EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R1975

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1975 z dne 31. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

UL L 308, 29.11.2019, str. 4–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1975/oj

29.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1975

z dne 31. oktobra 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (1), zlasti tretjega pododstavka člena 5(1), členov 5a(2), 5b(7), 6(5) in 7(2), tretjega in četrtega pododstavka člena 8(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi sprejetja Uredbe (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1874 (3), s katero je bila uvedena integrirana statistika na ravni kmetij, je treba prilagoditi tipologijo Unije za kmetijska gospodarstva iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 (4).

(2)

Tip kmetovanja in ekonomsko velikost kmetijskega gospodarstva je treba določiti na podlagi ekonomskega merila. Za ta namen je primerno uporabiti standardni prihodek iz člena 5b(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009 in uvesti pojem „koeficient standardnega prihodka“. Te koeficiente standardnega prihodka je treba določiti za posamezne proizvode in v skladu s seznamom spremenljivk integrirane statistike na ravni kmetij, določenih v Prilogi III Uredbe (EU) 2018/1091 in opisanih v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1874, zagotoviti pa je treba tudi ujemanje med spremenljivkami integrirane statistike na ravni kmetij in postavkami poročila s kmetijskega gospodarstva mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN). Ustrezne proizvode, za katere se zahteva koeficient standardnega prihodka, bi bilo treba opredeliti v Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 in ne v Uredbi (EU) 2018/1091.

(3)

V členih od 11 do 14 Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 so opredeljeni podrobni postopki v zvezi s standardnim plačilom. Za olajšanje postopkov zbiranja računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Uniji v okviru mreže je treba razjasniti odgovornosti v zvezi z ustreznim izpolnjevanjem poročil s kmetijskih gospodarstev in standardnim plačilom. Poleg tega je v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009 primerno, da se navede, da so za stroške v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem državnega odbora, regionalnih odborov in organov za zvezo odgovorne države članice.

(4)

Da bi Komisija podprla zgodnejšo razpoložljivost, celovitost in višjo kakovost računovodskih podatkov, ki jih predložijo države članice, je pregledala roke za prenos podatkov in postopek v zvezi s standardnim plačilom, ki jih je treba zato spremeniti. Povezani so s časovnim razporedom predložitve in celovitostjo podatkov FADN, ki se predložijo Komisiji.

(5)

Na podlagi zahteve Češke in Danske za spremembo števila poročevalskih kmetij in praga ekonomske velikosti zaradi strukturne spremembe v kmetijstvu je primerno, da se navedenima državama članicama dovoli, da spremenita svoje načrte za izbor ali prag ekonomske velikosti za obračunsko leto 2020 ter ustrezno prerazporedita ali prilagodita število poročevalskih kmetij.

(6)

Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 vsebuje preglednico ujemanja, ki povezuje Izvedbeno uredbo (EU) 2018/1874 in poročila s kmetijskih gospodarstev FADN. V tej prilogi bi bilo treba opredeliti izraza „standardni prihodek“ in „koeficient standardnega prihodka“. Obstaja potreba po uskladitvi preglednice ujemanja v navedeni prilogi, da bi izražala opredelitev spremenljivk iz Uredbe (EU) 2018/1091 in Izvedbene uredbe (EU) 2018/1874.

(7)

V Prilogi VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 bi bilo treba opredeliti načela za izračun „standardnega prihodka“ in „koeficienta standardnega prihodka“. Izračunati bi ju bilo treba za vsak ustrezen proizvod in za vsako regijo po državah članicah. Da bi se preprečile morebitne napake in zagotovila podlaga za razmislek o skupni metodologiji, bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj Komisiji predložijo svoje metodologije za izračun njihovih zadevnih koeficientov standardnega prihodka.

(8)

Priloga VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 določa obrazec in obliko za predstavitev računovodskih podatkov v poročilih s kmetijskih gospodarstev. Zaradi jasnosti bi bilo treba navedeno prilogo prilagoditi, da bi izražala odpravo kvot za sladkor in posledičnih sprememb obveznosti obveščanja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 (5), potrebo po uskladitvi amortizacije „bioloških sredstev – rastlin“ z mednarodnimi računovodskimi standardi, potrebo po uskladitvi imen koeficientov standardnega prihodka z imeni, ki se uporabljajo v Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1874, in nove oznake, uvedene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) 2015/220 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ob upoštevanju narave sprememb bi se morala ta uredba uporabljati od obračunskega leta 2020.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za mrežo za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2015/220 se spremeni:

(1)

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

Člen 6

Koeficient standardnega prihodka in skupni standardni prihodek kmetijskega gospodarstva

1.   Metoda izračuna za določitev koeficienta standardnega prihodka vsake karakteristike iz člena 5b(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009 in postopki za zbiranje ustreznih podatkov so določeni v prilogah IV in VI k tej uredbi.

Koeficient standardnega prihodka različnih karakteristik kmetijskega gospodarstva iz člena 5b(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009 se določi za spremenljivke v zvezi s kmetijskimi rastlinami in živino, navedenimi v delu B.I Priloge IV k tej uredbi, in za vsako geografsko enoto iz točke 2(b) Priloge VI k tej uredbi.

2.   Skupni standardni prihodek kmetijskega gospodarstva se dobi tako, da se koeficient standardnega prihodka vsake spremenljivke kmetijskih rastlin in živine pomnoži s številom ustreznih enot.“;

(2)

v členu 11 se doda naslednji drugi odstavek:

„Računovodske pisarne in upravne službe, ki opravljajo naloge računovodskih pisarn, so odgovorne za ustrezno in pravočasno izpolnitev poročil s kmetijskih gospodarstev, da jih lahko organi za zvezo predložijo v rokih iz člena 14(3) in (4) te uredbe.“;

(3)

v členu 13 se dodajo naslednji tretji, četrti in peti odstavek:

„Standardno plačilo prispeva k stroškom ustrezne izpolnitve poročil s kmetijskih gospodarstev in stroškom izboljšav časovnih razporedov predložitve podatkov, procesov, sistemov, postopkov in splošne kakovosti poročil s kmetijskih gospodarstev, zlasti s strani računovodskih pisarn in upravnih služb, ki opravljajo naloge računovodskih pisarn v zvezi s tem.

Standardno plačilo državam članicam za upravičeno število ustrezno izpolnjenih poročil s kmetijskih gospodarstev, predloženih Komisiji, postane del sredstev države članice in ne več Unije.

Za kritje stroškov v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem državnega odbora, regionalnih odborov in organov za zvezo so odgovorne države članice.“;

(4)

v členu 14(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„4.   Zvišanemu standardnemu plačilu iz točk (a) in (b) odstavka 3 se lahko dodajo zneski 2 EUR za obračunsko leto 2018, 5 EUR za obračunski leti 2019 in 2020 ter 10 EUR od obračunskega leta 2021, če računovodske podatke preveri Komisija v skladu s točko (b) prvega odstavka člena 13 te uredbe in če se štejejo za ustrezno izpolnjene v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009, bodisi ob predložitvi Komisiji bodisi v 40 delovnih dneh od datuma, ko Komisija državo članico, ki je predložila računovodske podatke, obvesti, da predloženi podatki niso ustrezno izpolnjeni.“;

(5)

priloge I, II, IV, VI in VIII se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.

(2)  Uredba (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (UL L 200, 7.8.2018, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1874 z dne 29. novembra 2018 o podatkih, ki jih je treba predložiti za leto 2020 na podlagi Uredbe (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 glede seznama spremenljivk in njihovega opisa (UL L 306, 30.11.2018, str. 14).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 46, 19.2.2015, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).

(6)  Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L 350, 29.12.2017, str. 15–49).


