EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32018R0545

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/545 (2018. gada 4. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1866

OV L 90, 6.4.2018., 66./104. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/545/oj

6.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/66


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/545

(2018. gada 4. aprīlis),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 21. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā (ES) 2016/797 minētajai ritekļa atļaujas piešķiršanas procesa praktiskajai kārtībai būtu jāsamazina ritekļa atļaujas piešķiršanas procesa sarežģītība, ilgums un izmaksas, jānodrošina Savienībā vienādi nosacījumi ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū saskaņotai piešķiršanai un jāveicina visu ritekļa atļaujas piešķiršanas procesā iesaistīto personu sadarbība. Lai samazinātu ritekļa atļaujas piešķiršanas procesa ilgumu un izmaksas, termiņiem praksē vajadzētu būt iespējami īsiem.

(2)

Ņemot vērā pieredzi, ko valstu drošības iestādes (“VDI”) guvušas atļauju piešķiršanas procesā un Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 14. punktā minēto sadarbības nolīgumu sagatavošanā, ir atzīts, ka agrīna saziņa ar pieteikuma iesniedzēju, kas izpaužas kā koordinēšana (“priekšiesaiste”), ir laba prakse, kas veicina saiknes veidošanos starp ritekļa atļaujas piešķiršanas procesā iesaistītajām personām. Šāda priekšiesaiste būtu jāpiedāvā, pirms tiek iesniegts pieteikums nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, un tās mērķis ir dot iespēju atļaujas piešķīrējai struktūrai un attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI iepazīties ar projektu. Lai pieteikuma iesniedzējs zinātu, kas gaidāms, minētās priekšiesaistes gaitā būtu pieteikuma iesniedzējam jāizskaidro piemērojamie noteikumi, jādod pieteikuma iesniedzējam sīkāka informācija par ritekļa atļaujas piešķiršanas procesu, tostarp par lēmumu pieņemšanas procesu, un jāpārliecinās, ka pieteikuma iesniedzējs saņēmis pietiekamu informāciju. Pieteikuma iesniedzējam ir jānodrošina, ka ir izpildītas visas prasības, kad tiek iesniegts pieteikums nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū. Citi subjekti, piemēram, atbilstības izvērtēšanas struktūras, piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji, palīdz pieteikuma iesniedzējam pienākumu izpildē.

(3)

Lai gūtu apjomradītus ietaupījumus un samazinātu administratīvo slogu, ritekļa tipa atļaujai būtu jāļauj pieteikuma iesniedzējam ražot vairākus viena un tā paša projekta ritekļus un jāvienkāršo atļaujas piešķiršana tiem. Ritekļa tips norāda, pēc kāda projekta būs būvēti visi attiecīgajam tipam atbilstošie ritekļi. Katram jaunam ritekļa tipam būtu jāpiemēro atļaujas piešķiršanas process, un jauns tips būtu jāizveido tikai tad, ja tam ir piešķirta atļauja.

(4)

Lai nodrošinātu, ka ir iespējams norādīt esoša tipa ritekļa konfigurācijas iespējas vai izmaiņas dzīves ciklā, būtu jāievieš ritekļa tipa varianta un versijas jēdzieni, kas atšķirtos tādējādi, ka variantiem būtu vajadzīga atļauja, bet versijām – ne.

(5)

Lai nodrošinātu, ka ritekļa tips laika gaitā joprojām atbilst prasībām un ka visas projekta izmaiņas, kas ietekmē galvenos konstrukcijas raksturlielumus, tiek atspoguļotas kā ritekļa tipa jauni varianti un/vai jaunas versijas, būtu jāizmanto ritekļa tipa konfigurācijas pārvaldības process. Par ritekļa tipa konfigurācijas pārvaldību atbild pieteikuma iesniedzējs, kas saņēmis ritekļa tipa atļauju.

(6)

Ritekļu konfigurācijas pārvaldības process jāattiecina vien uz izmaiņām, kas netiek pārvaldītas, izmantojot atļauju jau saņēmuša ritekļa tipa konfigurācijas pārvaldības procesu.

(7)

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (“Aģentūra”) būtu jāizstrādā vadlīnijas, kurās aprakstītas un vajadzības gadījumā izskaidrotas šajā regulā noteiktās prasības. Šīs vadlīnijas būtu pastāvīgi jāatjaunina, jāpublicē un bez maksas jādara publiski pieejamas. Nolūkā saskaņot pieeju informācijas apmaiņai un reģistrācijai, ko veic, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/796 (2) 12. pantā minēto “vienas pieturas aģentūru”, vadlīnijās būtu arī jāiekļauj paraugveidnes, ko Aģentūra izstrādājusi sadarbībā ar VDI.

