EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32019R1780

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1780 (2019. gada 23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (e-veidlapas) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/6868

OV L 272, 25.10.2019., 7./73. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 15/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1780/oj

25.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 272/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1780

(2019. gada 23. septembris),

ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvu 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (1), un jo īpaši tās 3.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvu 92/13/EEK, ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (2), un jo īpaši tās 3.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (3), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu, 52. panta 2. punktu un 64. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (4) un jo īpaši tās 33. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (5), un jo īpaši tās 51. panta 1. punktu, 75. panta 3. punktu un 79. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (6), un jo īpaši tās 71. panta 1. punktu, 92. panta 3. punktu un 96. panta 2. punkta pirmo daļu,

apspriedusies ar Publiskā iepirkuma padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Direktīvā 89/665/EEK un 2014/24/ES ir noteikta prasība konkrētus publiskus būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumus izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Publicējamajos paziņojumos būtu jāiekļauj minētajās direktīvās norādītā informācija.

(2)

Direktīvā 92/13/EEK un 2014/25/ES ir noteikta prasība konkrētus būvdarbu līgumus, piegādes līgumus un pakalpojumu līgumus ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Publicējamajos paziņojumos būtu jāiekļauj minētajās direktīvās norādītā informācija.

(3)

Direktīvā 2009/81/EK ir noteikta prasība konkrētus būvdarbu līgumus, piegādes līgumus un pakalpojumu līgumus aizsardzības un drošības jomā izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Publicējamajos paziņojumos būtu jāiekļauj minētajās direktīvās norādītā informācija.

(4)

Direktīvā 89/665/EEK, 92/13/EEK un 2014/23/ES ir noteikta prasība konkrētas būves koncesijas un pakalpojumu koncesijas izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Publicējamajos paziņojumos būtu jāiekļauj minētajās direktīvās norādītā informācija.

(5)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/1986 (7) ir noteiktas standarta veidlapas, kas paredzētas ar Direktīvu 89/665/EEK, 92/13/EEK, 2009/81/EK, 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES.

(6)

Kā aprakstīts Komisijas paziņojumā “vienotā tirgus pilnīgošana” (8), kā arī Komisijas paziņojumā “Kā Eiropas interesēs panākt labāku iepirkuma darbību Eiropā” (9), publiskā iepirkuma jomā notiek digitālā pārveide. Šajā pārveidē būtiska nozīme ir standarta veidlapām.

(7)

Lai nodrošinātu standarta veidlapu pilnvērtīgu darbību digitālajā vidē, Īstenošanas regulā (ES) 2015/1986 noteiktās standarta veidlapas ir jāpielāgo. Ņemot vērā vajadzīgo pielāgojumu skaitu un pakāpi, Īstenošanas regula (ES) 2015/1986 būtu jāaizstāj.

(8)

Kā noteikts Direktīvas 2014/23/ES 33. panta 2. punktā, Direktīvas 2014/24/ES 51. panta 2. punktā un Direktīvas 2014/25/ES 71. panta 2. punktā, paziņojumi ir elektroniskas datnes, nevis papīra dokumenti. Lai ievērotu e-pārvaldes principu “tikai vienreiz” un tādējādi samazinātu administratīvo slogu un palielinātu datu ticamību, kā arī atvieglotu paziņojumu brīvprātīgu publicēšanu par līgumiem, kuru vērtība ir zemāka par ES robežvērtību vai kuri balstās uz pamatnolīgumiem, būtu jānosaka tādas standarta veidlapas, ko var automātiski aizpildīt ar informāciju no iepriekšējiem paziņojumiem, tehniskajām specifikācijām, piedāvājumiem, līgumiem, valsts pārvaldes reģistriem un citiem datu avotiem. Attiecīgi šādas veidlapas vairs nebūtu aizpildāmas manuāli, bet tām būtu jābūt automātiski ģenerējamām programmatūras sistēmās.

(9)

Lai izvairītos no īstenošanas problēmām, standarta veidlapas būtu jāizstrādā, ņemot vērā programmatūras sistēmas, kurās tās tiks ieviestas. Tas ietver datu apmaiņas sistēmas, lietotāju saskarnes, kas validē manuālu datu ievadi, un tādu tīmekļvietņu publicēšanu, kurās atrodama paziņojumos iekļautā informācija. Informācija būtu jāsniedz tādā veidā, kas piesaista ekonomikas dalībnieku un citu lietotāju interesi.

(10)

Lai nodrošinātu īstenošanu, kas pielāgota valstu īpatnībām, būtu jādod ievērojama elastība dalībvalstīm un to iestādēm savu programmatūras sistēmu izveidē. Konkrētāk, vajadzētu būt iespējai uz ekrāna attēlot šajā regulā noteiktos laukus jebkurā secībā un ar jebkurām iezīmēm, ja vien iezīmes nozīme atbilst šajā regulā noteiktajiem aprakstiem. Lai apmierinātu dažādas valstu centrālā, reģionālā vai vietējā līmeņa vajadzības, lauki, ko šī regula nosaka par ES līmenī fakultatīviem, galalietotājiem vispār nav jāredz (piemēram, pircējiem tie nav jāredz un nav arī jāaizpilda) vai arī, gluži pretēji, valsts, reģionālā vai vietējā līmenī tie var būt noteikti par obligātiem.

(11)

Šīs regulas piemērošanas dienai un Īstenošanas regulas (ES) 2015/1986 atcelšanas dienai būtu jāatspoguļo laiks, kas vajadzīgs, lai sagatavotu standarta veidlapu elektroniskās versijas, ko izmanto faktiskajai datu apmaiņai.

