EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R1174

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1174 z dne 9. julija 2019 o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2019 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2019/5085

UL L 184, 10.7.2019, str. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1174/oj

10.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1174

z dne 9. julija 2019

o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2019 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (1) ter zlasti členov 22(1), 36(4), 42(2), 47(3), 49(2), 51(4) in 53(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za vsako državo članico, ki izvaja shemo osnovnega plačila iz poglavja 1 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013, mora Komisija letno nacionalno zgornjo mejo iz člena 22(1) navedene uredbe za leto 2019 določiti tako, da od letne nacionalne zgornje meje iz Priloge II k navedeni uredbi odšteje zgornje meje, določene v skladu s členi 42, 47, 49, 51 in 53 navedene uredbe. V skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 je treba upoštevati vsa povečanja, ki jih države članice uporabijo v skladu z navedeno določbo.

(2)

Za vsako državo članico, ki izvaja shemo enotnega plačila na površino iz poglavja 1 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013, mora Komisija letno nacionalno zgornjo mejo iz člena 36(4) navedene uredbe za leto 2019 določiti tako, da od letne nacionalne zgornje meje iz Priloge II k navedeni uredbi odšteje zgornje meje, določene v skladu s členi 42, 47, 49, 51 in 53 navedene uredbe. V skladu z drugim pododstavkom člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 mora Komisija pri določitvi letne nacionalne zgornje meje za shemo enotnega plačila na površino upoštevati vsa povečanja, ki jih države članice uporabijo v skladu z navedeno določbo.

(3)

Za vsako državo članico, ki odobri prerazporeditveno plačilo iz poglavja 2 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013, mora Komisija letno nacionalno zgornjo mejo iz člena 42(2) navedene uredbe za leto 2019 določiti na podlagi odstotka, ki so ga zadevne države članice sporočile v skladu s členom 42(1) navedene uredbe.

(4)

Glede plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, iz poglavja 3 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013 v letu 2019 je treba letne nacionalne zgornje meje iz člena 47(3) navedene uredbe za leto 2019 izračunati v skladu s členom 47(1) navedene uredbe in znašati morajo 30 % nacionalne zgornje meje zadevne države članice, kot je določeno v Prilogi II k navedeni uredbi.

(5)

Za države članice, ki odobrijo plačilo za območja z naravnimi omejitvami iz poglavja 4 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013, mora Komisija letne nacionalne zgornje meje iz člena 49(2) navedene uredbe za leto 2019 določiti na podlagi odstotka, ki so ga zadevne države članice sporočile v skladu s členom 49(1) navedene uredbe.

(6)

Glede plačila za mlade kmete iz poglavja 5 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013 mora Komisija letne nacionalne zgornje meje iz člena 51(4) navedene uredbe za leto 2019 določiti na podlagi odstotka, ki so ga države članice sporočile v skladu s členom 51(1) navedene uredbe, te pa ne smejo biti višje od 2 % letne zgornje meje iz Priloge II.

(7)

Kadar celotni znesek plačila za mlade kmete, zahtevan v državi članici v letu 2019, presega zgornjo mejo iz člena 51(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 za navedeno državo članico, mora ta država članica financirati razliko v skladu s členom 51(2) navedene uredbe ob upoštevanju najvišjega zneska iz člena 51(1) navedene uredbe. Zaradi jasnosti je primerno, da se določi najvišji znesek za vsako državo članico.

(8)

Za vsako državo članico, ki odobri prostovoljno vezano podporo iz poglavja 1 naslova IV Uredbe (EU) št. 1307/2013 v letu 2019, mora Komisija letne nacionalne zgornje meje iz člena 53(7) navedene uredbe za leto 2019 določiti na podlagi odstotka, ki ga je zadevna država članica sporočila v skladu s členom 54(1) navedene uredbe.

(9)

Za leto 2019 se je izvajanje shem neposrednih podpor iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 začelo 1. januarja 2019. Zaradi skladnosti med uporabo navedene uredbe za leto zahtevka 2019 in uporabo ustreznih zgornjih mej proračuna bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Letne nacionalne zgornje meje za leto 2019 za shemo osnovnega plačila iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki I Priloge k tej uredbi.

2.   Letne nacionalne zgornje meje za leto 2019 za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki II Priloge k tej uredbi.

3.   Letne nacionalne zgornje meje za leto 2019 za prerazporeditveno plačilo iz člena 42(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki III Priloge k tej uredbi.

4.   Letne nacionalne zgornje meje za leto 2019 za plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, iz člena 47(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki IV Priloge k tej uredbi.

5.   Letne nacionalne zgornje meje za leto 2019 za plačilo za območja z naravnimi omejitvami iz člena 49(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki V Priloge k tej uredbi.

