EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018R0659

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 z dne 12. aprila 2018 o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev (Besedilo velja za EGP. )

C/2018/2097

UL L 110, 30.4.2018, str. 1–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; razveljavil 32021R0404 . Najnovejša prečiščena različica: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/659/oj

30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/659

z dne 12. aprila 2018

o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) ter zlasti člena 3(2) in člena 9(1)(c) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), in zlasti člena 17(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (3), ter zlasti člena 2(i), člena 12(1), (4) in (5), člena 13(2) ter členov 15, 16, 17 in 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/156/ES določa pogoje v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo uvoz enoprstih kopitarjev v Unijo. Določa, da se v Unijo lahko uvozijo le enoprsti kopitarji, ki prihajajo iz tretje države ali dela tretje države s seznama tretjih držav, sestavljenega v skladu z navedeno direktivo, in ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu, prav tako sestavljenem v skladu z navedeno direktivo. Veterinarsko spričevalo mora potrjevati, da enoprsti kopitarji izpolnjujejo pogoje v zvezi z zdravjem, določene v skladu z navedeno direktivo v ustreznem veterinarskem spričevalu.

(2)

Seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, ter regionalizacijo nekaterih navedenih tretjih držav bi bilo treba določiti na podlagi zdravstvenega statusa živali iz navedenih tretjih držav in seznama tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav iz Odločbe Komisije 2004/211/ES (4).

(3)

V skladu s členom 12(2)(a) Direktive 2009/156/ES bi morali pogoji v zvezi z zdravjem živali, določeni v tej uredbi, temeljiti na oceni tveganja. Načelo združevanja držav v zdravstvena območja, kot je določeno v členu 12(4) Direktive 2009/156/ES, pri čemer se upoštevajo skupna tveganja, se je izkazalo za učinkovito. Ker pa izraz „območja“ nakazuje določeno ozemeljsko povezanost in ker lahko na oddaljenih območjih prevladujejo nekatera tveganja iste vrste, bi bilo treba države uvrstiti v posamezne „sanitarne skupine“.

(4)

Direktiva 92/65/EGS določa pogoje v zvezi z zdravjem živali za uvoz v Unijo semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev. Določa, da se v Unijo lahko uvozi le blago, ki prihaja iz tretje države ali dela tretje države s seznama tretjih držav, sestavljenega v skladu z navedeno direktivo, in ki mu je priloženo veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu, prav tako sestavljenem v skladu z navedeno direktivo. Veterinarsko spričevalo mora potrjevati, da blago prihaja iz odobrenih središč za pridobivanje in skladiščenje ali od skupin za zbiranje in pridobivanje, ki nudijo jamstva, najmanj enakovredna tistim iz Priloge D(I) k navedeni direktivi.

(5)

Direktiva 92/65/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2008/73/ES (5), je uvedla poenostavljen postopek za oblikovanje seznamov osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena ter skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov v tretjih državah, odobrenih za uvoz blaga v Unijo. Seznami so na voljo na spletišču Evropske komisije (6).

(6)

Priloga D k Direktivi 92/65/EGS določa nekatere zahteve za seme, jajčne celice in zarodke enoprstih kopitarjev ter pravila za odobritev, nadzor in postopke osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena ter skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov, prav tako pa določa podrobne pogoje za zdravstveni status živali darovalk. Zato je treba določiti vzorce veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev.

(7)

Poleg tega bi bilo treba sprejeti določbe za uvoz v Unijo obstoječih zalog blaga v skladu z določbami iz Direktive 92/65/EGS, ki so bile sprejete pred začetkom veljavnosti sprememb, uvedenih z Uredbo Komisije (EU) št. 176/2010 (7). Zato je treba določiti ločene vzorce veterinarskih spričeval za uvoz pošiljk semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, zbranih ali pridobljenih, pripravljenih in skladiščenih v skladu s Prilogo D k Direktivi 92/65/EGS pred 1. septembrom 2010.

(8)

Ker se takšno blago lahko dolgo časa skladišči, trenutno ni mogoče določiti datuma za izčrpanje obstoječih zalog. Zato ni mogoče določiti datuma prenehanja uporabe navedenih vzorcev veterinarskih spričeval za obstoječe zaloge.

(9)

Za zagotovitev popolne sledljivosti blaga bi bilo treba v tej uredbi določiti vzorce veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo semena enoprstih kopitarjev, odvzetega v odobrenih osemenjevalnih središčih za pridobivanje semena in odpremljenega iz odobrenega osemenjevalnega središča za skladiščenje semena, ki je lahko del osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, odobrenega z drugo številko odobritve.

(10)

Poleg tega je primerno, da je pošiljkam blaga, uvoženim v Unijo iz Švice, priloženo veterinarsko spričevalo, sestavljeno v skladu z vzorci, ki se uporabljajo za trgovino znotraj Unije s semenom, jajčnimi celicami in zarodki enoprstih kopitarjev ter so določeni v Sklepu Komisije 2010/470/EU (8), s prilagoditvami iz točk 8 in 9 poglavja IX(B) Dodatka 2 Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, kot je bil odobren s Sklepom 2002/309/ES Sveta in Komisije (9).

(11)

Semenu, jajčnim celicam in zarodkom enoprstih kopitarjev, poslanim iz Kanade v Unijo, se lahko priložijo veterinarska spričevala, določena v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (10), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 1999/201/ES (11).

(12)

Semenu, jajčnim celicam in zarodkom enoprstih kopitarjev, poslanim iz Nove Zelandije v Unijo, se lahko priložijo veterinarska spričevala, določena v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (12), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 97/132/ES (13).

(13)

Z namenom poenostavitve zakonodaje Unije je primerno v eno samo uredbo združiti pogoje v zvezi z zdravjem živali in izdajanjem spričeval, ki se uporabljajo za vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, vključno s seznamom tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo vnos takih pošiljk v Unijo.

(14)

Za ohranitev zdravstvenega statusa enoprstih kopitarjev, za katerega je bilo izdano spričevalo, med njihovimi premiki iz tretje države izvoznice v Unijo je treba določiti pogoje v zvezi z zdravjem živali za prevoz enoprstih kopitarjev.

(15)

Sprejeti bi bilo treba določbe glede kakovosti zdravstvenega testiranja in evidentiranja cepljenj. Prav tako bi bilo treba sprejeti določbe glede potrjevanja rezultatov testov s strani referenčnega laboratorija Evropske unije za bolezni enoprstih kopitarjev razen afriške bolezni konj, imenovanega v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 180/2008 (14), kadar so rezultati vzorčenja enoprstih kopitarjev na podlagi tveganja v skladu z Odločbo Komisije 97/794/ES (15) drugačni od rezultatov, ki jih je potrdila tretja država odpreme.

(16)

Teste za diagnozo virusnega arteritisa enoprstih kopitarjev in kategorije samcev enoprstih kopitarjev, za katere se uporabljajo zahteve v zvezi s testi za virusni arteritis enoprstih kopitarjev, bi bilo treba opredeliti na podlagi priporočil Znanstvenega veterinarskega odbora (16) iz Odločbe Komisije 95/329/ES (17) in najnovejših priporočil iz poglavja 12.9. Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), izdaja iz leta 2016 (18).

(17)

Določiti bi bilo treba poseben vzorec veterinarskega spričevala za tranzit živih enoprstih kopitarjev prek Unije iz ene tretje države ali z enega dela ozemlja tretje države v drugo tretjo državo ali na drug del ozemlja iste tretje države.

(18)

Za nadzor, potreben za zagotovitev, da države članice enotno izvajajo določbe o začasnem sprejemu registriranih konjev, ponovnem vstopu registriranih konjev po začasnem izvozu, tranzitu enoprstih kopitarjev in spremembi začasnega sprejema registriranih konjev v trajni vstop, je treba določiti posebne in dodatne določbe o uporabi celovitega računalniškega veterinarskega sistema „TRACES“, opredeljenega v odločbah Komisije 2003/24/ES (19) in 2004/292/ES (20), od veterinarske mejne kontrolne točke vstopa, odobrene v skladu z Odločbo Komisije 2009/821/ES (21), do točke izstopa iz Unije.

(19)

Zaradi doslednosti in poenostavitve zakonodaje Unije bi morala oblika vzorcev veterinarskih spričeval za vstop v Unijo enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev temeljiti na standardnih vzorcih veterinarskih spričeval iz Priloge I k Odločbi Komisije 2007/240/ES (22).

(20)

Sprejeti bi bilo treba določbe, da se v skladu s členom 19(c) Direktive 2009/156/ES opredelijo pogoji za spremembo začasnega vstopa v trajni vstop, vključno z določbami glede potrebnih podatkov v sistemu TRACES in izmenjave skupnega vstopnega veterinarskega dokumenta (SVVD) iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 282/2004 (23).

(21)

Določiti bi bilo treba posebne pogoje v zvezi z zdravjem živali za ponovni vstop registriranih konjev po začasnem izvozu v tretje države zaradi udeležbe na dirkah, tekmovanjih in kulturnih dogodkih, v Prilogi k tej uredbi pa bi bilo treba določiti ustrezne vzorce veterinarskih spričeval.

(22)

Odločba Komisije 93/444/EGS (24) opredeljuje „izhodno točko“ in med drugim zahteva, da je živalim, namenjenim za izvoz v tretjo državo, na poti do izhodne točke priloženo veterinarsko spričevalo, ki se uporablja vsaj za trgovino z živalmi zadevne vrste za zakol. Prav tako zahteva, da mora pristojni organ na kraju odpreme izhodno točko obvestiti o predvidenem premiku. Pojasniti je treba, da bi za zagotovitev sledljivosti „izhodna točka“ morala biti mejna kontrolna točka in da bi veterinarsko spričevalo iz člena 2(1) Odločbe 93/444/EGS moralo biti veterinarsko spričevalo iz Priloge III k Direktivi 2009/156/ES tudi v primeru registriranih konjev, namenjenih za začasni izvoz.