PRILOGA

Priloge I, II, IV, VI in VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 se spremenijo:

(1)

v Prilogi I se vnosa, ki se nanašata na Češko in Dansko, nadomestita z naslednjim:

„Češka

15 000

Danska

25 000 “

(2)

v Prilogi II se vnosi, ki se nanašajo na Češko in Dansko, nadomestijo z naslednjim:

„745

ČEŠKA

1 282

370

DANSKA

1 600 “

(3)

Priloga IV se spremeni:

(a)

pred delom A se vstavijo naslednje opredelitve pojmov:

„Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(a)

standardni prihodek (SO) je standardna vrednost bruto proizvodnje. Standardni prihodek se uporablja za razvrščanje kmetijskih gospodarstev v skladu s tipologijo kmetij Unije (v kateri je tip kmetovanja opredeljen z glavnimi proizvodnimi dejavnostmi) in za določanje ekonomske velikosti kmetijskega gospodarstva;

(b)

koeficient standardnega prihodka (SOC) je povprečna denarna vrednost bruto proizvodnje vsake kmetijske spremenljivke iz člena 6(1), ki ustreza povprečnemu stanju v dani regiji, na enoto proizvodnje. Koeficienti standardnega prihodka se izračunajo po ceni na pragu kmetije, v eurih na hektar kmetijske rastline ali v eurih na glavo živine (izjeme veljajo za gobe v eurih na 100 m2, perutnino v eurih na 100 glav in čebele v eurih na panj). DDV, davki in subvencije niso vključeni v ceno na pragu kmetije. Koeficienti standardnega prihodka se posodobijo vsaj ob vsakem zaključku evropskega raziskovanja o strukturi kmetijskih gospodarstev;

(c)

skupni standardni prihodek kmetijskega gospodarstva je vsota posameznih proizvodnih enot določenega kmetijskega gospodarstva, pomnožena z njihovim ustreznim koeficientom standardnega prihodka.“

(b)

dela A in B se nadomestita z naslednjim:

„A.   POSEBNI TIPI SPECIALIZIRANEGA KMETOVANJA

Posebne tipe specializiranega kmetovanja opredeljujeta dve posebnosti:

(a)

Narava zadevnih spremenljivk

Spremenljivke se nanašajo na seznam spremenljivk, pregledanih pri popisu leta 2020: določene so z uporabo šifer, ki so predstavljene v preglednici ujemanja v delu B.I te priloge, ali s šifro ponovne razvrstitve več navedenih spremenljivk, kot je določeno v delu B.II te priloge (1).

(b)

Pogoji, ki določajo meje razredov

Če ni navedeno drugače, so ti pogoji izraženi kot deleži skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva.

Da se gospodarstvo lahko razvrsti v zadevni posebni tip specializiranega kmetovanja, morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi pogoji za posebne tipe specializiranega kmetovanja.

Specializirana kmetijska gospodarstva – rastlinski proizvodi

Tipi kmetovanja

(* zaradi boljše preglednosti je šest stolpcev iz te postavke ponovljenih v delu C te priloge)

Metode izračuna posebnih tipov specializiranega kmetovanja

ČE (C1) IN (C2) IN (C3), POTEM (S1)

Splošni

Opis

Glavni

Opis

Posebne specializacije

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Šifra spremenljivk in pogojev

(sklic na del B te priloge)

Pogoj 1 (C1)

Pogoj 2

(C2)

Pogoj 3

(C3)

1

Specializirano pridelovanje poljščin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specializirano pridelovanje žit, oljnic in beljakovinskih rastlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specializirano pridelovanje žit (razen riža), oljnic in beljakovinskih rastlin

Žita, razen riža, oljnice, suhe stročnice in beljakovinske rastline > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Specializirano pridelovanje riža

Riž > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

Pridelava žit, oljnic, beljakovinskih rastlin in riža – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 151 in 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Splošno poljedelstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specializirano pridelovanje korenovk

Krompir, sladkorna pesa in druge korenovke, d. n. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Pridelava žit, oljnic, beljakovinskih rastlin in korenovk – kombinirano

Žita, oljnice, suhe stročnice in beljakovinske rastline > 1/3 IN korenovke > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 IN P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Specializirano pridelovanje njivske zelenjave

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - na njivah > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Specializirano pridelovanje tobaka

Tobak > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Specializirano pridelovanje bombaža

Bombaž > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

Razne poljščine – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 161, 162, 163, 164 in 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Specializirano vrtnarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specializirano vrtnarstvo – pod zaščito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specializirano pridelovanje zelenjave – pod zaščito

Zelenjava, vključno z melonami, in jagode v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Specializirano gojenje cvetja in okrasnih rastlin – pod zaščito

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Mešano specializirano vrtnarstvo – pod zaščito

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 211 in 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Specializirano vrtnarstvo – na prostem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specializirano pridelovanje zelenjave – na prostem

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - tržna pridelava na vrtovih > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Specializirano gojenje cvetja in okrasnih rastlin – na prostem

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Mešano specializirano vrtnarstvo – na prostem

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 221 in 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Drugo vrtnarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specializirano gojenje gob

Gobe > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IN SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Specializirane drevesnice

Drevesnice > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IN SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Različno vrtnarstvo

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 231 in 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IN SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

3

Specializirano gojenje trajnih nasadov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specializirano vinogradništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specializirano proizvajanje kakovostnega vina

Grozdje za vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP) in grozdje za vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

Specializirano proizvajanje vina, razen kakovostnega vina

Grozdje za druga vina, d. n. (brez ZOP/ZGO) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Specializirano pridelovanje namiznega grozdja

Namizno grozdje > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Drugi vinogradi

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 351, 352 in 353

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

 

 

 

36

Specializirano sadjarstvo in pridelovanje citrusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specializirano sadjarstvo (razen citrusov, tropskega in subtropskega sadja ter oreškov)

Sadje v zmernih podnebnih območjih in jagodičje (razen jagod) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Specializirano pridelovanje citrusov

Citrusi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

 

363

Specializirano pridelovanje oreškov

Oreški > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Specializirano pridelovanje tropskega in subtropskega sadja

Sadje s subtropskih in tropskih podnebnih območij > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Specializirano sadjarstvo in pridelovanje citrusov, tropskega in subtropskega sadja ter oreškov: mešana pridelava

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 361, 362, 363 in 364

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

37

Specializirano pridelovanje oljk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specializirano pridelovanje oljk

Oljke > 2/3

P3 > 2/3

SO__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

Razni trajni nasadi – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Razni trajni nasadi – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 351 do 370

P3 > 2/3

 

 

Specializirana kmetijska gospodarstva – živinorejska proizvodnja

Tipi kmetovanja

(* zaradi boljše preglednosti je šest stolpcev iz te postavke ponovljenih v delu C te priloge)

Metode izračuna posebnih tipov specializiranega kmetovanja

ČE (C1) IN (C2) IN (C3), POTEM (S1)

Splošni

Opis

Glavni

Opis

Posebne specializacije

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Šifra spremenljivk in pogojev

(sklic na del B te priloge)

Pogoj 1 (C1)

Pogoj 2

(C2)

Pogoj 3

(C3)

4

Specializirana reja pašne živine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specializirana prireja mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specializirana prireja mleka

Krave molznice > 3/4 skupne pašne živine IN pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL IN GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Specializirana govedoreja – reja in pitanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specializirana govedoreja – reja in pitanje

Vse govedo (tj. govedo, mlajše od enega leta, govedo od enega leta do manj kot dveh let starosti in govedo, staro dve leti in več (samci, telice, krave molznice, krave nemolznice in bivolice))

> 2/3 pašne živine IN krave molznice ≤ 1/10 pašne živine IN

pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL IN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL IN GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Govedo – prireja mleka, vzreja, pitanje – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Govedo – prireja mleka, vzreja, pitanje – kombinirano

Vse govedo > 2/3 pašne živine IN krave molznice > 1/10 pašne živine IN pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin; razen gospodarstev iz razreda 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL IN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL IN GL > 1/10 P4; razen razreda 450

 

 

 

48

Ovce, koze in druga pašna živina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specializirana ovčjereja

Ovce > 2/3 pašne živine IN pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 450, 460 in 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL IN GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Ovčereja in govedoreja – kombinirano

Vse govedo > 1/3 pašne živine IN ovce > 1/3 pašne živine IN pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 450, 460 in 470

P46 > 1/3 GL IN SO_CLVS012 > 1/3 GL IN GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Specializirana kozjereja

Koze > 2/3 pašne živine IN pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 450, 460 in 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL IN GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Različne vrste pašne živine

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 481, 482 in 483

P4 > 2/3

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 450, 460 in 470

 

5

Specializirana reja zrnojede živine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specializirana prašičereja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specializirana reja prašičev

Plemenske svinje > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Specializirano pitanje prašičev