(12)

Lai atspoguļotu izmaiņas ar iepirkuma datiem saistītajās dalībvalstu vajadzībās un tehnoloģijās, vienlaikus arī nodrošinot atbilstību Direktīvas 2014/24/ES 52. panta 2. punktam, Direktīvas 2014/25/ES 72. panta 2. punktam un Direktīvas 2009/81/EK 32. panta 5. punktam, šajā regulā vajadzētu regulāri iekļaut fakultatīvus laukus. Komisija rūpīgi sekos līdzi šīm norisēm, kā arī apkopos citas atsauksmes no lietotājiem un ik gadus izskatīs nepieciešamību atjaunināt šo regulu. Šādi atjauninājumi nedrīkstētu izraisīt obligātas izmaiņas dalībvalstu programmatūras sistēmās, izņemot situācijas, kad no šādām izmaiņām nav iespējams izvairīties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1.   Šajā regulā ir noteiktas šādas standarta veidlapas:

1)

“Plānošana”

2)

“Konkurss”

3)

“Tiešas piešķiršanas priekšpaziņojums”

4)

“Rezultāts”

5)

“Līguma grozījumi”

6)

“Izmaiņas”

2.   Standarta veidlapas, kas minētas 1. punktā, sastāv no pielikumā norādītajiem laukiem.

2. pants

Izmantošana

Šīs regulas 1. pantā minētās standarta veidlapas izmanto, lai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu šādus paziņojumus:

1)

“Plānošanas veidlapa”: attiecībā uz paziņojumiem, kas minēti Direktīvas 2014/24/ES 27. panta 2. punktā, 28. panta 3. punktā un 48. panta 1. punktā; Direktīvas 2014/25/ES 45. panta 2. punktā un 67. panta 1. punktā un Direktīvas 2009/81/EK 30. panta 1. punktā un 33. panta 3. punktā;

2)

“Konkursa veidlapa”: attiecībā uz paziņojumiem, kas minēti Direktīvas 2014/24/ES 48. panta 2. punktā, 49. pantā, 75. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 79. panta 1. punktā; Direktīvas 2014/25/ES 67. panta 2. punktā, 68. un 69. pantā, 92. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā un 96. panta 1. punkta pirmajā daļā; Direktīvas 2014/23/ES 31. panta 1. un 3. punktā un Direktīvas 2009/81/EK 30. panta 2. punktā un 52. panta 1. punktā;

3)

“Tiešas piešķiršanas priekšpaziņojuma veidlapa”: attiecībā uz paziņojumiem, kas minēti Direktīvas 89/665/EEK un Direktīvas 92/13/EEK 3.a pantā;

4)

“Rezultāta veidlapa”: attiecībā uz paziņojumiem, kas minēti Direktīvas 2014/24/ES 50. pantā, 75. panta 2. punktā un 79. panta 2. punktā; Direktīvas 2014/25/ES 70. pantā, 92. panta 2. punktā un 96. panta 1. punkta trešajā daļā; Direktīvas 2014/23/ES 32. pantā un Direktīvas 2009/81/EK 30. panta 3. punktā;

5)

“Līguma grozījumu veidlapa”: attiecībā uz paziņojumiem, kas minēti Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punktā; Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punktā un Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punktā;

6)

“Izmaiņu veidlapa”: par iepriekš minēto paziņojumu izmaiņām vai atcelšanu.

3. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 atceļ no 2023. gada 25. oktobra.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 14. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 23. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 33. lpp.

(2)  OV L 76, 23.3.1992., 14. lpp.

(3)  OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.

(4)  OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.

(5)  OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.

(6)  OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.

(7)  Komisijas 2015. gada 11. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1986, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011 (OV L 296, 12.11.2015., 1. lpp.).

(8)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai (COM(2015) 550).

(9)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai (COM(2017) 572).


PIELIKUMS

Standarta veidlapas ietver laukus. Standarta veidlapa ar attiecīgu informāciju laukos uzskatāma par paziņojumu.

Standarta veidlapās un paziņojumos tiek izmantoti obligātie un fakultatīvie lauki.

a)

Izņemot konkrētus nosacījumus (sk. zemāk), obligātie lauki iekļaujami standarta veidlapās un paziņojumos, ja laukos jānorāda kāda informācija.

b)

Neobligātas informācijas norādīšanai standarta veidlapās un paziņojumos var tikt iekļauti fakultatīvie lauki.

Direktīvas 2014/24/ES VIII pielikuma 3. punktā, Direktīvas 2014/25/ES IX pielikuma 3. punktā, Direktīvas 2009/81/EK VI pielikuma 3. punktā un Direktīvas 2014/23/ES IX pielikuma 2. punktā paredzētajos paziņojumu nosūtīšanas formātos un procedūrās iekļauj nosacījumus, ar kādiem obligāti aizpildāmie lauki nav piemērojami. Šajos nosacījumos ņem vērā vienīgi konkrētā paziņojuma vai procedūras kontekstu (piemēram, lauki, kas attiecas uz pamatnolīgumiem, nav obligāti, ja pamatnolīgums procedūrā nav iekļauts).

Paziņojumu nosūtīšanas formātos un procedūrās arī nosaka, kuri lauki ir obligāti vai fakultatīvi paziņojumiem, ko publicē saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 51. panta 6. punktu, Direktīvas 2014/25/ES 71. panta 6. punktu un Direktīvas 2009/81/EK 31. pantu.

Zemāk dotajā 1. un 2. tabulā ir noteikts, kuri lauki tiek izmantoti konkrētajās standarta veidlapās un paziņojumos.

NORĀDĪJUMI 1. TABULAS LASĪŠANAI

Standarta veidlapās 1. slejā tiek izmantoti 2. slejā minētie lauki (kas uzskaitīti 2. tabulā), ja tās izmanto 3. slejā minēto paziņojumu publicēšanai. Skaidrības labad 4. slejā ir dots 3. slejas apraksts. Turklāt jebkura standarta veidlapa vai paziņojums var ietvert laukus no Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta, kas izveidots ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/7 (1).

1. tabula

Veidlapas, paziņojumi un lauki

1

2

3

4

Standarta veidlapa

ietver laukus, kas uzskaitīti:

ja to izmanto, lai publicētu paziņojumus, kas minēti:

(Paziņojuma apraksts)

Plānošana

2. tabulas 1. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 48. panta 1. punktā

Paziņojums par iepriekšēja informatīva paziņojuma publicēšanu pircēja profilā – Vispārīgā iepirkuma direktīva

2. tabulas 2. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 67. panta 1. punktā

Paziņojums par periodiska informatīva paziņojuma publicēšanu pircēja profilā – Komunālo pakalpojumu direktīva

2. tabulas 3. slejā

Direktīvas 2009/81/EK 30. panta 1. punkta trešajā daļā

Paziņojums par iepriekšēja informatīva paziņojuma publicēšanu pircēja profilā – Aizsardzības iepirkuma direktīva

2. tabulas 4. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 48. panta 1. punktā

Iepriekšējs informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai – Vispārīgā iepirkuma direktīva

