EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018R0878

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/878 z dne 18. junija 2018 o sprejetju seznama držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 o uporabi preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/3735

UL L 155, 19.6.2018, str. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/878/oj

19.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 155/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/878

z dne 18. junija 2018

o sprejetju seznama držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 o uporabi preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (1) ter zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa pravila, ki se uporabljajo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev v države članice. Člen 19 zlasti določa uporabo preventivnih zdravstvenih ukrepov za zagotavljanje nadzora nad boleznimi in okužbami, ki niso steklina, ki bi se lahko razširile zaradi premikov navedenih živali.

(2)

Člen 19 Uredbe (EU) št. 576/2013 določa tudi sprejetje pravil za kategorizacijo držav članic ali njihovih delov glede na zdravstveno stanje živali v njih ter njihove sisteme nadzora in poročanja v zvezi z nekaterimi boleznimi ali okužbami, ki niso steklina. Države članice ali njihovi deli, ki izpolnjujejo navedena pravila za kategorizacijo, se lahko vključijo v seznam, ki se sprejme v skladu s členom 20 navedene uredbe.

(3)

V skladu s členom 19(1) Uredbe (EU) št. 576/2013 je Komisija sprejela Delegirano uredbo (EU) 2018/772 (2) o odobritvi uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih, s katero se določijo pravila za kategorizacijo držav članic ali njihovih delov v zvezi s to okužbo in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati države članice, da bi bile še naprej upravičene do navedenih preventivnih zdravstvenih ukrepov.

(4)

Pravila za kategorizacijo iz Delegirane uredbe (EU) 2018/772 vključujejo pogoje, ki jih morajo države članice izpolniti, da dokažejo odsotnost prosto živečih navadnih lisic z njihovega celotnega ozemlja ali, če so na celotnem ozemlju ali njegovih delih prisotne prostoživeče živali, ki so končni gostitelj, za katere je verjetno, da prenašajo zajedavca Echinococcus multilocularis, da pri navedenih živalih ni bilo pojava okužbe z Echinococcus multilocularis. Države članice ali njihovi deli, uvrščeni na seznam na podlagi člena 20 Uredbe (EU) št. 576/2013, ki izpolnjujejo navedena pravila za kategorizacijo, so upravičeni do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov iz Delegirane uredbe (EU) 2018/772.

(5)

Namen Delegirane uredbe (EU) 2018/772 je nadomestiti Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1152/2011 (3), ki vsebuje podobne preventivne zdravstvene ukrepe za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in navaja Finsko, Irsko, Malto in Združeno kraljestvo kot države članice, katerim je dovoljena uporaba navedenih ukrepov. Finska, Irska, Malta in Združeno kraljestvo so še vedno lahko uporabljali navedene preventivne zdravstvene ukrepe v skladu s pogoji, določenimi v Delegirani uredbi (EU) št. 1152/2011, na podlagi stalnih dokazov o odsotnosti zajedavca Echinococcus multilocularis pri njihovih populacijah prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj, ali, v primeru Malte, na podlagi dokazov, da na otoku ni ustrezne populacije prostoživečih živali, ki so končni gostitelj, in prisotnost zajedavca Echinococcus multilocularis pri domačih živalih, ki so končni gostitelj, ni bila nikoli zabeležena.

(6)

Mednarodna zveza za varstvo narave opisuje prostoživečo navadno lisico kot vrsto, ki ni prisotna v nobenem delu Malte. Na navedeni podlagi tega in na podlagi dokazov iz uvodne izjave 5 se šteje, da Malta izpolnjuje pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 za svoje celotno ozemlje. Malto bi bilo zato treba uvrstiti na seznam kot državo članico, katere celotno ozemlje je skladno z navedenimi pravili za kategorizacijo.

(7)

Na celotnem območju Finske, Irske in Združenega kraljestva je prisotna populacija prostoživečih živali, ki so končni gostitelj, za katere je verjetno, da prenašajo zajedavca Echinococcus multilocularis, namreč populacija navadnih lisic. Vse tri države članice od 1. januarja 2012 izvajajo programe spremljanja, specifične za patogen, za svoje populacije navadne lisice v skladu z zahtevami Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 in zabeležen ni bil noben primer okužbe z Echinococcus multilocularis pri navedenih populacijah. Kakršne koli pojave okužbe je treba v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo obvezno prijaviti. Zato se šteje, da Finska, Irska in Združeno kraljestvo izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 za svoje celotno ozemlje. Finsko, Irsko in Združeno kraljestvo bi bilo zato treba uvrstiti na seznam kot države članice, katerih celotno ozemlje je skladno z navedenimi pravili za kategorizacijo.

(8)

Delegirana uredba (EU) 2018/772 določa razveljavitev Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 z učinkom od 1. julija 2018. Da bi se izognili kakršni koli vrzeli pri uporabi preventivnih zdravstvenih ukrepov v zvezi s psi, ki vstopajo na Finsko, Irsko, Malto in v Združeno kraljestvo, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od 1. julija 2018.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 za svoje celotno ozemlje, je določen v delu 1 Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Seznam držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772, je določen v delu 2 Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (UL L 130, 28.5.2018, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (UL L 296, 15.11.2011, str. 6).


PRILOGA

DEL 1

Seznam držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 za svoje celotno ozemlje

Oznaka države ISO

Država članica

MT

MALTA

DEL 2

Seznam držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772

Oznaka države ISO

Država članica

Celotno ozemlje/deli ozemlja

FI

FINSKA

Celotno ozemlje

GB

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Celotno ozemlje

IE

IRSKA

Celotno ozemlje


Na vrh