(23)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba odločbe Komisije 92/260/EGS (25), 93/195/EGS (26), 93/196/EGS (27), 93/197/EGS (28), 94/699/ES (29), 95/329/ES, 2003/13/ES (30), 2004/177/ES (31) in 2004/211/ES ter sklepa Komisije 2010/57/EU (32) in 2010/471/EU (33) razveljaviti.

(24)

Da se gospodarskim subjektom omogoči prilagoditev novim pravilom iz te uredbe, je ustrezno določiti prehodno obdobje, v katerem države članice dovolijo vstop v Unijo enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, ki izpolnjujejo pogoje iz vzorcev veterinarskih spričeval, ki se uporabljajo pred datumom začetka uporabe te uredbe.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK 1

Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz oz. s katerih je dovoljen vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov.

Določa tudi pogoje v zvezi z zdravjem živali in izdajanjem spričeval, ki se uporabljajo za navedene pošiljke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„regionalizacija“

pomeni uradno priznanje dela ozemlja tretje države z natančno geografsko razmejitvijo, na katerem živi podpopulacija enoprstih kopitarjev s posebnim zdravstvenim statusom glede ene ali več specifičnih bolezni, za katere se izvajajo ustrezni nadzorni ukrepi, ukrepi za obvladovanje bolezni in ukrepi za biovarnost;

(b)

„identifikacijski dokument“

pomeni vsak dokument, ki se lahko uporabi za dokazovanje identitete enoprstega kopitarja in ki vključuje vsaj naslednje informacije:

(i)

podroben opis živali in njegovih znamenj, prikazanih v izpolnjenem orisu;

(ii)

sklicevanje na posebna znamenja, značilnosti ali identifikatorje, ki vzpostavlja nedvoumno povezavo med živaljo in dokumentom;

(iii)

podatke, določene v točkah 1, 2 in 3 ter od 6 do 10 dela A ter v točkah od 12 do 18 dela B oddelka 1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/262 (34);

(c)

„registrirani konj“

pomeni žival vrste Equus caballus, ki je registrirana, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 90/427/EGS (35), in ki je identificirana z identifikacijskim dokumentom, ki ga izda:

(i)

rejska organizacija ali kateri koli drugi pristojni organ v državi izvora živali, ki vodi rodovniško knjigo za konje oziroma register za zadevno pasmo živali, ali

(ii)

katera koli mednarodna zveza ali organizacija, ki se ukvarja s tekmovalnimi in dirkalnimi konji;

(d)

„vstop“

pomeni premik enoprstih kopitarjev ali njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov na eno od ozemelj s seznama iz Priloge I k Direktivi Sveta 97/78/ES (36);

(e)

„vrsta vstopa“

pomeni začasni sprejem, ponovni vstop po začasnem izvozu, uvoz oz. tranzit;

(f)

„začasni sprejem“

pomeni status registriranega konja s poreklom iz tretje države, ki je bil premaknjen na ozemlje Unije za obdobje manj kot 90 dni;

(g)

„začasni izvoz“

pomeni premik registriranega konja iz Unije za obdobje manj kot 90 dni;

(h)

„ponovni vstop“

pomeni premik registriranega konja iz tretje države v Unijo po začasnem izvozu iz Unije;

(i)

„uvoz“

pomeni premik pošiljke enoprstih kopitarjev ali njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov v Unijo za nedoločeno obdobje;

(j)

„tranzit“

pomeni premik pošiljke enoprstih kopitarjev čez ozemlje Unije s prevozom po cesti, železnici ali vodnih poteh iz ene tretje države v drugo tretjo državo ali z enega dela ozemlja tretje države na drug del ozemlja iste tretje države;

(k)

„mejna kontrolna točka“

pomeni vsako kontrolno točko, kot je opredeljena v členu 2(2)(f) Direktive 91/496/EGS in členu 2(2)(g) Direktive 97/78/ES ter odobrena za zadevno blago v skladu z Odločbo 2009/821/ES;

(l)

„kategorija enoprstih kopitarjev“

pomeni registrirane enoprste kopitarje, enoprste kopitarje za zakol in enoprste kopitarje za vzrejo in proizvodnjo, kot so opredeljeni v členu 2 Direktive 2009/156/ES, oz. registrirane konje;

(m)

„jajčne celice“

pomenijo haploidne faze ootidogeneze, vključno s sekundarnimi oociti in jajčnimi celicami;

(n)

„izvajalec dejavnosti“

pomeni vsako fizično ali pravno osebo, za katero velja eno ali več pravil iz te uredbe ter ki je odgovorna za enoprste kopitarje in njihov zarodni material;

(o)

„osamitev“

pomeni ločitev enoprstih kopitarjev od drugih živali za določeno obdobje, da se prepreči prenos določenih patogenov prek neposrednega ali posrednega stika med opazovanjem ter, če je to ustrezno, testiranjem in zdravljenjem enoprstih kopitarjev pod nadzorom veterinarskega organa;

(p)

„karantena“

pomeni osamitev enoprstih kopitarjev v prostorih, ki se upravljajo v skladu s posebnimi pravili za biovarnost pod nadzorom veterinarskega organa;

(q)

„karantena, zaščitena pred vektorji“

pomeni karanteno enoprstih kopitarjev, ki:

(i)

se izvaja v temu namenjenih prostorih, ki:

se pregledujejo zaradi preprečitve vdora zadevnih vektorjev;

so vključeni v sistem spremljanja vektorjev v prostorih in ukrepov za omejevanje prisotnosti zadevnih vektorjev v okolici prostorov;

(ii)

lahko vključuje gibanje živali, ki so v karanteni, pod uradnim nadzorom v obdobju dneva, ko ni veliko vektorjev, pri čemer se za živali uporabijo insekticidi in repelenti proti insektom oz. se po možnosti uporabijo pokrivala;

(r)

„karantena, varna pred vektorji“

pomeni karanteno enoprstih kopitarjev v zapečateni zgradbi:

ki je opremljena s prezračevanjem s pozitivnim tlakom in dovodi filtriranega zraka;

ki je dostopna samo skozi vhod oz. izhod z dvojnimi vrati (37);

v kateri je vzpostavljen sistem spremljanja vektorjev;

v kateri se izvajajo standardni operativni postopki, vključno z opisom varnostnih in alarmnih sistemov, za upravljanje karantene in prevoz enoprstih kopitarjev na kraj natovarjanja;

(s)

„TRACES“

pomeni celoviti računalniški veterinarski sistem, določen v odločbah 2003/24/ES in 2004/292/ES.

ODDELEK 2

Seznam tretjih držav in njihovih delov, iz oz. s katerih je odobren vstop v Unijo enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

Člen 3

Seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz oz. s katerih je dovoljen vstop enoprstih kopitarjev v Unijo

1.   Države članice dovolijo vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev iz tretjih držav ali, kadar Unija uporablja regionalizacijo, z delov ozemlja tretjih držav iz stolpcev 2 in 4 tabele v Prilogi I v skladu z navedbami iz navedene priloge, kot sledi:

(a)

začasni sprejem registriranih konjev, kot je naveden v stolpcu 6 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A dela 1 Priloge II;

(b)

tranzit enoprstih kopitarjev, kot je naveden v stolpcu 15 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka B dela 1 Priloge II;

(c)

ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu, kot je naveden v stolpcu 7 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A ali B dela 2 Priloge II;

(d)

uvoz registriranih konjev, kot je naveden v stolpcu 8 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A dela 3 Priloge II;

(e)

uvoz pošiljk enoprstih kopitarjev za zakol, kot je naveden v stolpcu 9 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka B dela 3 Priloge II;

(f)

uvoz registriranih enoprstih kopitarjev ter enoprstih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo, kot je navedeno v stolpcu 10 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A dela 3 Priloge II.

2.   Pristojni organ tretje države odpreme uporablja ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev posebnih pogojev ali časovnih omejitev, navedenih za navedeno državo v stolpcu 16 tabele v Prilogi I.

Člen 4

Tretje države in deli ozemlja tretjih držav, iz oz. s katerih je dovoljen vstop v Unijo semena enoprstih kopitarjev

Države članice dovolijo vstop v Unijo pošiljk semena enoprstih kopitarjev iz tretjih držav ali, kadar Unija uporablja regionalizacijo, z delov ozemlja tretjih držav iz stolpcev 2 in 4 tabele v Prilogi I, kot je naveden v stolpcih 11, 12 in 13 navedene tabele, pod pogojem, da pošiljka izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pošiljka je odpremljena iz osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, uvrščenega na seznam v skladu s členom 17(3)(b) Direktive 92/65/EGS;

(b)

pošiljki je priloženo veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 1 Priloge III.

Člen 5

Tretje države in deli ozemlja tretjih držav, iz oz. s katerih je dovoljen vstop v Unijo jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

Države članice dovolijo vstop v Unijo pošiljk jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev iz tretjih držav ali, kadar Unija uporablja regionalizacijo, delov ozemlja tretjih držav iz stolpcev 2 in 4 tabele v Prilogi I, kot je naveden v stolpcu 14 navedene tabele, pod pogojem, da pošiljka izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pošiljko je odpremila skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, uvrščena na seznam v skladu s členom 17(3)(b) Direktive 92/65/EGS;

(b)

pošiljki je priloženo veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge III.

ODDELEK 3

Splošne zahteve za vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

Člen 6

Izdajanje spričeval

1.   Veterinarska spričevala, kot so določena v členih 3, 4 in 5, se pripravijo in izdajo v skladu z:

(a)

veljavnimi posebnimi jamstvi ali pogoji iz stolpca 16 Priloge I;

(b)

pojasnjevalnimi opombami iz dela 4 Priloge II oz. dela 3 Priloge III.

2.   Določbe iz odstavka 1 ne izključujejo uporabe elektronskega izdajanja spričeval ali drugih dogovorjenih sistemov, kadar so na ravni Unije vzpostavljeni usklajeni postopki.