2. tabulas 5. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 67. panta 1. punktā

Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai – Vispārīgā iepirkuma direktīva

2. tabulas 6. slejā

Direktīvas 2009/81/EK 30. panta 1. punktā

Iepriekšējs informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai – Aizsardzības iepirkuma direktīva

2. tabulas 7. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 27. panta 2. punktā,

Direktīvas 2014/24/ES 28. panta 3. punktā

Iepriekšējs informatīvs paziņojums, ko izmanto, lai saīsinātu piedāvājumu saņemšanas termiņu – Vispārīgā iepirkuma direktīva

2. tabulas 8. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 45. panta 2. punktā

Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto, lai saīsinātu piedāvājumu saņemšanas termiņu – Komunālo pakalpojumu direktīva

2. tabulas 9. slejā

Direktīvas 2009/81/EK 33. panta 3. punktā

Iepriekšējs informatīvs paziņojums, ko izmanto, lai saīsinātu piedāvājumu saņemšanas termiņu – Aizsardzības iepirkuma direktīva

Konkurss

2. tabulas 10. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 48. panta 2. punktā

Iepriekšējs informatīvs paziņojums, ko izmanto iepirkuma izsludināšanai – Vispārīgā iepirkuma direktīva, standarta režīms

2. tabulas 11. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 67. panta 2. punktā

Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto iepirkuma izsludināšanai – Komunālo pakalpojumu direktīva, standarta režīms

2. tabulas 12. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 75. panta 1. punkta b) apakšpunktā

Iepriekšējs informatīvs paziņojums, ko izmanto iepirkuma izsludināšanai – Vispārīgā iepirkuma direktīva, atvieglotais režīms

2. tabulas 13. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 92. panta 1. punkta b) apakšpunktā

Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto iepirkuma izsludināšanai – Komunālo pakalpojumu direktīva, atvieglotais režīms

2. tabulas 14. slejā

Direktīvas 2014/23/ES 31. panta 3. punktā

Iepriekšējs informatīvs paziņojums, ko izmanto iepirkuma izsludināšanai – Koncesiju direktīva, atvieglotais režīms

2. tabulas 15. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 68. pantā,

Direktīvas 2014/25/ES 92. panta 1. punkta c) apakšpunktā

Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu – Komunālo pakalpojumu direktīva

2. tabulas 16. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 49. pantā

Paziņojums par līgumu – Vispārīgā iepirkuma direktīva, standarta režīms

2. tabulas 17. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 69. pantā

Paziņojums par līgumu – Komunālo pakalpojumu direktīva, standarta režīms

2. tabulas 18. slejā

Direktīvas 2009/81/EK 30. panta 2. punktā

Paziņojums par līgumu – Aizsardzības iepirkuma direktīva, standarta režīms

2. tabulas 19. slejā

Direktīvas 2014/23/ES 31. panta 1. punktā

Paziņojums par koncesiju – Koncesiju direktīva, standarta režīms

2. tabulas 20. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 75. panta 1. punkta a) apakšpunktā

Paziņojums par līgumu – Vispārīgā iepirkuma direktīva, atvieglotais režīms

2. tabulas 21. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 92. panta 1. punkta a) apakšpunktā

Paziņojums par līgumu – Komunālo pakalpojumu direktīva, atvieglotais režīms

2. tabulas 22. slejā

Direktīvas 2009/81/EK 52. panta 1. punktā

Paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu – Aizsardzības iepirkuma direktīva

2. tabulas 23. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 79. panta 1. punktā

Paziņojums par metu konkursu – Vispārīgā iepirkuma direktīva, metu konkursa regulējums

2. tabulas 24. slejā

Direktīvas 2014/25/EK 96. panta 1. punkta pirmajā daļā

Paziņojums par metu konkursu – Komunālo pakalpojumu direktīva, metu konkursa regulējums

Tiešas piešķiršanas priekšpaziņojums

2. tabulas 25. slejā

Direktīvas 89/665/EEK 3 a. pantā

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums – Vispārīgā iepirkuma direktīva

2. tabulas 26. slejā

Direktīvas 92/13/EEK 3.a pantā

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums – Komunālo pakalpojumu direktīva

2. tabulas 27. slejā

Direktīvas 2009/81/EK 64. pantā

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums – Aizsardzības iepirkuma direktīva

2. tabulas 28. slejā

Direktīvu 89/665/EEK un 92/13/EEK 3.a pantā

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums – Koncesiju direktīva

Rezultāts

2. tabulas 29. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 50. pantā

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – Vispārīgā iepirkuma direktīva, standarta režīms

2. tabulas 30. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 70. pantā

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – Komunālo pakalpojumu direktīva, standarta režīms

2. tabulas 31. slejā

Direktīvas 2009/81/EK 30. panta 3. punktā

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – Aizsardzības iepirkuma direktīva, standarta režīms

2. tabulas 32. slejā

Direktīvas 2014/23/ES 32. panta 2. punktā (attiecībā uz VII pielikumu)

Paziņojums par koncesijas piešķiršanu – Koncesiju direktīva, standarta režīms

2. tabulas 33. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 75. panta 2. punktā

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – Vispārīgā iepirkuma direktīva, atvieglotais režīms

2. tabulas 34. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 92. panta 2. punktā

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – Komunālo pakalpojumu direktīva, atvieglotais režīms

2. tabulas 35. slejā

Direktīvas 2014/23/ES 32. panta 2. punktā (attiecībā uz VIII pielikumu)

Paziņojums par koncesijas piešķiršanu – Koncesiju direktīva, atvieglotais režīms

2. tabulas 36. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 79. panta 2. punktā

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem – Vispārīgā iepirkuma direktīva, metu konkursa regulējums

2. tabulas 37. slejā

Direktīvas 2014/25/EK 96. panta 1. punkta otrajā daļā

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem – Komunālo pakalpojumu direktīva, metu konkursa regulējums

Līguma grozījumi

2. tabulas 38. slejā

Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punktā

Paziņojums par līguma grozījumiem – Vispārīgā iepirkuma direktīva

2. tabulas 39. slejā

Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punktā

Paziņojums par līguma grozījumiem – Komunālo pakalpojumu direktīva

2. tabulas 40. slejā

Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punktā

Paziņojums par līguma grozījumiem – Koncesiju direktīva

Izmaiņas

jebkurā citā standarta veidlapā un 2. tabulas paziņojuma un izmaiņu iedaļā

lai mainītu jebkuru no iepriekš minētajiem paziņojumiem

Izmaiņu paziņojums

NORĀDĪJUMI 2. TABULAS LASĪŠANAI

Pirmajā slejā ir informācija par lauka vai iedaļas atrašanās vietu. Katrs lauks vai iedaļa ar līmeni “++”, “+++” vai “++++” izriet no augstāka līmeņa tuvākās iedaļas ar mazāku “+” skaitu.

