EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R1793

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1793 z dne 22. oktobra 2019 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660 (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/7444

UL L 277, 29.10.2019, str. 89–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 03/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj

29.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/89


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1793

z dne 22. oktobra 2019

o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 34(6)(a), člena 47(2)(b), člena 54(4)(a) in (b) ter člena 90(c) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), ter zlasti člena 53(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 v enotni zakonodajni okvir vključuje pravila, ki se uporabljajo za uradni nadzor nad živalmi in blagom, ki vstopajo v Unijo, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije o agroživilski verigi. V ta namen razveljavlja in nadomešča Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter druge akte Unije, ki urejajo uradni nadzor na posebnih področjih.

(2)

V skladu z Uredbo (EU) 2017/625 je treba nekatere kategorije živali in blaga iz nekaterih tretjih držav na mejnih kontrolnih točkah vedno predložiti za uradni nadzor, ki se mora izvesti pred njihovim vstopom v Unijo. Poleg tega člen 47(1)(d) in (e) Uredbe (EU) 2017/625 določa, da bi bilo treba v zvezi z blagom, za katero veljajo ukrepi, ki zahtevajo začasno povečanje uradnega nadzora oziroma nujne ukrepe, ob vstopu v Unijo izvajati uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah.

(3)

Zato bi bilo treba v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 za nekatero blago iz nekaterih tretjih držav začasno povečati uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v primerih, ko je Komisija z izvedbenimi akti odločila, da je ta nadzor potreben zaradi znanega ali nastajajočega tveganja ali zaradi dokazov o zelo razširjeni resni neskladnosti z zakonodajo Unije o agroživilski verigi. V ta namen bi morala Komisija določiti seznam takega blaga z navedbo oznak kombinirane nomenklature (KN), kot je določeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (EGS) št. 2658/87 (4) (v nadaljnjem besedilu: seznam), in seznam po potrebi posodobiti, da se upošteva kakršen koli razvoj v zvezi s tem.

(4)

Seznam iz uvodne izjave 3 bi moral na tej stopnji vsebovati posodobljen seznam živil in krme neživalskega izvora iz Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 (5), ki določa pravila glede poostrenega uradnega nadzora na določenih vstopnih točkah v Unijo pri uvozu nekaterih živil in krme neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav. Zato je primerno, da se v skladu s členom 47(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625 v Prilogi I k tej uredbi določi seznam živil in krme neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav, za katere velja začasno povečanje uradnega nadzora ob vstopu v Unijo.

(5)

Poleg tega bi morala Komisija v skladu s členom 54(4)(a) Uredbe (EU) 2017/625 določiti pravila glede pogostosti identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov za živila in krmo neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav, za katere velja začasno povečanje nadzora, zlasti ob upoštevanju ravni tveganja, povezanega z zadevno nevarnostjo, in pogostosti zavrnitev na meji.

(6)

Uredba (EU) 2017/625 ter delegirani in izvedbeni akti, sprejeti v skladu s členi 47 do 64 navedene uredbe, določajo en sam sistem uradnega nadzora, ki se uporablja za področja iz izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 884/2014 (6), (EU) 2015/175 (7), (EU) 2017/186 (8), (EU) 2018/1660 (9) in Uredbe (ES) št. 669/2009. Iz tega razloga in ker so pravila iz navedenih uredb vsebinsko povezana, saj se vsa nanašajo na uvedbo dodatnih ukrepov, ki urejajo vstop nekaterih živil in krme iz nekaterih tretjih držav v Unijo, ki so bili uvedeni zaradi ugotovljenega tveganja in ki se uporabljajo glede na resnost tveganja, je primerno olajšati pravilno in celovito uporabo zadevnih pravil, in sicer tako, da se določbe, ki so trenutno določene v navedenih uredbah, glede začasnega povečanja uradnega nadzora nad nekaterimi živili in krmo neživalskega izvora ter nujnih ukrepov, združijo v enotnem aktu.

(7)

Živila in krma neživalskega izvora, za katere veljajo nujni ukrepi iz izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660, še vedno pomenijo resno tveganje za javno zdravje, ki ga ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo države članice. Zato je primerno, da se v Prilogi II k tej uredbi določi seznam živil in krme neživalskega izvora, za katere veljajo nujni ukrepi, ki je sestavljen iz posodobljenih seznamov živil in krme neživalskega izvora iz izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660. Poleg tega bi bilo treba spremeniti obseg vnosov na navedenih seznamih, da bi se vključile druge oblike proizvodov kot tiste, ki so trenutno določene na seznamih, če te druge oblike predstavljajo enako tveganje. Zato je primerno spremeniti vse vnose v zvezi z zemeljskimi oreški, da se vključijo oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov, ter vnos v zvezi s papriko iz Indije, da se vključi pražena paprika (sladka ali nesladka).

(8)

Da bi zagotovili ustrezen nadzor nad tveganji za javno zdravje, bi bilo treba na seznam iz uvodne izjave 7 zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini vključiti tudi sestavljena živila, ki vsebujejo katero koli živilo neživalskega izvora iz Priloge II k tej uredbi v količini več kot 20 % enega samega proizvoda ali vsote navedenih proizvodov in ki se uvrščajo pod oznake KN iz Priloge II.

(9)

Poleg tega bi morala Komisija v skladu s členom 54(4)(b) Uredbe (EU) 2017/625 določiti pravila glede pogostosti identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov za živila in krmo, za katere veljajo nujni ukrepi v skladu s to uredbo. Zato je primerno, da se taka pravila določijo v tej uredbi, zlasti ob upoštevanju ravni tveganja, povezanega z zadevno nevarnostjo, in pogostosti zavrnitev na meji.

(10)

Ukrepi, ki zahtevajo začasno povečanje uradnega nadzora, in nujni ukrepi iz te uredbe bi se morali uporabljati za živila in krmo, namenjene za dajanje na trg Unije, saj navedeno blago pomeni tveganje z vidika javnega zdravja.

(11)

Kar zadeva pošiljke, ki so poslane kot trgovinski vzorci, laboratorijski vzorci ali razstavni predmeti za razstave in niso namenjene dajanju na trg, pošiljke nekomercialne narave, ki so namenjene za zasebno uporabo ali porabo znotraj carinskega območja Unije, in pošiljke, ki so namenjene za znanstvene namene, bi bilo ob upoštevanju nizkega tveganja, ki ga takšne pošiljke pomenijo za javno zdravje, nesorazmerno zahtevati, da se nad temi pošiljkami izvaja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah ter da jim mora biti priloženo uradno spričevalo ali rezultati vzorčenja in laboratorijskih analiz v skladu s to uredbo. Vendar bi se morala za preprečitev zlorab ta uredba za te pošiljke uporabljati v primeru, ko njihova bruto teža presega določeno omejitev teže.

(12)

Ukrepi, ki zahtevajo začasno povečanje uradnega nadzora, in nujni ukrepi iz te uredbe se ne bi smeli uporabljati za živila in krmo na prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu, ki se ne raztovorijo in so namenjeni oskrbi posadke in potnikov, saj je njihovo dajanje na trg Unije zelo omejeno.

(13)

Mejne vrednosti mikotoksinov, vključno z aflatoksini, v živilih oziroma krmi so določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1881/2006 (10) oziroma Direktivo 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11). Mejne vrednosti ostankov pesticidov so določene z Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (12). Referenčni laboratorij Evropske unije za dioksine in poliklorirane bifenile (PCB) v živilih in krmi je izvedel študijo o povezavi med pentaklorofenolom (PCP) in dioksini v onesnaženi gumi guar iz Indije. Iz te študije je mogoče sklepati, da guma guar, ki vsebuje manj kot 0,01 mg/kg pentaklorofenola, kar je mejna vrednost ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL), ne vsebuje nesprejemljive vrednosti dioksinov. Skladnost vsebnosti pentaklorofenola z MRL zato v tem konkretnem primeru zagotavlja tudi visoko raven varovanja zdravja ljudi v zvezi z dioksini.

(14)

V zvezi s pravili iz uvodne izjave 13 so določbe o vzorčenju in analizah za nadzor nad vsebnostjo mikotoksinov, vključno z aflatoksini, v živilih oziroma krmi določene z Uredbo Komisije (ES) št. 401/2006 (13) oziroma Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009 (14). Določbe o vzorčenju za uradni nadzor nad ostanki pesticidov so določene z Direktivo Komisije 2002/63/ES (15). Da bi se zagotovile enotne metode vzorčenja in laboratorijskih analiz v tretjih državah in državah članicah, bi bilo treba vzorčenje in analize za živila in krmo, ki jih določa ta uredba, v skladu z navedenimi pravili Unije o vzorčenju in analizah izvajati tako v državah članicah kot v tretjih državah.

