja vas, Gradičekas, Grintovecas, Ivančna Goricas, Krkas, Krška vas, Male Leses, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Poļes, Muļavas, Podbukovjes, Potokas pie Muļavi, Šentvidas pie Stični, Škrjančes, Trebņa Goricas, Velike Leses, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viras pie Stični, Vrhpoļes pie Šentvidu, Zagradecas un Znojiles pie Krki apmetnes Ivančna Goricas komūnā);

l)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Slovākija (izņemot Dunajska Stredas, Hronovces, Hronske Kļačanu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas (Poltāras apriņķis), Hrhovas (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas (Trebišovas apriņķis) pagasti)

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Līdz 2020. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste

b)   Sēnes un oomicētes

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grieķija

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Čehija,

b)

Īrija,

c)

Zviedrija,

d)

Apvienotā Karaliste

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

a)

Īrija,

b)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Īrija

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izolāti, kas ir sastopami Eiropā)

PHYTRA

Līdz 2023. gada 30. aprīlim: Francija (izņemot Finistēras departamentu (Bretaņa))

c)   Kukaiņi un ērces

1.

Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

BEMITA

a)

Īrija,

b)

Zviedrija,

c)

Apvienotā Karaliste

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Īrija,

b)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Īrija,

b)

Grieķija,

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija)

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Īrija,

b)

Apvienotā Karaliste

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Īrija,

b)

Grieķija,

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija)

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Grieķija,

b)

Portugāle (Azoru salas),

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Īrija,

b)

Grieķija,

c)

Apvienotā Karaliste

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Īrija,

b)

Grieķija,

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Īrija,

b)

Grieķija,

c)

Apvienotā Karaliste

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Īrija,

b)

Kipra,

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala)

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Īrija,

b)

Apvienotā Karaliste

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Īrija,

b)

Spānija (Ibiza un Menorka),

c)

Kipra,

d)

Malta,

e)

Portugāle (Azoru salas un Madeira),

f)

Somija (Ālandes, Hemes, Kimi, Pirkanmā, Satakuntas, Turku, Ūsimā rajons),

g)

Zviedrija (Blēkinges, Gotlandes, Hallandes, Kalmaras un Skones lēnes),

h)

Apvienotā Karaliste

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Īrija,

b)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Īrija,

b)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Īrija,

b)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Īrija,

b)

Malta,

c)

Apvienotā Karaliste

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Īrija,

b)

Portugāle (Azoru salas),

c)

Apvienotā Karaliste

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Spānija (Granada un Malaga),

b)

Portugāle (Alentežu, Algarve un Madeira)

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Apvienotā Karaliste

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Īrija,

b)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (izņemot šādu vietējo pašvaldību teritorijas: Bārkinga un Degenema, Bārneta, Bezildona, Beizingstoka un Dīna, Beksli, Breknelforista, Brenta, Brentvuda, Bromli, Broksborna, Kemdena, Kāslpointa, Čelmsforda, Čiltema, Londonas Sitija, Vestminsteras Sitija, Kroli, Kroidona, Dakorama, Dārtforda, Īlinga, Īsthārtfordšīra, Elmbridžas apgabals, Enfīlda, Epingforesta, Epsomas un Jūelas apgabals, Greivšema, Griniča, Gildforda, Hekni, Hemersmita un Fulema, Heringi, Hārlova, Harova, Hārta, Heiveringa, Hertsmere, Hilingdona, Horšema, Hounslova, Islingtona, Kensingtona un Čelsi, Kingstona pie Temzas, Lembeta, Lūišema, Litlesforda, Medveja, Mērtona, Midsaseksa, Molveli, Ņūema, Northārtfordšīra, Redinga, Redbridža, Raigita un Bensteda, Ričmonda pie Temzas, Ranimīdas apgabals, Rašmūra, Sevenoksa, Slau, Sautbedfordšīra, Sautbaksa, Sautoksfordšīra, Sautvarka, Spelthornas apgabals, Senolbensa, Satona, Sarihīta, Tendridža, Trīriversa, Taroka, Tanbridža un Malinga, Tauerhemlitsa, Voltemforesta, Vondsvērta, Votforda, Veiverlija, Velvinhetfīlda, Vestbārkšīra, Vindzora un Meidenheda, Vokinga, Vokingema un Vikomba)

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kipra

d)   Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss

BNYVV0

a)

Īrija,

b)

Francija (Bretaņa),

c)

Portugāle (Azoru salas),

d)

Somija,

e)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Apvienotā Karaliste

3.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES)

CTV000

Malta


IV PIELIKUMS

Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi, kā minēts 5. pantā

SATURS

A daļa.

RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas

B daļa.

RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas

C daļa.

RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu

D daļa.

RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un citus stādīšanai paredzētos dekoratīvos augus

E daļa.

RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas

F daļa.

RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas

G daļa.

RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus

H daļa.

RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas

I daļa.

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, izņemot sēklas

J daļa.

RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai

K daļa.

RNKO, kas ietekmē Solanum tuberosum sēklas

L daļa.

RNKO, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem Humulus lupulus augiem, izņemot sēklas

A DAĻA

RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B DAĻA

RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Sēnītes

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

C DAĻA

RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificētam materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificētam materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Nepotēts Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis., izņemot nepotētu Vitis vinifera L.

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificēta materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Vīnogulāju plankumainības vīruss [GFKV00]

Vitis spp. un to hibrīdu, izņemot Vitis vinifera L., potcelmi

0 % sākotnējam pavairošanas materiālam

Neattiecas uz bāzes pavairošanas materiālu un sertificēto materiālu

Neattiecas

Ar vīnogulāju lapu saritināšanās slimību saistītais 1. vīruss [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D DAĻA

RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un citu stādīšanai paredzētos dekoratīvos augus

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sēklas

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Chrysanthemum L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Palmae attiecībā uz šādām ģintīm un sugām: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģintis vai sugas)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Stādīšanai paredzētie

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. augi, izņemot sēklas

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Šādu Prunus L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., citas Prunus L. sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

0 %

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss [TSWV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi, Pelargonium L.

0 %

E DAĻA

RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam meža reproduktīvajam materiālam

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

F DAĻA

RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Pepino mozaīkas vīruss [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G DAĻA

RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

Pieļaujamais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

PBTC

PB

Vīrusu infekcijas simptomi

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem pirmsbāzes sēklas kartupeļiem

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem bāzes sēklas kartupeļiem

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem sertificētās sēklas kartupeļiem

PBTC

PB

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Melnais kraupis, ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

5,0%

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

5,0%

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

Irdenais kraupis, ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

3,0%

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

3,0%

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H DAĻA

RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – šķiedras lini

1%

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - eļļas lini

5%,

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5%,

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5%,

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

Fusarium (anamorphic genus) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

I DAĻA

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, izņemot sēklas

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Fusarium (anamorphic genus) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam pieļaujamais līmenis

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Puravu dzeltenās svītrainības vīruss [LYSV00]

Allium sativum L.

1%

Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1%

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J DAĻA

RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai

Baktērijas

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Ābolu bedrainības viroīds [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu virālās plakanzarainības izraisītājs [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Ābeļu zvaigžņveida plaisāšanas izraisītājs [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. un Pyrus L.

0 %

Ābolu mizas rētainības viroīds [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Aprikožu latentais vīruss [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aukubas mozaīkas izraisītāja un upeņu dzeltēšanas izraisītāja apvienojums

Ribes L.

0 %

Kazenāju nekrozes vīruss [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Upeņu virālās pilnziedainības vīruss [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Ar melleņu mozaīku saistīts vīruss [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu sarkanās gredzenplankumainības vīruss [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu iedegas vīruss [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu šoka vīruss [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu šaurlapainības vīruss [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Zaļās ķiršu gredzenplankumainības vīruss [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu lapu virālās plankumainības vīruss [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu nekrotiskās rūsveida plankumainības vīruss [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kastaņu mozaīkas izraisītājs

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis izraisītājs [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura izraisītājs [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrusu lapu plankumainības vīruss [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis vīruss[CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0%

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Citrusu plankumainības vīruss [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody fitoplazma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Dzērveņu viltus ziedu fitoplazma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Vīģu mozaīkas izraisītājs [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Augļu slimības: sīki augļi [APCF00], negatavu augļu krokošanās [APGC00], bedraini augļi (Ben Davis), raupja miza [APRSK0], zvaigžņveida plaisāšana, rūsveida gredzenplankumainība [APLP00], rūsgani izaugumi

Malus Mill.

