EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Document 32018R0878

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie van 18 juni 2018 tot vaststelling van een lijst van lidstaten of delen van het grondgebied van lidstaten die voldoen aan de voorschriften voor indeling overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 betreffende de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/3735

PB L 155 van 19.6.2018, blz. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Van kracht: Dezehandelingisgewijzigd. Huidige geconsolideerde versie: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/878/oj

19.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 155/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/878 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 2018

tot vaststelling van een lijst van lidstaten of delen van het grondgebied van lidstaten die voldoen aan de voorschriften voor indeling overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 betreffende de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (1), en met name artikel 20,

Overwegende:

(1)

Verordening (EU) nr. 576/2013 stelt voorschriften vast die van toepassing zijn op het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten naar de lidstaten. Artikel 19 voorziet met name in toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen ter bestrijding van andere ziekten of infecties dan rabiës die zich als gevolg van het verkeer van die dieren waarschijnlijk zullen verspreiden.

(2)

Artikel 19 van Verordening (EU) nr. 576/2013 voorziet ook in de vaststelling van voorschriften voor de indeling van de lidstaten of delen daarvan, al naargelang hun diergezondheidsstatus en hun surveillance- en rapportagesystemen in verband met bepaalde andere ziekten of infecties dan rabiës. De lidstaten of delen daarvan die voldoen aan de desbetreffende voorschriften voor indeling, kunnen in een lijst worden vermeld die moet worden vastgesteld overeenkomstig artikel 20 van die verordening.

(3)

Overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 heeft de Commissie Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 (2) vastgesteld tot verlening van toestemming voor de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden, houdende de voorschriften voor de indeling van de lidstaten of delen daarvan met betrekking tot die infectie, en de voorwaarden waaraan de lidstaten moeten voldoen om in aanmerking te blijven komen voor de toepassing van die preventieve gezondheidsmaatregelen.

(4)

De in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 vastgestelde indelingsvoorschriften omvatten de voorwaarden waaraan de lidstaten moeten voldoen om aan te tonen dat er op hun gehele grondgebied geen rode vossen aanwezig zijn of dat, ingeval er op hun gehele grondgebied of op delen daarvan in het wild levende eindgastheren waarvoor de kans groot is dat zij de parasiet Echinococcus multilocularis bij zich dragen, aanwezig zijn, bij die dieren geen infectie met Echinococcus multilocularis is geconstateerd. lidstaten of delen daarvan die aan deze indelingsvoorschriften voldoen en die als zodanig overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 576/2013 op een lijst zijn vermeld, komen in aanmerking om de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 gespecificeerde preventieve gezondheidsmaatregelen toe te passen.

(5)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 dient ter vervanging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie (3) die soortgelijke preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden bevat en Finland, Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk vermeldt in de lijst van de lidstaten die gemachtigd zijn om die maatregelen toe te passen. Finland, Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk zijn in aanmerking blijven komen voor de toepassing van die preventieve gezondheidsmaatregelen overeenkomstig de voorwaarden van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 op basis van voortdurend bewijs van de afwezigheid van de parasiet Echinococcus multilocularis in hun in het wild levende populaties van eindgastheren of, in het geval van Malta, op basis van bewijs dat er op het eiland geen geschikte in het wild levende populatie van eindgastheren is en dat de parasiet Echinococcus multilocularis nooit is geregistreerd bij als huisdier gehouden eindgastheren.

(6)

De wilde rode vos wordt volgens de Internationale Unie voor behoud van de natuur beschreven als een soort die in geen enkel deel van Malta voorkomt. Op grond daarvan en op basis van het in overweging 5 bedoelde bewijsmateriaal, wordt Malta geacht voor zijn gehele grondgebied te voldoen aan de in artikel 2, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 neergelegde voorschriften voor indeling. Voor Malta moet derhalve worden geacht voor zijn gehele grondgebied te voldoen aan de voorschriften voor indeling.

(7)

Een in het wild levende populatie van eindgastheren die waarschijnlijk de parasiet Echinococcus multilocularis bij zich draagt, namelijk een populatie van rode vossen; is in heel Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk aanwezig. Sinds 1 januari 2012 voeren alle drie de lidstaten overeenkomstig de voorschriften van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 pathogeenspecifieke monitoringprogramma's voor hun populaties van rode vossen en in elk van die gevallen is bij die populaties geen infectie met Echinococcus multilocularis geconstateerd. Voor elk voorval van besmetting geldt krachtens hun nationale wetgeving een meldingsplicht. Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden daarom voor hun gehele grondgebied geacht te voldoen aan de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 vastgestelde voorschriften voor indeling. Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk moeten daarom voor hun gehele grondgebied worden opgenomen in de lijst van landen die aan die indelingsvoorschriften voldoen.

(8)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 voorziet in de intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 met ingang van 1 juli 2018. Ter voorkoming van enige onderbreking in de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen met betrekking tot honden die in Finland, Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie en moet zij van toepassing zijn vanaf 1 juli 2018.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van de lidstaten die voor hun gehele grondgebied voldoen aan de in artikel 2, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 vastgestelde voorschriften voor indeling, is opgenomen in deel 1 van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

De lijst van de lidstaten of van de delen van het grondgebied van de lidstaten die voldoen aan de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 vastgestelde voorschriften voor indeling, is opgenomen in deel 2 van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1).

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 van de Commissie van 21 november 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 (PB L 130 van 28.5.2018, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie van 14 juli 2011 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 6).


BIJLAGE

DEEL 1

Lijst van de lidstaten die voor het gehele grondgebied voldoen aan de in artikel 2, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 neergelegde voorschriften voor indeling

ISO-landcode

Lidstaat

MT

MALTA

DEEL 2

Lijst van de lidstaten of delen van het grondgebied van de lidstaten die voldoen aan de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 neergelegde voorschriften voor indeling

ISO-landcode

Lidstaat

Gehele/delen van het grondgebied

FI

FINLAND

Gehele grondgebied

GB

VERENIGD KONINKRIJK

Gehele grondgebied

IE

IERLAND

Gehele grondgebied


Naar boven