Člen 7

Obdobje veljavnosti veterinarskih spričeval

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev ali semena, jajčnih celic ali zarodkov enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da je pošiljka predložena na odobreni mejni kontrolni točki, pristojni za zadevno pošiljko, najpozneje 10 dni po datumu izdaje spričevala za pošiljko v tretji državi odpreme.

2.   V primeru prevoza enoprstih kopitarjev po morju se obdobje 10 dni iz odstavka 1 podaljša za čas prevoza po morju.

ODDELEK 4

Zahteve glede prevoza za vstop enoprstih kopitarjev v Unijo

Člen 8

Splošni pogoji v zvezi z zdravjem živali

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da so pri prevozu navedenih enoprstih kopitarjev izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

enoprsti kopitarji se prevažajo s prevoznimi sredstvi, s katerimi se prevažajo samo enoprsti kopitarji, ki so namenjeni v Unijo, ali pa jim je priloženo zahtevano veterinarsko spričevalo za tranzit;

(b)

enoprsti kopitarji se prevažajo s prevoznimi sredstvi, s katerimi se prevažajo samo enoprsti kopitarji z enakim zdravstvenim statusom, za katerega je bilo izdano spričevalo, razen kadar je drugače odobreno v posebnih pogojih v zvezi z zdravjem živali iz oddelkov A in B dela 1 ter oddelka A dela 3 Priloge II;

(c)

enoprsti kopitarji se prevažajo po cesti ali železnici ali premeščajo peš samo v tretji državi ali na delu ozemlja tretje države, ki sta odobrena za vsaj eno vrsto vstopa vsaj ene kategorije enoprstih kopitarjev.

2.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zaboji, zabojniki, boksi ali boksi za zrakoplov ter prevozna sredstva ali prostor za prevoz v prevoznih sredstvih, v katerih se bodo enoprsti kopitarji prevažali, se pred natovarjanjem živali očistijo in razkužijo z razkužilom, uradno priznanim v državi odpreme;

(b)

prevozna sredstva za cestni ali železniški prevoz so oblikovana, izdelana in se uporabljajo na tak način, da se prepreči uhajanje iztrebkov, urina in krme med načrtovanim potovanjem;

(c)

ukrepi za zaščito živali pred napadi insektnih vektorjev se uporabijo v primeru pojava ene od naslednjih bolezni:

(i)

afriške bolezni konj ali venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev v tretji državi odpreme ali tranzita;

(ii)

ene ali več vektorskih nalezljivih bolezni iz člena 11(1), razen infekciozne anemije konj, če enoprsti kopitarji niso imuni ali cepljeni proti temu patogenu.

Zaščita pred vektorji v primeru bolezni iz točke (i) vključuje ukrepe, kot sta zaščita zabojev, zabojnikov, boksov ali boksov za zrakoplov z mrežo in prisilno prezračevanje, prostor za prevoz pa mora biti vedno zaprt, razen med natovarjanjem, raztovarjanjem ali oskrbovanjem živali.

3.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da se enoprsti kopitarji med potovanjem raztovorijo samo v tretji državi ali na delu ozemlja tretje države, ki sta odobrena za vstop enoprstih kopitarjev v Unijo v skladu s Prilogo I.

Člen 9

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali za letalski prevoz

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo po zračnih poteh, zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zaboji, zabojniki ali boksi za zrakoplov in zračni prostor okoli njih v prostoru za prevoz se neposredno po zaprtju vrat zrakoplova poškropijo z ustreznim repelentom proti insektom v kombinaciji z insekticidom;

(b)

pilot zrakoplova izpolni in podpiše izjavo iz dela 1 Priloge V.

2.   Z odstopanjem od odstavka 3 člena 8 države članice lahko na zahtevo izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko, dovolijo neposredno pretovarjanje z enega zrakoplova na drug zrakoplov v državi, ki ni navedena na seznamu v Prilogi I, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

pretovarjanje se izvede na istem letališču na območju istega carinskega urada pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja ali pristojnega carinskega uradnika;

(b)

enoprsti kopitarji so med pretovarjanjem zaščiteni pred napadi insektnih vektorjev bolezni, ki se prenašajo na enoprste kopitarje;

(c)

enoprsti kopitarji ne pridejo v stik z enoprstimi kopitarji z drugačnim zdravstvenim statusom;

(d)

za zrakoplov, namenjen za nadaljnjo pot, se uporabljajo ukrepi iz točk (a) in (b) odstavka 1;

(e)

uradni veterinar ali pristojni carinski uradnik v manifestu o pretovarjanju, sestavljenem v skladu z vzorcem iz dela 3 Priloge V, potrdi skladnost s pogoji iz točke (a) odstavka 1 ter točk (a), (b) in (c) tega odstavka.

Člen 10

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali za pomorski prevoz

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo po pomorskih poteh, zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

plovilo ima načrtovan pristanek neposredno v pristanišču v Uniji, ne da bi se ustavilo v pristanišču tretje države ali na delu ozemlja tretje države, ki ni na seznamu v Prilogi I;

(b)

zaboji, zabojniki ali boksi in zračni prostor okoli njih v prostoru za prevoz se neposredno po zaprtju prostora za prevoz poškropijo z ustreznim repelentom proti insektom v kombinaciji z insekticidom;

(c)

kapitan plovila izpolni in podpiše izjavo iz dela 2 Priloge V.

2.   Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 države članice lahko dovolijo neposredno pretovarjanje z enega plovila na drugo plovilo v državi, ki ni navedena na seznamu v Prilogi I, pod naslednjimi pogoji:

(a)

pretovarjanje se izvede v istem pristanišču na območju istega carinskega urada pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja ali pristojnega carinskega uradnika;

(b)

enoprsti kopitarji so med pretovarjanjem zaščiteni pred napadi insektnih vektorjev bolezni, ki se prenašajo na enoprste kopitarje;

(c)

enoprsti kopitarji ne pridejo v stik z enoprstimi kopitarji z drugačnim zdravstvenim statusom;

(d)

uradni veterinar ali pristojni carinski uradnik v manifestu o pretovarjanju, sestavljenem v skladu z vzorcem iz dela 3 Priloge V, potrdi skladnost s pogoji iz točke (b) odstavka 1 ter točk (a), (b) in (c) tega odstavka.

ODDELEK 5

Splošne zahteve za testiranje in cepljenje enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, ter enoprstih kopitarjev darovalcev, katerih seme, jajčne celice ali zarodki so namenjeni za vstop v Unijo

Člen 11

Splošne zahteve za laboratorijsko testiranje za izdajanje spričeval za pošiljke enoprstih kopitarjev ali njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov, namenjenih za vstop v Unijo

1.   Pristojni organ tretje države odpreme enoprstih kopitarjev ali semena, jajčnih celic ali zarodkov enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da laboratorijski testi, določeni v veterinarskih spričevalih iz prilog II in III za smrkavost, durino, infekciozno anemijo konj, venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, zahodni in vzhodni encefalomielitis enoprstih kopitarjev, japonski encefalitis, mrzlico Zahodnega Nila, vezikularni stomatitis, virusni arteritis enoprstih kopitarjev in nalezljivi metritis kobil, izpolnjujejo vsaj zahteve glede občutljivosti in specifičnosti, določene za zadevno bolezen v ustreznem poglavju oddelka 2.5. zadnje izdaje Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

2.   Pristojni organ tretje države odpreme enoprstih kopitarjev, namenjenih za Unijo, zagotovi, da se laboratorijski testi, določeni v veterinarskih spričevalih iz Priloge II za afriško bolezen konj, opravljajo v skladu s Prilogo IV k Direktivi 2009/156/ES.

3.   Pristojni organ tretje države odpreme enoprstih kopitarjev ali semena, jajčnih celic ali zarodkov enoprstih kopitarjev, namenjenih za Unijo, zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

testi iz odstavkov 1 in 2 se opravljajo v laboratoriju, ki ga je priznal pristojni organ v tretji državi odpreme;

(b)

podrobnosti vzorčenja in rezultati testov se navedejo, kot je določeno v veterinarskem spričevalu za zadevno pošiljko iz Priloge II ali III, na podlagi laboratorijskega poročila, ki je dano na voljo uradnemu veterinarju, ki izdaja spričevalo.

Člen 12

Testiranje ob prihodu v Unijo

1.   Kadar test, opravljen v državi članici vstopa ali v njenem imenu na vzorcu, odvzetem v skladu s členom 4 Odločbe 97/794/ES, ne potrdi rezultata laboratorijskega testa iz veterinarskega spričevala, ki je priloženo enoprstim kopitarjem ali semenu, jajčnim celicam ali zarodkom enoprstih kopitarjev na poti v Unijo, kot je določeno v Prilogi II ali III k tej uredbi, pristojni organ navedene države članice vstopa zagotovi, da se test ponovi v nacionalnem referenčnem laboratoriju, določenem za zadevno bolezen v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (38).

2.   Kadar ukrepi iz odstavka 1 ne privedejo do prepričljivega rezultata pregledov skladnosti, opravljenih v skladu s členom 4 Odločbe 97/794/ES, pristojni organ iz odstavka 1 zagotovi, da se na vzorcu iz navedenega odstavka opravi naslednje dokončno testiranje:

(a)

za afriško bolezen konj v referenčnem laboratoriju Evropske unije za afriško bolezen konj, imenovanem v skladu z Direktivo Sveta 92/35/EGS (39);

(b)

za bolezni iz člena 11(1) v referenčnem laboratoriju Evropske unije za bolezni enoprstih kopitarjev razen afriške bolezni konj, imenovanem v skladu z Uredbo (ES) št. 180/2008.