0 %

Ērkšķogu virālās dzīslu bālēšanas vīruss [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Apiņu pundurainības viroīds [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Sīko ķiršu vīruss 1 [LCHV10] un sīko ķiršu vīruss 2 [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Mirabeļu latentais gredzenplankumainības vīruss [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olīvu lapu dzeltēšanas vīruss [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olīvu dzīslu dzeltēšanas vīruss [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olīvu dzeltenās plankumainības un samazināšanās vīruss [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Persiku latentais mozaīkas viroīds [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Prunus hibrīdu gadījumā, ja materiāls ir uzpotēts uz potcelmiem, citu Prunus L. potcelmu sugas, kas ir uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

0 %

Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aveņu virālās pundurainības vīruss [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu lapu lāsumainības vīruss [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aveņu virālās dzīslu hlorozes vīruss [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu dzeltenplankumainības izraisītājs [RYS000]

Rubus L.

0 %

Kazeņu un aveņu dzeltenā tīklojuma vīruss [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Zemeņu krokošanās vīruss [SCRV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīruss [SMYEV0]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Zemeņu lāsumainības vīruss [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Zemenāju dzīslu virālās bālēšanas vīruss [SVBV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K DAĻA

RNKO, kas ietekmē Solanum tuberosum L. sēklas

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO

Stādīšanai paredzētie augi

Pieļaujamais līmenis sēklām

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L DAĻA

RNKO, kas ietekmē stādīšanai paredzētos Humulus lupulus augus, izņemot sēklas

Sēnes un oomicētes

RNKO

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem augiem

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


V PIELIKUMS

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos

SATURS

A daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi, kas attiecas uz konkrētām augu sugām

B daļa.

Pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi attiecībā uz Oryza sativa L. sēklām

C daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos

D daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

1.

Vizuālas pārbaudes

2.

Pasākumi atkarībā no ģints vai sugas un kategorijas

E daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

F daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

G daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi, kas attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām

H daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, izņemot sēklas

I daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni Solanum tuberosum sēklās

J daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētos Humulus lupulus augos, izņemot sēklas

A DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās

1.   Kultūraugu pārbaude

1)

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas lopbarības augu sēklas, lai noteiktu RNKO klātbūtni attiecīgajā kultūraugā ar mērķi pārliecināties, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, ka nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2)

Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt pienācīgu pārbaudi. Attiecīgo RNKO noteikšanai piemērotākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

3)

Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētās kultūras daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

2.   Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

(1)

Kompetentā iestāde:

(a)

oficiāli ņem sēklu paraugus no lopbarības augu sēklu partijām;

b)

pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;

c)

pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;

d)

uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā noteikts 2) punktā.

(2)

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā ņem lopbarības augu sēklu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

(3)

Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/401/EEK III pielikumā doto tabulu.

3.   Papildu pasākumi attiecībā uz konkrētām augu sugām

Kompetentās iestādes vai profesionālie operatori to oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes vai jebkuras citas darbības attiecīga uz konkrētām augu sugām:

(1)

attiecībā uz Medicago sativa L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētajām sēklas – pasākumus, ar ko novērš Clavibacter michiganensis spp. insidiosus klātbūtni un pārliecinās, ka:

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, vai

b)

kultūraugs audzēts zemes platībā, kurā iepriekšējos trīs gadus pirms tā sējas nav audzēts Medicago sativa L. un iepriekšējā augšanas periodā lauka pārbaudē ražošanas vietā nav novēroti Clavibacter michiganensis spp. insidiosus simptomi vai uz blakus platībās esošajiem Medicago sativa L. kultūraugiem nav novēroti Clavibacter michiganensis spp. insidiosus simptomi, vai

c)

šis kultūraugs pieder pie šķirnes, kas atzīta par ļoti rezistentu pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, un inertās vielas saturs nepārsniedz 0,1% svara;