(15)

Da bi se v tretjih državah in državah članicah zagotovili enotni postopki vzorčenja in analizne referenčne metode za nadzor nad salmonelo v živilih, za katera velja ta uredba, bi bilo poleg tega v tej uredbi treba določiti take postopke vzorčenja in analizne referenčne postopke.

(16)

Vzorci uradnih spričeval za vstop nekaterih živil in krme v Unijo so določeni v izvedbenih uredbah Komisije (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660. Da bi se olajšalo izvajanje uradnega nadzora pri vstopu v Unijo, je primerno določiti enotni vzorec uradnega spričevala za vstop v Unijo za živila in krmo, za katere veljajo posebni pogoji za vstop v Unijo v skladu s to uredbo.

(17)

Takšna uradna spričevala bi se morala izdati na papirju ali v elektronski obliki. Zato je poleg zahtev iz poglavja VII naslova II Uredbe (EU) 2017/625 primerno določiti skupne zahteve glede izdaje uradnih spričeval za oba primera. V zvezi s tem člen 90(f) Uredbe (EU) 2017/625 določa, da Komisija določi pravila za izdajanje elektronskih spričeval in uporabo elektronskih podpisov, tudi v zvezi z uradnimi spričevali, izdanimi v skladu s to uredbo. Poleg tega bi morala ta uredba vsebovati določbe, s katerimi bi se zagotovilo, da se zahteve za uradna spričevala, ki niso predložena v sistemu IMSOC, kot so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628 (16), uporabljajo tudi za uradna spričevala, izdana v skladu s to uredbo.

(18)

Vzorci spričeval so vključeni v elektronski sistem Traces, vzpostavljen z Odločbo Komisije 2003/623/ES (17), da bi se olajšali in pospešili upravni postopki na mejah Unije ter omogočila elektronska komunikacija med pristojnimi organi, ki pomaga preprečevati morebitne goljufive ali zavajajoče prakse v zvezi z uradnimi spričevali. Od leta 2003 se je računalniška tehnologija znatno razvila in sistem Traces je bil spremenjen, da bi se izboljšale kakovost, obdelava in varna izmenjava podatkov. V skladu s členom 133(4) Uredbe (EU) 2017/625 se sistem Traces vključi v sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC) iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625. Zato bi bilo treba vzorec uradnega spričevala iz te uredbe prilagoditi sistemu IMSOC.

(19)

Točka (c) člena 90 Uredbe (EU) 2017/625 pooblašča Komisijo, da z izvedbenimi akti določi pravila glede postopkov za izdajo nadomestnih spričeval. Da bi se izognili nepravilni uporabi in zlorabam, je pomembno opredeliti primere, v katerih se lahko izda nadomestno uradno spričevalo, in zahteve, ki jih mora tako spričevalo izpolnjevati. Taki primeri so bili določeni v Izvedbeni uredbi (EU) 2019/628 v zvezi z uradnimi spričevali, izdanimi v skladu z navedeno uredbo. Za zagotovitev skladnega pristopa je primerno določiti, da bi se morala v primeru izdaje nadomestnih spričeval uradna spričevala, izdana v skladu s to uredbo, nadomestiti v skladu s postopki za nadomestna spričevala, določenimi v Izvedbeni uredbi (EU) 2019/628.

(20)

Sprejeti bi bilo treba določbe za redno preverjanje, ali so potrebne spremembe seznamov iz prilog I in II k tej uredbi, vključno s pogostostjo identifikacijskih in fizičnih pregledov. Pri tem bi bilo treba upoštevati nove informacije v zvezi s tveganji in neskladnostjo, kot so podatki, ki izhajajo iz uradnih obvestil, prejetih prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), podatki in informacije v zvezi s pošiljkami ter rezultati dokumentacijskih, identifikacijskih in fizičnih pregledov, ki jih Komisiji sporočijo države članice, poročila in informacije, prejeti od tretjih držav, informacije, ki izhajajo iz kontrol, ki jih izvaja Komisija v tretjih državah, in informacije, izmenjane med Komisijo in državami članicami ter med Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane.

(21)

Pravila, ki jih mora Komisija določiti v skladu s členom 34(6)(a), členom 47(2)(b) in členom 54(4)(a) Uredbe (EU) 2017/625, so vsebinsko povezana, saj se vsa nanašajo na zahteve uradnega nadzora ob vstopu v Unijo nad nekaterim blagom iz nekaterih tretjih držav, za katero velja začasno povečanje uradnega nadzora ob vstopu v Unijo, in bi se zato morala uporabljati od istega datuma. Da bi se olajšala pravilna in celovita uporaba navedenih pravil, jih je primerno določiti v enem samem aktu.

(22)

Pravila, ki jih mora Komisija določiti v skladu s členom 54(4)(b) in členom 90(c) Uredbe (EU) 2017/625 ter členom 53(1)(b) Uredbe (ES) št. 178/2002, so vsebinsko povezana, saj se vsa nanašajo na zahteve za vstop v Unijo blaga, za katero veljajo nujni ukrepi v skladu s členom 53(1)(b) Uredbe (ES) št. 178/2002, in bi se zato morala uporabljati od istega datuma. Da bi se olajšala pravilna in celovita uporaba navedenih pravil, jih je primerno določiti v enem samem aktu.

(23)

Zaradi poenostavitve in racionalizacije so pravila iz uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 in (EU) 2018/1660 združena v tej uredbi. Te uredbe bi bilo zato treba razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(24)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK 1

SKUPNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa:

(a)

v Prilogi I seznam živil in krme neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav, za katere velja začasno povečanje uradnega nadzora pri vstopu v Unijo, z oznakami KN in razvrstitvijo TARIC iz navedene priloge, v skladu s členom 47(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

posebne pogoje, ki urejajo vstop naslednjih kategorij pošiljk živil in krme v Unijo zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini, ostanki pesticidov, pentaklorofenolom in dioksini ter tveganja mikrobiološke kontaminacije, v skladu s členom 53(1)(b) Uredbe (ES) št. 178/2002:

(i)

pošiljk živil in krme neživalskega izvora iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v preglednici 1 Priloge II, z oznakami KN in razvrstitvijo TARIC iz navedene priloge;

(ii)

pošiljk sestavljenih živil, ki vsebujejo katero koli živilo, navedeno v preglednici 1 Priloge II zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini, v količini več kot 20 % enega samega proizvoda ali vsote navedenih proizvodov, z oznakami KN iz preglednice 2 navedene priloge;

(c)

pravila glede pogostosti identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov za pošiljke živil in krme iz točk (a) in (b) tega odstavka;

(d)

pravila glede metod vzorčenja in laboratorijskih analiz za pošiljke živil in krme iz točk (a) in (b) tega odstavka v skladu s členom 34(6)(a) Uredbe (EU) 2017/625;

(e)

pravila glede vzorca uradnega spričevala, ki mora biti priloženo pošiljkam živil in krme iz točke (b) tega odstavka, ter zahteve za takšno uradno spričevalo v skladu s členom 53(1)(b) Uredbe (ES) št. 178/2002;

(f)

pravila glede izdaje nadomestnih uradnih spričeval, ki morajo biti priložena pošiljkam živil in krme iz točke (b) tega odstavka, v skladu s členom 90(c) Uredbe (EU) 2017/625.

2.   Ta uredba se uporablja za pošiljke živil in krme iz točk (a) in (b) odstavka 1, ki so namenjene za dajanje na trg Unije.

3.   Ta uredba se ne uporablja za naslednje kategorije pošiljk živil in krme, razen če njihova bruto teža presega 30 kg:

(a)

pošiljke živil in krme, ki so poslane kot trgovinski vzorci, laboratorijski vzorci ali razstavni predmeti za razstave in niso namenjene za dajanje na trg;

(b)

pošiljke živil in krme, ki so del osebne prtljage potnikov in so namenjene za njihovo osebno porabo ali uporabo;

(c)

nekomercialne pošiljke živil in krme, ki so poslane fizičnim osebam in niso namenjene za dajanje na trg;

(d)

pošiljke živil in krme, ki so namenjene za znanstvene namene.

4.   Ta uredba se ne uporablja za živila in krmo iz točk (a) in (b) odstavka 1 na prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu, ki se ne raztovorijo in so namenjeni oskrbi posadke in potnikov.

