EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0949

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/949 z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/4054

OJ L 167, 4.7.2018, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/949/oj

4.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/949

z dnia 3 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2)

Zgodnie z Umową między Unią Europejską a Republiką Chile o handlu produktami ekologicznymi, zatwierdzoną decyzją Rady (UE) 2017/2307 (3), Unia i Chile zgadzają się na przywóz na ich terytorium i wprowadzenie do obrotu jako produkty ekologiczne produktów wymienionych w załączniku do tej umowy, pod warunkiem że produkty te są zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi drugiej strony. Załącznik I do wymienionej umowy obejmuje produkty ekologiczne z Chile, w przypadku których Unia uznaje równoważność. W celu zachowania jasności należy włączyć Chile do wykazu w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(3)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kostarykę jej właściwy organ dodał nową jednostkę certyfikującą, mianowicie podmiot „Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A” do wykazu jednostek certyfikujących uznanych przez Kostarykę.

(4)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Szwajcarię nazwy jednostek certyfikujących „Institut für Marktökologie (IMO)” i „ProCert Safety AG” zmieniono odpowiednio na „IMOswiss AG” i „ProCert AG”.

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Tunezję nazwa jej właściwego organu zmieniła się. Ponadto Tunezja poinformowała Komisję, że jej właściwy organ dodał jedną jednostkę certyfikującą, mianowicie podmiot „CERES GmbH”, do wykazu jednostek certyfikujących uznanych w Tunezji, a nazwę jednostki certyfikującej „Ecocert S.A. en Tunisie” zmienił na „Ecocert SA”. Wycofano uznanie dla jednostki certyfikującej „Suolo e Salute”. Wreszcie jednostkom certyfikującym „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” i „Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)” nadano nowe numery kodów.

(6)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Koreę Południową przewidziano nowe adresy stron internetowych dla podmiotów „OCK” i „Neo environmentally-friendly”. Wycofano uznanie dla jednostki certyfikującej „Ecocert”. Wreszcie właściwy organ Korei Południowej uznał następne cztery jednostki certyfikujące, które należy włączyć do wykazu w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008: „Ecolivestock Association”, „Association for Agricultural Products Quality Evaluation”, „University Industry Liaison office of CNU” oraz „Eco Agriculture Institute Inc.”.

(7)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania w państwach trzecich świadectw do celów równoważności.

(8)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Agreco R.F. Göderz GmbH” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Agreco R.F. Göderz GmbH” dla kategorii produktów B w odniesieniu do wszystkich państw trzecich, w których był on uznany w odniesieniu do innych kategorii produktów, oraz rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów D na Republikę Zielonego Przylądka, Fidżi, Iran, Kambodżę, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Wyspy Salomona, Salwador, Tonga i Samoa, a dla kategorii produktów A na Meksyk i Urugwaj.

(9)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Bioagricert S.r.l” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Bioagricert S.r.l” dla kategorii produktów D w odniesieniu do Indonezji.

(10)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Biocert International Pvt Ltd” o włączenie go do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Biocert International Pvt. Ltd” dla kategorii produktów D i E w odniesieniu do Indii oraz dla kategorii produktów A i D w odniesieniu do Sri Lanki.

(11)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Nową Kaledonię, dla kategorii produktów B na Armenię oraz dla kategorii produktów E na Togo.

(12)

Podmiot „Ecoglobe” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu i adresu strony internetowej.

(13)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Ekoagros” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie uznania na Rosję dla kategorii produktów B i D.

(14)

Podmiot „NASAA Certified Organic Pty Ltd” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu strony internetowej.

(15)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „OneCert International PVT Ltd.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Benin, Indonezję, Nigerię, Filipiny i Togo.

(16)

Podmiot „Organic Certifiers” poinformował Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w których został uznany. Nie powinien on zatem dłużej figurować w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(17)

Podmiot „ORSER” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu.

(18)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Q-check” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Q-check” dla kategorii produktów A i D w odniesieniu do Albanii, Egiptu, Jordanu, Kosowa, Libanu, Peru, Arabii Saudyjskiej, Serbii, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

(19)

Podmiot „Quality Partner” poinformował Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej w Indonezji – jedynym państwie trzecim, w którym został uznany. Nie powinien on zatem dłużej figurować w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(20)

Podmiot „Soil Association Certification Limited” poinformował Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej w Egipcie i Iranie. Państwa te nie powinny zatem dłużej figurować w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(21)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Valsts SIA” Sertifikācijas un testēšanas centrs„” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A na Białoruś oraz dla kategorii produktów A i B na Uzbekistan.

(22)

W wyniku wpisu Chile do wykazu w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 odpowiednie jednostki certyfikujące uznawane dotychczas w odniesieniu do przywozu produktów kategorii A, D lub F z Chile należy nadal uznawać w odniesieniu do Chile dla tych kategorii produktów, z wyjątkiem produktów wchodzących w zakres umowy handlowej.

(23)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(24)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Decyzja Rady (UE) 2017/2307 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi (Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pozycji dotyczącej Kanady dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„CHILE

1.

Kategorie produktów:

Kategorie produktów lub produkty

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne

A

Wyłącznie produkty wymienione w umowie

Miód

 

Wyłącznie produkty wymienione w umowie

Przetworzone produkty roślinne przeznaczone do spożycia.

D

Wyłącznie produkty wymienione w umowie

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

Wyłącznie produkty wymienione w umowie

2.

Pochodzenie: pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii A i D, które były uprawiane w Chile lub przywiezione do Chile:

z Unii,

lub z państwa trzeciego w ramach systemu uznanego przez Unię za równoważny zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

3.