Otrajā un trešajā slejā ir ietverti lauku (vai iedaļu) nosaukumi un apraksti.

Ceturtajā slejā ir iekļauts viens no turpmāk norādītajiem datu tipiem.

“Indikators”: šajā laukā ieraksta “Jā” vai “Nē”.

“Kods”: šajā laukā iekļauj vērtības no iepriekš izveidota saraksta.

“Datums”: šajā laukā norāda datumu un attiecīgā gadījumā sīkāku ar laiku saistītu informāciju (piemēram, laiks un laika zona).

“Ilgums”: šajā laukā iekļauj ilgumu.

“Identifikators”: šajā laukā iekļauj informācijas kopumu, kas nodrošina unikālu identifikāciju.

“Skaitlis”: šajā laukā ieraksta skaitli.

“Teksts”: šis lauks ietver tekstu.

URL”: šajā laukā norāda elektronisko adresi, parasti vienoto resursu vietrādi (piemēram, tīmekļvietnes adresi).

“Vērtība”: šajā laukā norāda skaitli, kas apzīmē monetāro vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa) un valūtas kodu no valūtu kodu saraksta.

“-”: šī rinda apzīmē iedaļu. Lauki ir sagrupēti pa iedaļām.

Iepriekš minētajos paziņojumu nosūtīšanas formātos un procedūrās norāda arī piemērojamos kodu sarakstus un identifikatorus.

Daži datu tipi (piemēram, datums, ilgums, identifikators, teksts, vērtība) var ietvert vairākus apakšlaukus.

Pārējās slejās norādīts, kurās standarta veidlapās un paziņojumos šos laukus izmanto obligāti (“M”) un fakultatīvi (“O”). Sleju numuri 1–40 atbilst numuriem, kas norādīti šā pielikuma 1. tabulas otrajā slejā.

2. TABULĀ IZMANTOTĀ TERMINOLOĢIJA

“Organizācija” apzīmē juridisko vai fizisko personu vai publisko tiesību subjektu.

“Pircējs” apzīmē līgumslēdzēju iestādi, līgumslēdzēju, aizsardzības jomas darbuzņēmēju, starptautisku organizāciju vai organizāciju, kas piešķir līgumu, ko subsidē līgumslēdzēja iestāde, izņemot, ja iepriekš uzskaitītie subjekti ir organizāciju apvienība, kas pati par sevi nav organizācija, – tādā gadījumā par “pircēju” uzskata katru atsevišķo organizāciju.

“Uzvarētājs” apzīmē izraudzīto pretendentu (arī izraudzīto pretendentu, kas ir pamatnolīguma puse) vai (metu konkursa gadījumā) uzvarētāju, izņemot, ja izraudzītais pretendents vai uzvarētājs ir organizāciju apvienība, kas pati par sevi nav organizācija, – tādā gadījumā par “uzvarētāju” uzskata katru atsevišķo organizāciju.

“Iepirkuma procedūra” apzīmē iepirkuma procedūru vai metu konkursu.

“Piedāvājums” apzīmē piedāvājumu vai (metu konkursa gadījumā) projektu.

“Dalības pieprasījums” apzīmē pieprasījumu piedalīties vai (koncesiju gadījumā) pieteikumu.

“Iepriekšējs informatīvs paziņojums” apzīmē iepriekšēju informatīvu paziņojumu vai (Direktīvas 2014/25/ES gadījumā) periodisku informatīvu paziņojumu.

TED” (Tenders Electronic Daily) ir Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājuma tiešsaistes versija.

Piezīme: šī tabula ar papildu informāciju ir pieejama Komisijas tīmekļvietnē viegli lasāmā izklājlapas formātā.

2. tabula

Standarta veidlapu un paziņojumu lauki

Līmenis

ID

Nosaukums

Apraksts

Datu tips

Plānošana

Konkurss

Tiešas piešķiršanas priekšpaziņojums

Rezultāts

Līguma grozījumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Paziņojums

Pamatinformācija par paziņojumu.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Procedūras identifikators

Eiropas publiskā iepirkuma procedūras identifikators, unikāls iepirkuma procedūras identifikators. Iekļaujot šo identifikatoru visās šā paziņojuma publikācijās (piemēram, TED, valsts publikāciju portālos, reģionālajos publikāciju portālos), ir iespējams unikāli identificēt iepirkuma procedūras visā ES.

Identifikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Paziņojuma identifikators

Šā paziņojuma Eiropas publiskā iepirkuma paziņojuma identifikators. Iekļaujot šo identifikatoru visās šā paziņojuma publikācijās (piemēram, TED, valsts publikāciju portālos, reģionālajos publikāciju portālos), ir iespējams unikāli identificēt iepirkuma paziņojumus visā ES.

Identifikators

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Paziņojuma versija

Konkrētā paziņojuma versija. Tas palīdz, piemēram, izvairīties no kļūdām, ko izraisa vienlaikus sūtīti vairāki izmaiņu paziņojumi.

Identifikators

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Procedūras juridiskais pamats

Juridiskais pamats (piemēram, Eiropas direktīva vai regula, valsts tiesību akts), saskaņā ar kuru notiek konkrētā iepirkuma procedūra.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Veidlapas tips

Iepirkuma tiesību aktos noteiktais veidlapas tips.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Paziņojuma tips

Iepirkuma tiesību aktos noteiktais paziņojuma tips.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Paziņojuma nosūtīšanas datums

Datums un laiks, kad paziņojums nosūtīts uz TED.

Datums

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-738

Paziņojuma vēlamais publicēšanas datums

Vēlamais datums paziņojuma publicēšanai portālā TED (piemēram, lai izvairītos no publicēšanas valsts svētku dienā).