5.   V primeru dvoma glede predvidene uporabe živil in krme iz točk (b) in (c) odstavka 3 nosi dokazno breme lastnik osebne prtljage oziroma prejemnik pošiljke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„pošiljka“ pomeni „pošiljko“, kot je opredeljena v členu 3(37) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

„dajanje na trg“ pomeni „dajanje v promet“, kot je opredeljeno v členu 3(8) Uredbe (ES) št. 178/2002.

2.   Vendar za namene členov 7, 8, 9, 10 in 11 ter Priloge IV „pošiljka“ pomeni:

(a)

„lot“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 401/2006 in Priloge I k Uredbi (ES) št. 152/2009 v zvezi z živili in krmo, navedenimi v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini;

(b)

„serijo“ iz Priloge k Direktivi 2002/63/ES v zvezi z živili in krmo, navedenimi v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja s pesticidi in pentaklorofenolom.

Člen 3

Vzorčenje in analize

Vzorčenje in analize, ki jih morajo pristojni organi izvesti na mejnih kontrolnih točkah ali kontrolnih točkah iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 kot del fizičnih pregledov pošiljk živil in krme iz člena 1(1)(a) in (b) ali v tretjih državah, da se pridobijo rezultati analiz, ki morajo biti priloženi pošiljkam živil in krme iz člena 1(1)(b), kot je določeno v tej uredbi, se izvedejo v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)

za živila, navedena v prilogah I in II zaradi morebitnega tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini, se vzorčenje in analize izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 401/2006;

(b)

za krmo, navedeno v prilogah I in II zaradi morebitnega tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini, se vzorčenje in analize izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 152/2009;

(c)

za živila in krmo, navedene v prilogah I in II zaradi morebitne neskladnosti z najvišjimi dovoljenimi vrednostmi ostankov pesticidov, se vzorčenje izvaja v skladu z Direktivo 2002/63/ES;

(d)

za gumo guar, navedeno v Prilogi II zaradi morebitnega onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini, se vzorčenje za analizo pentaklorofenola izvaja v skladu z Direktivo 2002/63/ES, vzorčenje in analize za nadzor dioksinov v krmi pa se izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 152/2009;

(e)

za živila, navedena v prilogah I in II zaradi tveganja prisotnosti salmonele, se vzorčenje in analize za nadzor nad salmonelo izvajajo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami, določenimi v Prilogi III;

(f)

metode vzorčenja in analiz iz opomb v prilogah I in II se uporabljajo v zvezi z nevarnostmi, ki niso navedene v točkah (a), (b), (c), (d) in (e).

Člen 4

Sprostitev v prosti promet

Carinski organi dovolijo sprostitev pošiljk živil in krme iz prilog I in II v prosti promet samo ob predložitvi ustrezno izpolnjenega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, kot je določeno v členu 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625, ki potrjuje, da je pošiljka skladna z veljavnimi pravili iz člena 1(2) navedene uredbe.

ODDELEK 2

ZAČASNO POVEČANJE URADNEGA NADZORA NA MEJNIH KONTROLNIH TOČKAH IN KONTROLNIH TOČKAH V ZVEZI Z NEKATERIMI ŽIVILI IN KRMO IZ NEKATERIH TRETJIH DRŽAV

Člen 5

Seznam živil in krme neživalskega izvora

1.   Za pošiljke živil in krme iz Priloge I velja začasno povečanje uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah ob vstopu v Unijo in na kontrolnih točkah.

2.   Identifikacija živil in krme iz odstavka 1 za uradni nadzor se opravi na podlagi oznak iz kombinirane nomenklature in pododdelka TARIC iz Priloge I.

Člen 6

Pogostost identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov

1.   Pristojni organi na mejnih kontrolnih točkah in kontrolnih točkah iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 izvajajo identifikacijske in fizične preglede pošiljk živil in krme iz Priloge I, vključno z vzorčenjem in laboratorijskimi analizami, in sicer tako pogosto, kot je določeno v navedeni prilogi.

2.   Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov, določena v vnosu v Prilogi I, se uporablja kot skupna pogostost za vse proizvode, ki se uvrščajo pod navedeni vnos.

ODDELEK 3

POSEBNI POGOJI, KI UREJAJO VSTOP NEKATERIH ŽIVIL IN KRME IZ NEKATERIH TRETJIH DRŽAV V UNIJO

Člen 7

Vstop v Unijo

1.   Pošiljke živil in krme iz Priloge II vstopajo v Unijo le v skladu s pogoji, določenimi v tem oddelku.

2.   Identifikacija živil in krme iz odstavka 1 za uradni nadzor se opravi na podlagi oznak iz kombinirane nomenklature in pododdelka TARIC iz Priloge II.

3.   Nad pošiljkami iz odstavka 1 se izvaja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah ob njihovem vstopu v Unijo in na kontrolnih točkah.

Člen 8

Pogostost identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov

1.   Pristojni organi na mejnih kontrolnih točkah in kontrolnih točkah iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 izvajajo identifikacijske in fizične preglede pošiljk živil in krme iz Priloge II, vključno z vzorčenjem in laboratorijskimi analizami, in sicer tako pogosto, kot je določeno v navedeni prilogi.

2.   Pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov, določena v vnosu v Prilogi II, se uporablja kot skupna pogostost za vse proizvode, ki se uvrščajo pod navedeni vnos.

3.   Za sestavljena živila iz preglednice 2 v Prilogi II, ki vsebujejo proizvode, ki se uvrščajo samo pod en vnos v preglednici 1 v Prilogi II, velja splošna pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov iz preglednice 1 v Prilogi II za navedeni vnos.

4.   Za sestavljena živila iz preglednice 2 v Prilogi II, ki vsebujejo proizvode, ki se uvrščajo pod več vnosov za isto nevarnost v preglednici 1 v Prilogi II, velja največja skupna pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov iz preglednice 1 v Prilogi II za navedene vnose.

Člen 9

Identifikacijska oznaka

1.   Vsaka pošiljka živil in krme iz Priloge II se označi z identifikacijsko oznako.

2.   Vsaka posamezna vreča ali oblika embalaže pošiljke se označi z navedeno identifikacijsko oznako.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 v primeru pošiljk živil in krme, ki so zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini navedeni v Prilogi II in pri katerih je embalaža sestavljena iz več majhnih pakiranj, identifikacijske oznake pošiljke ni treba posebej navesti na vsakem posameznem majhnem pakiranju, če je navedena vsaj na embalaži, ki združuje ta majhna pakiranja.

Člen 10

Rezultati vzorčenja in analiz, ki jih izvedejo pristojni organi tretje države

1.   Vsaki pošiljki živil in krme iz Priloge II se priložijo rezultati vzorčenja in analiz, ki jih na tej pošiljki izvedejo pristojni organi tretje države porekla ali države, iz katere je pošiljka poslana, če ta država ni država porekla.

2.   Na podlagi rezultatov iz odstavka 1 pristojni organi preverijo:

(a)

skladnost z Uredbo (ES) št. 1881/2006 in Direktivo 2002/32/ES o mejnih vrednostih zadevnih mikotoksinov za pošiljke živil in krme, navedenih v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini;

(b)

skladnost z Uredbo (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov za pošiljke živil in krme, navedenih v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja z ostanki pesticidov;

(c)

da proizvod ne vsebuje več kot 0,01 mg/kg pentaklorofenola (PCP) za pošiljke živil in krme, navedenih v Prilogi II zaradi tveganja onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini;

(d)

odsotnost salmonele v 25 g za pošiljke živil, navedenih v Prilogi II zaradi tveganja mikrobiološke kontaminacije s salmonelo.

3.   Vsaki pošiljki živil in krme, ki so zaradi tveganja onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini navedeni v Prilogi II, se priloži poročilo o analizi, ki je v skladu z zahtevami iz Priloge II.

Poročilo o analizi vključuje rezultate analiz iz odstavka 1.

4.   Rezultati vzorčenja in analiz iz odstavka 1 so označeni z identifikacijsko oznako pošiljke, na katero se nanašajo, iz člena 9(1).

5.   Analize iz odstavka 1 izvedejo laboratoriji, akreditirani v skladu s standardom ISO/IEC 17025 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev).

Člen 11

Uradno spričevalo

1.   Vsaki pošiljki živil in krme iz Priloge II se priloži uradno spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge IV (v nadaljnjem besedilu: uradno spričevalo).

