EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R1842

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1842 z dne 31. oktobra 2019 o določitvi pravil za uporabo Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadaljnjimi ureditvami za prilagoditve brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti

C/2019/7864

UL L 282, 4.11.2019, str. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 19/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj

4.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1842

z dne 31. oktobra 2019

o določitvi pravil za uporabo Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadaljnjimi ureditvami za prilagoditve brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 10a(21) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/87/ES vzpostavlja sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji z namenom spodbuditve zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način. V členu 10a določa prehodna pravila za brezplačno dodelitev pravic

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 (2) določa prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES za četrto obdobje trgovanja od leta 2021 do leta 2030.

(3)

V skladu s členom 10a(20) Direktive 2003/87/ES je treba simetrično prilagoditi dodelitev brezplačnih pravic do emisije za naprave, katerih delovanje se po oceni na podlagi drsečega povprečja dveh let poveča ali zmanjša za več kot 15 % v primerjavi s preteklimi ravnmi dejavnosti. Za izvedbo prilagoditev dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti je, glede na to, da so naprave razdeljene na podnaprave v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2019/331, primerno primerjati te spremembe s preteklimi ravnmi dejavnosti na ravni podnaprav.

(4)

Za prilagoditve brezplačne dodelitve je potrebno zbrati visokokakovostne in neodvisno preverjene podatke. Treba je zagotoviti, da so podatki, ki se spremljajo in poročajo za določitev brezplačne dodelitve, dosledno točni in kakovostni. V ta namen bi bilo treba določiti posebna pravila za poročanje o ravneh dejavnosti na ravni podnaprav, pri čemer bi se upoštevale zadevne določbe Delegirane uredbe (EU) 2019/331. Podatki, zbrani od upravljavcev v skladu s temi pravili, bi morali odražati dejansko delovanje podnaprav.

(5)

Upravljavci bi morali zahtevane podatke sporočati vsakoletno. Podatke bi bilo treba spremljati v skladu z zahtevami o spremljanju iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2019/331.

(6)

Da se zagotovi skladnost med preverjanjem letnih poročil o emisijah v skladu s členom 15 Direktive 2003/87/ES in podatki o ravni dejavnosti ter da se uporabijo sinergije, je ustrezno uporabiti pravni okvir, ki ga določajo ukrepi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2067 (3).

(7)

Da se prepreči manipulacija ali zloraba sistema za prilagoditev dodelitev ter nepotrebno upravno breme in da se zagotovi, da se spremembe dodelitev izvedejo na učinkovit, nediskriminatoren in enoten način, bi bilo treba nadaljnje ureditve za prilagoditve brezplačnih dodelitev za podnaprave uporabiti takrat, ko so se ravni dejavnosti povečale ali zmanjšale za več kot 15 % v primerjavi s preteklo ravnjo dejavnosti. Povprečno raven dejavnosti bi bilo treba opredeliti kot aritmetično sredino dveh letnih stopenj dejavnosti dveh polnih koledarskih let delovanja. Prvo leto izračuna povprečne ravni dejavnosti bi moralo biti prvo leto vsakega obdobja dodelitve. Če primerjava pretekle ravni dejavnosti in povprečne ravni dejavnosti pokaže razliko, ki je večja od 15 %, bi bilo treba brezplačno dodelitev prilagoditi za natanko tolikšen odstotni delež, za kolikor se je raven dejavnosti spremenila. Če nadaljnja sprememba ravni dejavnosti pade v isti 5-odstotni interval preko 15-odstotne razlike, bi bilo treba obdržati enako dodelitev. Če nadaljnja sprememba preseže 5-odstotni interval, v katerega je padla prejšnja prilagoditev (npr. 20–25 %, 25–30 % in tako naprej), bi morala tudi prilagoditev znašati natanko enak odstotni delež kot odstotni delež razlike v povprečni ravni dejavnosti.

(8)

Zaradi preprečevanja nepotrebnega upravnega bremena bi bilo treba razmisliti o uporabi prilagoditev, kadar koli bi spremembe ravni dejavnosti podnaprave povzročile letno prilagoditev ravni brezplačne dodelitve tej podnapravi v višini 100 pravic ali več.

(9)

Da se prepreči manipulacija ali zloraba sistema in da se zagotovi, da se spremembe dodelitev izvedejo na učinkovit, nediskriminatoren in enoten način, bi bilo treba nove udeležence in nove podnaprave obravnavati enako.