(2)

attiecībā uz Medicago sativa L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētajām sēklām – pasākumus, ar ko novērš Ditylenchus dipsaci klātbūtni un pārliecinās, ka:

a)

iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci simptomi un iepriekšējos divos gados ražošanas vietā nav audzēts neviens galvenais saimniekaugs un ir veikti atbilstoši higiēnas pasākumi ar mērķi novērst invadēšanos ražošanas vietā, vai

b)

iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci simptomi un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts Ditylenchus dipsaci; vai

c)

sēklas ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādātas pret Ditylenchus dipsaci un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts šis kaitīgais organisms.

B DAĻA

Pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām

1.   Kultūraugu pārbaude

1)

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas graudaugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Pirmās paaudzes sertificētās sēklas (C1):

piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 4 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Otrās paaudzes sertificētās sēklas (C2):

piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 8 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2)

Šīs pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj to pienācīgu pārbaudīt.

Lai noteiktu attiecīgo RNKO klātbūtni, vispiemērotākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

3)

Kompetentā iestāde, izmantojot atbilstošas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētā kultūrauga daļa, ko kompetentā iestāde oficiāli pārbauda, ir vismaz 5 %.

2.   Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

1)

Kompetentā iestāde:

(a)

oficiāli ņem sēklu paraugus no graudaugu sēklu partijām;

(b)

pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un oficiālā uzraudzībā;

(c)

pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;

(d)

uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts 2. punktā.

2)

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā ņem graudaugu sēklu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

3)

Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/402/EEK III pielikumā iekļautās tabulas noteikumus.

3.   Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz Oryza sativa L. sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka Oryza sativa L. sēklas atbilsti kādai no turpmāk minētajām prasībām:

a)

to izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Aphelenchoides besseyi;

b)

kompetentās iestādes, veicot atbilstošus nematožu testus, ir oficiāli testējušas reprezentatīvo paraugu no katras sēklu partijas un ir atzinušas tās par brīvām no Aphelenchoides besseyi;

c)

tās ir attiecīgi apstrādātas ar karstu ūdeni vai kādu citu atbilstošu paņēmienu apstrādei pret Aphelenchoides besseyi.

C DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos

Attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem tiek veikti turpmāk minētie pasākumi:

kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

vai

b)

augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kura piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīta, lai noteiktu attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtni pēdējās augšanas sezonas laikā, un augi, kuriem ir redzami šā kaitīgā organisma izraisītie simptomi, kā arī jebkuri apkārt esošie saimniekaugi tikuši izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)

augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

vai

b)

augi ir iegūti ražošanas vietā, kura vizuālajās pārbaudēs pēdējā pilnajā audzēšanas periodā tika atzīta par brīvu no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, un visi augi ar simptomiem tās tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

c)

vizuālajās pārbaudēs, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā pēdējās augšanas sezonas laikā, partijā bija ne vairāk kā 2 % augu ar simptomiem, un šie augi, kā arī visi pārējie tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Spiroplasma citri Saglio

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

Augi ir iegūti no mātesaugiem, kas vispiemērotākajā laikā tika vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un atzīti par brīviem no Spiroplasma citri Saglio, un

a)

augi ir iegūti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Spiroplasma citri Saglio, vai

b)

pēdējā pilnajā augšanās sezonā, pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veiktās vizuālās pārbaudes rezultātiem, ražošanas vieta tika atzīta par brīvu no Spiroplasma citri Saglio, vai

c)

pēdējā audzēšanas sezonā vizuālajā pārbaudē, ko piemērotā laikā veica kaitīgā organisma noteikšanai, simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un visi inficētie augi tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

a)

augi ir audzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

b)

augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, tika atzīta par brīvu no Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., un visi tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, ja vien netika testēts augu ar simptomiem reprezentatīvais paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

c)

vizuālajā pārbaudē piemērotos laikos pēdējā audzēšanas sezonā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % no augu partijas, un šādi augi ar simptomiem un visi ražošanas vietas daļā, tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, ja vien netika testēts augu ar simptomiem reprezentatīvais paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

d)

mūžzaļo sugu augi pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tiem nav Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. simptomu.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

Sēklu gadījumā:

a)

to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

vai

b)

vizuālajās pārbaudēs, kas ražošanas vietā piemērotos laikos veiktas, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni pilnajā augu veģetācijas periodā, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. izraisītas slimības simptomi nav novēroti,

vai

c)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

2.

Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)

sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)

stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

Sēklu gadījumā:

a)

to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

vai

b)

pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi,

vai

c)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2.

Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)

sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)

stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

Sēklu gadījumā:

a)

to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.,

vai

b)

pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi,

vai

c)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al..

2.

Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)

sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)

stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai novērstu infekciju.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1.

Sēklu gadījumā:

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

b)

pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2.

Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)

sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)

stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Sēnes un oomicētes

RNKO vai RNKO izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pasākumi

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

augi ir iegūti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

vai

b)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi;

vai

c)

augi, kuriem vērojami Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi, tika izrauti, bet pārējie augi tika pārbaudīti reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms pārvietošanas simptomi šiem augiem ražošanas vietā netika novēroti,

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet un Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

vai

b)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow izraisītās skujbires simptomi,

vai

c)

ir veikta atbilstoša apstrāde pret Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow izraisīto skujbiri, un augi pirms pārvietošanas tika pārbaudīti un tika atzīts, ka tiem nav skujbires simptomu.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Helianthus annuus L. sēklas

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Sternochetus mangiferae Fabricius. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

vai

b)

vismaz divās pārbaudēs, kas piemērotos laikos veiktas sēklu ražošanas vietas daļā, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni audzēšanas sezonā, Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi nav novēroti,

vai

c)

i)

sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu,

un

ii)

šajās pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augu tika novēroti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti minētie simptomi, tika izrauti un iznīcināti;

un

iii)

galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomu,

vai

d)

i)

sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu,

un

ii)

uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, tika izrauti un iznīcināti,

un

iii)

galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomu, un reprezentatīvs katras partijas paraugs tika testēts un atzīts par brīvu no Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

vai

e)

sēklas ir apstrādātas attiecīgā veidā, kas ir pierādīts kā iedarbīgs pret visiem zināmajiem Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni celmiem.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

a)

augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

vai

b)

augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā vismaz divās vizuālajās pārbaudēs piemērotos laikos ir atzīta par brīvu no Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

c)

pēdējās augšanas sezonas laikā vismaz divās vizuālajās pārbaudēs, ko piemērotā laikā veica kaitīgā organisma noteikšanai, partijā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi ar simptomiem un jebkuri citi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

augi ir iegūti no mātesaugiem, kas iepriekšējo trīs mēnešu laikā ir pārbaudīti vismaz reizi mēnesī, un ražošanas vietā nav novēroti nekādi simptomi;

vai

b)

augi kopā ar mātesaugiem ar simptomiem 1 m rādiusā ir izrauti un iznīcināti, un augiem, kuri pirms pārvietošanas ir pārbaudīti un atzīti par brīviem no attiecīgajiem simptomiem, ir veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde.

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Aculops fuchsiae Keifer

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fuchsia L.

a)

augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Aculops fuchsiae Keifer;

vai

b)

iepriekšējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, ražošanas vietā augiem vai mātesaugiem, no kuriem tie iegūti, simptomi netika novēroti;

vai

c)

pirms pārvietošanas tika veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde, pēc tam augi tika pārbaudīti un kaitīgā organisma simptomi netika konstatēti.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Opogona sacchari Bojer;

vai

b)

augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kurā vizuālajās pārbaudēs, ko veica vismaz reizi trīs mēnešos vismaz sešus mēnešus ilgā periodā pirms pārvietošanas, nav novērotas Opogona sacchari Bojer pazīmes vai simptomi;

vai

c)

ražošanas vietā piemēro režīmu, kura mērķis ir uzraudzīt un ierobežot Opogona sacchari Bojer populāciju un likvidēt invadētos augos, un pirms pārvietošanas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā katra partija tika vizuāli pārbaudīta un atzīta par tādu, kurā nav Opogona sacchari Bojer simptomu.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Stādīšanai paredzētie palmu dzimtas augi (izņemot augļus un sēklas), kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kas pieder šādām ģintīm un sugām:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