2.   Uradno spričevalo izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

izda ga pristojni organ tretje države porekla ali tretje države, iz katere je pošiljka poslana, če ta država ni država porekla;

(b)

v njem mora biti navedena identifikacijska oznaka pošiljke, na katero se nanaša, iz člena 9(1);

(c)

izda se, preden pošiljka, na katero se nanaša, zapusti nadzor pristojnega organa tretje države, ki izda spričevalo;

(d)

velja največ štiri mesece od datuma izdaje, vendar v nobenem primeru ne več kot šest mesecev od datuma rezultatov laboratorijskih analiz iz člena 10(1).

3.   Uradno spričevalo, ki ga pristojni organ tretje države, ki izda spričevalo, ne predloži v sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC) iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625, izpolnjuje tudi zahteve za vzorce uradnih spričeval, ki se ne predložijo v sistem IMSOC, iz člena 3 Izvedbene uredbe (EU) 2019/628.

4.   Pristojni organi lahko nadomestno uradno spričevalo izdajo le v skladu s pravili iz člena 5 Izvedbene uredbe (EU) 2019/628.

5.   Uradno spričevalo iz odstavka 1 se izpolni na podlagi opomb iz Priloge IV.

ODDELEK 4

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Posodobitve prilog

Komisija redno in najmanj na vsakih šest mesecev pregleduje sezname iz prilog I in II, da bi upoštevala nove informacije v zvezi s tveganji in neskladnostjo.

Člen 13

Razveljavitev

1.   Uredbe (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 in (EU) 2018/1660 se razveljavijo z učinkom od 14. decembra 2019.

2.   Sklicevanja na uredbe (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 in (EU) 2018/1660 se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

3.   Sklicevanja na „določeno vstopno točko v smislu člena 3(b) Uredbe (ES) št. 669/2009“ ali na „določeno vstopno točko“ v aktih, ki niso navedeni v odstavku 1, se štejejo za sklicevanja na „mejno kontrolno točko“ v smislu člena 3(38) Uredbe (EU) 2017/625.

4.   Sklicevanja na „enotni vstopni dokument iz člena 3(a) Uredbe (ES) št. 669/2009“, „enotni vstopni dokument iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 669/2009“ ali „enotni vstopni dokument“ v aktih, ki niso navedeni v odstavku 1, se štejejo za sklicevanja na „skupni zdravstveni vstopni dokument“ iz člena 56 Uredbe (EU) 2017/625.

5.   Sklicevanja na opredelitev pojma iz člena 3(c) Uredbe (ES) št. 669/2009 v aktih, ki niso navedeni v odstavku 1, se štejejo za sklicevanja na opredelitev pojma „pošiljka“ iz člena 3(37) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 14

Prehodno obdobje

1.   Obveznosti poročanja iz člena 15 Uredbe (ES) št. 669/2009, člena 13 Uredbe (EU) št. 884/2014, člena 12 Uredbe (EU) 2018/1660, člena 12 Uredbe (EU) 2015/175 in člena 12 Uredbe (EU) 2017/186 se še naprej uporabljajo do 31. januarja 2020.

Take obveznosti poročanja zajemajo obdobje do 31. decembra 2019.

2.   Za obveznosti poročanja iz odstavka 1 se šteje, da so izpolnjene, kadar države članice v poročevalskemu obdobju, določenem v določbah iz odstavka 1, v sistemu Traces registrirajo enotne vstopne dokumente, ki so jih izdali njihovi pristojni organi v skladu z Uredbo (ES) št. 669/2009, Uredbo (EU) št. 884/2014, Uredbo (EU) 2015/175, Uredbo (EU) 2017/186 in Uredbo (EU) 2018/1660.

3.   Za pošiljke živil in krme iz Priloge II, ki so jim priložena ustrezna spričevala, izdana pred 14. februarjem 2020 v skladu z določbami Uredbe (EU) št. 884/2014, Uredbe (EU) 2018/1660, Uredbe (EU) 2015/175 in Uredbe (EU) 2017/186, ki veljajo na dan 13. decembra 2019, se odobri vstop v Unijo do 13. junija 2020.

Člen 15

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(3)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 884/2014 z dne 13. avgusta 2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009 (UL L 242, 14.8.2014, str. 4).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/175 z dne 5. februarja 2015 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini (UL L 30, 6.2.2015, str. 10).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/186 z dne 2. februarja 2017 o določitvi posebnih pogojev, ki se zaradi mikrobiološke kontaminacije uporabljajo za vnos pošiljk iz nekaterih tretjih držav v Unijo in o spremembi Uredbe (ES) št. 669/2009 (UL L 29, 3.2.2017, str. 24).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1660 z dne 7. novembra 2018 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekaterih živil neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganj za onesnaženje z ostanki pesticidov ter o spremembi Uredbe (ES) št. 669/2009 in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 885/2014 (UL L 278, 8.11.2018, str. 7).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

(11)  Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 140, 30.5.2002, str. 10).

(12)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih (UL L 70, 9.3.2006, str. 12).

(14)  Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 z dne 27. januarja 2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (UL L 54, 26.2.2009, str. 1).

(15)  Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L 187, 16.7.2002, str. 30).

(16)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/628 z dne 8. aprila 2019 o vzorcih uradnih spričeval za nekatere živali in blago ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in Izvedbene uredbe (EU) 2016/759 v zvezi s temi vzorci spričeval (UL L 131, 17.5.2019, str. 101).

(17)  Odločba Komisije 2003/623/ES z dne 19. avgusta 2003 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema Traces (UL L 216, 28.8.2003, str. 58).


PRILOGA I

Živila in krma neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav, za katere velja začasno povečanje uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah in kontrolnih točkah

Živila in krma

(predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država porekla

Nevarnost

Pogostnost fizičnih in identifikacijskih pregledov (v %)

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Bolivija (BO)

aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

(živila in krma)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Črni poper (Piper)

(živila – nezdrobljena in nezmleta)

ex 0904 11 00

10

Brazilija (BR)

salmonela (2)

20

Goji jagode (navadna kustovnica) (Lycium barbarum L.)

(živila – sveža, ohlajena ali posušena)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

70

10

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov (3)  (4)  (5)

20

Sladka paprika (Capsicum annuum)

(živila – zdrobljena ali zmleta)

ex 0904 22 00

11

Kitajska (CN)

salmonela (2bis)

20

Pravi čaj, aromatiziran ali ne

(živila)

0902

 

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov (3)  (6)

20

Jajčevci (Solanum melongena)

(živila – sveža ali ohlajena)

0709 30 00

 

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov (3)

20

Sladka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov (3)  (10)

50

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Špargljev fižol

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

 

 

 

Sladka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

ostanki pesticidov (3)  (8)

20

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Sezamovo seme

(živila – sveža ali ohlajena)

1207 40 90

 

Etiopija (ET)

salmonela (2)

50

Lešniki, neoluščeni

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

aflatoksini

50

Lešniki, oluščeni

0802 22 00

 

 

 

 

Moka, zdrob in prah iz lešnikov

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lešniki, drugače pripravljeni ali konzervirani

(živila)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

20

30

 

 

 

Palmovo olje

(živila)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Gana (GH)

barvila sudan (9)

50

 

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

 

 

 

Bamija (okra)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

70

30

Indija (IN)

ostanki pesticidov (3)  (10)

10

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Indija (IN)

ostanki pesticidov (3)  (11)

20

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(živila – sveža ali ohlajena)

0708 20

 

Kenija (KE)

ostanki pesticidov (3)

5

Kitajska zelena (Apium graveolens)

(živila – sveža ali ohlajena zelišča)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

ostanki pesticidov (3)  (12)

50

Špargljev fižol

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

Kambodža (KH)

ostanki pesticidov (3)  (13)

50

Strniščna repa (Brassica rapa spp. Rapa)

(živila – pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

rodamin B

50

Strniščna repa (Brassica rapa spp. Rapa)

(živila – pripravljena ali konzervirana v slanici ali citronski kislini, nezamrznjena)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

rodamin B

50

Paprika (sladka ali nesladka) (Capsicum spp.)

