EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32019R2026

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/2026 (2019. gada 21. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, un uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē

ST/8011/2019/INIT

OV L 313, 4.12.2019., 14./27. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 18/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2026/oj

4.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 313/14


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2026

(2019. gada 21. novembris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, un uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 397. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2006/112/EK tika grozīta ar Padomes Direktīvu (ES) 2017/2455 (2), ar kuru cita starpā tika paplašināta īpašo režīmu darbības joma nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju, apraides vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, attiecinot tos uz visiem pakalpojumu veidiem, kā arī uz preču tālpārdošanu Kopienas iekšienē un uz tādu preču tālpārdošanu, kuras importētas no trešām teritorijām vai trešām valstīm. Ar Direktīvu (ES) 2017/2455 turklāt ieviesa konkrētus noteikumus, kas piemērojami nodokļa maksātājiem, kuri, izmantojot elektronisku saskarni, piemēram, tirdzniecības vietu, platformu, portālu vai līdzīgus mehānismus, veicina citu nodokļa maksātāju veiktas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanu.

(2)

Sīki izstrādātie noteikumi attiecībā uz šo īpašo režīmu piemērošanu, kas noteikti Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 282/2011 (3), pēc to darbības jomas paplašināšanas būtu jāatjaunina.

(3)

Jēdzienu “preču tālpārdošana Kopienas iekšienē” un “no trešām teritorijām vai trešām valstīm importētu preču tālpārdošana” definīcijas Direktīvā 2006/112/EK attiecas arī uz preču piegādēm, kurās piegādātājs netiešā veidā iesaistās preču nosūtīšanā vai transportēšanā pircējam. Tāpēc, lai nodrošinātu minēto definīciju pareizu un vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs un lai uzlabotu juridisko noteiktību gan uzņēmējiem, gan nodokļu administrācijām, šajā kontekstā ir nepieciešams precizēt un definēt jēdziena “netieši” nozīmi.

(4)

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs tiek vienādi piemēroti noteikumi par nodokļa maksātājiem, kuri veicina preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu Kopienā, un lai uzlabotu juridisko noteiktību nodokļa maksātājiem, uz kuriem attiecas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) noteikumi, un nodokļu administrācijām, kuras piemēro minētos noteikumus, ir nepieciešams sīkāk definēt jēdziena “veicina” nozīmi un precizēt, kādos gadījumos nav uzskatāms, ka nodokļa maksātājs veicina preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskas saskarnes palīdzību.

(5)

Lai nodrošinātu PVN noteikumu vienotu piemērošanu, ir skaidri jādefinē brīdis, kad var uzskatīt, ka ir pieņemts pircēja veiktais maksājums, lai noteiktu, kurā taksācijas periodā būtu jādeklarē piegādes, ko veic tādi nodokļa maksātāji, kuri veicina preču piegādi Kopienā, izmantojot elektronisku saskarni, vai jebkurš nodokļa maksātājs, kurš izmanto īpašo režīmu no trešām teritorijām vai trešām valstīm importētu preču tālpārdošanai.

(6)

Ir nepieciešams noteikt, kāda veida informācija būtu jāglabā tādu nodokļa maksātāju uzskaitē, kuri veicina preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu Kopienā ar elektroniskas saskarnes palīdzību. Tajā būtu jāņem vērā šādu nodokļa maksātāju rīcībā esošās informācijas būtība, tās nozīme nodokļu administrācijām un prasība, ka šādai uzskaitei un lietvedībai jābūt samērīgai, lai atbilstu tiesībām un pienākumiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (4).

(7)

Uzskata, ka nodokļa maksātājs, kas veicina konkrētas preču piegādes Kopienā, izmantojot elektronisku saskarni, pats ir saņēmis un piegādājis preces un ir atbildīgs par PVN nomaksu par šīm piegādēm. Ir svarīgi ņemt vērā, ka šāds nodokļa maksātājs, kuram pareizi jādeklarē un jāsamaksā maksājamā PVN summa, var būt atkarīgs no informācijas precizitātes, ko sniedz piegādātāji, kuri pārdod preces ar minētās elektroniskās saskarnes palīdzību. Tādēļ ir pamatoti noteikt, ka tad, ja saņemtā informācija ir bijusi kļūdaina, šāds nodokļa maksātājs nav uzskatāms par atbildīgu par nevienu PVN summu, kura pārsniedz PVN, kuru tas deklarējis un samaksājis par šīm piegādēm, ja tas var pierādīt, ka nav zinājis un nekādi nav varējis zināt, ka saņemtā informācija ir bijusi kļūdaina. Tādējādi būtu jāļauj dalībvalstīm atbrīvot šos nodokļa maksātājus no papildu PVN saistībām, ja tie rīkojas pēc labas ticības.

(8)

Lai samazinātu administratīvo slogu nodokļa maksātājiem, kas veicina konkrētas preču piegādes Kopienā, izmantojot elektronisku saskarni, ir lietderīgi atbrīvot tos no pienākuma pierādīt pārdevēja un pircēja statusu. Tādēļ būtu jāievieš daži atspēkojami pieņēmumi, ka piegādātāji, kas pārdod preces ar minētās elektroniskās saskarnes palīdzību, tiek uzskatīti par nodokļa maksātājiem un to pircēji – par personām, kas nav nodokļa maksātājas.

(9)

Lai nerastos šaubas, ir jāprecizē, ka identifikācijas numurs, kas piešķirts starpniekam, kurš rīkojas tāda nodokļa maksātāja vārdā un interesēs, kas izmanto importa režīmu, ir atļauja, kas viņam ļauj darboties kā starpniekam un ko starpnieks nevar to izmantot, lai deklarētu PVN tādiem ar nodokli apliekamiem darījumiem, kurus viņš veic pats.

(10)

Noteikumu, kas liedz tādam nodokļa maksātājam, kurš brīvprātīgi pārtraucis izmantot īpašo režīmu, atsākt izmantot šo īpašo režīmu divus kalendāros ceturkšņus, dalībvalstis neuzskata par lietderīgu, un tas var radīt papildu slogu attiecīgajam nodokļa maksātājam. Tāpēc minētais noteikums būtu jāsvītro.