(10)

Člen 10a(1) Direktive 2003/87/ES določa, da morajo biti prehodni usklajeni ukrepi za dodelitev pravic do emisije izvedeni na način, ki spodbuja tehnologije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in tehnologije energijske učinkovitosti. Da pri določanju nadaljnjih ureditev za prilagoditev brezplačnih dodelitev podnapravam, katerih delovanje se je povečalo ali zmanjšalo za več kot 15 % v primerjavi s preteklimi ravnmi dejavnosti, ne bi spodkopali pobud za zmanjševanje emisij, bi bilo treba upoštevati tudi spremembe v delovanju podnaprav, ki niso spremembe ravni dejavnosti. To bi moralo zajemati izboljšanje energijske učinkovitosti, spremembe pri oskrbi s toploto, izmenljivost goriva in električne energije, proizvodnjo kemikalij visoke vrednosti, spremembe v proizvodnji monomera vinil klorida ter energijsko predelavo odpadnih plinov. Da bi karseda podkrepili take pobude za zmanjšanje emisij, je ustrezno upoštevati tovrstne spremembe na ravni podnaprav.

(11)

Za boljšo uskladitev sprememb proizvodnje z brezplačno dodelitvijo se pravice do emisije ne bi smele izdajati podnapravam, ki poročajo o prenehanju dejavnosti, od leta, ki sledi prenehanju dejavnosti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za brezplačno dodelitev pravic v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES za obdobje trgovanja od leta 2021 do leta 2030.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„povprečna raven delovanja“ pomeni za vsako podnapravo aritmetično povprečje ustreznih letnih ravni dejavnosti za dve koledarski leti pred predložitvijo poročila iz člena 3(1);

(2)

„obstoječa naprava“ pomeni obstoječo napravo, kot je opredeljena v členu 2(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/331;

(3)

„podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto“ pomeni podnapravo z referenčno vrednostjo za toploto, kot je opredeljena v členu 2(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/331;

(4)

„podnaprava z referenčno vrednostjo za gorivo“ pomeni podnapravo z referenčno vrednostjo za gorivo, kot je opredeljena v členu 2(6) Delegirane uredbe (EU) 2019/331;

(5)

„obdobje dodelitve“ pomeni obdobje dodelitve, kot je opredeljeno v členu 2(15) Delegirane uredbe (EU) 2019/331;

(6)

„skupina“ pomeni skupino, kot je opredeljena v členu 2(11) Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4).

Člen 3

Zahteve glede poročanja

1.   Upravljavci naprav, ki jim je bila v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES dodeljena brezplačna dodelitev za obdobje trgovanja od leta 2021 do leta 2030, od vključno leta 2021 naprej vsako leto poročajo o ravni dejavnosti vsake podnaprave v prejšnjem koledarskem letu. Poročilo leta 2021 vključuje podatke za dve leti pred njegovo predložitvijo.

Novi udeleženci lahko predložijo poročila iz člena 5(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/331 v letu po prvem dnevu delovanja.

2.   Poročilo o ravni dejavnosti mora vsebovati informacije o ravni dejavnosti za vsako podnapravo in vsakega izmed parametrov iz oddelka 1, razen 1.3(c), in oddelkov 2.3 do 2.7 Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2019/331. Poročilo o ravni dejavnosti vsebuje tudi informacije o strukturi skupine, če obstaja, v katero ta naprava spada, in o tem, ali je katera izmed podnaprav prenehala delovati.

Pristojni organ lahko od upravljavcev zahteva tudi poročanje o katerem koli od dodatnih parametrov iz Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2019/331 v poročilu o ravni dejavnosti ali poročilu iz odstavka 1 navedene priloge.

3.   Poročilo o ravni dejavnosti se organu, pristojnemu za brezplačno dodelitev, vsako leto predloži do 31. marca v letih od 2021 do 2030, razen če pristojni organ določi zgodnejši rok za to predložitev. Predloži se skupaj s poročilom o preverjanju poročila o ravni dejavnosti, izdanim v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2067.

Države članice lahko zahtevajo predložitev predhodnega poročila o ravni dejavnosti, ki vsebuje vse razpoložljive informacije v času predložitve. Države članice lahko določijo roke za predložitev predhodnega poročila o ravni dejavnosti.

Pristojni organ lahko začasno ustavi izdajanje brezplačnih pravic do emisije napravi, dokler se ne prepriča, da ne obstajajo nikakršne zahteve po prilagoditvi dodelitve zadevni napravi, ali dokler Komisija ne sprejme sklepa v skladu s členom 23(4) Delegirane uredbe (EU) 2019/331 v zvezi s prilagoditvami dodelitve zadevni napravi.

Kadar je to ustrezno, pristojni organ izterja vse presežne pravice, ki izhajajo iz prekomerne dodelitve, v skladu s postopkom iz člena 48(4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/1122 (5).