(živila – posušena, pražena, zdrobljena ali zmleta)

0904 21 10 ;

 

Šrilanka (LK)

aflatoksini

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2008 99 99

70

11; 19

79

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

(živila in krma)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Kruhovec (Artocarpus heterophyllus)

(živila – sveža)

ex 0810 90 20

20

Malezija (MY)

ostanki pesticidov (3)

20

Sezamovo seme

(živila – sveža ali ohlajena)

1207 40 90

 

Nigerija (NG)

salmonela (2)

50

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Pakistan (PK)

ostanki pesticidov (3)

20

Maline

(živila – zamrznjena)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

70

10

Srbija (RS)

norovirus

10

Sezamovo seme

(živila – sveža ali ohlajena)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

salmonela (2)

50

Seme lubenic (Egusi, Citrullus spp.) in proizvodi iz njih

(živila)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Sierra Leone (SL)

aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Senegal (SN)

aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

(živila in krma)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Strniščna repa (Brassica rapa spp. Rapa)

(živila – pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini)

ex 2001 90 97

11; 19

Sirija (SY)

rodamin B

50

Strniščna repa (Brassica rapa spp. Rapa)

(živila – pripravljena ali konzervirana v slanici ali citronski kislini, nezamrznjena)

ex 2005 99 80

93

Sirija (SY)

rodamin B

50

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Tajska (TH)

ostanki pesticidov (3)  (14)

10

Suhe marelice

0813 10 00

 

Turčija (TR)

sulfiti (15)

10

Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane

(živila)

2008 50 61

 

 

 

 

Suho grozdje (vključno s suhim grozdjem, ki je bilo zrezano ali zdrobljeno v pasto brez nadaljnje obdelave)

(živila)

0806 20

 

Turčija (TR)

ohratoksin A

5

Limone (Citrus limon, Citrus limonum)

(živila – sveža, ohlajena ali posušena)

0805 50 10

 

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (3)

10

Granatna jabolka

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 0810 90 75

30

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (3)  (16)

10

Sladka paprika (Capsicum annuum)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (3)  (17)

10

Nepredelana cela, zdrobljena, zmleta, strta ali sesekljana marelična jedrca, namenjena za dajanje v promet za končnega potrošnika (18)  (19)

(živila)

ex 1212 99 95

20

Turčija (TR)

cianid

50

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Uganda (UG)

ostanki pesticidov (3)

20

Sezamovo seme

(živila – sveža ali ohlajena)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

salmonela (2)

50

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Združene države Amerike (US)

aflatoksini

10

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

(živila in krma)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pistacije, neoluščene

0802 51 00

 

Združene države Amerike (US)

aflatoksini

10

Pistacije, oluščene

0802 52 00

 

 

 

 

Pistacije, pražene

(živila)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

70

20

 

 

 

Suhe marelice

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

sulfiti (15)

50

Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane

(živila)

2008 50 61

 

 

 

 

Listi koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (3)  (20)

50

Bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Meta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Peteršilj

(živila – sveža ali ohlajena zelišča)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Bamija (okra)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (3)  (20)

50

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (3)  (20)

50


(1)  Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN, je oznaka KN označena z „ex“.

(2)  Vzorčenje in analize se izvedejo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami iz točke 1(a) Priloge III k tej uredbi.

(2bis)  Vzorčenje in analize se izvedejo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami iz točke 1(b) Priloge III k tej uredbi.

(3)  Ostanki vsaj tistih pesticidov iz programa nadzora, sprejetega v skladu s členom 29(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1), ki jih je mogoče analizirati z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo (pesticidi se spremljajo samo v/na proizvodih rastlinskega izvora).

(4)  Ostanki amitraza.

(5)  Ostanki nikotina.

(6)  Ostanki tolfenpirada.

(7)  Ostanki acefata, aldikarba (vsota aldikarba, njegovega sulfoksida in njegovega sulfona, izražena kot aldikarb), amitraza (amitraz, vključno z metaboliti, ki vsebujejo delež 2,4-dimetilanilina, izražen kot amitraz), diafentiurona, dikofola (vsota izomerov p,p’ in o,p’), ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom) in metiokarba (vsota metiokarba in metiokarbovega sulfoksida in sulfona, izražena kot metiokarb).

(8)  Ostanki dikofola (vsota izomerov p,p’ in o,p’), dinotefurana, folpeta, prokloraza (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo delež 2,4,6-triklorofenola, izražena kot prokloraz), tiofanat-metila in triforina.

(9)  V tej prilogi se „barvila sudan“ nanašajo na naslednje kemične snovi: (i) sudan I (št. CAS: 842-07-9); (ii) sudan II (št. CAS: 3118-97-6); (iii) sudan III (št. CAS: 85-86-9); (iv) škrlatno rdeče barvilo; ali sudan IV (številka CAS: 85-83-6).

(10)  Ostanki diafentiurona.

(11)  Ostanki karbofurana.

(12)  Ostanki fentoata.

(13)  Ostanki klorbufama.

(14)  Ostanki formetanata (vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat (hidroklorid)), protiofosa in triforina.

(15)  Referenčne metode: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ali ISO 5522:1981.

(16)  Ostanki prokloraza.

(17)  Ostanki diafentiurona, formetanata (vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat (hidroklorid)) in tiofanat-metila.

(18)  „Nepredelani proizvodi“, kot so opredeljeni v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

(19)  „Dajanje v promet“ in „končni potrošnik“, kot sta opredeljena v Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(20)  Ostanki ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom), fentoata in kvinalfosa.


PRILOGA II

Živila in krma iz nekaterih tretjih držav, za katere veljajo posebni pogoji za vstop v Unijo zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini, vključno z aflatoksini, ostanki pesticidov, pentaklorofenolom in dioksini ter tveganja mikrobiološke kontaminacije

1.   Živila in krma neživalskega izvora iz člena 1(1)(b)(i)

Živila in krma (predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država porekla

Nevarnost

Pogostnost fizičnih in identifikacijskih pregledov (v %)

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Argentina (AR)

aflatoksini

5

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

(živila in krma)

2305 00 00

 

 

 

 

Lešniki (Corylus sp.), neoluščeni

0802 21 00

 

Azerbajdžan (AZ)

aflatoksini

20

Lešniki (Corylus sp.), oluščeni

0802 22 00

 

 

 

 

Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo lešnike

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pasta iz lešnikov

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lešniki, drugače pripravljeni ali konzervirani, vključno mešanice

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Moka, zdrob in prah iz lešnikov

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Narezani, nasekljani ali drobljeni lešniki

0802 22 00

 

 

 

 

Narezani, nasekljani ali drobljeni lešniki, drugače pripravljeni ali konzervirani

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Lešnikovo olje

(živila)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Brazilski orehi v luščini

0801 21 00

 

Brazilija (BR)

aflatoksini

50

Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo brazilske orehe v luščini

(živila)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

20

20

20

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

aflatoksini

10

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

(živila in krma)

2305 00 00

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Kitajska (CN)

aflatoksini

20

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

( živila in krma )

2305 00 00

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Egipt (EG)

aflatoksini

20

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

( živila in krma )

2305 00 00

 

 

 

 

Poper iz rodu Piper; suhi ali zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

0904

 

Etiopija (ET)

aflatoksini

50

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

(živila – suhe začimbe)

0910

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Gana (GH)

aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

(živila in krma)

2305 00 00

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Gambija (GM)

aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

(živila in krma)

2305 00 00

 

 

 

 

Muškatni orešček (Myristica fragrans)

(živila – suhe začimbe)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

aflatoksini

20

Betelovi listi (Piper betle L.)

(živila)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

salmonela (2)

10

Paprika (sladka ali nesladka) (Capsicum spp.)