Člen 13

Uporaba cepiv in evidentiranje cepljenj

1.   Pristojni organ tretje države odpreme enoprstih kopitarjev ali semena, jajčnih celic ali zarodkov enoprstih kopitarjev, namenjenih za Unijo, zagotovi, da se cepljenje, navedeno v katerem koli od spričeval iz priloge II ali III, opravi v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

cepljenje se opravi v skladu z navodili proizvajalca ali nacionalno zakonodajo, glede na to, kaj je strožje;

(b)

cepljenje se opravi z uporabo registriranega cepiva, ki izpolnjuje vsaj zahteve glede varnosti, sterilnosti in učinkovitosti, določene za zadevno cepivo v zadnji izdaji Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

2.   Kadar pristojni organ tretje države potrdi, da je pozitiven laboratorijski rezultat serološkega testa za afriško bolezen konj povezan s predhodnim cepljenjem, se cepljenje dokumentira v identifikacijskem dokumentu, ki je priložen enoprstemu kopitarju, kadar je tak identifikacijski dokument na voljo.

Člen 14

Zahteve v zvezi z virusnim arteritisom enoprstih kopitarjev

1.   Za nekastrirane samce enoprstih kopitarjev, namenjene za vstop v Unijo, razen tiste iz točke 1 Priloge IV, se opravi test za virusni arteritis enoprstih kopitarjev, da se preveri, da njihovo seme ni okuženo z virusom virusnega arteritisa enoprstih kopitarjev.

2.   Cepljenje proti virusnemu arteritisu enoprstih kopitarjev, vključno z zahtevanim testiranjem v skladu s točko 1(a) Priloge IV, se opravi pod uradnim veterinarskim nadzorom.

3.   Cepljenje proti virusnemu arteritisu enoprstih kopitarjev je veljavno, če je enoprstemu kopitarju priloženo dokumentirano dokazilo o neprekinjeni zgodovini primarnega cepljenja, opravljenega v skladu z enim od protokolov cepljenja iz točke 1(a) Priloge IV, in rednega ponovnega cepljenja po priporočilih proizvajalca, v vsakem primeru pa vsaj vsakih 12 mesecev.

ODDELEK 6

Identifikacija enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo

Člen 15

Identifikacija enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo

1.   Enoprsti kopitarji, namenjeni za vstop v Unijo, se identificirajo individualno, da se zagotovi nedvoumna povezava med živaljo in njenim zdravstvenim statusom, za katerega je bilo izdano spričevalo.

Navedena identifikacija:

(a)

bodisi izpolnjuje zahteve iz člena 14 Izvedbene uredbe (EU) 2015/262 bodisi

(b)

zajema vsaj podatke, podrobno določene v točkah 1, 2 in 3 ter od 6 do 10 dela A ter v točkah od 12 do 18 dela B oddelka I dela 1 Priloge I k navedeni uredbi.

2.   Enoprsti kopitarji za zakol, namenjeni za uvoz v Unijo, se označijo individualno z elektronskim transponderjem ali ušesno znamko, katerega oz. katere številka se evidentira v veterinarskem spričevalu, ki je priloženo živalim med prevozom.

3.   Enoprsti kopitarji za zakol, namenjeni za uvoz v Unijo, imajo na levem sprednjem kopitu z vročim žigom vtisnjeno jasno in neizbrisno oznako „S“, veliko najmanj polovico dolžine stene kopita, če so:

(a)

bodisi označeni individualno, z odstopanjem od odstavka 2, z alternativno metodo, navedeno v veterinarskem spričevalu, pri čemer je treba živali poslati v namembno klavnico v skladu s členom 21(a);

(b)

bodisi namenjeni za pošiljko v namembno klavnico v skladu s členom 21(b).

ODDELEK 7

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali in izdajanjem spričeval za vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev

Člen 16

Ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi za zagotovitev sledljivosti začasno sprejetega registriranega konja

1.   Pod pogojem, da je bila potrjena skladnost s pogoji vstopa, pristojni organ na mejni kontrolni točki vstopa:

(a)

obdrži izvod veterinarskega spričevala iz člena 3(1)(a);

(b)

o vstopu začasno sprejetega registriranega konja prek sistema TRACES obvesti ustrezni pristojni organ ali mejno kontrolno točko izstopa, kot je ustrezno, in sicer:

(i)

pristojni organ namembnega kraja iz rubrike I.6. skupnega vstopnega veterinarskega dokumenta (SVVD), ki je določen v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 282/2004;

(ii)

mejno kontrolno točko izstopa, ki jo lastnik ali zastopnik lastnika registriranega konja navede v izjavi, priloženi veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(a), tako da izpolni rubriko I.24. SVVD;

(iii)

pristojne organe, odgovorne za kraje začasnega bivanja, ki jih lastnik ali zastopnik lastnika registriranega konja navede v izjavi, priloženi veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(a);

(c)

izvajalcu dejavnosti, ki je opredeljen kot „izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko“ v rubriki I.7. SVVD iz odstavka 1(b), predloži vsaj en izvod SVVD.

2.   Kadar je načrtovan premik registriranega konja iz ene države članice v drugo med njegovim začasnim sprejemom, pristojni organ na kraju odpreme:

(a)

če so izpolnjeni pogoji v zvezi z zdravjem živali iz členov 4 in 5 Direktive 2009/156/ES, izda veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES bodisi za individualno registriranega konja bodisi za pošiljko registriranih konjev istega porekla in z istim namembnim krajem ter v rubriki I.6. navedenega spričevala navede sklicevanje na veterinarsko spričevalo iz člena 3(1)(a) za vsakega začasno sprejetega registriranega konja, ki je del pošiljke, in sklicevanje na SVVD iz točke (i) odstavka 1(b);

(b)

prek sistema TRACES obvesti pristojni organ v namembnem kraju o premiku registriranega konja v navedeno državo članico in zahteva preveritev prihoda, tako da izpolni nadaljnji del III SVVD iz točke (i) odstavka 1(b);

(c)

izvajalcu dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) odstavka 1(b), predloži nov izvod SVVD, v katerem je prikazan del III, dodan v skladu s točko (b) tega odstavka;

(d)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen izvajalcu dejavnosti v skladu z odstavkom 1(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s točko (c) tega odstavka.

3.   Pristojni organ namembnega kraja iz točke (i) odstavka 1(b) in iz odstavka 2(b) prek sistema TRACES potrdi prihod registriranega konja in dokumentira opravljene preglede, tako da izpolni del III SVVD.

4.   Pristojni organ iz točke (i) ali (iii) odstavka 1(b), ki izdaja spričevalo za registriranega konja, začasno sprejetega v tretjo državo izvora ali v drugo tretjo državo, ob koncu začasnega sprejema:

(a)

prek sistema TRACES obvesti mejno kontrolno točko izstopa o odhodu začasno sprejetega registriranega konja iz Unije, tako da izpolni nadaljnji del III SVVD iz točke (i) odstavka 1(b);

(b)

izvajalcu dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) odstavka 1(b), predloži nov izvod SVVD, v katerem je prikazan del III, dodan v skladu s točko (a) tega odstavka;

(c)

kadar je mejna kontrolna točka izstopa v drugi državi članici:

(i)

skladno z Odločbo 93/444/EGS izda spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES bodisi za individualno registriranega konja bodisi za pošiljko registriranih konjev istega porekla in z istim namembnim krajem;

(ii)

v rubriki I.6. spričevala iz točke (i) navede sklicevanje na veterinarsko spričevalo iz člena 3(1)(a) za vsakega začasno sprejetega registriranega konja, ki je del pošiljke, in sklicevanje na SVVD iz točke (i) odstavka 1(b).

5.   Mejna kontrolna točka izstopa iz točke (a) odstavka 4 dokumentira zaključek začasnega sprejema registriranega konja, tako da ustrezno izpolni del III SVVD.

6.   Kadar začasni sprejem registriranega konja ni bil zaključen v skladu z odstavkom 5 v obdobju manj kot 90 dni od datuma izdaje SVVD iz točke (i) odstavka 1(b), se mejni kontrolni točki vstopa in pristojnim organom iz tega člena prek sistema TRACES samodejno pošlje opozorilo, dokler navedeni pristojni organi ne ugotovijo statusa registriranega konja.

Člen 17

Odgovornosti izvajalca dejavnosti glede začasno sprejetega registriranega konja

1.   Izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za registriranega konja, začasno sprejetega v Unijo, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b), zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

registriranemu konju sta ves čas njegovega začasnega sprejema priložena izvirno veterinarsko spričevalo iz člena 3(1)(a) in SVVD, ki ga izda mejna kontrolna točka vstopa v Unijo;

(b)

registrirani konj ostane v zadevni državi članici in prostorih, navedenih v izjavi, ki je priložena veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(a);

(c)

kadar je načrtovan premik registriranega konja v drugo državo članico, sta mu priložena veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES in spremenjeni SVVD, ki ga pristojni organ predloži v skladu s členom 16(2);

(d)

vsak prejšnji izvod SVVD se preda pristojnemu organu, ki ga razveljavi ali umakne;

(e)

registrirani konj zapusti Unijo prek mejne kontrolne točke, navedene v veterinarskem spričevalu iz člena 3(1)(a), najpozneje 89 dni po datumu vstopa v Unijo, navedenem v ustreznem SVVD.

2.   Izvajalec dejavnosti iz odstavka 1 ostane odgovoren za premike registriranega konja med njegovim začasnim sprejemom v Unijo in zlasti obvesti:

(a)

pristojni organ iz točk (i) in (iii) člena 16(1)(b) o vsaki potrebni spremembi premikov, navedenih v izjavi, priloženi veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(a);

(b)

mejno kontrolno točko izstopa o datumu nameravanega odhoda začasno sprejetega registriranega konja iz Unije;

(c)

pristojni organ iz točk (i) in (iii) člena 16(1)(b), ki je odgovoren za gospodarstvo, o poginu ali izgubi registriranega konja ali vsakršnih izrednih razmerah, kot je zdravstveno stanje, zaradi katerih je potreben pregled pri veterinarju po 89 dneh začasnega sprejema.