Datums

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Paziņojuma oficiālā valoda

Valodas, kurās paziņojums oficiāli pieejams. Šīs valodu versijas ir juridiski līdzvērtīgas.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Iepriekšēja plānošana

Informācija par iepriekšēju informatīvu paziņojumu vai tamlīdzīgu paziņojumu, kas saistīts ar šo paziņojumu. Šī informācija katrai daļai var būt citāda. Ja iepriekšēju informatīvu paziņojumu izmanto tikai informācijai, šī informācija var būt citāda katrai paziņojuma iedaļai, kas vēlāk var kļūt par iepirkuma procedūras daļu vai patstāvīgu procedūru.

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Iepriekšējās plānošanas identifikators

Iepriekšēja informatīva paziņojuma vai tamlīdzīga paziņojuma, kas saistīts ar šo paziņojumu, identifikators.

Identifikators

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Iepriekšējās plānošanas iedaļas identifikators

Iepriekšēja informatīva paziņojuma daļas vai tamlīdzīga paziņojuma, kas saistīts ar šo paziņojumu, daļas identifikators.

Identifikators

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organizācija

Informācija par organizāciju. Šī informācija katrai daļai, līgumam, piedāvājumam utt. var būt citāda. Ja iepriekšēju informatīvu paziņojumu izmanto tikai informācijai, šī informācija var būt citāda katrai paziņojuma iedaļai, kas vēlāk var kļūt par iepirkuma procedūras daļu vai patstāvīgu procedūru.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Organizācijas paziņojuma iedaļas identifikators

Paziņojuma vienas vai vairāku daļu identifikators. Informācija organizācijas iedaļā attiecas uz šo iedaļu vai šīm iedaļām.

Identifikators

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Organizācijas nosaukums

Organizācijas oficiālais nosaukums.

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Organizācijas identifikators

Organizācijas identifikators. Jānorāda visi organizācijas identifikatori.

Identifikators

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Organizācijas daļas nosaukums

Organizācijas attiecīgās daļas (piemēram, liela pircēja attiecīgā departamenta) nosaukums.

Teksts

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organizācijas iela

Organizācijas fiziskās adreses ielas, ceļa, gatves u. tml. nosaukums un turpmākā identifikācija (piemēram, ēkas numurs).

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organizācijas pilsēta

Organizācijas fiziskās adreses pilsētas (vai ciema) nosaukums.

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organizācijas pasta indekss

Organizācijas fiziskās adreses pasta indekss.

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organizācijas valsts apakšiedalījums

Organizācijas fiziskās adreses atrašanās vieta saskaņā ar kopējo statistiski teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS). Jāizmanto NUTS3 klasifikācijas kods.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organizācijas valsts kods

Organizācijas fiziskās adreses valsts.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Organizācijas kontaktpunkts

Departamenta nosaukums vai cits kontaktpunkts saziņai ar organizāciju. Lai izvairītos no persondatu nevajadzīgas apstrādes, kontaktpunkts var ļaut identificēt fizisku personu tikai vajadzības gadījumā (Regulas (ES) 2016/679 un Regulas (ES) 2018/1725 nozīmē).

Teksts

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Organizācijas e-pasta kontaktadrese

E-pasts saziņai ar organizāciju. Lai izvairītos no persondatu nevajadzīgas apstrādes, e-pasts var ļaut identificēt fizisku personu tikai vajadzības gadījumā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas nozīmē).

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Organizācijas kontakttālruņa numurs

Tālruņa numurs saziņai ar organizāciju. Lai izvairītos no persondatu nevajadzīgas apstrādes, tālruņa numurs var ļaut identificēt fizisku personu tikai vajadzības gadījumā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas nozīmē).

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Organizācijas faksa numurs

Faksa numurs saziņai ar organizāciju. Lai izvairītos no persondatu nevajadzīgas apstrādes, faksa numurs var ļaut identificēt fizisku personu tikai vajadzības gadījumā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas nozīmē).

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organizācijas interneta adrese

Organizācijas tīmekļvietne.

URL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organizācijas e-piegādes vārteja

Organizācijas vienotais resursu vietrādis datu un dokumentu apmaiņai.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organizācija – fiziskā persona

Organizācija ir fiziskā persona.

Indikators

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organizācijas loma

Organizācijas loma iepirkuma procedūrā (piemēram, pircējs, uzvarētājs). Paziņojumā ir jābūt iekļautām visām procedūrā iesaistītajām organizācijām, kurām ir šādas lomas: pircējs, uzvarētājs, pārskatīšanas struktūra, pircējs, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus, pircējs, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai noslēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organizācijas apakšloma

Organizācijas apakšloma iepirkuma procedūrā (piemēram, grupas vadītājs, organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru).

Kods

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Pircējs

Papildu informācija par pircēju.

-

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Pircēja profila URL

Tīmekļvietne, kurā pircējs publicē informāciju par iepirkuma procedūrām (piemēram, paziņojumi, iepirkuma procedūras dokumenti).

URL

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Pircēja juridiskais tips

Iepirkuma tiesību aktos noteiktais pircēja tips (piemēram, centrālās pārvaldes iestāde, publisko tiesību subjekts, publisks uzņēmums).

Kods

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Pircējs-līgumslēdzējs

Pircējs ir līgumslēdzējs.

Indikators

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Iestādes darbība

Līgumslēdzējas iestādes galvenā darbības joma.

Kods

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Līgumslēdzēja darbība

Līgumslēdzēja galvenā darbības joma.

Kods

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Uzvarētājs

Papildu informācija par uzvarētāju, pretendentu vai apakšuzņēmēju.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Uzvarētāja lielums

Uzvarētāja, pretendenta vai apakšuzņēmēja lielums (piemēram, mikrouzņēmums, mazais uzņēmums, vidējais uzņēmums).

Kods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Uzvarētāja īpašnieka valstspiederība

Uzvarētāja, pretendenta vai apakšuzņēmēja faktiskā(-o) īpašnieka(-u) valstspiederība (vai valstspiederības); atbilstoši publikācijai reģistros, kuri izveidoti ar tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Ja šāds reģistrs nepastāv (piemēram, gadījumā, ja darbuzņēmēji nav no ES), tad līdzvērtīga informācija no citiem avotiem.