(živila – posušena, pražena, zdrobljena ali zmleta)

0904 21 10 ;

 

Indija (IN)

aflatoksini

20

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2008 99 99

11; 19

20

79

 

 

 

Muškatni orešček (Myristica fragrans)

(živila – suhe začimbe)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indija (IN)

aflatoksini

20

Karijevi listi (Bergera/Murraya koenigii)

(živila – sveža, ohlajena, zamrznjena ali posušena)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

ostanki pesticidov (3)  (4)

20

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Indija (IN)

aflatoksini

10

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

(živila in krma)

2305 00 00

 

 

 

 

Guma guar

(živila in krma)

ex 1302 32 90

10

Indija (IN)

pentaklorofenol in dioksini (5)

5

Sezamovo seme

(živila – sveža ali ohlajena)

1207 40 90

 

Indija (IN)

salmonela (6)

20

Pistacije, neoluščene

0802 51 00

 

Iran (IR)

aflatoksini

50

Pistacije, oluščene

0802 52 00

 

 

 

 

Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo pistacije

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pasta iz pistacij

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistacije, pripravljene ali konzervirane, vključno mešanice

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Moka, zdrob in prah iz pistacij

(živila)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Seme lubenic (Egusi, Citrullus spp.) in proizvodi iz njih

(živila)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Nigerija (NG)

aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Sudan (SD)

aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidovo maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov

(živila in krma)

2305 00 00

 

 

 

 

Posušene fige

0804 20 90

 

Turčija (TR)

aflatoksini

20

Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo fige

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Pasta iz posušenih fig

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

20

01; 02

31

21

 

 

 

Posušene fige, pripravljene ali konzervirane, vključno mešanice

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Moka, zdrob ali prah iz posušenih fig

(živila)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Lešniki (Corylus sp.), neoluščeni

0802 21 00

 

Turčija (TR)

aflatoksini

5

Lešniki (Corylus sp.), oluščeni

0802 22 00

 

 

 

 

Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo lešnike

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pasta iz lešnikov

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lešniki, drugače pripravljeni ali konzervirani, vključno mešanice

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Moka, zdrob in prah iz lešnikov

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Narezani, nasekljani ali drobljeni lešniki

0802 22 00

 

 

 

 

Narezani, nasekljani ali drobljeni lešniki, drugače pripravljeni ali konzervirani

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Lešnikovo olje

(živila)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistacije, neoluščene

0802 51 00

 

Turčija (TR)

aflatoksini

50

Pistacije, oluščene

0802 52 00

 

 

 

 

Mešanice oreškov ali suhega sadja, ki vsebujejo pistacije

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pasta iz pistacij

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

70

30

 

 

 

Pistacije, pripravljene ali konzervirane, vključno mešanice

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Moka, zdrob in prah iz pistacij

(živila)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Listi vinske trte

(živila)

ex 2008 99 99

11, 19

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (3)  (8)

20

Pitaja (zmajev sadež)

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (3)  (9)

10


2.   Sestavljena živila iz člena 1(1)(b)(ii)

Sestavljena živila, ki vsebujejo kateri koli posamezni proizvod, ki je zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini naveden v preglednici 1 te priloge, v količini več kot 20 % enega samega proizvoda ali vsote navedenih proizvodov

Oznaka KN (1)

Opis (7)

ex 1704 90

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava, razen žvečilnega gumija, prevlečenega s sladkorjem ali ne

ex 1806

Čokolada in drugi prehrambni proizvodi, ki vsebujejo kakav

ex 1905

Kruh, pecivo, torte, keksi in drugi pekovski proizvodi, ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki


(1)  Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN, je oznaka KN označena z „ex“.

(2)  Vzorčenje in analize se izvedejo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami iz točke 1(b) Priloge III k tej uredbi.

(3)  Ostanki vsaj tistih pesticidov iz programa nadzora, sprejetega v skladu s členom 29(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1), ki jih je mogoče analizirati z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo (pesticidi se spremljajo samo v/na proizvodih rastlinskega izvora).

(4)  Ostanki acefata.

(5)  Poročilo o analizi iz člena 10(3) te uredbe izda laboratorij, akreditiran v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025 za analize pentaklorofenola v živilih in krmi.

V poročilu o analizi so navedeni:

a)

rezultati vzorčenja in analize prisotnosti pentaklorofenola, ki ju opravijo pristojni organi države porekla ali države, iz katere je pošiljka poslana, če navedena država ni država porekla;

b)

merilna negotovost rezultatov analize;

c)

meja zaznavnosti pri analizni metodi in

d)

meja določljivosti pri analizni metodi.

Ekstrakcija pred analizo se opravi z nakisanim topilom. Analiza se izvede v skladu s spremenjeno različico metode QuEChERS, kot je določena na spletni strani referenčnih laboratorijev Evropske unije za ostanke pesticidov, ali v skladu z enako zanesljivo metodo.

(6)  Vzorčenje in analize se izvedejo v skladu s postopki vzorčenja in analiznimi referenčnimi metodami iz točke 1(a) Priloge III k tej uredbi.

(7)  Poimenovanje blaga je takšno, kakor je določeno v stolpcu za poimenovanja v KN v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87. Za nadaljnjo razlago natančnega obsega vključenosti v skupno carinsko tarifo se sklicujte na zadnjo spremembo navedene priloge.

(8)  Ostanki ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom) in metrafenona.

(9)  Ostanki ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom), fentoata in kvinalfosa.


PRILOGA III

(1)   Postopki vzorčenja in analizne referenčne metode iz člena 3(e)

1.

Postopki vzorčenja in analizne referenčne metode za nadzor nad prisotnostjo salmonele v živilih

(a)

Kadar Priloga I ali II k tej uredbi določa uporabo postopkov vzorčenja in analiznih referenčnih metod iz točke 1(a) Priloge III k tej uredbi, se uporabljajo naslednja pravila:

Analizna referenčna metoda (1)

Teža pošiljke

Število vzorčnih enot (n)

Postopki vzorčenja

Rezultati analize, ki se zahtevajo za vsako vzorčno enoto iste pošiljke

EN ISO 6579-1

ne presega 20 ton

5

Zbere se n vzorčnih enot, od katerih je teža vsake najmanj 100 g. Če so serije določene v skupnem vstopnem zdravstvenem dokumentu, se vzorčne enote zberejo iz različnih naključno izbranih serij iz pošiljke. Če serij ni mogoče določiti, se vzorčne enote zberejo naključno iz pošiljke. Združevanje vzorčnih enot ni dovoljeno. Vsaka vzorčna enota se preveri ločeno.

v 25 g salmonela ni odkrita

20 t ali več

10

(b)

Kadar Priloga I ali II k tej uredbi določa uporabo postopkov vzorčenja in analiznih referenčnih metod iz točke 1(b) Priloge III k tej uredbi, se uporabljajo naslednja pravila:

Analizna referenčna metoda (2)

Teža pošiljke

Število vzorčnih enot (n)

Postopki vzorčenja

Rezultati analize, ki se zahtevajo za vsako vzorčno enoto iste pošiljke

EN ISO 6579-1

kakršna koli teža

5

Zbere se n vzorčnih enot, od katerih je teža vsake najmanj 100 g. Če so serije določene v skupnem vstopnem zdravstvenem dokumentu, se vzorčne enote zberejo iz različnih naključno izbranih serij iz pošiljke. Če serij ni mogoče določiti, se vzorčne enote zberejo naključno iz pošiljke. Združevanje vzorčnih enot ni dovoljeno. Vsaka vzorčna enota se preveri ločeno.

v 25 g salmonela ni odkrita


(1)  Uporabi se zadnja različica analizne referenčne metode, ali metoda, validirana na podlagi navedene analizne referenčne metode, v skladu s protokolom iz standarda EN ISO 16140-2.

(2)  Uporabi se zadnja različica analizne referenčne metode, ali metoda, validirana na podlagi navedene analizne referenčne metode, v skladu s protokolom iz standarda EN ISO 16140-2.


PRILOGA IV

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA IZ ČLENA 11 IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/1793 ZA VSTOP NEKATERIH ŽIVIL ALI KRME V UNIJO

Image 1

DRŽAVA

Uradno spričevalo za EU

Del 1: Podrobnosti odpremljene pošiljke

I.1. Pošiljatelj/izvoznik

Ime

Naslov

Telefon

I.2. Referenčna številka spričevala

I.2.a Referenčna številka IMSOC

I.3. Osrednji pristojni organ

I.4. Lokalni pristojni organ

I.5. Prejemnik/uvoznik

Ime

Naslov

Poštna številka

Telefon

I.6. Nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko

Ime

Naslov

Poštna številka

I.7. Država porekla

Oznaka ISO države

I.8 Regija izvora

I.9. Namembna država

Oznaka ISO države

I.10

I.11. Kraj odpreme

Ime

Naslov

I.12. Namembni kraj

Ime

Naslov

I.13. Kraj natovarjanja

I.14. Datum in čas pošiljanja

I.15. Prevozno sredstvo

Zrakoplov

Cestno prevozno sredstvo

Identifikacija:

Plovilo

Železniški vagon

Drugo

I.16. MKT vstopa

I.17. Priloženi dokumenti

Laboratorijsko poročilo

Št.

Datum izdaje:

Drugo

Vrsta

Št.

I.18. Pogoji prevoza

Pri prostorski temperaturi

Ohlajeni

Zamrznjeni

I.19. Številka kontejnerja/številka zalivke

I.20. Blago s spričevalom za

Prehrana ljudi

Krma

I.21.

I.22.