Člen 18

Ponovni vstop po začasnem izvozu registriranih konjev, začasno sprejetih v Unijo

1.   Za registrirane konje, začasno sprejete v Unijo, se lahko dovoli ponovni vstop po začasnem izvozu v tretjo državo ali na del ozemlja tretje države, ki sta odobrena za ponovni vstop registriranih konjev zaradi udeležbe na posameznih dirkah, tekmovanjih in kulturnih dogodkih, za katere so vzorci veterinarskih spričeval za ponovni vstop v Unijo določeni v skladu s členom 20(3), pod pogojem, da do ponovnega vstopa v Unijo pride v obdobju manj kot 90 dni od datuma izdaje SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b).

2.   Da se omogoči ponovni vstop registriranega konja iz odstavka 1, pristojni organ iz točk (i) in (iii) člena 16(1)(b), ki izda veterinarsko spričevalo za začasni izvoz:

(a)

uporabi ukrepe iz točk (a), (b) in, kadar je ustrezno, (c) člena 16(4);

(b)

prek sistema TRACES obvesti mejno kontrolno točko o načrtovanem ponovnem vstopu, tako da izpolni del III SVVD;

(c)

izvajalcu dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b), predloži nov izvod SVVD, v katerem je prikazan del III, dodan v skladu s točko (b) tega odstavka;

(d)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c).

3.   Mejna kontrolna točka ponovnega vstopa:

(a)

obdrži izvirnik veterinarskega spričevala iz člena 3(1)(c);

(b)

o ponovnem vstopu registriranega konja prek sistema TRACES obvesti:

(i)

pristojni organ namembnega kraja, kot je naveden v izjavi, ki je priložena veterinarskemu spričevalu iz člena 16(1)(a) ali kot je spremenjena v skladu s členom 17(2)(a);

(ii)

mejno kontrolno točko izstopa, kot je navedena v izjavi, ki je priložena veterinarskemu spričevalu iz člena 16(1)(a) ali kot je spremenjena v skladu s členom 17(2)(a), tako da izpolni rubriko I.24. SVVD iz točke (d);

(c)

zaprosi pristojni organ namembnega kraja, da preveri in, kadar je to ustrezno, potrdi prihod registriranega konja, tako da izpolni rubriko I.6. SVVD iz točke (d);

(d)

izvajalcu dejavnosti predloži izvod novega SVVD, v katerem je rubrika II.1. izpolnjena s sklicevanjem na številko predhodno predloženega SVVD v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c) in v katerem je rubrika II.14. izpolnjena v roku za odhod iz Unije, ki je naveden v SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b);

(e)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen izvajalcu dejavnosti v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c).

4.   Po ponovnem vstopu po začasnem izvozu začasno sprejetega registriranega konja v skladu z odstavkom 1 se za preostalo obdobje manj kot 90 dni od datuma izdaje SVVD iz člena 16(1)(b) uporabljajo pravila iz točke (i) člena 16.

Člen 19

Sprememba začasnega sprejema v trajni vstop ter pogin ali izguba registriranega konja

1.   Kadar izvajalec dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b), pri pristojnem organu iz točke (i) ali (iii) člena 16(1)(b) ali iz člena 16(2)(b) vloži zahtevek za spremembo začasnega sprejema registriranega konja v trajni vstop, lahko država članica navedeno spremembo dovoli, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

v skladu s Prilogo I je dovoljen uvoz registriranih konjev iz tretje države ali z dela ozemlja zadevne tretje države;

(b)

pristojni organ, odgovoren za kraj začasnega bivanja, je izpolnil naslednje pogoje:

(i)

navedeni pristojni organ je z zadovoljivimi rezultati opravil preglede, potrebne za preverjanje skladnosti z zahtevami glede testiranja in cepljenja za uvoz registriranih konjev iz tretje države ali z dela ozemlja zadevne tretje države iz dela 3 Priloge II;

(ii)

navedeni pristojni organ je zagotovil, da je registrirani konj ostal pod uradnim veterinarskim nadzorom v navedeni državi članici do preteka treh mesecev od datuma njegovega vstopa v Unijo, navedenega v SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b).

2.   Pristojni organ iz odstavka 1 ali mejna kontrolna točka, ki jo država članica imenuje za to nalogo:

(a)

zaključi začasni sprejem v sistemu TRACES, tako da izbere možnost „Sprememba v trajni vstop“ v delu III SVVD, ki je bil predložen izvajalcu dejavnosti v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c) ali, če je prišlo do predhodnega ponovnega vstopa po začasnem izvozu, v skladu s členom 18(3)(c);

(b)

gospodarskemu subjektu, opredeljenemu v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b), predloži nov izvod SVVD iz točke (a) ali nov SVVD, v katerem je v rubriki I.21. označena možnost „Za notranji trg“;

(c)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen izvajalcu dejavnosti bodisi v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c), ali, če je prišlo do predhodnega ponovnega vstopa po začasnem izvozu, v skladu s členom 18(3)(c);

(d)

razveljavi ali umakne izvirnik veterinarskega spričevala iz člena 3(1)(a).

3.   Izvajalec dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD, izdanega v skladu s točko (i) člena 16(1)(b) ali s členom 18(3)(b), in ki je odgovoren za registriranega konja, v obdobju spremembe sprejme naslednje ukrepe:

(a)

poskrbi za izvajanje in evidentiranje rednih obiskov veterinarja z namenom pregleda registriranega konja glede kliničnih znakov morebitnih nalezljivih bolezni;

(b)

evidentira premike registriranega konja in premike enoprstih kopitarjev na gospodarstvo, kjer je žival nastanjena, in z njega;

(c)

opravi carinske postopke, kot so navedeni v členu 15 Izvedbene uredbe (EU) 2015/262;

(d)

v skladu s členom 15(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/262 vloži zahtevek za izdajo identifikacijskega dokumenta ali prilagoditev obstoječega identifikacijskega dokumenta.

4.   V primeru pogina ali izgube registriranega konja, začasno sprejetega v Unijo, pristojni organ na kraju pogina ali izgube, kadar tako zahteva zadevna država članica, v tesnem sodelovanju z mejno kontrolno točko:

(a)

zaključi začasni sprejem v sistemu TRACES z izbiro možnosti „Pogin/izguba“ v delu III SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b) ali člena 18(3)(b);

(b)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen izvajalcu dejavnosti bodisi v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c), ali, če je prišlo do predhodnega ponovnega vstopa po začasnem izvozu, v skladu s členom 18(3)(c).

Člen 20

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali glede ponovnega vstopa registriranih konjev po začasnem izvozu za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke

1.   Države članice dovolijo ponovni vstop registriranih konjev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

registrirani konj je ostal zunaj Unije največ 30 dni, razen če je posebej drugače določeno v odstavku 3;

(b)

registrirani konj ni niti bival niti ni bil v tranzitu na kopnem v kateri koli tretji državi ali na delu ozemlja tretje države, ki ne spada v isto sanitarno skupino kot tretja država ali del ozemlja tretje države, v kateri oz. na katerem je uradni veterinar podpisal veterinarsko spričevalo v skladu z oddelkom A dela 2 Priloge II;

(c)

na zahtevo mejne kontrolne točke ponovnega vstopa v Unijo je predloženo veterinarsko spričevalo za začasni izvoz, ki ga je podpisal uradni veterinar v državi članici izvora, ali njegova potrjena kopija.

2.   Pristojni organ, ki izdaja spričevalo za registriranega konja za začasni izvoz v tretjo državo, zagotovi, da je ob uporabi člena 2(1) Odločbe 93/444/EGS registriranemu konju do točke izstopa v drugi državi članici priloženo veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES.

3.   Za ponovni vstop po začasnem izvozu za obdobje več kot 30 dni za registrirane konje, ki se udeležijo posameznih dirk, tekmovanj ali kulturnih dogodkov, veljajo posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali, kot so navedeni v ustreznih vzorcih veterinarskih spričeval iz oddelka B dela 2 Priloge II v zvezi z zadevnim dogodkom.

4.   Izvajalec dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD in ki je odgovoren za pošiljko, zagotovi, da med začasnim izvozom registrirani konj ni niti bival niti ni bil v tranzitu na kopnem v kateri koli tretji državi ali na delu ozemlja tretje države, ki ne spada v isto sanitarno skupino kot tretja država ali del ozemlja tretje države, v kateri oz. na katerem je uradni veterinar podpisal veterinarsko spričevalo v skladu z oddelkom A dela 2 Priloge II.

Člen 21

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali glede uvoza enoprstih kopitarjev za zakol

Izvajalec dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b) in ki je odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev za zakol, zagotovi, da za živali po pregledu, opravljenem na mejni kontrolni točki vstopa v Unijo, velja naslednje:

(a)

živali se bodisi neposredno, brez odlašanja in brez stika z enoprstimi kopitarji z drugačnim zdravstvenim statusom prepeljejo v namembno klavnico, kjer se zakoljejo v 72 urah od prihoda v klavnico, bodisi

(b)

se prepeljejo prek enotnega odobrenega trga ali zbirnega centra iz člena 7(1) Direktive 2009/156/ES, kot je navedeno v veterinarskem spričevalu iz člena 3(1)(e) te uredbe, od koder se v skladu z nacionalnimi pravili, ki zagotavljajo sledljivost, premaknejo neposredno v klavnico za zakol čim prej, najpozneje pa v petih delovnih dneh od prihoda v Unijo, ne da bi prišle v stik z enoprstimi kopitarji z drugačnim zdravstvenim statusom.

ODDELEK 8

Prehodne in končne določbe

Člen 22

Prehodne določbe

Države članice lahko za prehodno obdobje do 31. decembra 2018 dovolijo vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorci veterinarskih spričeval, ki se uporabljajo pred datumom začetka uporabe te uredbe, določenem v drugem pododstavku člena 24.

Člen 23

Razveljavitve

Odločbe 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 94/699/ES, 95/329/ES, 2003/13/ES, 2004/177/ES in 2004/211/ES ter sklepa 2010/57/EU in 2010/471/EU se razveljavijo.