(11)

Lai ierobežotu ietekmi IT jomā, ko rada izmaiņas veidā, kā veic labojumus iepriekšējās PVN deklarācijās, uz kurām attiecas īpašais režīms, ir vēlams noteikt, ka labojumi PVN deklarācijā, kas attiecas uz taksācijas periodu pirms datuma, no kura dalībvalstīm jāpiemēro valsts pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas (ES) 2017/2455 2. un 3. pantam, ir jāveic, izdarot grozījumus minētajā deklarācijā. Turklāt, tā kā taksācijas periodiem no 2021. gada 1. janvāra korekcijas iepriekšējās PVN deklarācijās tiks iesniegtas nākamajā deklarācijā, nodokļa maksātāji, kas izslēgti no īpašā režīma, turpmāk vairs nevarēs veikt korekcijas nākamajā deklarācijā. Tādēļ ir jāparedz, ka šādi labojumi būtu jānoformē tieši attiecīgo patēriņa dalībvalstu nodokļu iestādēs.

(12)

Tā kā pircēja nosaukums/vārds, uzvārds, ja tas ir zināms nodokļa maksātājam, ir jāglabā tikai tāda nodokļa maksātāja uzskaitē, kas izmanto īpašo režīmu, nav nepieciešams, lai noteiktu dalībvalsti, kurā par piegādi ir maksājams PVN, un var radīt datu aizsardzības problēmas, pircēja nosaukumu/vārdu, uzvārdu vairs nav nepieciešams iekļaut uzskaitē, kas jāglabā nodokļa maksātājiem, kuri izmanto īpašo režīmu. Tomēr, lai atvieglotu to preču piegāžu kontroli, uz kurām attiecas īpašais režīms, informācijā, kas jāglabā nodokļa maksātājiem, ir jāietver informācija par preču atgriešanu un sūtījuma vai darījuma numuru.

(13)

Lai nodrošinātu konsekvenci starp īpašo režīmu importa PVN deklarēšanai un samaksai, no vienas puses, un muitas noteikumiem attiecībā uz muitas nodokļa samaksas atlikšanu un tās personas pienākumiem, kura uzrāda preces muitai, no otras puses, un lai nodrošinātu importa PVN pareizu samaksu gadījumos, kad šāds režīms tiek izmantots, būtu jāprecizē, ka uz importa PVN ikmēneša samaksu saskaņā ar īpašo režīmu varētu attiecināt parastos noteikumus, kurus saskaņā ar muitas tiesību aktiem piemēro, lai atļautu atlikt importa nodokļa samaksu. Turklāt būtu jāprecizē, ka īpašā režīma piemērošana neuzliek dalībvalstīm pienākumu noteikt, ka personai, kura uzrāda preces muitai, ir jābūt tās personas – kura ir preču saņēmēja – pilnvarojumam uzrādīt preces muitai tās interesēs.

(14)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2011 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 groza šādi:

1)

regulas IV nodaļu groza šādi:

a)

regulas IV nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

DARĪJUMI, PAR KURIEM UZLIEK NODOKLI

(DIREKTĪVAS 2006/112/EK IV SADAĻA)

1. IEDAĻA

Preču piegāde

(Direktīvas 2006/112/EK 14.–19. pants) ”;

b)

regulā iekļauj šādus pantus:

5.a pants

Piemērojot Direktīvas 2006/112/EK 14. panta 4. punktu, uzskata, ka preces nosūta vai transportē piegādātājs vai tā interesēs, arī tad, ja piegādātājs preču nosūtīšanā vai transportēšanā piedalās netieši, jo īpaši šādos gadījumos:

a)

ja piegādātājs preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodod apakšuzņēmumā trešai personai, kura veic preču tiešo piegādi pircējam;

b)

ja preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodrošina trešā persona, bet piegādātājs uzņemas pilnu vai daļēju atbildību par preču tiešo piegādi pircējam;

c)

ja piegādātājs izraksta rēķinus un no pircēja iekasē maksu par transportu un tālāk nodod tos trešai personai, kas organizē preču nosūtīšanu vai transportēšanu;

d)

ja piegādātājs jebkādā veidā sekmē trešās personas tiešās piegādes pakalpojumus pircējam, nodrošina saziņu starp pircēju un trešo personu vai citā veidā sniedz trešai personai informāciju, kas nepieciešama, lai notiktu preču piegāde pircējam.

Tomēr netiek uzskatīts, ka preces nosūta vai transportē piegādātājs vai tā interesēs tādā gadījumā, ja pircējs pats veic preču transportēšanu vai ja pircējs organizē preču tiešo piegādi ar trešo personu un piegādātājs neiejaucas ne tieši, ne netieši, lai nodrošinātu vai palīdzētu organizēt minēto preču nosūtīšanu vai transportēšanu.

5.b pants

Piemērojot Direktīvas 2006/112/EK 14.a pantu, jēdziens “veicina” nozīmē, ka, izmantojot elektronisku saskarni, notiek pircēja saziņa ar piegādātāju, kurš piedāvā pārdot preces ar elektroniskās saskarnes palīdzību, un rezultātā ar šīs elektroniskās saskarnes palīdzību tiek piegādātas preces.

Tomēr nodokļa maksātājs neveicina preču piegādi, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

minētais nodokļa maksātājs ne tieši, ne netieši nenosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem tiek veikta preču piegāde;

b)

minētais nodokļa maksātājs ne tieši, ne netieši nav iesaistīts atļaujas došanā, lai veiktu iekasēšanu no pircēja par izdarīto maksājumu;

c)

minētais nodokļa maksātājs ne tieši, ne netieši nav iesaistīts preču pasūtīšanā vai tiešajā piegādē.

Direktīvas 2006/112/EK 14.a pantu nepiemēro nodokļa maksātājam, kas nodrošina vienīgi jebko no turpmāk minētā:

a)

maksājumu apstrādi saistībā ar preču piegādi;

b)

preču iekļaušanu sarakstā vai reklāmu;

c)

pircēju novirzīšanu vai pāradresēšanu uz citām elektroniskām saskarnēm, kurās piedāvā iegādāties preces, bez jebkādas turpmākas iesaistīšanās piegādē.

5.c pants

Piemērojot Direktīvas 2006/112/EK 14.a pantu, nodokļa maksātājs, par kuru uzskata, ka tas pats ir saņēmis un piegādājis preces, nav atbildīgs par PVN nomaksu, kas pārsniedz to PVN summu, kuru viņš deklarējis un samaksājis par šīm piegādēm, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

nodokļa maksātājs ir atkarīgs no informācijas, ko sniedz piegādātāji, kas pārdod preces ar elektroniskas saskarnes palīdzību, vai citām trešām personām, lai pareizi deklarētu un maksātu PVN par šīm piegādēm;

b)

panta a) punktā minētā informācija ir kļūdaina;

c)

nodokļa maksātājs var pierādīt, ka nav zinājis un nekādi nav varējis zināt, ka šī informācija ir nepareiza.