(8)

Aģentūrai un VDI būtu jāievieš iekšēja kārtība vai procedūras, ar ko nodrošina ritekļa atļaujas piešķiršanas procesa prasību izpildi.

(9)

Ņemot vērā to, ka dalīšanās pieredzē atzīta par labu praksi, VDI un Aģentūra būtu jāmudina apmainīties ar visu attiecīgo būtisko informāciju. Lai sniegtu šādu pakalpojumu, Aģentūrai būtu jāizstrādā protokols un procedūra informācijas reģistrācijai un apmaiņai starp Aģentūru un VDI.

(10)

Lai novērstu divkāršu izvērtēšanu un samazinātu pieteikuma iesniedzēja administratīvo slogu un izmaksas, Aģentūrai un VDI attiecīgā gadījumā būtu jāņem vērā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 14. un 15. punktu noslēgtie sadarbības nolīgumi un daudzpusējie nolīgumi.

(11)

Lai pamatotu katrā ritekļa atļaujas piešķiršanas procesa posmā pieņemtos lēmumus, Aģentūrai un VDI visa attiecīgā informācija un dokumentēts lēmuma pamatojums būtu jāreģistrē “vienas pieturas aģentūrā”. Ja Aģentūrai un VDI ir savas informācijas pārvaldības sistēmas izvērtēšanas vajadzībām, tām būtu jānodrošina, ka visa attiecīgā informācija tiek pārsūtīta “vienas pieturas aģentūrai” to pašu iemeslu dēļ. Lai veicinātu ieinteresēto personu saziņu, Aģentūrai un VDI vadlīnijās būtu jānosaka praktiska kārtība saziņai, kas neattiecas uz lēmuma pieņemšanas procesu un tāpēc nav jāveic, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”.

(12)

Ja ritekļa tipa paredzētā izmantošanas telpa ir tikai vienas dalībvalsts tīkla vai tīklu robežās, atļauja, nepaplašinot izmantošanas telpu, ir derīga ritekļiem, kas brauc uz stacijām kaimiņu dalībvalstīs, kurās ir līdzīgi tīkla parametri, ja šīs stacijas atrodas robežas tuvumā. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, pieteikumu var iesniegt Aģentūrai vai VDI. Ja Aģentūra darbojas kā atļaujas piešķīrēja struktūra, tai jāapspriežas ar attiecīgajām VDI saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 8. punktu un jāņem vērā attiecīgie pārrobežu nolīgumi.

(13)

Ja Aģentūra darbojas kā atļaujas piešķīrēja struktūra, pieteikuma iesniedzējam, neskarot Direktīvas (ES) 2016/797 IV pielikuma 2.6. punktu, vajadzētu būt tiesībām iesniegt Aģentūrai pieteikumu vienā no Savienības oficiālajām valodām. Izvērtēšanas gaitā VDI vajadzētu būt tiesībām adresēt Aģentūrai ar izvērtēšanu saistītos dokumentus attiecīgās dalībvalsts valodā bez pienākuma nodrošināt tulkojumu.

(14)

Lai samazinātu pieteikuma iesniedzēja administratīvo slogu un izmaksas, Aģentūrai un VDI būtu jāizveido iekšēja kārtība vai procedūras, ar ko pārvalda, kā tiek piešķirtas ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū. Tālab pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt iespējai pieteikuma dokumentācijā iekļaut dokumentu kopijas. Dokumentu oriģināliem vajadzētu būt pieejamiem Aģentūrai un VDI pārbaudes veikšanai pēc tam, kad izsniegta ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū.

(15)

Izvērtēšanas procesā radušos problēmu klasifikācija jāsaskaņo, lai nodrošinātu, ka pieteikuma iesniedzējs izprot Aģentūras vai VDI konstatēto problēmu nopietnību. Šāda klasifikācija ir sevišķi svarīga, ja procesā iesaistītas vairākas VDI. Lai vienkāršotu ritekļa atļaujas piešķiršanas procesu un samazinātu administratīvo slogu gadījumos, kad nav piemērojamu valsts noteikumu, Aģentūras un attiecīgo par izmantošanas telpu atbildīgo VDI apspriedēs būtu jāpārbauda vien izmantošanas telpas detalizētā apraksta pareizība attiecīgajā dalībvalstī. Gadījumos, kad savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās (“SITS”) ietverti īpaši noteikumi, vajadzētu būt iespējai izmantošanas telpā ietvert visu Savienības tīklu un būtu jāpietiek ar Aģentūras veiktām pārbaudēm.