Normy produkcyjne: Ustawa 20.089 z dnia 17 stycznia 2006 r. ustanawiająca krajowy system certyfikacji ekologicznych produktów rolnych.

4.

Właściwy organ: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Ministerstwo Rolnictwa. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Jednostki certyfikujące:

Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

CL-BIO-001

Ecocert Chile S.A.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES – Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Jednostki i organy wystawiające świadectwo: jak w pkt 5.

7.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 31 grudnia 2020 r.”;

2)

w pozycji dotyczącej Kostaryki w pkt 5 dodaje się wiersz odnoszący się do numeru kodu CR-BIO-007 w brzmieniu:

„CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com”

3)

w pozycji dotyczącej Szwajcarii w pkt 5 wiersze odnoszące się do numerów kodu CH-BIO-004 i CH-BIO-038 otrzymują brzmienie:

„CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/”

4)

w pozycji dotyczącej Tunezji pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.

Właściwy organ: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn oraz www.onagri.tn.

5.

Jednostki certyfikujące:

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com”

5)

w pozycji dotyczącej Republiki Korei w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersze odnoszące się do numerów kodu KR-ORG-005 i KR-ORG-019 otrzymują brzmienie:

„KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at”

b)

skreśla się numer kodu KR-ORG-016;

c)

dodaje się wiersze w brzmieniu:

„KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej podmiotu „A CERT European Organization for Certification S.A.” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.”;

2)

w pozycji dotyczącej „Agreco R.F. Göderz GmbH” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszach odnoszących się do Meksyku i Urugwaju dodaje się krzyżyk w kolumnie A;

b)

w wierszach odnoszących się do Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Burkina Faso, Boliwii, Kamerunu, Kolumbii, Kuby, Republiki Zielonego Przylądka, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Egiptu, Etiopii, Fidżi, Gruzji, Ghany, Gwatemali, Hondurasu, Indonezji, Iranu, Kenii, Kirgistanu, Kambodży, Kazachstanu, Sri Lanki, Maroka, Mołdawii, Czarnogóry, Madagaskaru, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Mali, Meksyku, Nigerii, Nikaragui, Nepalu, Peru, Papui-Nowej Gwinei, Filipin, Paragwaju, Serbii, Rosji, Wysp Salomona, Senegalu, Surinamu, Salwadoru, Togo, Tajlandii, Turkmenistanu, Tonga, Tuvalu, Tanzanii, Ukrainy, Ugandy, Urugwaju, Uzbekistanu, Wenezueli, Wietnamu, Samoa i Republiki Południowej Afryki dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

c)

w wierszach odnoszących się do Republiki Zielonego Przylądka, Fidżi, Iranu, Kambodży, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Wysp Salomona, Salwadoru, Tonga i Samoa dodaje się krzyżyk w kolumnie D;

3)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Bioagricert S.r.l” w pkt 3 w wierszu odnoszącym się do Indonezji dodaje się krzyżyk w kolumnie D;

4)

po pozycji dotyczącej podmiotu „BIOcert Indonesia” dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»Biocert International Pvt Ltd«

1.

Adres: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, Indie

2.

Adres strony internetowej: http://www.biocertinternational.com

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Indie

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

5)

w pozycji dotyczącej „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.”;

6)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Ecocert SA” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„NC-BIO-154

Nowa Kaledonia

x

x

—”

b)

w wierszu odnoszącym się do Armenii dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

c)

w wierszu odnoszącym się do Togo dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

7)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Ecoglobe” pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.

Adres: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenia

2.

Adres strony internetowej: http://www.ecoglobe.com”;

8)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Ekoagros” w pkt 3 w wierszu odnoszącym się do Rosji dodaje się krzyżyk w kolumnach B i D;

9)

w pozycji dotyczącej podmiotu „IMOcert Latinoamérica Ltda” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.”;

10)

w pozycji dotyczącej podmiotu „LACON GmbH” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.”;

11)

w pozycji dotyczącej podmiotu „NASAA Certified Organic Pty Ltd” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Adres strony internetowej: www.nasaacertifiedorganic.com.au”;

12)

w pozycji dotyczącej podmiotu „OneCert International PVT Ltd” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„BJ-BIO-152

Benin

x

x

ID-BIO-152

Indonezja

x

x

NG-BIO-152

Nigeria

x

x

PH-BIO-152

Filipiny

x

x

TG-BIO-152

Togo

x

x

—”

13)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Oregon Tilth” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.”;

14)

skreśla się pozycję dotyczącą podmiotu „Organic Certifiers”;

15)

w pozycji dotyczącej podmiotu „ORSER” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Prof. Dr Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara,TURCJA”;

16)

po pozycji dotyczącej podmiotu „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd” dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»Q-check«

1.

Adres: 9-17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Grecja

2.

Adres strony internetowej: http://www.qcheck-cert.gr

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albania

x

x

AE-BIO-179

Zjednoczone Emiraty Arabskie

x

x

EG-BIO-179

Egipt

x

x

JO-BIO-179

Jordania

x

x

RKS-BIO-179

Kosowo

x

x

LB-BIO-179

Liban

x

x

PE-BIO-179

Peru

x

x

TR-BIO-179

Turcja

x

x

SA-BIO-179

Arabia Saudyjska

x

x

RS-BIO-179

Serbia

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

17)

skreśla się pozycję dotyczącą podmiotu „Quality Partner”;

18)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Soil Association Certification Limited” w pkt 3 skreśla się wiersze odnoszące się do Egiptu i Iranu;

19)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Valsts SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„BY-BIO-173

Białoruś

x

UZ-BIO-173

Uzbekistan

x

x

—”


Top