5.d pants

Ja vien nodokļa maksātājam nav pieejama pretēja informācija, nodokļa maksātājs, par kuru uzskata, ka tas ir saņēmis un piegādājis preces saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 14.a pantu, uzskata, ka:

a)

persona, kas pārdod preces ar elektroniskas saskarnes palīdzību, ir nodokļa maksātājs;

b)

persona, kas pērk šīs preces, nav nodokļa maksātājs.”;

c)

pirms regulas 6. panta iekļauj šādu virsrakstu:

2. Iedaļa

Pakalpojumu sniegšana

(Direktīvas 2006/112/EK 24.–29. pants) ”;

2)

regulas 14. pantu svītro;

3)

regulā iekļauj šādu nodaļu:

“Va NODAĻA

PVN IEKASĒJAMĪBAS GADĪJUMS UN PVN IEKASĒJAMĪBA

(DIREKTĪVAS 2006/112/EK VI SADAĻA)

41.a pants

Piemērojot Direktīvas 2006/112/EK 66.a pantu, brīdis, kad maksājums ir pieņemts, ir tas brīdis, kad piegādātājs, kas pārdod preces ar elektroniskas saskarnes palīdzību, vai persona, kura rīkojas tā interesēs, no pircēja ir saņēmusi maksājuma apstiprinājumu, paziņojumu par atļauju veikt maksājumu vai saistības veikt maksājumu – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk –, neskatoties uz to, kad ir veikts faktiskais naudas maksājums.”;

4)

regulas X nodaļā iekļauj šādu iedaļu:

1.b iedaļa

Uzskaite

(Direktīvas 2006/112/EK 241.–249. pants)

54.b pants

1.   Piemērojot Direktīvas 2006/112/EK 242.a pantu, jēdziens “veicina” nozīmē, ka, izmantojot elektronisku saskarni, notiek pircēja saziņa ar piegādātāju, kurš piedāvā sniegt pakalpojumus vai pārdot preces ar elektroniskās saskarnes palīdzību, un rezultātā ar šīs elektroniskās saskarnes palīdzību tiek piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi.

Tomēr termins “veicina” neattiecas uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

nodokļa maksātājs ne tieši, ne netieši nenosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem tiek veikta piegāde;

b)

nodokļa maksātājs ne tieši, ne netieši nav saistīts ar atļauju veikt pircēja maksājumu saistībā ar veiktā maksājuma iekasēšanu;

c)

nodokļa maksātājs ne tieši, ne netieši nav iesaistīts preču pasūtīšanā vai tiešajā piegādē vai pakalpojumu sniegšanā.

2.   Piemērojot Direktīvas 2006/112/EK 242.a pantu, jēdziens “veicina” neattiecas uz gadījumiem, kad nodokļa maksātājs nodrošina vienīgi jebko no turpmāk minētā:

a)

maksājumu apstrādi saistībā ar preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu;

b)

preču vai pakalpojumu iekļaušanu sarakstā vai reklāmu;

c)

pircēju novirzīšanu vai pāradresēšanu uz citām elektroniskām saskarnēm, kurās piedāvā preces vai pakalpojumus, bez jebkādas turpmākas iesaistīšanās piegādē.

54.c pants

1.   Direktīvas 2006/112/EK 242.a pantā minētais nodokļa maksātājs veic šādu uzskaiti attiecībā uz piegādēm, par kurām uzskata, ka viņš pats ir saņēmis un piegādājis preces saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 14.a pantu, vai ja viņš piedalās tādu elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanā, par kuriem uzskata, ka viņš rīkojas savā vārdā saskaņā ar šīs regulas 9.a pantu:

a)

uzskaiti saskaņā ar šīs regulas 63.c pantu, ja nodokļa maksātājs ir izvēlējies piemērot kādu no īpašajiem režīmiem, kas paredzēti Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļā;

b)

uzskaiti saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 242. pantu, ja nodokļa maksātājs nav izvēlējies piemērot kādu no īpašajiem režīmiem, kas paredzēti Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļā.

2.   Direktīvas 2006/112/EK 242.a pantā minētais nodokļa maksātājs par piegādēm, kas nav minētas 1. punktā, glabā šādu informāciju:

a)

tā piegādātāja nosaukums, pasta adrese un elektroniskā adrese vai tīmekļa vietne, kura piegādes ir veicinātas, izmantojot elektronisku saskarni, un, ja pieejams:

i)

piegādātāja PVN identifikācijas numurs vai valsts nodokļa maksātāja numurs;

ii)

piegādātāja bankas konta numurs vai virtuālā konta numurs;

b)

preču apraksts, to vērtība, vieta, kur preču nosūtīšana vai transportēšana beidzas, piegādes laiks un, ja zināms, pasūtījuma numurs vai unikālais darījuma numurs;

c)

pakalpojumu apraksts, to vērtība, informācija piegādes vietas un piegādes laika noteikšanai un, ja zināms, pasūtījuma numurs vai unikālais darījuma numurs.”;

5)

regulas XI nodaļas 2. iedaļu aizstāj ar šādu:

2. IEDAĻA

Īpaši režīmi nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, vai kas veic preču tālpārdošanu vai konkrētas preču piegādes iekšzemē

(Direktīvas 2006/112/EK 358.–369.x pants)

1. apakšiedaļa

Definīcijas

57.a pants

Šajā iedaļā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ārpussavienības režīms” ir īpašais režīms pakalpojumiem, ko sniedz nodokļa maksātāji, kuri neveic uzņēmējdarbību Kopienā, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 2. iedaļā;

2)

“Savienības režīms” ir īpašs režīms preču tālpārdošanai Kopienas iekšienē, preču piegādēm dalībvalstī, kuras veiktas ar šādas piegādes veicinošas elektroniskas saskarnes palīdzību, un pakalpojumiem, ko sniedz nodokļa maksātāji, kuri veic uzņēmējdarbību Kopienā, bet ne patēriņa dalībvalstī, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 3. iedaļā;

3)

“importa režīms” ir īpašais režīms tādu preču tālpārdošanai, kas importētas no trešām teritorijām vai trešām valstīm, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 4. iedaļā;

4)

“īpašais režīms” atkarībā no konteksta ir “ārpussavienības režīms”, “Savienības režīms” vai “importa režīms”;

5)

“nodokļa maksātājs” ir Direktīvas 2006/112/EK 359. pantā minētais nodokļa maksātājs, kam ir atļauts izmantot ārpussavienības režīmu, minētās direktīvas 369.b pantā minētais nodokļa maksātājs, kuram ir atļauts izmantot Savienības režīmu, vai minētās direktīvas 369.m pantā minētais nodokļa maksātājs, kam atļauts izmantot importa režīmu;

6)

“starpnieks” ir persona, kas definēta Direktīvas 2006/112/EK 369.l panta otrās daļas 2) punktā.