(16)

Ritekļu un ritekļu tipu atļaujām jāpaliek spēkā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 54. panta 2. punktu, neskarot minētās direktīvas 21. panta 12. punktu un 24. panta 3. punktu. Ja minētie ritekļi tiek atjaunoti vai modernizēti, šīs regulas noteikumi piemērojami saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punktu.

(17)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 54. panta 4. punktu jaunais ritekļa atļaujas piešķiršanas regulējums būs spēkā no 2019. gada 16. jūnija. Tomēr dalībvalstīm ir iespēja saskaņā ar minētās direktīvas 57. panta 2. punktu paziņot Aģentūrai un Komisijai, ka ir pagarinājušas transponēšanas periodu, un tādējādi tās līdz 2020. gada 16. jūnijam var turpināt piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK (3). Laikā no 2019. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 15. jūnijam vienlaikus var pastāvēt divi dažādi tiesiskie regulējumi, kas paredz atšķirīgas atļaujas piešķīrējas struktūras. Tāpēc jāprecizē, kā jaunais regulējums būtu piemērojams līdztekus vecajam regulējumam, ja paredzētā izmantošanas telpa ietver vienu vai vairākas no minētajām dalībvalstīm.

(18)

Lai izvairītos no divkāršas izvērtēšanas un neradītu pieteikuma iesniedzējam papildu slogu un kavēšanos gadījumā, ja VDI atzīst, ka nespēs pirms 2019. gada 16. jūnija vai 2020. gada 16. jūnija piešķirt ritekļa tipa atļauju/ritekļa ekspluatācijas atļauju saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK, Aģentūrai, darbojoties kā atļaujas piešķīrējai struktūrai, attiecībā uz dalībvalstīm, kuras ir sniegušas paziņojumu Aģentūrai un Komisijai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 57. panta 2. punktu, būtu jāatzīst VDI veiktās izvērtēšanas rezultāti.

(19)

Lai vienkāršotu ritekļu laišanu tirgū un samazinātu administratīvo slogu, Aģentūras piešķirta ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū būtu jāatzīst par līdzvērtīgu Direktīvas 2008/57/EK 26. pantā minētajam ritekļa tipa apstiprinājumam un Direktīvas 2008/57/EK 22. un 24. pantā minētajai ritekļa ekspluatācijas atļaujai.

(20)

SITS saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 4. panta 3. punkta f) apakšpunktu, kā arī valstu noteikumos būtu jāparedz pakāpeniska pāreja, jo īpaši ņemot vērā Direktīvas (ES) 2016/797 2. panta 23) punktā definētos projektus izstrādes beigu posmā.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Padomes Direktīvas 96/48/EK (4) 21. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā ir noteiktas prasības, kuras jāizpilda:

a)

pieteikuma iesniedzējam, kad tas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/796 12. pantā minēto “vienas pieturas aģentūru”, iesniedz pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū;

b)

Aģentūrai un VDI, kad tās apstrādā pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, un attiecībā uz priekšiesaisti;

c)

atļaujas piešķīrējai struktūrai, kad tā pieņem lēmumu par ritekļa tipa atļauju vai atļauju ritekli laist tirgū piešķiršanu;

d)

infrastruktūras pārvaldītājiem, kad tie paredz nosacījumus praktisku pārbaužu veikšanai savā tīklā/savos tīklos un ritekļa atļaujas piešķiršanas vajadzībām sniedz informāciju par izmantošanas telpu.

2.   Šo regulu piemēro, neskarot Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 16. un 17. punktu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“atļaujas piešķīrēja struktūra” ir struktūra, kas piešķir ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū;

2)

“galvenie konstrukcijas raksturlielumi” ir parametri, ko izmanto, lai identificētu ritekļa tipu, kas norādīts piešķirtajā ritekļa tipa atļaujā un reģistrēts Eiropas atļauto ritekļu tipu reģistrā (“EARTR”);

3)