Prašički in drugi prašiči > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

Reja in pitanje prašičev – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 511 in 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Specializirano perutninarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specializirana reja kokoši nesnic

Kokoši nesnice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Specializirana reja perutnine za meso

Brojlerji in druga perutnina > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

Reja kokoši nesnic in perutnine za meso – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 521 in 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Različne vrste zrnojede živine – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Različne vrste zrnojede živine – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 511 do 523

P5 > 2/3

 

 

Mešana kmetijska gospodarstva

Tipi kmetovanja

(* zaradi boljše preglednosti je šest stolpcev iz te postavke ponovljenih v delu C te priloge)

Metode izračuna posebnih tipov specializiranega kmetovanja

ČE (C1) IN (C2) IN (C3), POTEM (S1)

Splošni

Opis

Glavni

Opis

Posebne specializacije

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Šifra spremenljivk in pogojev

(sklic na del B te priloge)

Pogoj 1 (C1)

Pogoj 2

(C2)

Pogoj 3

(C3)

6

Mešana rastlinska pridelava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mešana rastlinska pridelava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Vrtnarstvo in trajni nasadi – kombinirano

Vrtnarstvo > 1/3 IN trajni nasadi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IN P1 ≤ 2/3 IN P2 ≤ 2/3 IN P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 IN P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Poljščine in vrtnarstvo – kombinirano

Splošna rastlinska pridelava > 1/3 IN vrtnarstvo > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IN P1 ≤ 2/3 IN P2 ≤ 2/3 IN P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IN P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Poljščine in vinogradi – kombinirano

Splošna rastlinska pridelava > 1/3 IN vinogradi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IN P1 ≤ 2/3 IN P2 ≤ 2/3 IN P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IN SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Poljščine in trajni nasadi – kombinirano

Splošna rastlinska pridelava > 1/3 IN trajni nasadi > 1/3 IN trte ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IN P1 ≤ 2/3 IN P2 ≤ 2/3 IN P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IN P3 > 1/3 IN SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Mešana rastlinska pridelava, v glavnem poljščine

Splošna rastlinska pridelava > 1/3 IN nobena druga dejavnost > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IN P1 ≤ 2/3 IN P2 ≤ 2/3 IN P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IN P2 ≤ 1/3 IN P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Druga mešana rastlinska pridelava

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 611, 612, 613, 614 in 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IN P1 ≤ 2/3 IN P2 ≤ 2/3 IN P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mešana živinoreja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mešana živinoreja, v glavnem pašna živina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mešana živinoreja, v glavnem za prirejo mleka

Govedo za prirejo mleka > 1/3 pašne živine IN krave molznice > 1/2 goveda za prirejo mleka

P4 + P5 > 2/3 IN P4 ≤ 2/3; P5 > 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL IN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Mešana živinoreja, v glavnem pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razreda 731

P4 + P5 > 2/3 IN P4 ≤ 2/3 IN P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Mešana živinoreja, v glavnem reja zrnojede živine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mešana živinoreja: zrnojeda živina ter živina za prirejo mleka

Govedo za prirejo mleka > 1/3 pašne živine IN zrnojeda živina > 1/3 IN krave molznice > 1/2 goveda za prirejo mleka

P4 + P5 > 2/3 IN P4 ≤ 2/3 IN P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL IN P5 > 1/3 IN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Mešana živinoreja: zrnojeda živina ter pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razreda 741

P4 + P5 > 2/3 IN P4 ≤ 2/3 IN P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

8

Mešana rastlinska pridelava – živinoreja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Poljščine – pašna živina – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Pridelava poljščin v kombinaciji s prirejo mleka

Govedo za prirejo mleka > 1/3 pašne živine IN krave molznice + bivolice > 1/2 goveda za prirejo mleka IN govedo za prirejo mleka < splošna rastlinska pridelava

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

P1 > 1/3 IN P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL IN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 IN P45 < P1

 

 

 

 

832

Prireja mleka v kombinaciji s pridelavo poljščin

Govedo za prirejo mleka > 1/3 pašne živine IN krave molznice + bivolice > 1/2 goveda za prirejo mleka IN govedo za prirejo mleka ≥ splošna rastlinska pridelava

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

P1 > 1/3 IN P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL IN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 IN P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Pridelava poljščin v kombinaciji s pašno živino, razen tiste za prirejo mleka

Splošna rastlinska pridelava > pašna živina in krmne rastline, razen gospodarstev iz razreda 831

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

P1 > 1/3 IN P4 > 1/3

P1 > P4; razen razreda 831

 

 

 

 

834

Reja pašne živine, razen tiste za prirejo mleka, v kombinaciji s pridelavo poljščin

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 831, 832 in 833

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

P1 > 1/3 IN P4 > 1/3

 

 

 

84

Razne kmetijske rastline in živinoreja – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Pridelava poljščin in reja zrnojede živine – kombinirano

Splošna rastlinska pridelava > 1/3 IN zrnojeda živina > 1/3

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 831, 832, 833 in 834

P1 > 1/3 IN P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Trajni nasadi in pašna živina – kombinirano

Trajni nasadi > 1/3 IN pašna živina in krmne rastline > 1/3

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 831, 832, 833 in 834

P3 > 1/3 IN P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Čebelarstvo

Čebele > 2/3

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 831, 832, 833 in 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

Razne mešane kmetijske rastline in živinoreja

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 841, 842 in 843

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 831, 832, 833 in 834

 

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

Tipi kmetovanja

(* zaradi boljše preglednosti je šest stolpcev iz te postavke ponovljenih v delu C te priloge)

Metode izračuna posebnih tipov specializiranega kmetovanja

ČE (C1) IN (C2) IN (C3), POTEM (S1)

Splošni

Opis

Glavni

Opis

Posebne specializacije

Opis

(S1)

Opis izračuna

Šifra spremenljivk in pogojev

(sklic na del B te priloge)

Pogoj 1 (C1)

Pogoj 2

(C2)

Pogoj 3

(C3)

9

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

Skupaj SO = 0

 

 

 

B.   PREGLEDNICA UJEMANJA IN ŠIFRE PONOVNE RAZVRSTITVE

I.   Ujemanje med postavkami iz raziskave Unije za leto 2020 o integrirani statistiki na ravni kmetij („IFS 2020“) iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/1874, postavkami, ki jih je treba zbrati za koeficient standardnega prihodka za leto 2017, in poročilom s kmetijskega gospodarstva FADN

Enake postavke za uporabo koeficientov standardnega prihodka

Šifra IFS

IFS 2020 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1874)

Šifra SOC

Postavka za kazalnik standardnega prihodka za leto 2017

Poročilo s kmetijskega gospodarstva FADN

(Priloga VIII k tej uredbi)

I. Kmetijske rastline

CLND004

Navadna pšenica in pira

SOC_CLND004

Navadna pšenica in pira

10110. Navadna pšenica in pira

CLND005

Pšenica durum

SOC_CLND005

Pšenica durum

10120. Pšenica durum

CLND006

Rž in mešanice ozimnega žita (soržica)

SOC_CLND006

Rž in mešanice ozimnega žita (soržica)

10130. Rž in mešanice ozimnega žita (soržica)

CLND007

Ječmen

SOC_CLND007

Ječmen

10140. Ječmen

CLND008

Oves in mešanice jarih žit (mešanica zrnja brez soržice)

SOC_CLND008

Oves in mešanice jarih žit (mešanica zrnja brez soržice)

10150. Oves in mešanice jarih žit (mešanica zrnja brez soržice)

CLND009

Koruza za zrnje in koruza s storži

SOC_CLND009

Koruza za zrnje in koruza s storži

10160. Koruza za zrnje in koruza s storži

CLND010

CLND011

CLND012

Tritikala

Sirek

Druga žita, d. n. (ajda, proso, kanarska čužka itd.)

SOC_CLND010_011_012

Tritikala, sirek in druga žita, d. n. (ajda, proso, kanarska čužka itd.)