2. apakšiedaļa

Savienības režīma piemērošana

57.b pants

(svītrots)

3. apakšiedaļa

Savienības režīma darbības joma

57.c pants

Savienības režīmu nepiemēro pakalpojumiem, ko sniedz dalībvalstī, kurā nodokļa maksātājam ir saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta vai kuram ir pastāvīgā iestāde. Minēto pakalpojumu sniegšanu deklarē minētās dalībvalsts kompetentajām nodokļu iestādēm PVN deklarācijā, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK 250. pantā.

4. apakšiedaļa

Identifikācija

57.d pants

1.   Ja nodokļa maksātājs paziņo identifikācijas dalībvalstij, ka tas plāno izmantot ārpussavienības režīmu vai Savienības režīmu, minēto īpašo režīmu piemēro no nākamā kalendārā ceturkšņa pirmās dienas.

Tomēr, ja preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, uz ko jāattiecas ārpussavienības režīmam vai Savienības režīmam, pirmo reizi tiek veikta pirms minētā datuma, tad īpašo režīmu piemēro no šī pirmās preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datuma ar noteikumu, ka nodokļa maksātājs par tādu darbību uzsākšanu, uz kurām jāattiecas režīmam, paziņo identifikācijas dalībvalstij ne vēlāk kā tā mēneša desmitajā dienā, kas seko mēnesim, kurā šīs preces tika piegādātas vai šie pakalpojumi tika sniegti pirmoreiz.

2.   Ja nodokļa maksātājs vai starpnieks, kas rīkojas tā interesēs, informē identifikācijas dalībvalsti, ka tas plāno izmantot importa režīmu, tad minēto īpašo režīmu piemēro no dienas, kad nodokļa maksātājam vai starpniekam ir piešķirts individuālais PVN identifikācijas numurs attiecībā uz importa režīmu, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK 369.q panta 1. un 3. punktā.

57.e pants

Identifikācijas dalībvalsts identificē nodokļa maksātāju, kas izmanto Savienības režīmu, ar PVN identifikācijas numuru, kā minēts Direktīvas 2006/112/EK 214. un 215. pantā.

Individuālais identifikācijas numurs, kas piešķirts starpniekam saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 369.q panta 2. punktu, dod viņam iespēju darboties kā starpniekam to nodokļa maksātāju interesēs, kuri izmanto importa režīmu. Tomēr starpnieks šo numuru nevar izmantot, lai deklarētu PVN darījumiem, par kuriem uzliek nodokli.

57.f pants

1.   Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto Savienības režīmu, vairs neatbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Direktīvas 2006/112/EK 369.a panta 2) punktā dotajā definīcijā, dalībvalsts, kurā tas ir bijis identificēts, pārstāj būt identifikācijas dalībvalsts.

Tomēr, ja minētais nodokļa maksātājs joprojām atbilst nosacījumiem, kas jāievēro, lai izmantotu īpašo režīmu, tas, lai turpinātu izmantot šo režīmu, kā jauno identifikācijas dalībvalsti norāda dalībvalsti, kurā tam ir saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta vai, ja tam nav saimnieciskās darbības pastāvīgās vietas Kopienā, norāda dalībvalsti, kurā tam ir pastāvīgā iestāde. Ja nodokļa maksātājs, kas preču piegādei izmanto Savienības režīmu, neveic uzņēmējdarbību Kopienā, tas kā jauno identifikācijas dalībvalsti norāda dalībvalsti, no kuras nosūta vai transportē preces.

Ja saskaņā ar otro daļu mainās identifikācijas dalībvalsts, tad minētās izmaiņas piemēro no tā datuma, kad nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības vieta vai pastāvīgā iestāde vairs nav dalībvalstī, kura iepriekš ir bijusi norādīta kā identifikācijas dalībvalsts, vai no tā datuma, kurā minētais nodokļa maksātājs vairs neveic preču nosūtīšanu vai transportēšanu no minētās dalībvalsts.

2.   Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto importa režīmu, vai starpnieks, kas rīkojas tā interesēs, vairs neatbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Direktīvas 2006/112/EK 369.l panta otrās daļas 3) punkta b)–e) apakšpunktā, tad dalībvalsts, kurā nodokļa maksātājs vai tā starpnieks ir bijis identificēts, pārstāj būt identifikācijas dalībvalsts.

Tomēr, ja minētais nodokļa maksātājs vai tā starpnieks joprojām atbilst nosacījumiem, kas jāievēro, lai izmantotu īpašo režīmu, tas, lai turpinātu izmantot šo režīmu, kā jauno identifikācijas dalībvalsti norāda dalībvalsti, kurā tam ir saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta vai, ja tam nav saimnieciskās darbības pastāvīgās vietas Kopienā, norāda dalībvalsti, kurā tam ir pastāvīgā iestāde.

Ja saskaņā ar otro daļu mainās identifikācijas dalībvalsts, tad minētās izmaiņas piemēro no tā datuma, kad nodokļa maksātāja vai tā starpnieka saimnieciskās darbības vieta vai pastāvīgā iestāde vairs nav dalībvalstī, kura iepriekš ir bijusi norādīta kā identifikācijas dalībvalsts.