Kods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Uzvarētājs kotēts biržā

Uzvarētāja, pretendenta vai apakšuzņēmēja faktiskā(-o) īpašnieka(-u) valstspiederība (vai valstspiederības) nav publicēta(-as) reģistrā(-os), kas izveidots(-i) ar tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, jo uzvarētājs ir kotēts regulētā tirgū (piemēram, fondu biržā), kas nodrošina atbilstīgu pārredzamību saskaņā ar tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Indikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Mērķis

Informācija par iepirkuma nolūku. Šī informācija jānorāda attiecībā uz visu iepirkuma procedūru un, ja piemērojams, attiecība uz katru daļu. Ja iepriekšēju informatīvu paziņojumu izmanto tikai informācijai, šī informācija var būt citāda katrai paziņojuma iedaļai, kas vēlāk var kļūt par iepirkuma procedūras daļu vai patstāvīgu procedūru.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Iekšējais identifikators

Iekšējais identifikators (piemēram, no pircēja dokumentu pārvaldības sistēmas vai iepirkuma plānošanas sistēmas), ko izmanto ar iepirkuma procedūru vai daļu saistītai dokumentācijai, pirms piešķirts procedūras identifikators.

Teksts

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Pamatveids

Iepirkuma pamatveids (piemēram, būvdarbi). Jaukta iepirkuma gadījumā (piemēram, procedūra gan attiecībā uz būvdarbiem, gan attiecībā uz pakalpojumiem) pamatveidu var noteikt, piemēram, pēc komponenta ar lielāko aplēsto vērtību. Šī informācija jāsniedz attiecībā uz procedūru kopumā.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Papildveids

Iepirkuma veids (piemēram, pakalpojumi), kas papildus raksturo pamatveidu.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Nosaukums

Iepirkuma procedūras vai daļas nosaukums.

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Apraksts

Apraksts par iepirkuma priekšmetu un daudzumu vai par vajadzībām un prasībām, kas jāizpilda šajā procedūrā vai daļā. Ja ir izmaiņu paziņojums, iepirkuma apraksts pirms un pēc izmaiņām.

Teksts

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Paredzamā vērtība

Paredzamā maksimālā iepirkuma procedūras vai daļas vērtība. “Paredzamā” nozīmē aplēsi laikā, kad tiek izsludināts uzaicinājums uz konkursu. Maksimālā vērtība ir vērtība, kas aptver visus līgumus, kuru slēgšanas tiesības paredzēts piešķirt saskaņā ar pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkuma sistēmu, visā to darbības laikā, ieskaitot fakultatīvās iespējas un pārjaunojumus.

Vērtība

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BG-557

Pamatnolīguma grupas paredzamā maksimālā vērtība

Informācija par paredzamo maksimālo summu, kas pamatnolīguma ietvaros var tikt iztērēta par daļu grupu. Šo informāciju var sniegt, ja daļu grupas paredzamā maksimālā vērtība ir mazāka par šīs grupas atsevišķo daļu paredzamo vērtību summu (piemēram, ja viens un tas pats budžets tiek sadalīts pa vairākām daļām).

-

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Pamatnolīguma grupā ar paredzamo maksimālo vērtību ietilpstošu daļu identifikators

Daļu identifikatori. Šīs daļas veido grupu, kuras paredzamā maksimālā vērtība ir mazāka par visu atsevišķo daļu paredzamo vērtību kopsummu (piemēram, ja viens un tas pats budžets tiek sadalīts pa vairākām daļām).

Identifikators

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Pamatnolīguma grupas paredzamā maksimālā vērtība

Informācija par paredzamo maksimālo summu, kas pamatnolīguma ietvaros var tikt iztērēta par daļu grupu. Šo informāciju var sniegt, ja daļu grupas paredzamā maksimālā vērtība ir mazāka par šīs grupas atsevišķo daļu paredzamo vērtību summu (piemēram, ja viens un tas pats budžets tiek sadalīts pa vairākām daļām). “Paredzamā” nozīmē aplēsi laikā, kad tiek izsludināts uzaicinājums uz konkursu. Maksimālā vērtība ir vērtība, kas aptver visus līgumus, kuru slēgšanas tiesības paredzēts piešķirt saskaņā ar pamatnolīgumu visā tā darbības laikā, ieskaitot fakultatīvās iespējas un pārjaunojumus.

Vērtība

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klasifikācija

Informācija par pirkumu raksturojošajām klasifikācijām. Jāizmanto kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV). Papildus var izmantot citas klasifikācijas (piemēram, Pasaules Veselības organizācijas Anatomiskās, terapeitiskās un ķīmiskās klasifikācijas sistēmu attiecībā uz zālēm; medicīnisko ierīču nomenklatūru saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2017/745), ja ES Publikāciju birojs tās dara pieejamas.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Klasifikācijas tips

Pirkumu raksturojošās klasifikācijas tips (piemēram, kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca).

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Klasifikācijas galvenais kods

Klasifikācijas kods, kas vislabāk raksturo pirkumu.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Klasifikācijas papildkodi

Klasifikācijas papildkods, kas arī raksturo pirkumu.

Kods

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Daudzums

Vajadzīgo vienību skaits.

Skaitlis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Vienība

Vienības, kurās mēra attiecīgās preces, pakalpojumus vai būvdarbus, piemēram, stundas vai kilogrami. Ja CPV kods ir piegāde, kam nav vajadzīga papildu vienība (piemēram, vieglie automobiļi), tad nav jānorāda vienība un par daudzumu uzskata skaitu, piemēram, “automobiļu skaits”.

Kods

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Iespējas

Pircējs patur sev tiesības (bet ne pienākumu) no darbuzņēmēja iegādāties papildu pirkumus (kamēr līgums ir spēkā).

Indikators

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Iespēju apraksts

Iespēju apraksts.

Teksts

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Atkārtojumi

Iepirkuma priekšmets, visticamāk, tiks iekļauts arī citā procedūrā tuvākajā nākotnē (piemēram, regulāri izsludināti pašvaldības pakalpojumi. Tas neietver vairāku līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vienas kvalifikācijas sistēmas, viena pamatnolīguma vai vienas dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros.)

Indikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Atkārtojumu apraksts

Papildu informācija par atkārtojumiem (piemēram, paredzamais laiks).

Teksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Izpildes vieta

Informācija par būvdarbu galveno atrašanās vietu būvdarbu gadījumā; piegādes vai pakalpojumu sniegšanas galvenā vieta piegāžu un pakalpojumu gadījumā. Ja izpildes vieta aptver vairākus NUTS 3 apgabalus (piemēram, automaģistrāles vai valsts nodarbinātības centru tīkla gadījumā), tad jānorāda visi attiecīgie kodi. Šī informācija katrai daļai var būt citāda. Ja iepriekšēju informatīvu paziņojumu izmanto tikai informācijai, šī informācija var būt citāda katrai paziņojuma iedaļai, kas vēlāk var kļūt par iepirkuma procedūras daļu vai patstāvīgu procedūru.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Izpildes vietas iela

Izpildes vietas ielas, ceļa, gatves u. tml. nosaukums un turpmākā identifikācija (piemēram, ēkas numurs).

Teksts

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Izpildes vietas pilsēta

Izpildes vietas pilsētas (aglomerācijas vai ciema) nosaukums.

Teksts

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Izpildes vietas pasta indekss

Izpildes vietas pasta indekss.

Teksts

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Izpildes vietas valsts apakšiedalījums

Atrašanās vieta saskaņā ar kopējo statistiski teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS). Jāizmanto NUTS3 klasifikācijas kods.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Izpildes vietas valsts kods

Izpildes vietas valsts.

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Pakalpojumu izpildes vieta – citi ierobežojumi

Pastāv citi izpildes vietas ierobežojumi (piemēram, “jebkur Eiropas Ekonomikas zonā”, “jebkur attiecīgajā valstī”).

Kods

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Izpildes vietas papildinformācija

Papildu informācija par izpildes vietu.

Teksts

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Darbības termiņš

Informācija par līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai kvalifikācijas sistēmas darbības ilgumu. Tam ir jāietver visas iespējas un pārjaunojumi. Šī informācija katrai daļai var būt citāda. Ja iepriekšēju informatīvu paziņojumu izmanto tikai informācijai, šī informācija var būt citāda katrai paziņojuma iedaļai, kas vēlāk var kļūt par iepirkuma procedūras daļu vai patstāvīgu procedūru.

-

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Darbības termiņa sākuma datums

(Paredzamais) datums, kad sāks darboties līgums, pamatnolīgums, dinamiskā iepirkumu sistēma vai kvalifikācijas sistēma.

Datums

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Darbības termiņa ilgums

(Paredzamais) ilgums no līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai kvalifikācijas sistēmas sākuma līdz beigām. Tam ir jāietver visas iespējas un pārjaunojumi.

Ilgums

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Darbības termiņa beigu datums

(Paredzamais) datums, kad līgums, pamatnolīgums, dinamiskā iepirkumu sistēma vai kvalifikācijas sistēma beigs darboties.

Datums

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Ilgums – cits

Ilgums nav zināms, ir neierobežots, utt.

Kods

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Pārjaunojumu maksimums

Maksimālais līguma pārjaunojumu skaits. Izvēloties pārjaunošanu, pircējs sev patur tiesības (t. i., ne pienākumu) pārjaunot līgumu (t. i., pagarināt tā darbības termiņu), nerīkojot jaunu iepirkuma procedūru. Piemēram, līgums var būt spēkā vienu gadu un pircējs var saglabāt iespēju to pārjaunot (piemēram, vienreiz, divreiz) uz vēl trīs mēnešiem, ja pircējs ir apmierināts ar saņemtajiem pakalpojumiem.

Skaitlis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Pārjaunojuma apraksts

Cita informācija par pārjaunojumiem, ja ir.

Teksts

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

ES fondi

Informācija par Eiropas Savienības līdzekļiem, ko izmanto, lai finansētu iepirkumu. Šī informācija katrai daļai var būt citāda.

-

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

ES fondi

Iepirkumu vismaz daļēji finansē no Eiropas Savienības fondiem, piemēram, Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem vai Eiropas Savienības piešķirtajām dotācijām.

Indikators

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

+

BG-6

Procedūra

Informācija par iepirkuma procedūru.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Tiesību akti pārrobežu situācijās

Piemērojamie tiesību akti gadījumos, kad vienā iepirkuma procedūrā iepirkumu kopā veic pircēji no dažādām valstīm.

Teksts

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Procedūras tips

Iepirkuma procedūras tips (piemēram, saskaņā ar iepirkumu direktīvās norādītajiem tipiem).

Kods

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

O

O

 

M

M

 

 

 

++

BT-88

Procedūras iezīmes

Procedūras galvenās iezīmes (piemēram, atsevišķo posmu apraksts) un informācija par to, kur var atrast visus procedūras noteikumus. Šī informācija jāsniedz, ja procedūra nav viena no iepirkuma direktīvās minētajām. Tas var būt, piemēram, gadījumā, kad izmanto koncesijas, sociālos un citus īpašus pakalpojumus, kā arī tad, ja brīvprātīgi publicē iepirkuma procedūras, kuru vērtība ir zemāka par ES iepirkuma robežvērtībām.

Teksts

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Procedūra – paātrinātā

Dalības pieteikumu vai piedāvājumu saņemšanas termiņu šajā procedūrā var samazināt steidzamības dēļ.

Indikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Procedūra – paātrinātās procedūras pamatojums

Paātrinātās procedūras izmantošanas pamatojums.

Teksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Tiešas piešķiršanas pamatojuma kods

Pamatojums procedūrai, kas ļauj līgumu slēgšanas tiesības piešķirt tieši, t. i., procedūra, kurā uzaicinājums uz konkursu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav jāpublicē.

Kods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Tiešas piešķiršanas pamatojums – saistītās iepriekšējās procedūras identifikators

Tādas iepriekšējas procedūras identifikators, kas ļauj izmantot procedūru ar līgumu slēgšanas tiesību tiešu piešķiršanu, t. i., kas pamato procedūru, kurā uzaicinājums uz konkursu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav jāpublicē.

Identifikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Tiešas piešķiršanas pamatojuma teksts

Pamatojums procedūrai, kas ļauj līgumu slēgšanas tiesības piešķirt tieši, t. i., procedūra, kurā uzaicinājums uz konkursu nav jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Teksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Daļas – maksimālais atļautais skaits

Maksimālais daļu skaits, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumus.

Skaitlis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Daļas – vajadzīgas visas

Pretendentam jāiesniedz piedāvājumi par visām daļām.

Indikators

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Daļas – maksimālais piešķiramais skaits

Maksimālais daļu skaits, par ko var piešķirt līgumus vienam pretendentam.