augi visā dzīves ciklā ir auguši apgabalā, kuru atbildīgā oficiālā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)

augi divus gadus pirms pārvietošanas ir auguši tādā vietā Savienībā, kura ir pilnībā fiziski aizsargāta pret Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) iekļūšanu, vai tādā vietā Savienībā, kur veikta atbilstoša preventīva apstrāde pret minēto kaitīgo organismu;

c)

vismaz reizi četros mēnešos ir veikta vizuāla augu pārbaude, kuras rezultātā ir apstiprināts, ka minētais materiāls ir brīvs no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

augi vai sēklas ražojošie augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai

b)

pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veikto vizuālo pārbaužu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galalietotājiem.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai

b)

pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veikto vizuālo pārbaužu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galapatērētājiem.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

a)

Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomu, un

b)

i)

augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

vai

ii)

augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

iii)

pēdējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs piemērotā laikā ražošanas vietā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi un jebkuri citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvais paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

a)

Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomu,

un

b)

i)

augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

vai

ii)

augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

iii)

pēdējās augšanas sezonas laikā pārbaudēs piemērotos laikos ražošanas vietā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, un šie augi ar simptomiem un jebkuri citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

a)

Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomu, un

b)

i)

augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vai

ii)

augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no kaitīgā organisma, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti; vai

c)

pēdējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs, ko piemērotos laikos veica kaitīgā organisma noteikšanai, ražošanas vietas daļā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Lavandula L.

a)

augi ir audzēti ražošanas vietā, kurā nav sastopama Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

vai

b)

pēdējā pilnajā augu veģetācijas periodā partijas vizuālās pārbaudēs nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi;

vai

c)

augi ar Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un partija, pamatojoties uz atlikušo augu reprezentatīvo paraugu, ir testēta un atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.

Krizantēmu pundurainības viroīds

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Augi trīs pavairošanas paaudzēs ir iegūti no materiāla, kas testējot atzīts par brīvu no krizantēmu pundurainības viroīda.

Citrus exocortis viroīds

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L.

a)

augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Citrus exocortis viroīda,

un

b)

augi ir audzēti ražošanas vietā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā augu vizuālā pārbaudē, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, tika atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas ir sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

a)

augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri iepriekšējo trīs gadu laikā ir testēti un šajos testos konstatēts, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa

un

b)

i)

augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa;

vai

ii)

augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, pamatojoties uz augu reprezentatīva parauga testēšanas rezultātiem, tika atzīta par brīvu no Citrus tristeza vīrusa;

vai

iii)

augi ir audzēti ražošanas vietā, kas fiziski aizsargāta pret Citrus tristeza vīrusa vektoriem, un kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz izlases veidā veiktas testēšanas rezultātiem, vispiemērotākajā laikā kaitīgā organisma noteikšanai tika atzīta par brīvu no Citrus tristeza vīrusa;

vai

iv)

gadījumos, kad testēšanas rezultāti uzrādīja Citrus tristeza vīrusa klātbūtni partijā, katrs augs tika testēts atsevišķi un šis vīruss tika atrasts ne vairāk kā 2 % augu, un augi, kuri tika testēti un kuros tika konstatēts kaitīgais organisms, tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi

a)

augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (Frankliniella occidentalis Pergande ) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu

un

b)

i)

pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi; vai

ii)

visi tie ražošanas vietas daļā esošie augi, kuriem vērojami Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi, ir izrauti, un, testējot pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvo paraugu, ir konstatēts, ka tas ir brīvs no Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Capiscum annuum L.

a)

augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītu slimību simptomi; vai

b)

izmantojot piemērotas metodes, ir veikta augu reprezentatīva parauga oficiāla testēšana uz kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos nav konstatēta minētā kaitīgā organisma klātbūtne.