“konfigurācijas pārvaldība” ir sistemātisks organizatorisks, tehnisks un administratīvs process, kas visā ritekļa un/vai ritekļa tipa dzīves ciklā ieviests, lai nodrošinātu, ka ir iedibināta un saglabājas dokumentācijas konsekvence un izmaiņu izsekojamība nolūkā gādāt par to, ka:

a)

ir izpildītas attiecīgo Savienības tiesību aktu un valsts noteikumu prasības;

b)

izmaiņas tiek vadītas un ir dokumentētas tehniskajā dokumentācijā vai dokumentācijā, kas pievienota piešķirtajai atļaujai;

c)

informācija un dati tiek pastāvīgi atjaunināti un ir precīzi;

d)

attiecīgās personas vajadzības gadījumā tiek informētas par izmaiņām;

4)

“pieteikuma saņemšanas diena” ir:

a)

ja Aģentūra darbojas kā atļaujas piešķīrēja struktūra – pirmā tāda darbdiena pēc apstiprinājuma par pieteikuma saņemšanu, kura ir kopīga Aģentūrai un attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI;

b)

ja VDI darbojas kā atļaujas piešķīrēja struktūra – pirmā darbdiena attiecīgajā dalībvalstī pēc apstiprinājuma par pieteikuma saņemšanu;

5)

“izmaiņu rīkotājs” ir ritekļa tipa atļaujas turētājs, ritekļa turētājs vai struktūrvienība, kurai tie uzticējuši šo uzdevumu;

6)

“ritekļa tipa atļaujas turētājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi pieteikumu un saņēmusi ritekļa tipa atļauju, vai tās tiesību pārņēmējs;

7)

“pamatotas šaubas” ir problēma kopā ar pamatojumu un apliecinošiem pierādījumiem, kas saskaņā ar 41. panta 1. punkta d) apakšpunktu klasificēta kā “4. tipa” problēma un ko atļaujas piešķīrēja struktūra un/vai par izmantošanas telpu atbildīgās VDI konstatējušas attiecībā uz informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs norādījis pieteikumā;

8)

“par izmantošanas telpu atbildīgā valsts drošības iestāde” jeb “par izmantošanas telpu atbildīgā VDI” ir valsts drošības iestāde, kad tā veic vienu vai vairākus šādus uzdevumus:

a)

Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 5. punkta b) apakšpunktā norādīto izvērtēšanu;

b)

Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 8. punktā norādīto apspriešanos;

c)

vajadzības gadījumā piešķir pagaidu atļaujas ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā un veic pasākumus nolūkā nodrošināt, ka praktiskas pārbaudes tīklā var norisināties, kā norādīts Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 3. punktā;

9)

“priekšiesaiste” ir pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma īstenots procedūras posms pirms atļaujas pieteikuma iesniegšanas;

10)

“priekšiesaistes bāze” ir atļaujas piešķīrējas struktūras un attiecīgo par izmantošanas telpu atbildīgo VDI viedoklis par priekšiesaistes dokumentāciju;

11)

“prasību fiksēšana” ir prasību apzināšanas, iedalīšanas, īstenošanas un validācijas process, ko pieteikuma iesniedzējs veic, lai nodrošinātu attiecīgo Savienības un valsts prasību izpildi. Prasību fiksēšanu var integrēt ražojuma izstrādes procesā;

12)

“droša integrācija” ir Direktīvas (ES) 2016/797 III pielikumā norādītās drošības pamatprasības izpilde tad, kad daļas tiek apvienotas vienā veselumā, kā riteklis vai apakšsistēma, kā arī starp ritekli un tīklu, attiecībā uz tehnisko savietojamību;

13)

“ritekļa tipa variants” ir konfigurācijas iespēja ritekļa tipam, kas noteikta tad, kad tiek piešķirta pirmā ritekļa tipa atļauja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 24. panta 1. punktu, vai esoša ritekļa tipa izmaiņas tā dzīves ciklā, kuru dēļ vajadzīga jauna ritekļa tipa atļauja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 24. panta 1. punktu un 21. panta 12. punktu;

14)

“ritekļa tipa versija” ir ritekļa tipa vai tipa varianta konfigurācijas iespēja vai esoša ritekļa tipa vai tipa varianta izmaiņas tā dzīves ciklā, kas radušās, lai atspoguļotu galveno konstrukcijas raksturlielumu izmaiņas, kuru dēļ nav vajadzīga jauna ritekļa tipa atļauja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 24. panta 1. punktu un 21. panta 12. punktu;

15)