10190. Tritikala, sirek in druga žita, d. n. (ajda, proso, kanarska čužka itd.)

CLND013

Riž

SOC_CLND013

Riž

10170. Riž

CLND014

Suhe stročnice in beljakovinske rastline za proizvodnjo zrnja (vključno s semenskim ter mešanicami žit in stročnic)

SOC_CLND014

Suhe stročnice in beljakovinske rastline za proizvodnjo zrnja (vključno s semenskim ter mešanicami žit in stročnic)

10210. Njivski grah, fižol, volčji bob

10220. Leča, čičerka in grašica

10290. Ostale beljakovinske rastline

CLND015

Njivski grah, fižol, volčji bob

SOC_CLND015

Njivski grah, fižol, volčji bob

10210. Njivski grah, fižol, volčji bob

CLND017

Krompir (vključno s semenskim krompirjem)

SOC_CLND017

Krompir (vključno s semenskim krompirjem)

10300. Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim)

CLND018

Sladkorna pesa (brez semenske)

SOC_CLND018

Sladkorna pesa (brez semenske)

10400. Sladkorna pesa (brez semenske)

CLND019

Druge korenovke, d. n.

SOC_CLND019

Druge korenovke, d. n.

10500. Druge korenovke, d. n.

CLND022

Semena oljne ogrščice in oljne repice

SOC_CLND022

Semena oljne ogrščice in oljne repice

10604. Semena oljne ogrščice in oljne repice

CLND023

Sončnično seme

SOC_CLND023

Sončnično seme

10605. Sončnično seme

CLND024

Soja

SOC_CLND024

Soja

10606. Soja

CLND025

Laneno seme (oljni lan)

SOC_CLND025

Laneno seme (oljni lan)

10607. Laneno seme (oljni lan)

CLND026

Druge oljnice, d. n.

SOC_CLND026

Druge oljnice, d. n.

10608. Druge oljnice, d. n.

CLND028

Lan za vlakna

SOC_CLND028

Lan za vlakna

10609. Lan za vlakna

CLND029

Konoplja

SOC_CLND029

Konoplja

10610. Konoplja

CLND030

Bombaž

SOC_CLND030

Bombaž

10603. Bombaž

CLND031

Druge rastline za vlakna, d. n.

SOC_CLND031

Druge rastline za vlakna, d. n.

10611. Druge rastline za vlakna, d. n.

CLND032

Tobak

SOC_CLND032

Tobak

10601. Tobak

CLND033

Hmelj

SOC_CLND033

Hmelj

10602. Hmelj

CLND034

Dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice

SOC_CLND034

Dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice

10612. Dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice

CLND035

CLND036

Energetske rastline, d. n.

Druge industrijske rastline, d. n.

SOC_CLND035_036

Energetske in druge industrijske rastline, d. n.

10613. Sladkorni trs

10690. Energetske in druge industrijske rastline, d. n.

CLND037

Rastline, ki se spravijo zelene z njiv

SOC_CLND037

Rastline, ki se spravijo zelene z njiv

 

CLND038

Travinje in pašniki za določen čas

SOC_CLND038

Travinje in pašniki za določen čas

10910. Travinje in pašniki za določen čas

CLND039

Metuljnice, ki se spravijo zelene

SOC_CLND039

Metuljnice, ki se spravijo zelene

10922. Metuljnice, ki se spravljajo zelene

CLND040

Silažna koruza

SOC_CLND040

Silažna koruza

10921. Silažna koruza

CLND041

CLND042

Druga žita, ki se spravijo zelena (brez silažne koruze) Druge rastline, ki se spravijo zelene z njiv, d. n.

SOC_CLND041_042

Druge rastline in druga žita (razen koruze), ki se spravijo zeleni, d. n.

10923. Druge rastline in druga žita (razen silažne koruze), ki se spravijo zeleni, d. n.

CLND043

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode

SOC_CLND043

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - na prostem

 

CLND044

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - tržna pridelava na vrtovih

SOC_CLND044

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - tržna pridelava na vrtovih

10712. Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - tržna pridelava na vrtovih

CLND045

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - na njivah

SOC_CLND045

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - na njivah

10711. Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - na njivah

CLND046

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic)

SOC_CLND046

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) - na prostem

10810. Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic)

CLND047

Semena in sadike

SOC_CLND047

Semena in sadike

11000. Seme in sadike na njivah

CLND048

CLND083

Druge poljščine, d. n.

Druge poljščine v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

SOC_CLND048_083

Druge poljščine, d. n., vključno s tistimi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

11100. Druge poljščine, d. n., vključno s tistimi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

CLND049

Praha

SOC_CLND049

Praha

11200. Praha

CLND050

Trajno travinje

SOC_CLND050

Trajno travinje

 

CLND051

Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov

SOC_CLND051

Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov

30100. Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov

CLND052

Ekstenzivni pašniki

SOC_CLND052

Ekstenzivni pašniki

30200. Ekstenzivni pašniki

CLND053

Trajno travinje, ki se ne uporablja več v proizvodne namene in je upravičeno do subvencij

SOC_CLND053

Trajno travinje, ki se ne uporablja več v proizvodne namene in je upravičeno do subvencij

30300. Trajno travinje, ki se ne uporablja več v proizvodne namene in je upravičeno do subvencij

CLND055

Sadje, jagodičje in oreški (razen citrusov, grozdja in jagod)

SOC_CLND055

Sadje, jagodičje in oreški (razen citrusov, grozdja in jagod)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Sadje v zmernih podnebnih območjih

 

CLND056

Pečkato sadje

SOC_CLND056

Pečkato sadje

40101. Pečkato sadje

CLND057

Koščičasto sadje

SOC_CLND057

Koščičasto sadje

40102. Koščičasto sadje

CLND058

Sadje s subtropskih in tropskih podnebnih območij

SOC_CLND058

Sadje s subtropskih in tropskih podnebnih območij

40115. Sadje s subtropskih in tropskih podnebnih območij

CLND059

Jagodičje (brez jagod)

SOC_CLND059

Jagodičje (brez jagod)

40120. Jagodičje (brez jagod)

CLND060

Oreški

SOC_CLND060

Oreški

40130. Oreški

CLND061

Citrusi

SOC_CLND061

Citrusi

40200. Citrusi

CLND062

Grozdje

SOC_CLND062

Grozdje

 

CLND063

Grozdje za vino

SOC_CLND063

Grozdje za vino

 

CLND064

Grozdje za vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

SOC_CLND064

Grozdje za vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

40411. Vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP) 40451. Grozdje za vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

CLND065

Grozdje za vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

SOC_CLND065

Grozdje za vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

40412. Vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

40452. Grozdje za vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

CLND066

Grozdje za druga vina, d. n. (brez ZOP/ZGO)

SOC_CLND066

Grozdje za druga vina, d. n. (brez ZOP/ZGO)

40420. Druga vina

40460. Grozdje za druga vina

CLND067

Namizno grozdje

SOC_CLND067

Namizno grozdje

40430. Namizno grozdje

CLND068

Grozdje za rozine

SOC_CLND068

Grozdje za rozine

40440. Grozdje za rozine

CLND069

Oljke

SOC_CLND069

Oljke

 

 

 

SOC_CLND069A

Oljke, običajno za pridelavo namiznih oljk

40310. Namizne oljke

 

 

SOC_CLND069B

Oljke, običajno za pridelavo olja

40320. Oljke za pridelavo olja (prodane v obliki plodov) 40330. Oljčno olje

CLND070

Drevesnice

SOC_CLND070

Drevesnice

40500. Drevesnice

CLND071

Drugi trajni nasadi, vključno z drugimi trajnimi nasadi za prehrano ljudi

SOC_CLND071

Drugi trajni nasadi

40600. Drugi trajni nasadi

CLND072

Božična drevesca

SOC_CLND072

Božična drevesca

40610. Božična drevesca

CLND073

CLND085

Vrtovi

Druga kmetijska zemljišča v uporabi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi, d. n.

SOC_CLND073_085

Vrtovi in druga kmetijska zemljišča v uporabi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi, d. n.