57.g pants

1.   Nodokļa maksātājs, kas izmanto ārpussavienības režīmu vai Savienības režīmu, var pārtraukt šo īpašo režīmu izmantošanu neatkarīgi no tā, vai tas turpina piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, uz kuriem var attiecināt šos īpašos režīmus. Nodokļa maksātājs par to informē identifikācijas dalībvalsti vismaz 15 dienas pirms kalendārā ceturkšņa beigām, kurš ir pirms tā kalendārā ceturkšņa, kurā nodokļa maksātājs plāno pārtraukt režīma izmantošanu. Pārtraukšana stājas spēkā no nākamā kalendārā ceturkšņa pirmās dienas.

Tās PVN saistības attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kas rodas pēc datuma, kad pārtraukšana ir stājusies spēkā, kārto tieši ar attiecīgās patēriņa dalībvalsts nodokļu iestādēm.

2.   Nodokļa maksātājs, kas izmanto importa režīmu, var pārtraukt šā režīma izmantošanu neatkarīgi no tā, vai viņš turpina no trešām teritorijām vai trešām valstīm importētu preču tālpārdošanu. Nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, informē identifikācijas dalībvalsti vismaz 15 dienas pirms tā mēneša beigām, kurš ir pirms mēneša, kurā nodokļa maksātājs plāno pārtraukt režīma izmantošanu. Pārtraukšana stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā, un nodokļa maksātājam vairs nav atļauts izmantot režīmu preču piegādēm, ko veic pēc attiecīgās dienas.

5. apakšiedaļa

Ziņošanas pienākumi

57.h pants

1.   Nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, ne vēlāk kā nākamā mēneša desmitajā dienā identifikācijas dalībvalstij elektroniski paziņo par turpmāk minēto:

a)

par savu darbību, uz ko attiecas kāds no īpašajiem režīmiem, pārtraukšanu;

b)

par savu darbību, uz ko attiecas kāds no īpašajiem režīmiem, izmaiņām, kuru dēļ tas vairs neatbilst attiecīgajiem nosacījumiem, lai varētu izmantot šo īpašo režīmu;

c)

par visām izmaiņām identifikācijas dalībvalstij iepriekš sniegtajā informācijā.

2.   Ja identifikācijas dalībvalsts mainās saskaņā ar 57.f pantu, nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, informē abas attiecīgās dalībvalstis par maiņu ne vēlāk kā tā mēneša desmitajā dienā, kas seko minētajai maiņai. Nodokļa maksātājs jaunajai identifikācijas dalībvalstij sniedz reģistrācijas informāciju, kas tiek prasīta, ja nodokļa maksātājs īpašo režīmu izmanto pirmo reizi.

6. apakšiedaļa

Izslēgšana

58. pants

1.   Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto kādu no īpašajiem režīmiem, atbilst vienam vai vairākiem Direktīvas 2006/112/EK 369.e pantā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem vai 363. pantā vai 369.r panta 1. un 3. punktā noteiktajiem kritērijiem svītrošanai no identifikācijas reģistra, tad identifikācijas dalībvalsts izslēdz šo nodokļa maksātāju no minētā režīma.

Tikai identifikācijas dalībvalsts var izslēgt nodokļa maksātāju no kāda no īpašajiem režīmiem.

Identifikācijas dalībvalsts pamato savu lēmumu par izslēgšanu vai svītrošanu ar jebkādu pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko sniegusi jebkura cita dalībvalsts.

2.   Nodokļa maksātāja izslēgšana no ārpussavienības režīma vai Savienības režīma stājas spēkā no tā kalendārā ceturkšņa pirmās dienas, kas seko dienai, kurā lēmums par izslēgšanu tiek elektroniski nosūtīts nodokļa maksātājam. Tomēr, ja izslēgšana notikusi saimnieciskās darbības vietas vai pastāvīgās iestādes vietas, vai vietas, no kuras sākusies preču nosūtīšana vai transportēšana, maiņas dēļ, izslēgšana stājas spēkā no minētās maiņas datuma.

3.   Nodokļa maksātāja izslēgšana no importa režīma stājas spēkā no tā kalendārā mēneša pirmās dienas, kas seko dienai, kurā lēmums par izslēgšanu tiek elektroniski nosūtīts nodokļa maksātājam, izņemot šādus gadījumus:

a)

ja izslēgšana notikusi tā saimnieciskās darbības vietas vai pastāvīgās iestādes vietas maiņas dēļ, – šajā gadījumā izslēgšana stājas spēkā no minētās maiņas datuma;

b)

ja izslēgšana ir saistīta ar viņa pastāvīgu neatbilstību šī režīma noteikumiem, – šajā gadījumā izslēgšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās, kad lēmums par izslēgšanu tiek elektroniski nosūtīts nodokļa maksātājam.

4.   Izņemot 3. punkta b) apakšpunktā minēto situāciju, individuālais PVN identifikācijas numurs, kas piešķirts importa režīma izmantošanai, paliek derīgs tik ilgi, cik vajadzīgs, lai importētu preces, kas piegādātas pirms izslēgšanas datuma, un tomēr ne ilgāk kā divus mēnešus no minētās dienas.

5.   Ja starpnieks atbilst kādam no Direktīvas 2006/112/EK 369.r panta 2. punktā noteiktajiem svītrošanas kritērijiem, identifikācijas dalībvalsts svītro minēto starpnieku no identifikācijas reģistra un izslēdz no importa režīma nodokļa maksātājus, kurus šis starpnieks pārstāv.

Tikai identifikācijas dalībvalsts var svītrot starpnieku no identifikācijas reģistra.

Identifikācijas dalībvalsts pamato savu lēmumu par svītrošanu ar jebkādu pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko sniegusi jebkura cita dalībvalsts.

Starpnieka svītrošana no identifikācijas reģistra ir spēkā no tā mēneša pirmās dienas, kas seko dienai, kurā lēmums par svītrošanu tiek elektroniski nosūtīts starpniekam un nodokļa maksātājiem, kurus tas pārstāv, izņemot šādās situācijās:

a)

ja svītrošana notikusi tā saimnieciskās darbības vietas vai pastāvīgās iestādes vietas maiņas dēļ, – šajā gadījumā svītrošana stājas spēkā no minētās maiņas datuma;

b)

ja starpnieka svītrošana ir saistīta ar viņa pastāvīgu neatbilstību importa režīma noteikumiem, – šajā gadījumā svītrošana stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās, kad lēmums par svītrošanu tiek elektroniski nosūtīts starpniekam un nodokļa maksātājiem, kurus tas pārstāv.