Plūmju virālo baku vīruss

Šādu Prunus L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

a)

veģetatīvi pavairoti Prunus potcelmi ir iegūti no mātesaugiem, no kuriem iepriekšējos piecos gados ir ņemti paraugi un veikta to testēšana, un šajos testos tie ir atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa; un

b)

i)

pavairošanas materiāls ir izaudzēts apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa; vai

ii)

ražošanas vietā pēdējā pilnajā augšanas sezonā piemērotākajā gada laikā, ņemot vērā klimata apstākļus, auga augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, pavairošanas materiālam nav novērots plūmju virālais baku vīruss, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; vai

iii)

pēdējā pilnajā augšanas sezonā vispiemērotākajā gada periodā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, un augu, kam tika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, nebija vairāk kā 1 %, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, tika testēts reprezentatīvs simptomu neskarto augu paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un šajos testos tika konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma. No reprezentatīvas tādu augu daļas, uz kuriem vizuālajās pārbaudēs netika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, var ņemt paraugus un veikt to testēšanu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu attiecībā uz kaitīgā organisma klātbūtni.

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi, Pelargonium L.

a)

augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (Frankliniella occidentalis Pergande un Thrips tabaci Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu

un

b)

pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi; vai

c)

visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana un šāds paraugs atzīts par brīvu no tomātu virālās plankumainības tospovīrusa.

D DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

1.   Vizuālās pārbaudes

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

a)

pamatojoties uz ražošanas vietas vai tās daļas vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir konstatēts, ka Castanea sativa Mill. meža reproduktīvais materiāls, izņemot šīs sugas sēklas, ir brīvs no Cryphonectria parasitica;

b)

pamatojoties uz ražošanas vietas vai tās daļas vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir konstatēts, ka Pinus spp. meža reproduktīvais materiāls, izņemot šīs sugas sēklas, ir brīvs no Dothistroma pini, Dothistroma septosporum un Lecanosticta acicola.

Vizuālās pārbaudes veic vienu reizi gadā minēto kaitīgo organismu noteikšanai piemērotākajā laikā, ņemot vērā klimata apstākļus un auga augšanas apstākļus, kā arī attiecīgo kaitīgo organismu bioloģiju.

2.   Prasības atkarībā no ģints vai sugām un kategorijām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un visas pārējās darbības, kas jāveic attiecībā uz šādu ģinšu vai sugu augiem, lai nodrošinātu, ka:

Castanea sativa Mill.

a)

meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica; vai

b)

pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietā vai tās daļā nav novēroti Cryphonectria parasitica simptomi; vai

c)

meža reproduktīvais materiāls ar Cryphonectria parasitica simptomiem ražošanas vietā vai tās daļā tika izņemts, bet pārējais materiāls tika pārbaudīts reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms pārvietošanas ražošanas vietā vai tās daļā netika novēroti minētā kaitīgā organisma simptomi.

Pinus spp.

a)

meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Dothistroma pini, Dothistroma septosporum un Lecanosticta acicola; vai

b)

pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietā vai tās daļā tās tuvākajā apkārtnē nav tikuši novēroti Dothistroma pini, Dothistroma septosporum vai Lecanosticta acicola izraisītie skujbires simptomi, vai

c)

ražošanas vietā vai tās daļā ir veikta atbilstoša apstrāde pret Dothistroma pini, Dothistroma septosporum vai Lecanosticta acicola izraisīto skujbiri, un pirms pārvietošanas meža reproduktīvais materiāls tika vizuāli pārbaudīts un atzīts, ka tam nav Dothistroma pini, Dothistroma septosporum vai Lecanosticta acicola simptomu.

E DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

Veic turpmāk minētos pasākumus attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem: kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītu prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi;

un

b)

i)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

vai

ii)

pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novērotiClavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. izraisītās slimības simptomi;

vai

iii)

izmantojot piemērotas metodes, ir veikta reprezentatīva sēklu parauga oficiāla testēšana uz Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. un ir konstatēts, ka tas ir bez kaitīgā organisma

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

vai

b)

audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir vizuāli pārbaudīta piemērotos laikos un ir konstatēts, ka tā ir brīva no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al;

vai

c)

ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

vai

b)

audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir vizuāli pārbaudīta un atzīta par brīvu no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

vai

c)

ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

vai

b)

pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.. izraisītas slimības simptomi

vai

c)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..;

vai

c)

i)

pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

vai

b)

pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novērotiXanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

vai

c)

i)

pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al..