20000. Vrtovi

CLND079

Gojene gobe

SOC_CLND079

Gojene gobe

60000. Gojene gobe

CLND081

Zelenjava (vključno z melonami) in jagode v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

SOC_CLND081

Zelenjava (vključno z melonami) in jagode v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

10720. Zelenjava (vključno z melonami) in jagode v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

CLND082

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

SOC_CLND082

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

10820. Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

CLND084

Trajni nasadi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

SOC_CLND084

Trajni nasadi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

40700. Trajni nasadi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

II. Živina

CLVS001

Govedo, staro manj kot eno leto

SOC_CLVS001

Govedo, staro manj kot eno leto

210. Govedo, staro manj kot eno leto

CLVS003

Samci goveda, stari od enega do manj kot dveh let

SOC_CLVS003

Samci goveda, stari od enega do manj kot dveh let

220. Samci goveda, stari od enega do manj kot dveh let

CLVS004

Telice, stare od enega do manj kot dveh let

SOC_CLVS004

Telice, stare od enega do manj kot dveh let

230. Telice, stare od enega do manj kot dveh let

CLVS005

Samci goveda, stari dve leti in več

SOC_CLVS005

Samci goveda, stari dve leti in več

240. Samci goveda, stari dve leti in več

CLVS007

Telice, stare dve leti in več

SOC_CLVS007

Telice, stare dve leti in več

251. Plemenske telice

252. Telice za pitanje

CLVS008

Krave

SOC_CLVS008

Krave

 

CLVS009

Krave molznice

SOC_CLVS009

Krave molznice

261. Krave molznice

CLVS010

Krave nemolznice

SOC_CLVS010

Krave nemolznice

269. Krave nemolznice

CLVS011

Bivolice

SOC_CLVS011

Bivolice

262. Bivolice molznice

CLVS012

Ovce (vseh starosti)

SOC_CLVS012

Ovce (vseh starosti)

 

CLVS013

Plemenske ovčje samice

SOC_CLVS013

Plemenske ovčje samice

311. Plemenske ovčje samice

CLVS014

Druge ovce

SOC_CLVS014

Druge ovce

319. Druge ovce

CLVS015

Koze (vseh starosti)

SOC_CLVS015

Koze (vseh starosti)

 

CLVS016

Plemenske kozje samice

SOC_CLVS016

Plemenske kozje samice

321. Plemenske kozje samice

CLVS017

Druge koze

SOC_CLVS017

Druge koze

329. Druge koze

CLVS018

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

SOC_CLVS018

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

410. Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

CLVS019

Plemenske svinje z živo težo 50 kilogramov in več

SOC_CLVS019

Plemenske svinje z živo težo 50 kilogramov in več

420. Plemenske svinje z živo težo 50 kilogramov in več

CLVS020

Drugi prašiči

SOC_CLVS020

Drugi prašiči

491. Prašiči za pitanje

499. Drugi prašiči

CLVS021

Brojlerji

SOC_CLVS021

Brojlerji

510. Perutnina – brojlerji

CLVS022

Kokoši nesnice

SOC_CLVS022

Kokoši nesnice

520. Kokoši nesnice

CLVS023

Druga perutnina

SOC_CLVS023

Druga perutnina

530. Druga perutnina

CLVS029

Plemenske samice kuncev

SOC_CLVS029

Plemenske samice kuncev

610. Plemenske samice kuncev

CLVS030

Čebele

SOC_CLVS030

Čebele

700. Čebele

II.   Šifre ponovne razvrstitve nekaterih spremenljivk, vključenih v IFS 2020:

P45.

Govedo za prirejo mleka = SO_CLVS001 (Govedo, mlajše od enega leta) + SO_CLVS004 (Telice, stare od enega do manj kot dveh let) + SO_CLVS007 (Telice, stare dve leti in več) + SO_CLVS009 (Krave molznice) + SO_CLVS011 (Bivolice)

P46.

Govedo = P45 (Govedo za prirejo mleka) + SO_CLVS003 (Samci goveda, stari od enega do manj kot dveh let) + SO_CLVS005 (Samci goveda, stari dve leti in več) + SO_CLVS010 (Krave nemolznice)

GL

Pašna živina = P46 (Govedo) + SO_CLVS013 (Plemenske ovčje samice) + SO_CLVS014 (Druge ovce) + SO_CLVS016 (Plemenske kozje samice) + SO_CLVS017 (Druge koze)

Če GL = 0, POTEM

FCP1

Krmne rastline za prodajo = SO_CLND019 (Druge korenovke, d. n.) + SO_CLND037 (Rastline, ki se spravijo zelene z njiv) + SO_CLND051 (Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov) + SO_CLND052 (Ekstenzivni pašniki)

IN

FCP4

Krmne rastline za pašno živino = 0

IN

P17

Korenovke = SO_CLND017 (Krompir (vključno semenskim krompirjem)) + SO_CLND018 (Sladkorna pesa (brez semenske)) + SO_CLND019 (Druge korenovke, d. n.)

Če GL > 0, POTEM

FCP1

Krmne rastline za prodajo = 0

IN

FCP4

Krmne rastline za pašno živino = SO_CLND019 (Druge korenovke, d. n.) + SO_CLND037 (Rastline, ki se spravijo zelene z njiv) + SO_CLND051 (Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov) + SO_CLND052 (Ekstenzivni pašniki)

IN

P17

Korenovke = SO_CLND017 (Krompir (vključno semenskim krompirjem)) + SO_CLND018 (Sladkorna pesa (brez semenske))

P151.

Žita, razen riža = SO_CLND004 (Navadna pšenica in pira) + SO_CLND005 (Pšenica durum) + SO_CLND006 (Rž in mešanice ozimnega žita (soržica)) + SO_CLND007 (Ječmen) + SO_CLND008 (Oves in mešanice jarih žit (mešanica zrnja brez soržice)) + SO_CLND009 (Koruza za zrnje in koruza s storži) + SO_CLND010_011_012 (Tritikala, sirek in druga žita, d. n. (ajda, proso, kanarska čužka itd.))

P15.

Žita = P151 (žita, razen riža) + SO_CLND013 (Riž)

P16.

Oljnice = SO_CLND022 (Semena oljne ogrščice in oljne repice) + SO_CLND023 (Sončnično seme) + SO_CLND024 (Soja) + SO_CLND025 (Laneno seme (oljni lan)) + SO_CLND026 (Druge oljnice, d. n.)

P51.

Prašiči = SO_CLVS018 (Prašički z živo težo pod 20 kilogramov) + SO_CLVS019 (Plemenske svinje z živo težo 50 kilogramov in več) + SO_CLVS020 (Drugi prašiči)

P52.

Perutnina = SO_CLVS021 (Brojlerji) + SO_CLVS022 (Kokoši nesnice) + SO_CLVS023 (Druga perutnina)

P1.

Splošna rastlinska pridelava = P15 (Žita) + SO_CLND014 (Suhe stročnice in beljakovinske rastline za proizvodnjo zrnja (vključno s semenskim ter mešanicami žit in stročnic)) + SO_CLND017 (Krompir, (vključno s semenskim krompirjem)) + SO_CLND018 (Sladkorna pesa (brez semenske)) + SO_CLND032 (Tobak) + SO_CLND033 (Hmelj) + SO_CLND030 (Bombaž) + P16 (Oljnice) + SO_CLND028 (Lan za vlakna) + SO_CLND029 (Konoplja) + SO_CLND031 (Druge rastline za vlakna, d. n.) + SO_CLND034 (Dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice) + SO_CLND035_036 (Energetske in druge industrijske rastline, d. n.) + SO_CLND045 (Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - na njivah) + SO_CLND047 (Semena in sadike) + SO_CLND048_083 (Druge poljščine, d. n., vključno s tistimi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi) + SO_CLND049 (Praha) + FCP1 (Krmne rastline za prodajo)

P2.

Vrtnarstvo = SO_CLND044 (Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - tržna pridelava na vrtovih) + SO_CLND081 (Zelenjava, vključno z melonami, in jagode v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi) + SO_CLND046 (Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic)) + SO_CLND082 (Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi) + SO_CLND079 (Gojene gobe) + SO_CLND070 (Drevesnice)

P3.

Trajni nasadi = SO_CLND055 (Sadje, jagodičje in oreški (razen citrusov, grozdja in jagod)) + SO_CLND061 (Citrusi) + SO_CLND069 (Oljke) + SO_CLND062 (Grozdje) + SO_CLND071 (Drugi trajni nasadi) + SO_CLND084 (Trajni nasadi v steklenjakih)

P4.

Pašna živina in krmne rastline = GL (Pašna živina) + FCP4 (Krmne rastline za pašno živino)

P5.