58.a pants

Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto kādu no īpašajiem režīmiem, divus gadus nevienā patēriņa dalībvalstī nav piegādājis preces vai sniedzis pakalpojumus, uz kuriem attiecas minētais režīms, tad uzskata, ka tas ir pārtraucis darbības, par kurām uzliek nodokli, attiecīgi Direktīvas 2006/112/EK 363. panta b) punkta, 369.e panta b) punkta, 369.r panta 1. punkta b) apakšpunkta vai 369.r panta 3. punkta b) apakšpunkta nozīmē. Šī pārtraukšana neliedz tam izmantot kādu no īpašajiem režīmiem, ja tas atsāk savas darbības, uz kurām attiecas jebkurš no režīmiem.

58.b pants

1.   Nodokļa maksātājam, kas izslēgts no kāda no īpašajiem režīmiem ar minēto režīmu saistīto noteikumu pastāvīgas neizpildes dēļ, nav atļauta neviena īpašā režīma izmantošana nevienā dalībvalstī divus gadus pēc tā deklarācijas pārskata perioda, kurā nodokļa maksātājs ir izslēgts.

Tomēr pirmo daļu nepiemēro attiecībā uz importa režīmu, ja izslēgšana ir bijusi saistīta ar to, ka starpnieks, kurš rīkojas nodokļa maksātāja interesēs, pastāvīgi neievēro noteikumus.

Ja starpnieks tiek svītrots no identifikācijas reģistra tā iemesla dēļ, ka pastāvīgi netiek ievēroti importa režīma noteikumi, tad viņam nav atļauts darboties kā starpniekam divus gadus pēc mēneša, kurā viņš tika svītrots no minētā reģistra.

2.   Uzskata, ka nodokļa maksātājs vai starpnieks pastāvīgi neievēro ar kādu no īpašajiem režīmiem saistītos noteikumus Direktīvas 2006/112/EK 363. panta d) punkta, 369.e panta d) punkta, 369.r panta 1. punkta d) apakšpunkta, 369.r panta 2. punkta c) apakšpunkta vai 369.r panta 3. punkta d) apakšpunkta nozīmē vismaz šādos gadījumos:

a)

ja identifikācijas dalībvalsts par trim deklarācijas pārskata periodiem, kas bijuši tieši pirms tam, ir izdevusi tam vai starpniekam, kurš rīkojas tā interesēs, atgādinājumus saskaņā ar 60.a pantu un desmit dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas PVN deklarācija nav iesniegta par katru un par visiem no minētajiem deklarācijas pārskata periodiem;

b)

ja identifikācijas dalībvalsts par trim deklarācijas pārskata periodiem, kas bijuši tieši pirms tam, ir izdevusi tam vai starpniekam, kurš rīkojas tā interesēs, atgādinājumus saskaņā ar 63.a pantu un desmit dienu laikā pēc katra atgādinājuma nosūtīšanas deklarētais PVN pilnā apjomā nav samaksāts par katru un par visiem no minētajiem deklarācijas pārskata periodiem, izņemot, ja atlikusī nesamaksātā summa par katru deklarācijas pārskata periodu ir mazāka par 100 EUR;

c)

ja pēc identifikācijas dalībvalsts pieprasījuma un vienu mēnesi pēc atkārtota atgādinājuma, ko izdevusi identifikācijas dalībvalsts, nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, nav darījis elektroniski pieejamu uzskaiti, kas minēta Direktīvas 2006/112/EK 369., 369.k un 369.x pantā.

58.c pants

Nodokļa maksātājs, kas ir izslēgts no ārpussavienības režīma vai no Savienības režīma, visas PVN saistības attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kas rodas pēc datuma, kad izslēgšana stājas spēkā, kārto tieši ar attiecīgās patēriņa dalībvalsts nodokļu iestādēm.

7. apakšiedaļa

PVN deklarācija

59. pants

1.   Jebkurš deklarācijas pārskata periods Direktīvas 2006/112/EK 364., 369.f vai 369.s panta nozīmē ir atsevišķs deklarācijas pārskata periods.

2.   Ja saskaņā ar 57.d panta 1. punkta otro daļu ārpussavienības režīmu vai Savienības režīmu piemēro no dienas, kad preces tika piegādātas vai pakalpojumi tika sniegti pirmo reizi, nodokļa maksātājs iesniedz atsevišķu PVN deklarāciju par to kalendāro ceturksni, kurā preces tika piegādātas vai pakalpojumi tika sniegti pirmo reizi.

3.   Ja nodokļa maksātājs deklarācijas pārskata periodā ir bijis reģistrēts ārpussavienības režīmam un Savienības režīmam, tas iesniedz PVN deklarācijas un veic attiecīgos maksājumus katra režīma identifikācijas dalībvalstij par precēm, kas piegādātas, vai pakalpojumiem, kas sniegti, un par laikposmiem, uz kuriem attiecas minētie režīmi.

4.   Ja identifikācijas dalībvalsts maiņa saskaņā ar 57.f pantu notiek pēc attiecīgā deklarācijas pārskata perioda pirmās dienas, nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, iesniedz PVN deklarācijas un veic attiecīgos maksājumus iepriekšējai un jaunajai identifikācijas dalībvalstij par precēm, kas piegādātas, vai par pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajos laikposmos, kad dalībvalstis bija identifikācijas dalībvalsts.

59.a pants

Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto kādu no īpašajiem režīmiem, pārskata periodā nevienā patēriņa dalībvalstī nav piegādājis preces vai sniedzis pakalpojumus un tam nav jāveic labojumi iepriekšējās deklarācijās, tas vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, iesniedz PVN deklarāciju, kurā norāda, ka minētajā periodā preces nav piegādātas un pakalpojumi nav sniegti (nulles PVN deklarācija).

60. pants

PVN deklarācijās, kas sagatavotas saskaņā ar īpašajiem režīmiem, summas nenoapaļo uz augšu vai uz leju līdz tuvākajai pilnajai naudas vienībai. Deklarē un samaksā precīzu PVN summu.

60.a pants

Ja nodokļa maksātāji vai starpnieki, kuri rīkojas to interesēs, nav iesnieguši PVN deklarāciju saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 364., 369.f vai 369.s pantu, tad identifikācijas dalībvalsts tiem elektroniski atgādina pienākumu iesniegt šādu deklarāciju. Identifikācijas dalībvalsts atgādinājumu izdod desmitajā dienā pēc dienas, kurā būtu bijis jāiesniedz deklarācija, un elektroniski informē pārējās dalībvalstis, ka ir izdots atgādinājums.