Vsako sklicevanje na navedene odločbe oz. navedena sklepa se razume kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 24

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2018.

Člen 16(1)(b)(iii), člen 16(2)(b), (c) in (d), člen 16(3), člen 16(4)(a) in (b), člen 16(5) ter člen 17(1)(d) pa se uporabljajo od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(3)  UL L 192, 23.7.2010, str. 1.

(4)  Odločba Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(5)  Direktiva Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L 219, 14.8.2008, str. 40).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 176/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena, skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov, pogojev za kopitarje, ovce in koze kot donorje ter za ravnanje s semenom, jajčnimi celicami in zarodki navedenih vrst (UL L 52, 3.3.2010, str. 14).

(8)  Sklep Komisije 2010/470/EU z dne 26. avgusta 2010 o vzorcih veterinarskih spričeval za trgovino znotraj Unije s semenom, jajčnimi celicami in zarodki enoprstih kopitarjev, ovc in koz ter jajčnimi celicami in zarodki prašičev (UL L 228, 31.8.2010, str. 15).

(9)  Sklep 2002/309/ES Sveta in, glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, Komisije z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (UL L 114, 30.4.2002, str. 1).

(10)  UL L 71, 18.3.1999, str. 3.

(11)  Sklep Sveta 1999/201/ES z dne 14. decembra 1998 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (UL L 71, 18.3.1999, str. 1).

(12)  UL L 57, 26.2.1997, str. 5.

(13)  Sklep Sveta 97/132/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (UL L 57, 26.2.1997, str. 4).

(14)  Uredba Komisije (ES) št. 180/2008 z dne 28. februarja 2008 o referenčnem laboratoriju Skupnosti za bolezni kopitarjev razen konjske kuge in spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 56, 29.2.2008, str. 4).

(15)  Odločba Komisije 97/794/ES z dne 12. novembra 1997 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 91/496/EGS v zvezi z veterinarskimi pregledi živih živali, ki se uvozijo iz tretjih držav (UL L 323, 26.11.1997, str. 31).

(16)  Report of the Scientific Veterinary Committee on Equine Viral Arteritis (Poročilo Znanstvenega veterinarskega odbora o virusnem arteritisu enoprstih kopitarjev), 12. december 1994, VI/4994/94 – Rev. 4.

(17)  Odločba Komisije 95/329/ES z dne 25. julija 1995 o opredelitvi kategorij samcev kopitarjev, za katere se uporablja zahteva v zvezi z virusnim arteritisom iz člena 15(b)(ii) Direktive Sveta 90/426/EGS (UL L 191, 12.8.1995, str. 36).

(18)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm.

(19)  Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (UL L 8, 14.1.2003, str. 44).

(20)  Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L 94, 31.3.2004, str. 63).

(21)  Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (UL L 296, 12.11.2009, str. 1).

(22)  Odločba Komisije 2007/240/ES z dne 16. aprila 2007 o določitvi novih veterinarskih spričeval za uvoz živih živali, semena, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost v okviru odločb 79/542/EGS, 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES in 2006/168/ES (UL L 104, 21.4.2007, str. 37).

(23)  Uredba Komisije (ES) št. 282/2004 z dne 18. februarja 2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost (UL L 49, 19.2.2004, str. 11).

(24)  Odločba Komisije 93/444/EGS z dne 2. julija 1993 o podrobnih pravilih, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, namenjenimi za izvoz v tretje države (UL L 208, 19.8.1993, str. 34).

(25)  Odločba Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev (UL L 130, 15.5.1992, str. 67).

(26)  Odločba Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (UL L 86, 6.4.1993, str. 1).

(27)  Odločba Komisije 93/196/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz kopitarjev za zakol (UL L 86, 6.4.1993, str. 7).

(28)  Odločba Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju zdravstvenih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo (UL L 86, 6.4.1993, str. 16).

(29)  Odločba Komisije 94/699/ES z dne 19. oktobra 1994 o določitvi manj pogostih kontrol identitete in fizičnih pregledov pri začasnem sprejemu nekaterih enoprstih kopitarjev iz Švedske, Norveške in Finske ter o razveljavitvi Odločbe 93/321/EGS (UL L 280, 29.10.1994, str. 88).

(30)  Odločba Komisije 2003/13/ES z dne 10. januarja 2003 o začasnem sprejemu konjev za udeležbo na predolimpijskem tekmovanju v Grčiji v letu 2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 86).

(31)  Odločba Komisije 2004/177/ES z dne 20. februarja 2004 o začasnem vnosu registriranih konjev, ki bodo sodelovali na olimpijskih igrah ali paraolimpijskih igrah v Grčiji leta 2004 (UL L 55, 24.2.2004, str. 64).

(32)  Sklep Komisije 2010/57/EU z dne 3. februarja 2010 o jamstvih glede zdravstvenega stanja za prevoz kopitarjev čez ozemlja iz Priloge I k Direktivi Sveta 97/78/ES (UL L 32, 4.2.2010, str. 9).

(33)  Sklep Komisije 2010/471/EU z dne 26. avgusta 2010 o seznamih osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena in skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov ter zahtevah za izdajo spričeval v zvezi z uvozom v Unijo semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev (UL L 228, 31.8.2010, str. 52).

(34)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L 59, 3.3.2015, str. 1).

(35)  Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 55).

(36)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf.

(38)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(39)  Direktiva Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (UL L 157, 10.6.1992, str. 19).


PRILOGA I

SEZNAM TRETJIH DRŽAV  (1) IN DELOV OZEMLJA TRETJIH DRŽAV  (2) ZA VSTOP V UNIJO POŠILJK ENOPRSTIH KOPITARJEV TER SEMENA, JAJČNIH CELIC IN ZARODKOV ENOPRSTIH KOPITARJEV

Oznaka ISO

Tretja država

Oznaka dela ozemlja tretje države

Opis dela ozemlja tretje države

SS

ZS

Ponovni vstop

Uvoz

Uvoz

Tranzit

Posebni pogoji

RK

RK

RK

EKZ

REK + EKVP

SEME

JC/Z

Enoprsti kopitarji

 

RK

REK

EKVP

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

Združeni arabski emirati

AE-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentina

AR-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Avstralija

AU-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahrajn

BH-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudi

BM-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolivija

BO-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brazilija

BR-0

celotno ozemlje države

 

 

BR-1

zvezne države:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal in Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Belorusija

BY-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Kanada

CA-0

celotno ozemlje države

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Švica (1)

CH-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Čile

CL-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Kitajska

CN-0

celotno ozemlje države

 

 

CN-1

območje, ki je prosto bolezni enoprstih kopitarjev, v mestu Conghua (Conghua City), občini Guangzhou (Guangzhou Municipality), provinci Guangdong (Guangdong Province), vključno z biološko zaščiteno avtocestno povezavo z letališčema v mestih Guangzhou in Hongkong (za podrobnejše informacije glej OKVIR 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

lokacija konjeniške prireditve Global Champions Tour na razstavišču Expo 2010, parkirišče št. 15, in prehod do mednarodnega letališča Shanghai Pudong v severnem delu novega območja Pudong ter vzhodni del okrožja Minhang metropolitanskega območja Šanghaja (za podrobnosti glej OKVIR 1)

G

X

 

samo v primeru spričevala v skladu s poglavjem 1 oddelka B dela 2 Priloge II

CR

Kostarika

CR-0

celotno ozemlje države

 

 

CR-1

metropolitansko območje San Joséja

D

X

 

 

CU

Kuba

CU-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Alžirija

DZ-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Egipt

EG-0

celotno ozemlje države

 

 

 

EG-1

območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, vzpostavljeno okoli veterinarske bolnišnice egiptovskih oboroženih sil na cesti El Nasr, nasproti kluba Al Ahly v Kairu, in na avtocestni povezavi do mednarodnega letališča v Kairu (za podrobnejše informacije glej OKVIR 2)

E

X

X

X

 

FK

Falklandski otoki

FK-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Grenlandija

GL-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

HK-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

IL

Izrael (3)

IL-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Islandija (5)

IS-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamajka

JM-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordanija

JO-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japonska

JP-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kirgizistan

KG-0

celotno ozemlje države

 

 

KG-1

Regija Issyk-Kul

B

X

 

X

 

KR

Republika Koreja

KR-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

KW

Kuvajt

KW-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

 

LB

Libanon

LB-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

 

MA

Maroko

MA-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Črna gora

ME-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Macao

MO-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malezija

MY-0

celotno ozemlje države

 

 

MY-1

polotok

G

X

X

X

 

X

 

MU

Mauritius

MU-0

celotno ozemlje države

E

X

X

 

MX

Mehika

MX-0

celotno ozemlje države

C

 

 

 

 

MX-1

metropolitansko območje Ciudad de México

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

samo v primeru spričevala v skladu s poglavjem 1 oddelka B dela 2 Priloge II

NO

Norveška (5)

NO-1

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Oman

OM-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

celotno ozemlje države

 

 

PE-1

Regija Lima

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

PM-0

celotno ozemlje države

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paragvaj

PY-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Katar

QA-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

 

X

 

RS

Srbija (6)

RS-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Rusija

RU-0

celotno ozemlje države

 

 

RU-1

province Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm in Kurgan

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

regiji Stavropol in Krasnodar

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

republike Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia in Karachaevo-Cherkesia

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Saudova Arabija

SA-0

celotno ozemlje države

 

 

SA-1

celotno ozemlje države, razen SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

okužena in ogrožena območja v provincah Jizan, Asir in Najran, kot je opisano v OKVIRU 3

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

TH

Tajska

TH-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunizija

TN-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Turčija

TR-0

celotno ozemlje države

 

 

TR-1

province Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli in Tekirdag

E

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

Združene države Amerike

US-0

celotno ozemlje države

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Urugvaj

UY-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

celotno ozemlje države

 

 

ZA-1

metropolitansko območje Cape Town (za podrobnejše informacije glej OKVIR 4)

F

 

Odločba Komisije 2008/698/ES

LEGENDA PRILOGE I:

Žival/proizvod

Kategorije/pogoji

RK

Registrirani konji, kot so opredeljeni v členu 2(c) te uredbe.