Zrnojeda živina = P51 (Prašiči) + P52 (Perutnina) + SO_CLVS029 (Plemenske samice kuncev)“;

(4)

Priloga VI se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VI

KOEFICIENTI STANDARDNEGA PRIHODKA IZ ČLENA 6

1.   OPREDELITEV IN NAČELA ZA IZRAČUN KOEFICIENTOV STANDARDNEGA PRIHODKA

(a)

Standardni prihodek (SO), koeficient standardnega prihodka (SOC) in skupni standardni prihodek so opredeljeni, kot je določeno v Prilogi IV k tej uredbi.

(b)

Obdobje proizvodnje

Koeficienti standardnega prihodka ustrezajo 12-mesečnemu obdobju proizvodnje.

Za rastlinske proizvode in proizvode živalskega izvora, za katere je obdobje proizvodnje krajše ali daljše od 12 mesecev, se izračuna koeficient standardnega prihodka, ki ustreza rasti ali proizvodnji v 12-mesečnem obdobju.

(c)

Osnovni podatki in referenčno obdobje

Koeficienti standardnega prihodka se določijo na podlagi proizvodnje na enoto in cene na pragu kmetije iz opredelitve koeficienta standardnega prihodka v Prilogi IV. V ta namen se v državah članicah osnovni podatki zbirajo za referenčno obdobje, določeno v členu 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1198/2014 (*1).

(d)

Enote

(1)

Fizične enote:

(a)

Koeficienti standardnega prihodka se za spremenljivke kmetijskih rastlin določijo na podlagi površine, izražene v hektarih.

(b)

Za gobe se koeficienti standardnega prihodka določijo na podlagi bruto proizvodnje za vsa letna zaporedna spravila in so izraženi na 100 m2 obdelovalne površine. Za njihovo uporabo v okviru FADN so takšni koeficienti standardnega prihodka za gobe razdeljeni po številu letnih zaporednih spravil, ki se Komisiji sporoči v skladu s členom 8 te uredbe.

(c)

Koeficienti standardnega prihodka, ki se nanašajo na spremenljivke v zvezi z živino, se določijo po glavi.

(d)

Izjeme veljajo za perutnino, pri kateri enota za določitev koeficienta standardnega prihodka obsega 100 glav, in za čebele, pri katerih se koeficient standardnega prihodka določi po panju.

(2)

Denarne enote in zaokroževanje:

Osnovni podatki za določitev koeficientov standardnega prihodka in izračunani standardni prihodki so v EUR. V državah članicah, ki ne sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji, se koeficienti standardnega prihodka pretvorijo v EUR, pri čemer se za referenčno obdobje uporabijo povprečni menjalni tečaji, kakor je opredeljeno v točki 1(d) te priloge. Povprečni menjalni tečaji se izračunajo na podlagi uradnih menjalnih tečajev, ki jih objavi Komisija (Eurostat).

Koeficienti standardnega prihodka se lahko zaokrožijo na najbližjih 5 EUR, kjer je primerno.

2.   RAZČLENITEV KOEFICIENTOV STANDARDNEGA PRIHODKA

(a)

Po spremenljivkah v zvezi s kmetijskimi rastlinami in živino

Koeficienti standardnega prihodka se določijo za vse kmetijske spremenljivke, ki ustrezajo postavkam za uporabo koeficientov standardnega prihodka iz preglednice B.I Priloge IV k tej uredbi.

(b)

Geografska razčlenitev

Koeficienti standardnega prihodka se določijo najmanj na podlagi geografskih enot, ki se uporabijo za IFS in FADN. Vse te geografske enote temeljijo na splošni nomenklaturi statističnih teritorialnih enot (NUTS), kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (*2). Te enote ustrezajo razvrstitvam regij na ravni NUTS 3. Območja z naravnimi omejitvami ne štejejo za geografsko enoto.

Za spremenljivke, ki za zadevno regijo niso relevantne, koeficient standardnega prihodka ni določen.

3.   ZBIRANJE PODATKOV ZA DOLOČANJE KOEFICIENTOV STANDARDNEGA PRIHODKA

(a)

Osnovni podatki za določanje koeficientov standardnega prihodka se obnovijo najmanj vsakič, ko se izvaja evropsko raziskovanje o strukturi kmetijskih gospodarstev v obliki popisa, kot določa člen 5 Uredbe (ES) št. 2018/1091.

(b)

Če se lahko raziskovanje o integrirani statistiki na ravni kmetij izvede v obliki vzorčnih raziskovanj iz člena 5 Uredbe (EU) 2018/1091, se posodobitev koeficientov standardnega prihodka izvede:

(i)

bodisi z obnavljanjem osnovnih podatkov na način, ki je podoben načinu iz točke (a),

(ii)

bodisi z uporabo koeficienta spremembe, kjer se koeficienti standardnega prihodka posodobijo, da se glede na zadnje referenčno obdobje iz člena 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1198/2014 upoštevajo spremembe, kot jih ocenijo države članice, proizvedenih količin na enoto in cen za vsako spremenljivko in regijo.

4.   IZVRŠEVANJE

Države članice so v skladu z določbami te priloge odgovorne za zbiranje osnovnih podatkov, potrebnih za izračun koeficientov standardnega prihodka, za njihov izračun, pretvorbo v EUR in za zbiranje podatkov, potrebnih za uporabo metode posodabljanja, če je to primerno. Države članice Komisiji predložijo metodologije zbiranja in izračunavanja ter, po potrebi, zagotovijo pojasnila za uskladitev metodologije izračunavanja koeficientov standardnega prihodka po vseh državah članicah.

5.   OBRAVNAVANJE POSEBNIH PRIMEROV

Za izračun koeficientov standardnega prihodka za nekatere spremenljivke in za izračun skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva so določena naslednja posebna pravila:

(a)

Praha

Koeficient standardnega prihodka, ki se nanaša na praho, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upošteva samo, kadar so na kmetijskem gospodarstvu tudi drugi pozitivni Koeficienti standardnega prihodka.

(b)

Vrtovi

Ker je pridelek vrtov običajno namenjen za lastno porabo imetnika in ne za prodajo, se šteje, da so koeficienti standardnega prihodka enaki nič.

(c)

Živina

Spremenljivke za živino so razdeljene po starostni kategoriji. Končni prihodek ustreza vrednosti rasti živali v času, ko je uvrščena v posamezno kategorijo. To pomeni, da ustreza razliki med vrednostjo živali v času izstopa iz kategorije in njeno vrednostjo v času vstopa v kategorijo (tako imenovana nadomestna vrednost).

(d)

Govedo, staro manj kot eno leto

Koeficienti standardnega prihodka, ki se nanašajo na govedo, mlajše od enega leta, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, kadar je na njem več goveda, mlajšega od enega leta, kot je krav. Upoštevajo se samo koeficienti standardnega prihodka, ki se nanašajo na presežno število goveda, mlajšega od enega leta. Na govedo, staro manj kot eno leto, se nanaša samo en koeficient standardnega prihodka ne glede na spol živali.

(e)

Druge ovce in druge koze

Koeficienti standardnega prihodka, ki se nanašajo na druge ovce, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, kadar na njem ni plemenskih ovc.

Koeficienti standardnega prihodka, ki se nanašajo na druge koze, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, kadar na njem ni plemenskih koz.

(f)

Prašički

Koeficienti standardnega prihodka, ki se nanašajo na prašičke, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, kadar na njem ni plemenskih svinj.

(g)

Krmne rastline

Če na kmetijskem gospodarstvu ni pašne živine (tj. goveda, ovac ali koz), se šteje, da so krmne rastline (tj. korenovke, rastline, ki se spravljajo zelene, pašniki in travniki) namenjene za prodajo in so del končnega prihodka splošne rastlinske pridelave.

Če je na kmetijskem gospodarstvu pašna živina, se šteje, da so krmne rastline namenjene za krmo pašne živine in so del končnega prihodka vzreje pašne živine in pridelave krmnih rastlin.

;

(*1)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1)."

(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 z dne 1. avgusta 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 321, 7.11.2014, str. 2)."