“atļauja ritekli laist tirgū” ir lēmums, ko atļaujas piešķīrēja struktūra pieņem, balstoties uz pamatotu pārliecību, ka pieteikuma iesniedzējs un ritekļa projektēšanā, ražošanā, verifikācijā un validācijā iesaistītie subjekti ir izpildījuši attiecīgās saistības un pienākumus nolūkā nodrošināt atbilstību piemērojamajos tiesību aktos ietvertajām pamatprasībām vai nodrošināt atbilstību atļauju jau saņēmušam tipam, un tādējādi dod iespēju ritekli laist tirgū un droši izmantot izmantošanas telpā saskaņā ar izmantošanas nosacījumiem un attiecīgā gadījumā citiem ierobežojumiem, kas norādīti ritekļa atļaujā un ritekļa tipa atļaujā;

16)

“ritekļa tipa atļauja” ir lēmums, ko atļaujas piešķīrēja struktūra pieņem, balstoties uz pamatotu pārliecību, ka pieteikuma iesniedzējs un ritekļa projektēšanā, ražošanā, verifikācijā un validācijā iesaistītie subjekti ir izpildījuši attiecīgās saistības un pienākumus nolūkā nodrošināt atbilstību piemērojamajos tiesību aktos ietvertajām pamatprasībām, un tādējādi dod iespēju saskaņā ar šo projektu ražotu ritekli laist tirgū un droši izmantot ritekļa tipa izmantošanas telpā saskaņā ar ritekļa izmantošanas nosacījumiem un attiecīgā gadījumā citiem ierobežojumiem, kas norādīti ritekļa tipa atļaujā un piemērojami visiem ritekļiem, kam piešķirta atļauja, kas pamatojas uz atbilstību šim tipam;

17)

“attiecīgais datums” ir 2019. gada 16. jūnijs; tomēr attiecībā uz dalībvalstīm, kuras saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 57. panta 2. punktu paziņojušas Aģentūrai un Komisijai, ka ir pagarinājušas minētās direktīvas transponēšanas periodu, attiecīgais datums ir 2020. gada 16. jūnijs.

3. pants

Pieteikuma iesniedzēja pienākumi

Pieteikuma iesniedzējs pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū iesniedz saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

Pieteikuma iesniedzēja pienākums ir nodrošināt, ka attiecīgās piemērojamajos tiesību aktos ietvertās prasības ir apzinātas un izpildītas, kad tas iesniedz pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū.

4. pants

Atļaujas piešķīrējas struktūras pienākumi

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra piešķir ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū (“atļaujas”) saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21., 24. un 25. pantu un šīs regulas noteikumiem.

2.   Lai piešķirtu atļauju vai atteiktu tās piešķiršanu, atļaujas piešķīrēja struktūra:

a)

koordinē uzdevumu uzticēšanu attiecīgajām personām un šo personu savstarpējās koordinācijas mehānismu izveidi;

b)

izvērtē pieteikuma dokumentāciju nolūkā pienācīgi pārliecināties, ka ritekļa tips un/vai riteklis atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem;

c)

apkopo visus apliecinošos dokumentus, visas attiecīgās izvērtēšanas rezultātus un dokumentēto pamatojumu lēmumam piešķirt atļauju vai atteikt tās piešķiršanu saskaņā ar šo regulu.

3.   Ja Aģentūra ir atļaujas piešķīrēja struktūra, tā koordinē par izmantošanas telpu atbildīgo VDI darbību, kas saistīta ar ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū.

4.   Atļaujas piešķīrēja struktūra pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma nodrošina priekšiesaisti.

5.   Atļaujas piešķīrēja struktūra uzdevumus izpilda atklāti, nediskriminējoši un pārredzami, rīkojas profesionāli, objektīvi un samērīgi un sniedz visu lēmumu dokumentētu pamatojumu.

6.   Atļaujas piešķīrēja struktūra izveido iekšēju kārtību vai procedūras, ar ko pārvalda, kā tiek piešķirta ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū. Minētajā kārtībā vai procedūrās ņem vērā Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 14. punktā minētos nolīgumus un attiecīgā gadījumā Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 15. punktā minētos daudzpusējos nolīgumus.

7.   Ja pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 5. panta 2. punktu norāda, ka ir ietekmēts tipa atļaujas derīgums, atļaujas piešķīrēja struktūra attiecīgi atjaunina EARTR.