EKZ

Enoprsti kopitarji za zakol, kot so opredeljeni v členu 2(d) Direktive 2009/156/ES.

REK

Registrirani enoprsti kopitarji, kot so opredeljeni v členu 2(c) Direktive 2009/156/ES.

EKVP

Enoprsti kopitarji za vzrejo in proizvodnjo, kot so opredeljeni v členu 2(e) Direktive 2009/156/ES.

SEME

Seme enoprstih kopitarjev, odvzeto v skladu s členom 17(2)(b)(ii) Direktive 92/65/EGS.

JC/Z

Jajčne celice in zarodki enoprstih kopitarjev, odvzeti ali pridobljeni v skladu s členom 17(2)(b)(ii) Direktive 92/65/EGS.


Stolpci

Podatki/opis blaga

Zahtevano veterinarsko spričevalo

1–4

Opis ozemlja

N. r.

5

Sanitarna skupina

N. r.

6

Začasni sprejem registriranih konjev

PRILOGA II, del 1, oddelek A

7

Ponovni vstop registriranih konjev po začasnem izvozu za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke

PRILOGA II, del 2, oddelek A

PRILOGA II, del 2, oddelek B, poglavje 1

PRILOGA II, del 2, oddelek B, poglavje 2

8

Uvoz registriranih konjev

PRILOGA II, del 3, oddelek A

9

Uvoz enoprstih kopitarjev za zakol

PRILOGA II, del 3, oddelek B

10

Uvoz registriranih enoprstih kopitarjev in enoprstih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo

PRILOGA II, del 3, oddelek A

11

Uvoz semena, odvzetega registriranim konjem

Priloga III, del 1, oddelek A

Priloga III, del 1, oddelek B

Priloga III, del 1, oddelek C

Priloga III, del 1, oddelek D

12

Uvoz semena, odvzetega registriranim enoprstim kopitarjem

Priloga III, del 1, oddelek A

Priloga III, del 1, oddelek B

Priloga III, del 1, oddelek C

Priloga III, del 1, oddelek D

13

Uvoz semena, odvzetega enoprstim kopitarjem za vzrejo in proizvodnjo

Priloga III, del 1, oddelek A

Priloga III, del 1, oddelek B

Priloga III, del 1, oddelek C

Priloga III, del 1, oddelek D

14

Uvoz jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

Priloga III, del 2, oddelek A

Priloga III, del 2, oddelek B

15

Enoprsti kopitarji v tranzitu

PRILOGA II, del 1, oddelek B

16

Sklicevanje na posebne pogoje/dodatna jamstva

N. r.

Okviri

X

Vstop dovoljen

Vstop ni dovoljen

Sanitarne skupine

Sanitarna skupina

Posebna jamstva v zvezi z zdravjem živali, ki se zahtevajo za vstop enoprstih kopitarjev v Unijo

A

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev

B

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, smrkavost, durina

C

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, vzhodni in zahodni encefalomielitis enoprstih kopitarjev, vezikularni stomatitis

D

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, smrkavost, durina, vzhodni in zahodni encefalomielitis enoprstih kopitarjev, venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, vezikularni stomatitis

E

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, smrkavost, durina, afriška bolezen konj

F

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, durina, afriška bolezen konj

G

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, smrkavost, durina, japonski encefalitis

OKVIR 1

CN

Kitajska

CN-1

Posebno območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, v provinci Guangdong (Guangdong Province) z naslednjo razmejitvijo:

Osrednje območje

:

konjeniško prizorišče v vasi Reshui (Reshui Village), delu Lingkou mesta Conghua (Lingkou Town of Conghua City) z okolico s polmerom 5 km, ki je pod nadzorom cestne kontrolne točke na državni cesti 105.

Ogroženo območje

:

vsi upravni sektorji v mestu Conghua (Conghua City), ki obkrožajo osrednje območje in pokrivajo 2 009 km2 površine.

Okuženo območje

:

zunanje meje naslednjih sosednjih upravnih sektorjev, ki obkrožajo ogroženo območje:

okraj Baiyun (Baiyun District), okraj Luogang mesta Conghua (Luogang District of Conghua City),

okraj Huadu mesta Guangzhou (Huadu District of Guangzhou City),

mesto Zengcheng (Zengcheng City),

upravni sektorji v okraju Qingcheng mesta Qingyuan (Qingcheng District of Qingyuan City),

okrožje Fogang (Fogang County),

okrožje Xinfeng (Xinfeng County),

okrožje Longmen (Longmen County).

Biološko zaščitena avtocestna povezava

:

od konjeniškega prizorišča v osrednjem območju do mednarodnega letališča Guangzhou Baiyundo državne ceste 105, ceste Jiebei (Jiebei highway), hitre ceste do letališča, vključno z območjem izključenosti za enoprste kopitarje, ki zajema 1 km okoli mednarodnega letališča Baiyun v mestu Guangzhou (Baiyun International Airport in Guangzhou City);

od konjeniškega prizorišča v osrednjem območju do pristanišča Shenzhen Huanggang na meji Kitajske s Hongkongom do državne ceste 105, ceste Jiebei (Jiebei highway), hitre ceste št. 2 severne obvoznice in ceste Guang–Shen (Guang-Shen highway) z območjem izključenosti za enoprste kopitarje na obeh straneh navedene ceste, ki je široko vsaj 1 km.

Karantena pred vstopom

:

karantenski obrati na okuženem območju, ki ga določi pristojni organ za pripravo enoprstih kopitarjev iz drugih delov Kitajske za vstop na območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev.

CN

Kitajska

CN-2

Razmejitev metropolitanskega območja Šanghaja:

Zahodna razmejitvena črta

:

reka Huangpu od rečnega ustja na severu do bifurkacije reke Dazhi.

Južna razmejitvena črta

:

od bifurkacije reke Huangpu do rečnega ustja reke Dazhi na vzhodu.

Severna in vzhodna razmejitvena črta

:

obala.


OKVIR 2

EG

Egipt

EG-1

Območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, površine približno 0,1 km2, vzpostavljeno okoli veterinarske bolnišnice egiptovskih oboroženih sil na cesti El-Nasr, nasproti kluba Al Ahly, v vzhodnem predmestju Kaira (koordinate 30° 04′ 19,6″S, 31° 21′ 16,5″V), ter na desetkilometrski povezavi po cesti El-Nasr in letališki cesti do mednarodnega letališča v Kairu.

(a)

Razmejitev mej območja, prostega bolezni enoprstih kopitarjev:

od križišča cest El-Nasr in El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (koordinate 30° 04′ 13,6″S 31°21′04,3″V) vzdolž ceste El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh približno 500 m severno do prvega križišča s povezavo znotraj območja oboroženih sil, tam desno in ob povezavi približno 100 m vzhodno, tam spet desno in ob povezavi 150 m južno, tam levo in ob povezavi 300 m vzhodno, tam desno in ob povezavi 100 m južno do ceste El-Nasr, tam desno in ob cesti El-Nasr 300 m jugozahodno do nasprotnega križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon, tam desno in ob povezavi 100 m severno, tam levo in ob povezavi 120 m zahodno, tam levo in ob povezavi 200 m južno, tam desno in ob cesti El-Nasr 100 m zahodno do križišča cest El-Nasr in El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

(b)

Razmejitev mej območja karantene pred izvozom na območju, prostem bolezni enoprstih kopitarjev:

od točke nasproti križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon ob povezavi 100 m severno, tam desno in ob povezavi 250 m vzhodno, tam desno in ob povezavi 50 m južno do ceste El-Nasr, tam desno in ob cesti El-Nasr 300 m jugozahodno do točke nasproti križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon.


OKVIR 3

SA

Saudova Arabija

SA-1

Odobrene karantenske postaje:

1.

Letališče v Riadu;

2.

hipodrom King Abdulaziz Race Track (Janadrijah).

 

 

SA-2

Razmejitev okuženih in ogroženih območij, določenih v skladu s točkama (a) in (b) drugega odstavka člena 5(2) Direktive 2009/156/ES:

1.

Provinca Jizan

Okuženo območje: celotna provinca, razen dela severno od cestne kontrolne točke pri Ash-Shuqaiq na cesti št. 5 in severno od ceste št. 10.

Ogroženo območje: del province severno od cestne kontrolne točke pri Ash-Shuqaiq na cesti št. 5, ki ga nadzoruje cestna kontrolna točka pri Al Qahmah, in severno od ceste št. 10.

2.

Provinca Asir

Okuženo območje: del province, ki jo omejuje cesta št. 10, med Ad Darb, Abha in Khamis-Mushayt proti severu, razen jahalnih klubov v njihovih letalskih in vojaških bazah, in del province, ki jo proti severu omejuje cesta št. 15, ki vodi od Khamis-Mushayt skozi Jarash, Al Utfah in Dhahran Al Janoub do meje s provinco Najran, ter del province, ki jo proti severu omejuje cesta, ki vodi od Al Utfah skozi Al Fayd do Badr Al Janoub (provinca Najran).

Ogroženo območje: jahalni klubi v njihovih letalskih in vojaških bazah, del province med mejo okuženega območja in cesto št. 209 od Ash-Shuqaiq do cestne kontrolne točke Muhayil na cesti št. 211, del province med kontrolno točko na cesti št. 10 južno od Abha, mesto Abha in cestna kontrolna točka Ballasmer 65 km od Abha na cesti št. 15, ki vodi proti severu, del province med Khamis-Mushayt in cestno kontrolno točko 90 km od Abha na cesti št. 255 do Samakh in cestne kontrolne točke pri Yarah, 90 km od Abha, na cesti št. 10, ki vodi proti Riadu, ter del province južno do navidezne črte med cestno kontrolno točko pri Yarah na cesti št. 10 in Khashm-Ghurab na cesti št. 177 do meje province Najran.