(5)

Priloga VIII se spremeni:

(a)

Preglednica E se nadomesti z naslednjim:

„Preglednica E

Kvote in druge pravice

Kategorija kvote ali pravice

Šifra (*)


 

 

Stolpci

Lastna kvota

Skupina informacij

Kvota v najemu

Kvota, dana v najem

Davki

N

I

O

T

QQ

Količina na koncu obračunskega leta

 

 

 

QP

Kupljena kvota

 

QS

Prodana kvota

 

OV

Vrednost na začetku obračunskega obdobja

 

CV

Vrednost na koncu obračunskega obdobja

 

PQ

Plačila za zakupljeno kvoto ali kvoto v najemu

 

RQ

Prejemki iz oddaje kvote v zakup ali najem

 

TX

Davki

 


Šifra (*)

Opis

50

Organski gnoj

60

Plačilne pravice na podlagi sheme osnovnega plačila

Količine kvot (lastna kvota, kvota v najemu in kvota, dana v najem) so obvezne postavke. Evidentira se samo količina na koncu obračunskega leta.

Vrednosti kvot, s katerimi je mogoče trgovati ločeno od povezanega zemljišča, se vpišejo v to preglednico. Kvote, s katerimi ni mogoče trgovati ločeno od povezanega zemljišča, se vpišejo le v preglednico D „Sredstva“. Vpisati je treba tudi kvote, ki so bile prvotno prosto pridobljene, in jim določiti vrednost glede na trenutne tržne vrednosti, če jih je mogoče tržiti ločeno od zemljišč.

Nekateri vpisi podatkov se istočasno vključijo, posamezno ali kot sestavni deli celote, v druge skupine ali kategorije v preglednicah D „Sredstva“, H „Vloženi viri“ in/ali I „Kmetijske rastline“.

Uporabiti je treba naslednje kategorije:

50.

Organski gnoj

60.

Plačilne pravice na podlagi sheme osnovnega plačila

Uporabiti je treba naslednje skupine informacij:

E.QQ. Količina (navesti samo v stolpcih N, I, O)

Uporabljajo se enote:

kategorija 50 (organski gnoj): število živali, pretvorjeno s standardnimi pretvorbenimi faktorji za živalske izločke;

kategorija 60 (shema osnovnega plačila): število pravic/arov.

E.QP. Kupljena kvota (navesti samo v stolpcu N)

Zabeleži se znesek, ki se plača za nakup kvot ali drugih pravic, s katerimi je mogoče trgovati ločeno od povezanega zemljišča, med obračunskim letom.

E.QS. Prodana kvota (navesti samo v stolpcu N)

Zabeleži se znesek, prejet od prodaje kvot ali drugih pravic, s katerimi je mogoče trgovati ločeno od povezanega zemljišča, med obračunskim letom.

E.OV. Vrednost na začetku obračunskega obdobja (navesti samo v stolpcu N)

Vrednost količin, ki jih ima imetnik na začetku obračunskega obdobja in ki so bile bodisi prvotno prosto pridobljene bodisi kupljene, se vpiše po trenutni tržni vrednosti, če se s kvotami lahko trguje ločeno od povezanega zemljišča.

E.CV. Vrednost ob koncu obračunskega obdobja (navesti samo v stolpcu N)

Vrednost količin, ki jih ima imetnik na koncu obračunskega obdobja in ki so bile bodisi prvotno prosto pridobljene bodisi kupljene, se vpiše po trenutni tržni vrednosti, če se s kvotami lahko trguje ločeno od povezanega zemljišča.

E.PQ. Plačila za zakupljeno kvoto ali kvoto v najemu (navesti samo v stolpcu I)

Plačan znesek za zakup ali najem kvot ali drugih pravic. Prav tako vključeno v najemnino pod kategorijo 5070 (Plačana najemnina) v preglednici H „Vloženi viri“.

E.RQ. Prejemki iz oddaje kvote v zakup ali najem (navesti samo v stolpcu O)

Prejet znesek za najem ali zakup kvot ali drugih pravic. Prav tako vključen v kategorijo 90900 (Ostalo) v preglednici I „Kmetijske rastline“.

E.TX. Davki, dodatne dajatve (stolpec T)

Plačani znesek.

STOLPCI V PREGLEDNICI E

Stolpec N se nanaša na lastno kvoto, stolpec I na kvoto v najemu, stolpec O na kvoto, dano v najem, stolpec T pa na davke.“;

(b)

v preglednici H se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Kjer so označeni stroški za celotno ‚potrošnjo‘ vloženih virov med obračunskim letom, vendar ne ustrezajo proizvodnji med tem letom, je treba v preglednici D pod šifro 1040 ‚Zaloge‘ označiti spremembe v zalogah vloženih virov, razen stroškov, ki izvirajo iz gojenja stalnih in nepožetih pridelkov, ki bi jih bilo treba navesti pod šifro 2010 ‚Biološka sredstva – rastline‘.“;

(c)

v preglednici I se šifre za kategorijo kmetijskih rastlin nadomestijo z naslednjim:

‚Šifra (*)

Opis

Žita za pridelavo zrnja (vključno s semeni)

10110

Navadna pšenica in pira

10120

Pšenica durum

10130

Rž in mešanice ozimnega žita (soržica)

10140

Ječmen

10150

Oves in mešanice jarih žit (mešanica zrnja brez soržice)

10160

Koruza za zrnje in koruza s storži

10170

Riž

10190

Tritikala, sirek in druga žita, d. n. (ajda, proso, kanarska čužka itd.)

Suhe stročnice in beljakovinske rastline za pridelavo zrnja (vključno s semeni in mešanicami žit in zrnja stročnic)

10210

Njivski grah, fižol, volčji bob

10220

Leča, čičerka in grašica

10290

Ostale beljakovinske rastline

10300

Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim)

10310

– od tega krompir za škrob

10390

– od tega ostali krompir

10400

Sladkorna pesa (brez semenske)

10500

Druge korenovke, d. n.

Industrijske rastline

10601

Tobak

10602

Hmelj

10603

Bombaž

10604

Semena oljne ogrščice in oljne repice

10605

Sončnično seme

10606

Soja

10607

Laneno seme (oljni lan)

10608

Druge oljnice, d. n.

10609

Lan za vlakna

10610

Konoplja

10611

Druge rastline za vlakna, d. n.

10612

Dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice

10613

Sladkorni trs

10690

Energetske in druge industrijske rastline, d. n.

Sveže vrtnine, melone in jagode, od tega:

Sveže vrtnine, melone in jagode – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

10711

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - na njivah

10712

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode - tržna pridelava na vrtovih

10720

Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

Podrobnosti za vse podkategorije iz naslova „Sveže vrtnine (vključno z melonami) in jagode“:

10731

Cvetača in brokoli

10732

Solata

10733

Paradižnik

10734

Sladka koruza

10735

Čebula

10736

Česen

10737

Korenje

10738

Jagode

10739

Melone

10790

Ostale vrtnine

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic)

10810

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic)

10820

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

Podrobnosti za vse podkategorije iz naslova „Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic)“

10830

Čebulice cvetic, stebelni gomolji in gomolji

10840

Rezano cvetje in popki cvetic

10850

Cvetje in okrasne rastline

Rastline, ki se spravljajo zelene

10910

Travinje in pašniki za določen čas

Druge rastline, ki se spravljajo zelene

10921

Silažna koruza

10922

Metuljnice, ki se spravljajo zelene

10923

Druge rastline in druga žita (razen silažne koruze), ki se spravljajo zeleni, d. n.

Semena in sadike ter druge poljščine

11000

Semena in sadike

11100

Druge poljščine

Praha

11200

Praha

Vrtovi

20000

Vrtovi

Trajno travinje

30100

Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov

30200

Ekstenzivni pašniki

30300

Trajno travinje, ki se ne uporablja več v proizvodne namene in je upravičeno do subvencij

Trajni nasadi

Sadne vrste, od tega:

40101

Pečkato sadje

40111

– od tega jabolka

40112

– od tega hruške

40102

Koščičasto sadje

40113

– od tega breskve in nektarine

40115

Sadje s subtropskih in tropskih podnebnih območij

40120

Jagodičje (razen jagod)

40130

Oreški

Nasadi citrusov

40200

Citrusi

40210

– od tega pomaranče

40230

– od tega limone

Nasadi oljk

40310

Namizne oljke

40320

Oljke za pridelavo olja (prodane v obliki plodov)

40330

Oljčno olje

40340

Stranski proizvodi oljke

Vinogradi

40411

Vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

40412

Vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

40420

Druga vina

40430

Namizno grozdje

40440

Grozdje za rozine

40451

Grozdje za vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

40452

Grozdje za vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

40460

Grozdje za druga vina

40470

Različni proizvodi vinske trte: grozdni mošt, sok, žganje, kis in drugi proizvodi s kmetije

40480

Stranski proizvodi vinske trte (tropine, usedline)

Drevesnice, drugi trajni nasadi, trajni nasadi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi, in mladi nasadi

40500

Drevesnice

40600

Drugi trajni nasadi

40610

– od tega božična drevesca

40700

Trajni nasadi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi

40800

Gojenje mladih nasadov

Druga zemljišča

50100

Kmetijska zemljišča, ki niso v uporabi

50200

Gozdna zemljišča

50210

– od tega panjevci s kratko obhodnjo

50900

Druga zemljišča (zemljišča, ki jih zavzemajo stavbe, kmečka dvorišča, steze, ribniki, kamnolomi, nerodovitna zemljišča, skale itd.)