Visi turpmākie atgādinājumi un PVN noteikšanas un iekasēšanas pasākumi ir attiecīgās patēriņa dalībvalsts atbildībā.

Neatkarīgi no jebkura izdota atgādinājuma un jebkuriem pasākumiem, ko veikusi patēriņa dalībvalsts, nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, iesniedz PVN deklarāciju identifikācijas dalībvalstij.

61. pants

1.   Kad PVN deklarācija ir iesniegta, vienīgais veids, kā veic visas izmaiņas tajā ietvertajos skaitļos, kas attiecas uz periodiem līdz pēdējam deklarācijas pārskata periodam 2020. gadā un ieskaitot to, ir izdarot grozījumus šajā deklarācijā un nevis izdarot pielāgojumus nākamajā deklarācijā.

Kad PVN deklarācija ir iesniegta, vienīgais veids, kā veic visas izmaiņas tajā ietvertajos skaitļos, kas attiecas uz periodiem no pirmā deklarācijas pārskata perioda 2021. gadā, ir izdarot pielāgojumus nākamajā deklarācijā.

2.   Grozījumus, kas minēti 1. punktā, elektroniski iesniedz identifikācijas dalībvalstij trīs gadu laikā pēc datuma, kad bija prasīts iesniegt sākotnējo deklarāciju.

Tomēr patēriņa dalībvalsts noteikumus attiecībā uz novērtējumiem un grozījumiem saglabā neskartus.

61.a pants

1.   Nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, iesniedz savu galīgo PVN deklarāciju un novēlotas iepriekšējās deklarācijas un veic attiecīgos maksājumus tai dalībvalstij, kas bijusi identifikācijas dalībvalsts pārtraukšanas, izslēgšanas vai izmaiņu veikšanas laikā, ja tas:

a)

pārtrauc izmantot kādu no īpašajiem režīmiem;

b)

ir izslēgts no viena no īpašajiem režīmiem;

c)

maina identifikācijas dalībvalsti saskaņā ar 57.f pantu.

Visus labojumi galīgajā deklarācijā un iepriekšējās deklarācijās, kas radušies pēc galīgās deklarācijas iesniegšanas, kārto tieši attiecīgās patēriņa dalībvalsts nodokļu iestādēs.

2.   Starpnieks iesniedz galīgās PVN deklarācijas attiecībā uz visiem nodokļa maksātājiem, kuru interesēs viņš rīkojas, kā arī novēlotas iepriekšējās deklarācijas un veic attiecīgos maksājumus tai dalībvalstij, kura bijusi identifikācijas dalībvalsts svītrošanas vai izmaiņu veikšanas laikā, ja tas:

a)

ir svītrots no identifikācijas reģistra;

b)

maina identifikācijas dalībvalsti saskaņā ar 57.f panta 2. punktu.

Visus labojumi galīgajā deklarācijā un iepriekšējās deklarācijās, kas radušies pēc galīgās deklarācijas iesniegšanas, kārto tieši attiecīgās patēriņa dalībvalsts nodokļu iestādēs.

7.a apakšiedaļa

Importa režīms – nodokļa iekasējamības gadījums

61.b pants

Piemērojot Direktīvas 2006/112/EK 369.n pantu, brīdis, kad maksājums ir pieņemts, ir tas brīdis, kad nodokļa maksātājs, kurš izmanto importa režīmu, vai persona, kura rīkojas tā interesēs, no pircēja ir saņēmusi maksājuma apstiprinājumu, paziņojumu par atļauju veikt maksājumu vai saistības veikt maksājumu – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk –, neraugoties uz to, kad ir veikts faktiskais naudas maksājums.

8. apakšiedaļa

Valūta

61.c pants

Ja identifikācijas dalībvalsts, kuras valūta nav euro, nosaka, ka PVN deklarācija ir jāsagatavo tās valsts valūtā, šis nosacījums attiecas uz to visu nodokļa maksātāju PVN deklarācijām, kuri izmanto īpašos režīmus.

9. apakšiedaļa

Maksājumi

62. pants

Neskarot 63.a panta trešo daļu un 63.b pantu, nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurs rīkojas tā interesēs, visus maksājumus veic identifikācijas dalībvalstij.

PVN maksājumi, ko veicis nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 367., 369.i vai 369.v pantu, attiecas konkrēti uz PVN deklarāciju, kura iesniegta saskaņā ar minētās direktīvas 364., 369.f vai 369.s pantu. Nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurs rīkojas tā interesēs, var veikt jebkādus turpmākus samaksāto summu pielāgojumus, tikai atsaucoties uz minēto deklarāciju, un tās nevar attiecināt uz citu deklarāciju vai pielāgot nākamajā deklarācijā. Katrā maksājumā norāda šīs konkrētās deklarācijas atsauces numuru.

63. pants

Identifikācijas dalībvalsts, kurai samaksāta lielāka summa par to, kas norādīta PVN deklarācijā, kura iesniegta saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 364., 369.f vai 369.s pantu, atmaksā pārmaksāto summu tieši attiecīgajam nodokļa maksātājam vai starpniekam, kurš rīkojas tā interesēs.

Ja identifikācijas dalībvalstij samaksāta summa par PVN deklarāciju, kas pēc tam atzīta par kļūdainu, un ja minētā dalībvalsts šo summu jau ir sadalījusi patēriņa dalībvalstīm, šīs patēriņa dalībvalstis katra atmaksā savu attiecīgo daļu no pārmaksātās summas tieši nodokļa maksātājam vai starpniekam, kurš rīkojas tā interesēs.

Tomēr, ja pārmaksas attiecas uz laikposmiem līdz pēdējam deklarācijas pārskata periodam 2018. gadā (ieskaitot to), identifikācijas dalībvalsts atmaksā atbilstīgo attiecīgās summas daļu, kas paturēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 904/2010 46. panta 3. punktu, un patēriņa dalībvalsts atmaksā pārmaksu, no kuras atņemta summa, ko atmaksā identifikācijas dalībvalsts.

Patēriņa dalībvalsts elektroniski informē identifikācijas dalībvalsti par šīm atmaksātajām summām.