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.;

vai

b)

pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi nav novēroti;

vai

c)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al. .

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.;

vai

c)

i)

pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al. .

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

a)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

b)

pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

c)

i)

pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

b)

ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

b)

ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)

Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

b)

ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Bruchus rufimanus L.

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augi vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav konstatēti;

vai

b)

ir konstatēts, ka reprezentatīvā parauga laboratorijas testos ievāktās sēklas ir brīvas no Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

vai

c)

stādāmais materiāls ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāts pret Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, sēklās šis kaitīgais organisms nav atrasts.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Pepino mozaīkas vīruss

Solanum lycopersicum L.

a)

sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, un

b)

i)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka Pepino mozaīkas vīruss tajos nav sastopams, vai

ii)

pilnajā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti Pepino mozaīkas vīrusa izraisīto slimību simptomi vai

iii)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Pepino mozaīkas vīrusu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

i)

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds; vai

ii)

pilnajā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītas slimības simptomi; vai

iii)

reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.

F DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

Kompetentā iestāde vai vajadzības gadījumā profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai izpildītu prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no Dickeya Samson et al. spp. un Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)

visu kategoriju gadījumā:

kompetentās iestādes ir veikušas oficiālas stādījumu lauka pārbaudes.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)

pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..

b)

visu kategoriju gadījumā:

i)

augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., ņemot vērā vektoru iespējamo klātbūtni,

vai

ii)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma kompetento iestāžu veiktajās oficiālajās stādījumu pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. simptomi.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)

pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

oficiālas pārbaudes apliecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

(b)

visu kategoriju gadījumā:

i)

no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi;

vai

ii)

ražošanas vietas daļā visi augi ar simptomiem un kopā ar ataudzējumu ir izrauti un iznīcināti visos gadījumos, kad stādījumos tika novēroti simptomi, un katrā partijā ir veikta oficiāla ataudzējuma testēšana pēc ražas novākšanas, lai apstiprinātu, ka Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nav konstatēts.

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss, un

simptomi, ko izraisījis:

kartupeļu lapu ritināšanās vīruss

Solanum tuberosum L.

(a)

pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

tie iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris A tipa kartupeļu vīruss, M tipa kartupeļu vīruss, S tipa kartupeļu vīruss, X tipa kartupeļu vīruss, Y tipa kartupeļu vīruss un kartupeļu lapu ritināšanās vīruss.

Ja izmanto mikropavairošanas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot mātesauga oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā uzraudzībā.

Ja izmanto klonu selekcijas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot klona oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā uzraudzībā;

b)

visu kategoriju gadījumā:

kompetentās iestādes ir veikušas oficiālu stādījumu pārbaudi.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Solanum tuberosum L.

(a)

Klonu genofonda gadījumā:

oficiāla testēšana vai testēšana oficiālā uzraudzībā apliecina, ka kloni ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds;

(b)

pirmsbāzes un bāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

nav konstatēti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda simptomi,

vai

katrā partijā ir veikta oficiāla bumbuļu testēšana pēc ražas novākšanas, un ir konstatēts, ka tos nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds;

(c)

sertificētu sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālā vizuālā pārbaudē ir konstatēts, ka tos nav skāris kaitīgais organisms, un, ja ir novēroti kaitīgā organisma simptomi, ir veikta testēšana


RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Vīrusu infekcijas simptomi

Solanum tuberosum L.

Tiešā ataudzējuma oficiālā pārbaudē augu ar simptomiem skaits nepārsniedz IV pielikumā norādīto procentuālo daudzumu.


RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Melnais kraupis, kas bojājis vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Irdenais kraupis, kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Turklāt kompetentās iestādes veic oficiālas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne stādījumos nepārsniedz tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumiem

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu stādījumiem

Pieļaujamais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu stādījumiem

PBTC

PB

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

G DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās

1.   Kultūraugu pārbaude

1)

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas eļļas augu un šķiedrau