60000

Gojene gobe

Ostali proizvodi in prejemki

90100

Prejemki iz oddaje kmetijskih zemljišč v najem

90200

Odškodnine iz zavarovanja kmetijskih pridelkov, ki jih ni mogoče dodeliti določenim kmetijskim rastlinam

90300

Stranski proizvodi iz kmetijskih rastlin, razen iz oljk in vinske trte

90310

Slama

90320

Listje sladkorne pese

90330

Ostali stranski proizvodi

90900

Ostalo“

(d)

Preglednica J se nadomesti z naslednjim:

„Preglednica J

Živinoreja

Struktura preglednice

Kategorija živine

Šifra (*)


 

 

Stolpci

Skupina informacij

Povprečno število

Število

Vrednost

A

N

V

AN

Povprečno število

 

OV

Vrednost na začetku obračunskega obdobja

 

 

CV

Vrednost na koncu obračunskega obdobja

 

 

PU

Nakupi

 

 

SA

Skupna prodaja

 

 

SS

Prodaja za zakol

 

 

SR

Prodaja za nadaljnjo rejo/vzrejo

 

 

SU

Prodaja z neznanim namenom

 

 

FC

Poraba v kmečkem gospodinjstvu

 

 

FU

Poraba kmetije

 

 


Šifra (*)

Opis

100

Enoprsti kopitarji

210

Govedo, mlajše od enega leta, samci in samice

220

Samci goveda, stari od enega do manj kot dveh let

230

Telice, stare od enega do manj kot dveh let

240

Samci goveda, stari dve leti in več

251

Plemenske telice

252

Telice za pitanje

261

Krave molznice

262

Bivolice molznice

269

Krave nemolznice

311

Plemenske ovčje samice

319

Druge ovce

321

Plemenske kozje samice

329

Druge koze

410

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

420

Plemenske svinje z živo težo 50 kilogramov in več

491

Prašiči za pitanje

499

Drugi prašiči

510

Perutnina – brojlerji

520

Kokoši nesnice

530

Druga perutnina

610

Plemenske samice kuncev

699

Ostali kunci

700

Čebele

900

Ostale živali

Kategorije živine

Treba je ločevati med naslednjimi kategorijami živine:

100.

Enoprsti kopitarji

Vključno s tekmovalnimi in jahalnimi konji, osli, mulami, mezgi itn.

210.

Govedo, mlajše od enega leta, samci in samice

220.

Samci goveda, stari od enega do manj kot dveh let

230.

Telice, stare od enega do manj kot dveh let

Razen samic goveda, ki je telilo.

240.

Samci goveda, stari dve leti in več

251.

Plemenske telice

Samice goveda, starega dve leti in več, ki še ni telilo in je namenjeno za vzrejo.

252.

Telice za pitanje

Samice goveda, starega dve leti in več, ki še ni telilo in ni namenjeno za vzrejo.

261.

Krave molznice

Samice goveda, ki je telilo (vključno z mlajšim od dveh let), izključno ali v glavnem namenjenega za proizvodnjo mleka za prehrano ljudi in za predelavo v mlečne izdelke. Vključene so izločene krave molznice.

262.

Bivolice molznice

Samice bivolov, ki so telile (vključno z mlajšimi od dveh let), izključno ali v glavnem namenjene za proizvodnjo mleka za prehrano ljudi in za predelavo v mlečne izdelke. Vključene so izločene bivolice.

269.

Krave nemolznice

1.

Samice goveda, ki je telilo (vključno z mlajšim od dveh let), izključno ali v glavnem namenjenega za vzrejo telet in katerih mleko se ne uporablja za prehrano ljudi ali za predelavo v mlečne izdelke.

2.

Delovne krave.

3.

Izločene krave nemolznice (ki so ali niso pitane pred zakolom).

Kategorije od 210 do 252 in 269 vsebujejo tudi ustrezne kategorije za bivole in/ali samice bivolov.

311.

Plemenske ovčje samice

Ovčje samice, stare eno leto ali več, namenjene za vzrejo.

319.

Druge ovce

Ovce vseh starosti, razen plemenskih ovčjih samic.

321.

Plemenske kozje samice

329.

Druge koze

Koze, ki niso plemenske samice.

410.

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

Prašički do 20 kilogramov žive teže.

420.

Plemenske svinje z živo težo 50 kilogramov in več

Plemenske svinje, težke 50 kilogramov ali več, razen izločenih svinj (glej kategorijo 499 „Drugi prašiči“).

491.

Prašiči za pitanje

Prašiči za pitanje z 20 kilogrami žive teže ali več, razen izločenih svinj in merjascev (glej kategorijo 499 „Drugi prašiči“).

499.

Drugi prašiči

Prašiči z 20 kilogrami žive teže ali več, razen plemenskih svinj (glej kategorijo 420) in prašičev za pitanje (glej kategorijo 491).

510.

Perutnina – brojlerji

Piščanci za zakol. Ne vključuje kokoši nesnic in izločenih kokoši. Ne vključuje piščet.

520.

Kokoši nesnice

Vključno z jarkicami, kokošmi nesnicami, izločenimi kokošmi in plemenskimi petelini za kokoši nesnice, če se te redijo kot kokoši nesnice. Jarkice so mlade kokoši, ki še niso pričele valiti. Ne vključuje piščet.

530.

Druga perutnina

Vključno z racami, purani, gosmi, pegatkami, noji in plemenskimi samci (razen tistimi, navedenimi za kokoši nesnice). Vključuje plemenske samice. Ne vključuje piščet.

610.

Plemenske samice kuncev

699.

Ostali kunci

700.

Čebele

Označiti s številom naseljenih panjev.

900.

Ostale živali

Vključno s piščeti, jeleni in ribami. Vključuje tudi druge živali za kmečki turizem. Ne vključuje proizvodov ostalih živali (glej preglednico K, kategorija 900).“;

(e)

Na koncu preglednice M se dodajo naslednji trije vnosi z navedbo kategorij, ki se izberejo:

„Šifra (*)

Skupina

Opis kategorij

Stolpci

N

V

T

10320

AI

Površine s prstastim trstikovcem (Miscanthus)

 

10321

AI

Površine z obraslo sklediščnico (Silphium perfoliatum)

 

10322

AI

Zemljišča v prahi za medonosne rastline (vrste, ki imajo veliko cvetnega prahu in nektarja)

 

–“.


(*1)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 z dne 1. avgusta 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 321, 7.11.2014, str. 2).“


(1)  Spremenljivke SO_CLND019 (Druge korenovke, d. n.), SO_CLND037 (Rastline, požete še zelene z njiv), SO_CLND049 (Praha), SO_CLND073_085 (Vrtovi in druga kmetijska zemljišča v uporabi v steklenjakih ali pod visoko zaščito, pod katero je mogoče hoditi, d. n.), SO_CLND051 (Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov), SO_CLND052 (Ekstenzivni pašniki), SO_CLND053 (Trajno travinje, ki se ne uporablja več v proizvodne namene in je upravičeno do subvencij), SO_CLVS001 (Govedo, staro manj kot eno leto), SO_CLVS014 (Druge ovce), SO_CLVS017 (Druge koze) in SO_CLVS018 (Prašički z živo težo pod 20 kilogramov) se uporabljajo samo pod določenimi pogoji (glej točko 5 Priloge VI).


Na vrh