Za notranji trg:

I.23. Skupno število pakiranj

I.24. Količina

Skupno število

Skupna neto teža (kg)

Skupna bruto teža (kg)

I.25. Opis blaga

Št. Oznaka in naslov po KN

Vrsta (znanstveno ime)

Končni potrošnik Število pakiranj

Neto teža Št. serije

Vrsta pakiranja

Image 2

DRŽAVA

Spričevalo za vstop živil ali krme v Unijo

Del II: Potrditev

II. Podatki o zdravstvenem stanju

II.a Referenčna številka spričevala

II.b Referenčna številka IMSOC

II.1 Podpisani(-a) izjavljam, da sem seznanjen(-a) z zadevnimi določbami Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 35, 8.2.2005, str. 1) ter Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1), in potrjujem, da:

(1) bodisi

[II.1.1 ☐ so bila živila iz zgoraj opisane pošiljke z identifikacijsko oznako … (navedite identifikacijsko oznako pošiljke iz člena 9(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793) proizvedena v skladu z zahtevami uredb (ES) št. 178/2002 in (ES) št. 852/2004 ter zlasti da:

primarna proizvodnja takih živil in z njo povezani postopki, navedeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 852/2004, izpolnjujejo splošne določbe o higieni, določene v delu A Priloge I k Uredbi (ES) št. 852/2004

(1) (2) in, v primeru katere koli faze proizvodnje, predelave in distribucije po primarni proizvodnji in z njo povezanih postopkih:

so bila živila obdelana, in, kadar je to ustrezno, pripravljena, pakirana in skladiščena na higieničen način v skladu z zahtevami iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 ter

prihajajo iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP) v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004.]

(1) ali

[II.1.2 ☐ je bila krma iz zgoraj opisane pošiljke z identifikacijsko oznako … (navedite identifikacijsko oznako pošiljke iz člena 9(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793) proizvedena v skladu z zahtevami uredb (ES) št. 178/2002 in (ES) št. 183/2005 ter zlasti da:

primarna proizvodnja take krme in z njo povezani postopki, navedeni v členu 5(1) Uredbe (ES) št. 183/2005, izpolnjujejo določbe iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 183/2005

(1) (2) in, v primeru katere koli faze proizvodnje, predelave in distribucije po primarni proizvodnji in z njo povezanih postopkih:

je bila krma obdelana, in, kadar je to ustrezno, pripravljena, pakirana in skladiščena na higieničen način v skladu z zahtevami iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 183/2005 ter

prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP) v skladu z Uredbo (ES) št. 183/2005.]

in

Image 3

II.2. Podpisani(-a) v skladu z določbami Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660 potrjujem, da:

(3) bodisi

[II.2.1 ☐ Izdaja spričevala za živila in krmo neživalskega izvora ter za sestavljena živila, ki so zaradi tveganja onesnaženja z mikotoksini navedeni v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

so bili iz zgoraj opisane pošiljke odvzeti vzorci v skladu z:

☐ Uredbo Komisije (ES) št. 401/2006, da se določita raven aflatoksina B1 in raven skupnega onesnaženja z aflatoksini v živilih,

☐ Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009, da se določi raven aflatoksina B1 v krmi,

dne … (datum), za katere so bile opravljene laboratorijske analize dne … (datum)

v … (ime laboratorija) z metodami, ki zajemajo vsaj nevarnosti iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793 (ta uredba);

so priloženi podrobnosti o metodah laboratorijskih analiz in vsi rezultati, ki dokazujejo skladnost z zakonodajo Unije o mejnih vrednostih alfatoksinov.]

(3) ali

[II.2.2 Izdaja spričevala za živila in krmo neživalskega izvora ter za sestavljena živila, ki so zaradi tveganja onesnaženja z ostanki pesticidov navedeni v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

so bili iz zgoraj opisane pošiljke odvzeti vzorci v skladu z Direktivo Komisije 2002/63/ES dne … (datum), za katere so bile opravljene laboratorijske analize dne … (datum) v … (ime laboratorija) z metodami, ki zajemajo vsaj nevarnosti iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793;

so priloženi podrobnosti o metodah laboratorijskih analiz in vsi rezultati, ki dokazujejo skladnost z zakonodajo Unije o mejnih vrednostih ostankov pesticidov.]

(3) ali

[II.2.3 ☐ Izdaja spričevala za gumo guar, vključno s sestavljenimi živili, ki so zaradi tveganja onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini navedeni v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

so bili iz zgoraj opisane pošiljke odvzeti vzorci v skladu z Direktivo Komisije 2002/63/ES dne … (datum), za katere so bile opravljene laboratorijske analize dne … (datum) v … (ime laboratorija) z metodami, ki zajemajo vsaj nevarnosti iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793;

so priloženi podrobnosti o metodah laboratorijskih analiz in vsi rezultati, ki dokazujejo, da blago ne vsebuje več kot 0,01 mg/kg pentaklorofenola (PCP).]

(3) ali

Image 4

[II.2.4 ☐ Izdaja spričevala za živila neživalskega izvora ter za sestavljena živila, ki so zaradi tveganja mikrobiološke kontaminacije navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

so bili iz zgoraj opisane pošiljke odvzeti vzorci v skladu s Prilogo III k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

dne … (datum), za katere so bile opravljene laboratorijske analize dne … (datum)

v … (ime laboratorija) z metodami, ki zajemajo vsaj nevarnosti iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1793

so priloženi podrobnosti o metodah laboratorijskih analiz in vsi rezultati, ki dokazujejo odsotnost salmonele v 25 g.

II.3. To spričevalo je bilo izdano, preden je pošiljka, na katero se spričevalo nanaša, zapustila nadzor pri pristojnem organu, ki je izdal spričevalo.

II.4. To spričevalo je veljavno štiri mesece od datuma izdaje, vendar v nobenem primeru ne več kot šest mesecev od datuma rezultatov zadnjih laboratorijskih analiz.

Opombe

Glej navodila za izpolnjevanje v tej prilogi.

Del II:

(1) Neustrezno izbrišite ali prečrtajte (npr. če gre za živilo ali krmo).

(2) Uporablja se le v primeru katere koli faze proizvodnje, predelave in distribucije po primarni proizvodnji in z njo povezanih postopkih.

(3) Neustrezno izbrišite ali prečrtajte, kadar se ta točka ne izbere za izdajo spričevala.

Barva podpisa se razlikuje od barve tiska. To pravilo velja tudi za žige, razen reliefnih ali vodnih žigov.

Uradnik za izdajo spričevala:

Ime (z velikimi tiskanimi črkami):

Kvalifikacija in naziv:

Datum:

Podpis:

Žig

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VZORCA URADNEGA SPRIČEVALA IZ ČLENA 11 IZVEDBENE UREDBE (EU) 2019/1793 ZA VSTOP NEKATERIH ŽIVIL ALI KRME V UNIJO

Splošno

Za izbiro katere koli možnosti obkljukajte ali označite ustrezno okence s križcem (X).

Navedba „ISO“ pomeni mednarodno standardno dvočrkovno oznako države v skladu z mednarodnim standardom ISO 3166 alfa-2 (1).

V rubrikah I.15, I.18 in I.20 se lahko izbere samo ena od možnosti.

Če ni drugače navedeno, so rubrike obvezne.

Če se prejemnik, mejna kontrolna točka vstopa (MKT) ali podatki o prevozu (tj. prevozno sredstvo in datum) spremenijo po tem, ko je bilo spričevalo izdano, mora nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, o tem obvestiti pristojni organ države članice vstopa. Zaradi take spremembe se ne zahteva nadomestno spričevalo.

Če je spričevalo predloženo v IMSOC, velja naslednje:

vnosi ali rubrike, navedeni v delu I, sestavljajo podatkovne slovarje za elektronsko različico uradnega spričevala;

zaporedje rubrik v delu I vzorca uradnega spričevala ter velikost in oblika teh rubrik so okvirni;

kadar se zahteva žig, mu je v elektronski različici enakovreden elektronski žig. Tak žig je v skladu s pravili za izdajanje elektronskih spričeval iz člena 90(f) Uredbe (EU) 2017/625.

Del I: Podrobnosti odpremljene pošiljke

Država:

ime tretje države, ki izda spričevalo.

Rubrika I.1:

Pošiljatelj/izvoznik: ime in naslov (ulica, mesto in regija, pokrajina ali država, kot je ustrezno) fizične ali pravne osebe, ki pošilja pošiljko in ki mora biti v tretji državi.

Rubrika I.2:

Referenčna številka spričevala: edinstvena obvezna oznaka, ki jo dodeli pristojni organ tretje države v skladu s svojo klasifikacijo. Ta rubrika je obvezna za vsa spričevala, ki se ne predložijo v IMSOC.