Pristojni organ lahko od upravljavcev in preveriteljev zahteva, da za predložitev poročil o ravni dejavnosti uporabijo elektronske predloge ali posebne oblike datotek.

4.   Pristojni organ oceni poročilo o ravni dejavnosti iz odstavkov 1 do 3 tega člena v skladu z zahtevami iz členov 7 do 12 Delegirane uredbe (EU) 2019/331. Pristojni organ lahko izvede konservativno oceno vrednosti katerega koli parametra v kateri koli od naslednjih situacij:

(a)

upravljavec ni predložil preverjenega poročila o ravni dejavnosti do roka iz odstavka 3, izdaja pravic pa ni bila začasno ustavljena;

(b)

predložena preverjena vrednost ni skladna s to uredbo ali Delegirano uredbo (EU) 2019/331;

(c)

poročilo o ravni dejavnosti upravljavca ni bilo preverjeno v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2067.

Pristojni organ napravi ne poveča dodelitve na podlagi ocene iz situacije v točki (a).

Kadar je preveritelj v poročilu o preverjanju v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2067 ugotovil nebistvene napačne navedbe, katerih upravljavec ni odpravil pred izdajo poročila o preverjanju, pristojni organ oceni navedene napačne navedbe in izvede konservativno oceno vrednosti parametra, kadar je to mogoče. Pristojni organ obvesti upravljavca, katere popravke je treba vnesti, če sploh, v poročilo o ravni dejavnosti. Upravljavec da navedene informacije na voljo preveritelju.

Člen 4

Povprečne ravni dejavnosti

1.   Pristojni organ vsako leto določi povprečno raven dejavnosti vsake podnaprave, in sicer na podlagi poročil o ravni dejavnosti za zadevno dveletno obdobje.

2.   Povprečna raven dejavnosti novih podnaprav in novih udeležencev se ne izračuna za prva tri koledarska leta delovanja.

Člen 5

Prilagoditve brezplačne dodelitve zaradi sprememb ravni dejavnosti

1.   Pristojni organ vsako leto primerja povprečno raven dejavnosti vsake podnaprave, določeno v skladu s členom 4, s preteklo ravnjo dejavnosti, ki je bila prvotno uporabljena za določitev brezplačne dodelitve. Kadar je absolutna vrednost razlike med povprečno ravnjo dejavnosti in preteklo ravnjo dejavnosti navedene podnaprave večja od 15 %, se brezplačna dodelitev pravic za navedeno napravo prilagodi. Taka prilagoditev se uporablja od leta, ki sledi koledarskima letoma, uporabljenima za določitev povprečne ravni dejavnosti, in pod pogojem, da prilagoditev letne predhodne količine pravic do emisije, ki je bila brezplačno dodeljena tej podnapravi, znaša vsaj 100 pravic do emisije. Prilagoditev se izvede s povečanjem ali zmanjšanjem brezplačne dodelitve za zadevno podnapravo, in sicer za natanko tolikšen odstotni delež, kolikor je znašala razlika v povprečni ravni dejavnosti v primerjavi s preteklo ravnjo dejavnosti, ki je bila prvotno uporabljena za določitev brezplačne dodelitve.

2.   Kadar je bila izvedena prilagoditev v skladu z odstavkom 1, med obdobjem dodelitve, se lahko nadaljnje prilagoditve izvedejo samo, če absolutna vrednost razlike med povprečno ravnjo dejavnosti in preteklo ravnjo dejavnosti navedene podnaprave presega najbližji 5-odstotni interval preko obsega 15-odstotne razlike, ki je bil razlog za prejšnjo prilagoditev brezplačne dodelitve zadevni napravi s povečanjem ali zmanjšanjem brezplačne dodelitve za zadevno podnapravo za natanko tolikšen odstotni delež, kolikor je znašala razlika v povprečni ravni dejavnosti v primerjavi s preteklo ravnjo dejavnosti, ki je bila prvotno uporabljena za določitev brezplačne dodelitve, in pod pogojem, da prilagoditev letne predhodne količine pravic do emisije, ki so bile tej podnapravi brezplačno dodeljene, znaša vsaj 100 pravic do emisije.

3.   Če povečanje ali zmanjšanje povprečne ravni dejavnosti podnaprave ne presega več 15 % v primerjavi s preteklo ravnjo dejavnosti, ki je bila prvotno uporabljena za določitev brezplačne dodelitve, je brezplačna dodelitev pravic za navedeno podnapravo enaka prvotni dodelitvi, določeni s členom 16 ali 18 Delegirane uredbe (EU) 2019/331, začenši z letom, ki sledi koledarskima letoma, uporabljenima za določitev povprečne ravni dejavnosti.