63.a pants

Ja nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, ir iesniedzis PVN deklarāciju saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 364., 369.f vai 369.s pantu, bet maksājums nav veikts vai tas ir mazāks par summu, kas izriet no deklarācijas, identifikācijas dalībvalsts desmitajā dienā pēc pēdējās dienas, kad maksājumu būtu vajadzējis veikt saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 367., 369.i vai 369.v pantu, elektroniski atgādina nodokļa maksātājam vai starpniekam, kurš rīkojas tā interesēs, par visiem nokavētajiem PVN maksājumiem.

Identifikācijas dalībvalsts elektroniski informē patēriņa dalībvalstis, ka atgādinājums ir izsūtīts.

Visi turpmākie atgādinājumi un PVN iekasēšanas pasākumi ir attiecīgās patēriņa dalībvalsts atbildībā. Ja patēriņa dalībvalsts atkārtoti ir izdevusi šādus atgādinājumus, attiecīgo PVN maksā minētajai dalībvalstij.

Patēriņa dalībvalsts elektroniski informē identifikācijas dalībvalsti, ka atgādinājums ir izdots.

63.b pants

Ja PVN deklarācija nav iesniegta vai ja tā ir iesniegta ar nokavēšanos vai ir nepilnīga vai nepareiza, vai ja PVN maksājums ir nokavēts, visus procentu maksājumus, soda naudas un jebkādus citus maksājumus aprēķina un novērtē patēriņa dalībvalsts. Nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, maksā šādus procentu maksājumus, soda naudas un jebkādus citus maksājumus tieši patēriņa dalībvalstij.

10. apakšiedaļa

Uzskaite

63.c pants

1.   Nodokļa maksātāja veiktajā uzskaitē ietver šādu informāciju, kas uzskatāma par pietiekami detalizētu Direktīvas 2006/112/EK 369. un 369.k panta nozīmē:

a)

patēriņa dalībvalsts, kurā piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi;

b)

sniegto pakalpojumu veids vai piegādāto preču apraksts un daudzums;

c)

preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datums;

d)

summa, kurai uzliekams nodoklis, norādot izmantoto valūtu;

e)

visi turpmākie palielinājumi vai samazinājumi summai, kurai uzliekams nodoklis;

f)

piemērotā PVN likme;

g)

maksājamā PVN summa, norādot izmantoto valūtu;

h)

saņemto maksājumu datums un summa;

i)

jebkādi maksājumi kontā, kas saņemti pirms preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas;

j)

ja ir izrakstīts rēķins, rēķinā ietvertā informācija;

k)

attiecībā uz pakalpojumiem – informācija, ko izmanto, lai noteiktu vietu, kur pircējs veic uzņēmējdarbību vai kur tam ir pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta, un attiecībā uz precēm – informācija, kas izmantota, lai noteiktu vietu, kur sākas un beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana pircējam;

l)

jebkādi pierādījumi par preču iespējamu atgriešanu, tostarp summa, kurai uzliekams nodoklis, un piemērotā PVN likme.

2.   Nodokļa maksātāja vai starpnieka, kurš rīkojas tā interesēs, veiktajā uzskaitē ietver šādu informāciju, kas uzskatāma par pietiekami detalizētu Direktīvas 2006/112/EK 369.x panta nozīmē:

a)

patēriņa dalībvalsts, kurā piegādātas preces;

b)

piegādāto preču apraksts un daudzums;

c)

preču piegādes datums;

d)

summa, kurai uzliekams nodoklis, norādot izmantoto valūtu;

e)

visi turpmākie palielinājumi vai samazinājumi summai, kurai uzliekams nodoklis;

f)

piemērotā PVN likme;

g)

maksājamā PVN summa, norādot izmantoto valūtu;

h)

saņemto maksājumu datums un summa;

i)

ja ir izrakstīts rēķins, rēķinā ietvertā informācija;

j)

informācija, ko izmanto, lai noteiktu vietu, kur sākas un beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana pircējam;

k)

pierādījumi par preču iespējamu atgriešanu, tostarp summa, kurai uzliekams nodoklis, un piemērotā PVN likme;

l)

pasūtījuma numurs vai unikālais darījuma numurs;

m)

unikālais sūtījuma numurs, ja nodokļa maksātājs ir tieši iesaistīts piegādē.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, uzskaita tādā veidā, lai to bez kavēšanās un par katru atsevišķo piegādāto preci vai sniegto pakalpojumu var darīt pieejamu elektroniski.

Ja nodokļa maksātājam vai starpniekam, kurš rīkojas tā interesēs, ir izteikta prasība elektroniski iesniegt Direktīvas 2006/112/EK 369., 369.k un 369.x pantā minēto uzskaiti un viņš to nav iesniedzis 20 dienu laikā pēc pieprasījuma dienas, tad identifikācijas dalībvalsts atgādina nodokļa maksātājam vai starpniekam, kurš rīkojas tā interesēs, ka ir jāiesniedz minētā uzskaite. Identifikācijas dalībvalsts elektroniski informē patēriņa dalībvalsti, ka atgādinājums ir izsūtīts.”;

6)

regulas XI nodaļā iekļauj šādu iedaļu:

3. Iedaļa

Īpašs režīms importa PVN deklarēšanai un samaksai

(Direktīvas 2006/112/EK 369.y līdz 369.zb pants)

63.d pants

Uz importa PVN ikmēneša samaksas piemērošanu saskaņā ar īpašo režīmu importa PVN deklarēšanai un samaksai, kas paredzēts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 7. nodaļā, var attiecināt nosacījumus, kurus piemēro muitas nodokļa samaksas atlikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (*1).

Īpašā režīma piemērošanas nolūkā dalībvalstis var uzskatīt, ka nosacījums “uzrāda preces muitai tās personas interesēs, kura ir preču saņēmēja” ir izpildīts, ja persona, kura uzrāda preces muitai, paziņo par savu nodomu izmantot īpašo režīmu un iekasēt PVN no personas, kura ir preču saņēmēja.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).”"

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Tomēr dalībvalstis ļauj nodokļa maksātājiem un starpniekiem, kuri rīkojas to interesēs, no 2020. gada 1. oktobra iesniegt informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu reģistrāciju īpašajiem režīmiem, saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 360., 369.c vai 369.o pantu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 21. novembrī

Padomes vārdā –

Priekšsēdētāja

H. KOSONEN


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Direktīva (ES) 2017/2455 (2017. gada 5. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (OV L 348, 29.12.2017., 7. lpp.).

(3)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2011 (2011. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 77, 23.3.2011., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).


Augša