3.

Provinca Najran

Okuženo območje: del province, ki je omejeno s cesto od Al Utfah (provinca Asir) do Badr Al Janoub in do As Sebt ter od As Sebt vzdolž Wadi Habunah do križišča s cesto št. 177 med Najran in Riadom proti severu in od tega križišča s cesto št. 177, ki vodi južno do križišča s cesto št. 15 od Najran do Sharourah, ter del province južno od ceste št. 15 med Najran in Sharourah do meje z Jemnom.

Ogroženo območje: del province južno od črte med cestno kontrolno točko pri Yarah, na cesti št. 10, in Khashm-Ghurab, na cesti št. 177, od meje province Najran do cestne kontrolne točke pri Khashm-Ghurab, 80 km od Najran, in zahodno od ceste št. 175, ki vodi do Sharourah.


OKVIR 4

ZA

Južna Afrika

ZA-1

Odobrene karantenske postaje:

1.

Karantenska postaja Kenilworth

Razmejitev metropolitanskega območja Cape Town (ZA-1):

Severna razmejitvena črta

:

Blaauwberg Road (M14).

Vzhodna razmejitvena črta

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), avtocesta N7, avtocesta N1 in avtocesta M5.

Južna razmejitvena črta

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive do postaje Newslands Forestry in prek Echo Gorge of Table Mountain do Camps Bay.

Zahodna razmejitvena črta

:

obala od Camps Bay do Blaauwberg Road.


(1)  Brez poseganja v posebne zahteve za izdajanje spričeval, določene v Sklepu Sveta in Komisije 2002/309/ES (Euratom).

(2)  Kadar se uporablja uradna regionalizacija v skladu s členom 13(2)(a) Direktive 2009/156/ES.

(3)  V nadaljnjem besedilu se razume kot Država Izrael brez ozemelj, ki so od junija 1967 pod izraelsko upravo, tj. Golanske planote, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in drugih delov Zahodnega brega.

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončno poimenovanje za to državo bo dogovorjeno po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(5)  Brez poseganja v posebne zahteve za izdajanje spričeval, določene v členu 17 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL L 1, 3.1.1994, str. 3).

(6)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.


PRILOGA II

VZORCI VETERINARSKIH SPRIČEVAL IN VZORCI IZJAV ZA VSTOP ŽIVIH ENOPRSTIH KOPITARJEV V UNIJO

DEL 1

Začasni sprejem in tranzit

Oddelek A

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za začasni sprejem registriranih konjev v Unijo za obdobje, krajše od 90 dni

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za tranzit živih enoprstih kopitarjev prek Unije iz ene tretje države ali enega dela ozemlja tretje države v drugo tretjo državo ali v drug del ozemlja iste tretje države

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 2

Ponovni vstop po začasnem izvozu

Oddelek A

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za ponovni vstop v Unijo registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke po začasnem izvozu za obdobje, krajše od 30 dni

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

Vzorca veterinarskih spričeval in vzorca izjav, ki se uporabljata za ponovni vstop v Unijo registriranih konjev, začasno izvoženih za posamezna tekmovanja ali dirke

Poglavje 1

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave, ki se uporabljata za ponovni vstop v Unijo registriranih konjev za tekmovanja po začasnem izvozu za manj kot 90 dni zaradi udeležbe na konjeniških prireditvah pod okriljem mednarodne konjeniške zveze Fédération Equestre Internationale (FEI)

(Testna prireditev v okviru priprav na olimpijske igre, paraolimpijske igre, Svetovne konjeniške igre, Azijske konjeniške igre, Ameriške konjeniške igre, tekmovanje Endurance World Cup v Združenih arabskih emiratih)

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Poglavje 2

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave, ki se uporabljata za ponovni vstop v Unijo registriranih konjev za dirke po začasnem izvozu za manj kot 90 dni za udeležbo na posameznih dirkah v Avstraliji, Kanadi, Združenih državah Amerike, Hongkongu, na Japonskem, v Singapurju, Združenih arabskih emiratih ali Katarju

(Mednarodna tekmovanja, Japonski pokal, Melbournski pokal, Dubajski svetovni pokal, Hongkonške mednarodne dirke)

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 3

Uvoz

Oddelek A

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za uvoz v Unijo posameznega registriranega konja, registriranega enoprstega kopitarja ali enoprstega kopitarja za vzrejo in proizvodnjo

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za uvoz v Unijo pošiljk domačih enoprstih kopitarjev za zakol

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 4

Pojasnjevalne opombe glede izdaje spričeval

Image Besedilo slike

PRILOGA III

VZORCI VETERINARSKIH SPRIČEVAL ZA VSTOP SEMENA, JAJČNIH CELIC IN ZARODKOV ENOPRSTIH KOPITARJEV V UNIJO

DEL 1

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz semena

Oddelek A

VZOREC 1 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk semena enoprstih kopitarjev, odvzetega v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 30. septembru 2014, ki so odpremljene iz odobrenega osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, v katerem je bilo seme odvzeto

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

VZOREC 2 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk zalog semena enoprstih kopitarjev, odvzetega, pripravljenega in skladiščenega v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 31. avgustu 2010 in pred 1. oktobrom 2014, ki so odpremljene po 31. avgustu 2010 iz odobrenega osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, v katerem je bilo seme odvzeto

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek C

VZOREC 3 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk zalog semena enoprstih kopitarjev, odvzetega, pripravljenega in skladiščenega v skladu z Direktivo 92/65/EGS pred 1. septembrom 2010, ki so odpremljene po 31. avgustu 2010 iz odobrenega osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, v katerem je bilo seme odvzeto

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek D

VZOREC 4 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk semena enoprstih kopitarjev, odvzetega, pripravljenega in skladiščenega v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 30. septembru 2014, in pošiljk zalog semena enoprstih kopitarjev, odvzetega, pripravljenega in skladiščenega v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 31. avgustu 2010 in pred 1. oktobrom 2014 ali pred 1. septembrom 2010, ki so odpremljene po 31. avgustu 2010 iz odobrenega osemenjevalnega središča za skladiščenje semena

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 2

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz jajčnih celic in zarodkov

Oddelek A

VZOREC 1 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, odvzetih ali pridobljenih v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 30. septembru 2014, ki jih je odpremila odobrena skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki je jajčne celice ali zarodke odvzela

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

VZOREC 2 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk zalog jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, odvzetih, pripravljenih in skladiščenih v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 31. avgustu 2010 in pred 1. oktobrom 2014, ki jih je po 31. avgustu 2010 odpremila odobrena skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki je jajčne celice ali zarodke odvzela

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 3

Pojasnjevalne opombe glede izdaje spričeval

Image Besedilo slike

PRILOGA IV

KATEGORIJE SAMCEV ENOPRSTIH KOPITARJEV, ZA KATERE SE UPORABLJAJO POGOJI GLEDE VIRUSNEGA ARTERITISA ENOPRSTIH KOPITARJEV V SKLADU S ČLENOM 15(b)(ii) DIREKTIVE 2009/156/ES

1.

Zahteva v zvezi z virusnim arteritisom enoprstih kopitarjev iz člena 15(b)(ii) Direktive 2009/156/ES se uporablja za nekastrirane samce enoprstih kopitarjev, razen za:

(a)

enoprste kopitarje, ki so bili cepljeni proti virusnemu arteritisu enoprstih kopitarjev pod uradnim nadzorom s cepivom, ki ga je odobril pristojni organ v skladu z enim od naslednjih protokolov:

(i)

enoprsti kopitarji se cepijo v obdobju osamitve, ki traja najmanj 28 dni, potem ko je bil zanje opravljen bodisi test nevtralizacije seruma za virusni arteritis enoprstih kopitarjev z negativnim rezultatom pri razredčini seruma v razmerju 1:4 na vzorcu krvi, odvzetem ne prej kot 7 dni po začetku obdobja osamitve, bodisi test izolacije virusa z negativnim rezultatom na alikvotu celotnega semena, odvzetega ne prej kot 7 dni po začetku obdobja osamitve, in so v obdobju 21 dni po cepljenju ločeni od drugih enoprstih kopitarjev;

(ii)

enoprsti kopitarji se cepijo pri starosti od 180 do 270 dni, po tem, ko je bil zanje opravljen test za nevtralizacijo virusa za virusni arteritis enoprstih kopitarjev z negativnim rezultatom pri razredčini seruma v razmerju 1:4 ali s stabilnim ali upadajočim titrom na dveh vzorcih krvi, odvzetih v razmiku najmanj 14 dni. Ti enoprsti kopitarji se ločijo od drugih enoprstih kopitarjev v obdobju 21 dni po cepljenju;

(b)

enoprste kopitarje, stare manj kot 180 dni;

(c)

enoprste kopitarje za zakol, poslane neposredno v klavnico.

2.

Testi se opravijo in potrdijo pod uradnim veterinarskim nadzorom, pod uradnim veterinarskim nadzorom pa se potrdijo tudi rezultati in cepljenje. Cepljenje se ponavlja v rednih intervalih v skladu z navodili proizvajalca.

Serijske številke odobrenega cepiva, podrobnosti o cepljenju in ponovnem cepljenju ter rezultati seroloških testov ali testov identifikacije povzročitelja se dokumentirajo, v identifikacijskem dokumentu (potni list), kadar je ta na voljo, in dajo na voljo za namene certificiranja.

3.

Poskusna pripustitev, kot je opisana v točki 4(a) člena 12.9.2. Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), se šteje za enakovredno testu izolacije virusa iz točke 1(a)(i) za dokazovanje odsotnosti virusnega arteritisa enoprstih kopitarjev v semenu.


PRILOGA V

VZORCI IZJAV

DEL 1

Izjava pilota zrakoplova

Image Besedilo slike

DEL 2

Izjava kapitana plovila

Image Besedilo slike

DEL 3

Vzorec manifesta o pretovarjanju

Image Besedilo slike

Na vrh