Skaitlis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Grupas piešķiršana

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus ne tikai par atsevišķām daļām, bet arī par šeit norādītajām daļu grupām. Tad pircējs var salīdzināt piedāvājumus, kas iesniegti par daļu grupām, ar piedāvājumiem par atsevišķām daļām un izvērtēt, kura iespēja vislabāk atbilst piešķiršanas kritērijiem. Katrai daļu grupai jābūt ar skaidri norādītiem piešķiršanas kritērijiem.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Grupas identifikators

Procedūras daļu grupas identifikators.

Identifikators

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Grupas daļu identifikators

Procedūras vairāku daļu identifikators. Šīs daļas veido daļu grupu, par kuru var iesniegt un izvērtēt vienu piedāvājumu.

Identifikators

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Otrais posms

Informācija par divposmu procedūras otro posmu. Šī informācija katrai daļai var būt citāda.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Minimālais kandidātu skaits

Minimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu.

Skaitlis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Maksimālā kandidātu skaita indikators

Ir noteikts uz procedūras otro posmu aicināmo kandidātu maksimālais skaits.

Indikators

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Maksimālais kandidātu skaits

Maksimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu.

Skaitlis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Secīga samazināšana

Procedūra notiks secīgos posmos. Katrā posmā daži dalībnieki var tikt izslēgti.

Indikators

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Sarunas nav nepieciešamas

Pircējs patur tiesības piešķirt līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem, bez turpmākām sarunām.

Indikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Godalgas un žūrija

Informācija par metu konkursa godalgām un žūriju. Šī informācija katrai daļai var būt citāda.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Balva

Informācija par balvu vērtību un apbalvojamām vietām metu konkursa uzvarētājiem (piemēram, “1. vieta – –10 000 EUR”, “2. vieta – 5000 EUR”).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Balvas vērtība

Metu konkursa uzvarētājam piešķiramās balvas vērtība, ja ir.

Vērtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Balva – apbalvojamās vietas

Kura vieta (piemēram, pirmā vieta, otrā vieta) metu konkursā saņem balvu.

Skaitlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Izrietošais līgums

Pakalpojumu līgums pēc konkursa tiks piešķirts vienam no konkursa uzvarētājiem.

Indikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Citas godalgas

Sīkāka informācija par papildu līgumiem, godalgām un maksājumiem (piemēram, nemonetārās balvas, maksājumi par piedalīšanos).

Teksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Žūrijas lēmuma ievērošanas obligātums

Žūrijas lēmums ir saistošs pircējam.

Indikators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Žūrijas locekļa vārds

Žūrijas locekļa vārds un uzvārds.

Teksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Dalībnieka nosaukums vai vārds

Jau atlasīta dalībnieka nosaukums vai vārds. Dalībnieks varētu būt atlasīts jau paziņojuma par metu konkursu publicēšanas brīdī, jo, piemēram, informācija par pasaulē atzīta arhitekta līdzdalību ir paredzēta, lai popularizētu metu konkursu citu potenciālo dalībnieku vidū.

Teksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Izslēgšanas iemesli

Īss apraksts par kritērijiem attiecībā uz pretendenta personisko situāciju, kuri var izraisīt pretendenta izslēgšanu. Tam jāietver visu šādu kritēriju saraksts un jānorāda vajadzīgā informācija (piemēram, pašdeklarācija, dokumentācija). Tas var ietvert arī konkrētai valstij specifiskus izslēgšanas iemeslus.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Izslēgšanas iemesli

Īss apraksts par kritērijiem attiecībā uz pretendenta personisko situāciju, kuri var izraisīt pretendenta izslēgšanu. Tam jāietver visu šādu kritēriju saraksts un jānorāda vajadzīgā informācija (piemēram, pašdeklarācija, dokumentācija). Tas var ietvert arī konkrētai valstij specifiskus izslēgšanas iemeslus.

Teksts

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Atlases kritēriji

Informācija par atlases kritērijiem (vai kritēriju). Jāuzskaita visi kritēriji. Šī informācija katrai daļai var būt citāda.

-

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Atlases kritērija tips

Kritēriji (vai kritērijs) attiecas uz, piemēram, saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām.

Kods

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Atlases kritēriju izmantošana

Tiks izmantoti, netiks izmantoti vai (attiecībā uz iepriekšēju informatīvu paziņojumu, ko izmanto, lai izsludinātu iepirkumu vai lai saīsinātu termiņus) vēl nav zināms, vai tiks izmantoti (izmantots) attiecīgā tipa kritēriji (vai kritērijs).

Kods

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Atlases kritēriju nosaukumi

Atlases kritēriju (vai kritērija) nosaukumi (vai nosaukums).

Teksts

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Atlases kritēriju apraksts

Īss apraksts par atlases kritērijiem (vai kritēriju), ieskaitot minimālās prasības, prasīto informāciju (piemēram, pašdeklarācija, dokumentācija) un kā kritērijus vai kritēriju izmantos, lai atlasītu kandidātus, kurus uzaicinās uz procedūras otro posmu (ja tika noteikts maksimālais kandidātu skaits).

Teksts

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Atlases kritēriji – otrais posms – uzaicinājums

Kritērijus (vai kritēriju) izmantos (tikai), lai atlasītu kandidātus, kurus uzaicinās uz procedūras otro posmu (ja tika noteikts maksimālais kandidātu skaits).

Indikators

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Atlases kritēriji – otrais posms – uzaicinājuma skaitlis

Informācija par skaitli, kas ir saistīts ar atlases kritērijiem (vai kritēriju), ko izmanto, lai atlasītu kandidātus, kurus uzaicinās uz procedūras otro posmu.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Atlases kritēriji – otrais posms – uzaicinājuma skaitlis

Skaitlis, kas saistīts ar atlases kritērijiem (vai kritēriju).

Skaitlis

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Atlases kritēriji – otrais posms – uzaicinājuma skaitlis – svērums

Vai skaitlis, kas saistīts ar atlases kritēriju (vai atlases kritērijiem), ir svēruma veids (piemēram, īpatsvars).

Kods

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Atlases kritēriji – otrais posms – uzaicinājuma skaitlis – slieksnis

Vai skaitlis, kas saistīts ar atlases kritēriju (vai atlases kritērijiem), ir sliekšņa veids (piemēram, minimālais punktu skaits, maksimālais piedāvājumu skaits ar augstāko punktu skaitu).

Kods

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O