6.   Letne nacionalne zgornje meje za leto 2019 za plačilo za mlade kmete iz člena 51(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki VI Priloge k tej uredbi.

7.   Najvišji zneski za leto 2019 za plačilo za mlade kmete iz člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določeni v točki VII Priloge k tej uredbi.

8.   Letne nacionalne zgornje meje za leto 2019 za prostovoljno vezano podporo iz člena 53(7) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki VIII Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 608.


PRILOGA

I.   Letne nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega plačila iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2019

Belgija

211 289

Danska

531 810

Nemčija

2 988 165

Irska

825 611

Grčija

1 091 170

Španija

2 845 377

Francija

3 025 958

Hrvaška

143 257

Italija

2 155 184

Luksemburg

22 741

Malta

650

Nizozemska

466 930

Avstrija

470 383

Portugalska

279 562

Slovenija

75 223

Finska

262 840

Švedska

403 066

Združeno kraljestvo

2 092 657

II.   Letne nacionalne zgornje meje za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2019

Bolgarija

378 884

Češka

472 211

Estonija

93 655

Ciper

29 672

Latvija

148 482

Litva

187 426

Madžarska

733 206

Poljska

1 576 884

Romunija

987 609

Slovaška

253 038

III.   Letne nacionalne zgornje meje za prerazporeditveno plačilo iz člena 42(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2019

Belgija

46 100

Bolgarija

55 900

Nemčija

335 480

Francija

687 718

Hrvaška

31 765

Litva

72 552

Poljska

298 036

Portugalska

23 050

Romunija

101 799

Združeno kraljestvo

81 479

IV.   Letne nacionalne zgornje meje za plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, iz člena 47(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2019

Belgija

144 557

Bolgarija

238 888

Češka

258 509

Danska

245 627

Nemčija

1 437 770

Estonija

43 190

Irska

363 320

Grčija

550 385

Španija

1 468 030

Francija

2 063 154

Hrvaška

95 294

Italija

1 111 301

Ciper

14 593

Latvija

84 046

Litva

145 104

Luksemburg

10 030

Madžarska

402 860

Malta

1 573

Nizozemska

201 261

Avstrija

207 521

Poljska

1 035 154

Portugalska

179 807

Romunija

570 959

Slovenija

40 283

Slovaška

135 498

Finska

157 389

Švedska

209 930

Združeno kraljestvo

961 573

V.   Letne nacionalne zgornje meje za plačilo za območja z naravnimi omejitvami iz člena 49(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2019

Danska

2 857

Slovenija

2 122

VI.   Letne nacionalne zgornje meje za plačilo za mlade kmete iz člena 51(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2019

Belgija

9 095

Bolgarija

3 176

Češka

1 723

Danska

14 328

Nemčija

47 926

Estonija

979

Irska

24 221

Grčija

36 692

Španija

97 869

Francija

68 772

Hrvaška

6 353

Italija

37 043

Ciper

657

Latvija

5 603

Litva

6 046

Luksemburg

501

Madžarska

5 371

Malta

21

Nizozemska

13 417

Avstrija

13 835

Poljska

34 505

Portugalska

11 987

Romunija

23 752

Slovenija

2 014

Slovaška

1 706

Finska

5 246

Švedska

10 497

Združeno kraljestvo

16 405

VII.   Najvišji zneski za plačilo za mlade kmete iz člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2019

Belgija

9 637

Bolgarija

15 926

Češka

17 234

Danska

16 375

Nemčija

95 851

Estonija

2 879

Irska

24 221

Grčija

36 692

Španija

97 869

Francija

137 544

Hrvaška

6 353

Italija

74 087

Ciper

973

Latvija

5 603

Litva

9 674

Luksemburg

669

Madžarska

26 857

Malta

105

Nizozemska

13 417

Avstrija

13 835

Poljska

69 010

Portugalska

11 987

Romunija

38 064

Slovenija

2 686

Slovaška

9 033

Finska

10 493

Švedska

13 995

Združeno kraljestvo

64 105

VIII.   Letne nacionalne zgornje meje za prostovoljno vezano podporo iz člena 53(7) Uredbe (EU) št. 1307/2013

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2019

Belgija

80 935

Bolgarija

119 444

Češka

129 255

Danska

24 135

Estonija

6 142

Irska

3 000

Grčija

182 056

Španija

584 919

Francija

1 031 577

Hrvaška

47 647

Italija

478 600

Ciper

3 891

Latvija

42 023

Litva

72 552

Luksemburg

160

Madžarska

201 430

Malta

3 000

Nizozemska

3 350

Avstrija

14 526

Poljska

505 933

Portugalska

117 535

Romunija

259 043

Slovenija

17 456

Slovaška

67 740

Finska

102 828

Švedska

90 970

Združeno kraljestvo

53 129


Na vrh