4.   Če je podnaprava prenehala delovati, se brezplačna dodelitev tej podnapravi določi na nič od leta, ki sledi letu prenehanja dejavnosti.

5.   Za nove podnaprave in nove udeležence se za prva tri koledarska leta delovanja brezplačna dodelitev pravic do emisije ne prilagodi. Za prvo in drugo koledarsko leto delovanja se brezplačna dodelitev pravic do emisije določi na podlagi ravni dejavnosti vsakega izmed teh dveh let, za tretje koledarsko leto delovanja pa se brezplačna dodelitev pravic do emisije določi na podlagi pretekle ravni dejavnosti, ki se je uporabila za brezplačno dodelitev.

6.   Končna letna količina pravic do emisije, ki se napravi dodeli brezplačno, je vsota pravic do emisije vseh podnaprav, izračunana v skladu s členom 16 ali 18, kot je ustrezno, Delegirane uredbe (EU) 2019/331.

Člen 6

Druge spremembe v delovanju naprave

1.   Kadar upravljavec na podlagi podatkov, predloženih v poročilu o ravni dejavnosti, in kakršnih koli drugih dodatnih podatkov, ki jih je zahteval pristojni organ, dokaže, da zmanjšanje ravni dejavnosti podnaprave, za katero je bila količina brezplačno dodeljenih pravic določena na podlagi referenčne vrednosti za toploto ali gorivo, ni povezano s spremembo ravni proizvodnje podnaprave, temveč mu je botrovala povečana energijska učinkovitost te podnaprave v skladu z odstavkom 3 tega člena, ki je v primerjavi z energijsko učinkovitostjo na podlagi poročila o izhodiščnih podatkih ali poročila o podatkih o novih udeležencih za več kot 15 % večja, se brezplačna dodelitev ne prilagodi.

2.   Kadar na zahtevo pristojnega organa upravljavec na podlagi podatkov, predloženih v poročilu o ravni dejavnosti, in kakršnih koli drugih dodatnih podatkov, ki jih je zahteval pristojni organ, ne uspe dokazati, da je povečanje ravni dejavnosti podnaprave, za katero je bila količina brezplačno dodeljenih pravic določena na podlagi referenčne vrednosti za toploto ali gorivo, povezano s spremembo ravni proizvodnje podnaprave in da mu ni botrovalo zmanjšanje energijske učinkovitosti te podnaprave v skladu z odstavkom 3 tega člena, ki v primerjavi z energijsko učinkovitostjo na podlagi poročila o izhodiščnih podatkih ali poročila o podatkih o novih udeležencih znaša več kot 15 %, lahko pristojni organ zavrne prilagoditev brezplačne dodelitve.

3.   Za podnaprave z referenčno vrednostjo za toploto in podnaprave z referenčno vrednostjo za gorivo se sprememba energijske učinkovitosti določi tako, da se količnike količine toplote ali goriva, uporabljene za proizvodnjo vsakega proizvoda, in količine proizvodnje teh podnaprav, navedene v poročilu o izhodiščnih podatkih, primerja s stanjem po spremembi delovanja podnaprave. Taka določitev energijske učinkovitosti se izvede za proizvodnjo vsakega proizvoda, zajetega v vsaki oznaki PRODCOM podnaprave s seznama iz člena 2(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91 (6).

V skladu s prvim pododstavkom tega odstavka se količine toplote in goriva, uporabljene za proizvodnjo vsakega proizvoda določijo v skladu z metodologijami iz načrta metodologije spremljanja, kot je odobren v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2019/331.

4.   Kadar je v poročilu o ravni dejavnosti, predloženem v skladu s členom 3, navedeno, da se je drseče dveletno povprečje parametra iz člena 16(5), členov 19, 20, 21 ali 22 Delegirane uredbe (EU) 2019/331, ki niso ravni dejavnosti, spremenilo za več kot 15 % za eno od podnaprav v primerjavi z vrednostmi, uporabljenimi za določitev začetne ravni brezplačne dodelitve, se brezplačna dodelitev pravic za to napravo prilagodi, začenši z letom, ki sledi dvema letoma, uporabljenima za določitev spremembe parametrov, pod pogojem, da prilagoditev letne predhodne količine pravic do emisije, ki je bila podnapravi dodeljena brezplačno, znaša vsaj 100 pravic do emisije, in sicer s povečanjem ali zmanjšanjem brezplačne dodelitve za zadevno podnapravo z uporabo nove natančne vrednosti parametra.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 59, 27.2.2019, str. 8).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2067 z dne 19. decembra 2018 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 334, 31.12.2018, str. 94).

(4)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1122 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije (UL L 177, 2.7.2019, str. 3).

(6)  Uredba Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti (UL L 374, 31.12.1991, str. 1).


Na vrh