Rubrika I.2.a:

Referenčna številka IMSOC: edinstvena referenčna oznaka, ki jo samodejno dodeli sistem IMSOC, če je spričevalo registrirano v njem. Ta rubrika se ne izpolni, če spričevalo ni predloženo v IMSOC.

Rubrika I.3:

Osrednji pristojni organ: ime osrednjega organa v tretji državi, ki izda spričevalo.

Rubrika I.4:

Lokalni pristojni organ: če je to ustrezno, ime lokalnega organa v tretji državi, ki izda spričevalo.

Rubrika I.5:

Prejemnik/uvoznik: ime in naslov fizične ali pravne osebe, ki ji je pošiljka namenjena, v državi članici.

Rubrika I.6:

Nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko: ime in naslov osebe v Evropski uniji, ki je odgovorna za pošiljko, ko se predloži MKT, in ki izda potrebne deklaracije pristojnim organom kot uvoznik ali v imenu uvoznika. Ta rubrika ni obvezna.

Rubrika I.7:

Država porekla: ime in oznaka ISO države, iz katere blago izvira ali v kateri se goji, pobira ali proizvaja.

Rubrika I.8:

Ni relevantno.

Rubrika I.9:

Namembna država: ime in oznaka ISO namembne države Evropske unije za proizvode.

Rubrika I.10:

Ni relevantno.

Rubrika I.11:

Kraj odpreme: ime in naslov gospodarstev ali obratov, iz katerih prihajajo proizvodi.

Katera koli enota podjetja v sektorju živil ali krme. Navesti je treba samo obrat, ki pošilja proizvode. V primeru trgovine, ki vključuje več kot eno tretjo državo (tristranski premiki), je kraj odpreme zadnji obrat tretje države v izvozni verigi, iz katerega se končna pošiljka prepelje v Evropsko unijo.

Rubrika I.12:

Namembni kraj: ta podatek je neobvezen.

Za dajanje v promet: kraj, kamor so proizvodi poslani za končno raztovarjanje. Navedite ime, naslov in številko odobritve gospodarstev ali obratov v namembnem kraju, če je to ustrezno.

Rubrika I.13:

Kraj natovarjanja: ni relevantno.

Rubrika I.14:

Datum in čas pošiljanja: datum odhoda prevoznega sredstva (zrakoplova, plovila, železniškega vagona ali cestnega prevoznega sredstva).

Rubrika I.15:

Prevozno sredstvo: prevozno sredstvo, ki zapusti državo odpreme.

Način prevoza: zrakoplov, plovilo, železniški vagon, cestno prevozno sredstvo ali drugo. „Drugo“ pomeni načine prevoza, ki niso zajeti v Uredbi Sveta (ES) št. 1/2005 (2).

Identifikacija prevoznega sredstva: za zrakoplove navedite številko leta, za plovila navedite ime ladje, za železniški prevoz navedite identifikacijo vlaka in številko vagona, za cestni prevoz navedite številko registrske tablice in, če je to ustrezno, številko registrske tablice priklopnika.

V primeru trajekta navedite identifikacijo cestnega prevoznega sredstva, številko registrske tablice in, če je to ustrezno, številko registrske tablice priklopnika ter ime trajekta, s katerim se načrtuje prevoz.

Rubrika I.16:

MKT vstopa: navedite ime MKT in njeno identifikacijsko oznako, ki jo dodeli sistem IMSOC.

Rubrika I.17:

Priloženi dokumenti:

Laboratorijsko poročilo: navedite referenčno številko in datum izdaje poročila/rezultatov laboratorijskih analiz iz člena 10 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793.

Drugo: vrsto in referenčno številko dokumenta je treba navesti, kadar so pošiljki priloženi drugi dokumenti, kot je trgovinski dokument (na primer številka letalskega tovornega lista, številka nakladnice ali komercialna številka vlaka ali cestnega prevoznega sredstva).

Rubrika I.18:

Pogoji prevoza: kategorija zahtevane temperature med prevozom proizvodov (proizvodi pri prostorski temperaturi, ohlajeni, zamrznjeni). Izbere se lahko samo ena kategorija.

Rubrika I.19:

Številka kontejnerja/številka zalivke: zadevne številke, če je to ustrezno.

Številka kontejnerja se navede, če se blago prevaža v zaprtih kontejnerjih.

Navesti je treba samo številko uradne zalivke. Uradna zalivka je veljavna, če se pritrdi na kontejner, tovornjak ali železniški vagon pod nadzorom pristojnega organa, ki izda spričevalo.

Rubrika I.20:

Blago s spričevalom za: navedite predvideno uporabo za proizvode, kakor je določeno v ustreznem uradnem spričevalu Evropske unije.

Prehrana ljudi: zadeva samo proizvode, namenjene za prehrano ljudi.

Krma: zadeva samo proizvode, namenjene za živalsko krmo.

Rubrika I.21:

Ni relevantno.

Rubrika I.22:

Za notranji trg: za vse pošiljke, namenjene dajanju v promet v Evropski uniji.

Rubrika I.23:

Skupno število pakiranj: število pakiranj. V primeru pošiljk razsutega tovora je ta rubrika neobvezna.

Rubrika I.24:

Količina:

Skupna neto teža: opredeljena je kot masa samega blaga brez neposrednih kontejnerjev ali kakršnega koli pakiranja.

Skupna bruto teža: skupna teža v kilogramih. Ta teža je opredeljena kot skupna masa proizvodov, neposrednih kontejnerjev in njihovega celotnega pakiranja, vendar brez kontejnerjev za prevoz in druge prevozne opreme.

Rubrika I.25:

Opis blaga: navedite ustrezno oznako harmoniziranega sistema (oznako HS) in naslov, ki ga je določila Svetovna carinska organizacija, kot je navedeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (3). Ta carinski opis se po potrebi dopolni z dodatnimi informacijami, potrebnimi za razvrstitev proizvodov.

Navedite vrsto, vrste proizvodov, število pakiranj, vrsto pakiranja, številko serije, neto težo in končnega potrošnika (tj. proizvode se zapakira za končnega potrošnika).

Vrsta: znanstveno ime ali kakor je opredeljena v skladu z zakonodajo Evropske unije.

Vrsta pakiranja: navedite vrsto pakiranja v skladu z opredelitvijo iz Priporočila št. 21 (4) UN/CEFACT (Center Združenih narodov za pospeševanje trgovine in elektronsko poslovanje).

Del II: Potrditev

Ta del mora izpolniti uradnik za izdajo spričevala, ki ga pristojni organ tretje države pooblasti za podpis uradnega spričevala, kakor je določeno v členu 88(2) Uredbe (EU) 2017/625.

Rubrika II:

Podatki o zdravstvenem stanju: prosimo, da ta del izpolnite v skladu s posebnimi zdravstvenimi zahtevami Evropske unije, ki se nanašajo na naravo proizvodov in kot so določene v sporazumih o enakovrednosti z nekaterimi tretjimi državami ali drugi zakonodaji Evropske unije, kot je zakonodaja za izdajanje spričeval.

Med točkami II.2.1, II.2.2, II.2.3 in II.2.4 izberite točko, ki ustreza kategoriji proizvoda in nevarnosti, za katero je spričevalo izdano.

Kadar uradna spričevala niso predložena v IMSOC, mora uradnik za izdajo spričevala izjave, ki niso relevantne, prečrtati, parafirati in ožigosati ali pa se te v celoti umaknejo iz spričevala.

Kadar je spričevalo predloženo v IMSOC, se morajo izjave, ki niso relevantne, prečrtati ali popolnoma odstraniti iz spričevala.

Rubrika II.a:

Referenčna številka spričevala: ista referenčna oznaka kot v rubriki I.2.

Rubrika II.b:

Referenčna številka IMSOC: ista referenčna oznaka kot v rubriki I.2.a. Obvezno samo za uradna spričevala, izdana v IMSOC.

Uradnik za izdajo spričevala:

Uradnik pristojnega organa tretje države, ki ga ta organ pooblasti za podpis uradnega spričevala: navedite ime z velikimi tiskanimi črkami, kvalifikacijo in naziv, po potrebi identifikacijsko številko ter originalni žig pristojnega organa in datum podpisa.


(1)  Seznam imen in oznak držav je na voljo na povezavi: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(4)  Zadnja različica: revizija 9 prilog V in VI, kot sta objavljeni na: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


Na vrh