8.   Ja pieteikuma iesniedzējs pieteikumā norāda, ka ritekļa(-u) vai ritekļa tipa paredzētā izmantošanas telpa aptver stacijas kaimiņu dalībvalstīs, kurās ir līdzīgi tīkla parametri, tad gadījumā, ja šīs stacijas atrodas robežas tuvumā, atļaujas piešķīrēja struktūra:

a)

pirms tā piešķir ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, no kaimiņu dalībvalstu VDI saņem apstiprinājumu, ka ir izpildīti attiecīgie paziņotie valsts noteikumi un pienākumi, kas saistīti ar attiecīgajiem pārrobežu nolīgumiem; un

b)

piešķirtajā atļaujā precizē, ka ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū, nepaplašinot izmantošanas telpu, ir derīga arī braucieniem uz šādām stacijām.

5. pants

Ritekļa tipa atļaujas turētāja pienākumi

1.   Ritekļa tipa atļaujas turētājs atbild par ritekļa tipa konfigurācijas pārvaldību un pievienoto dokumentāciju saskaņā ar 46. pantu pieņemtā lēmuma vajadzībām.

2.   Neskarot 53. un 54. pantu, ritekļa tipa atļaujas turētājs, īstenojot ritekļa tipa konfigurācijas pārvaldību, informē atļaujas piešķīrēju struktūru, kas piešķīrusi ritekļa tipa atļauju, par visām Savienības tiesību aktu izmaiņām, kuras ietekmē tipa atļaujas derīgumu.

6. pants

Infrastruktūras pārvaldītāja pienākumi

1.   Izmantošanas telpā infrastruktūras pārvaldītāja pienākumi, kas saistīti ar ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, pamatojoties uz informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs paziņojis saskaņā ar 18. pantu, nepārsniedz šādu aspektu apzināšanu un nodrošināšanu:

a)

ekspluatācijas nosacījumi, kas piemērojami ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā;

b)

nepieciešamie pasākumi, kas infrastruktūrā jāveic, lai gādātu par drošu un uzticamu ekspluatāciju, kad tiek veiktas praktiskas pārbaudes tīklā;

c)

nepieciešamie pasākumi, kas infrastruktūras iekārtās jāveic, lai izpildītu praktiskas pārbaudes tīklā.

2.   Attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji izmantošanas telpā:

a)

sniedz pieteikuma iesniedzējam atbalstu, kas attiecas uz nosacījumiem ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā;

b)

nediskriminējoši sniedz informāciju par infrastruktūru ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā;

c)

pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja paziņoto informāciju, apzina un nodrošina nosacījumus un pasākumus, kas attiecas uz ritekļa izmantošanu praktiskām pārbaudēm tīklā Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 3. un 5. punktā noteiktajā termiņā;

d)

vienojoties ar pieteikuma iesniedzēju, piedalās priekšiesaistē.

7. pants

Par izmantošanas telpu atbildīgo VDI pienākumi

1.   Ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū piešķiršanas vajadzībām par izmantošanas telpu atbildīgās VDI atbild par:

a)

savu daļu saskaņā ar 40. pantu veiktajā izvērtēšanā;

b)

izvērtēšanas dokumentācijas iesniegšanu atļaujas piešķīrējai struktūrai saskaņā ar 40. panta 6. punktu.

2.   Par izmantošanas telpu atbildīgās VDI, uzņemoties pienākumus, uzdevumus izpilda atklāti, nediskriminējoši un pārredzami, rīkojas profesionāli, objektīvi un samērīgi un sniedz izdarīto secinājumu dokumentētu pamatojumu.

3.   Attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma nodrošina priekšiesaisti.

4.   Par izmantošanas telpu atbildīgās VDI ar Aģentūru un visām citām VDI dalās ar visu informāciju, kas izriet no gūtās pieredzes, kura saistīta ar tehniskiem un ekspluatācijas jautājumiem, kas var būt svarīgi, piešķirot ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, piemēram, ar šādu informāciju:

a)

informācija, kas saņemta saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 4. panta 5. punkta b) apakšpunktu;

b)

neatbilstība pamatprasībām, kuras dēļ atļauja var tikt grozīta vai atsaukta saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 26. pantu;

c)

SITS trūkumi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 6. pantu.

5.   Par izmantošanas telpu atbildīgās VDI izveido iekšēju kārtību vai procedūras, ar ko pārvalda, kā tiek piešķirta ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū. Minētajā kārtībā vai procedūrās ņem vērā Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 14. punktā minētos nolīgumus un attiecīgā gadījumā Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 15. punktā minētos daudzpusējos nolīgumus.

6.   Par izmantošanas telpu atbildīgās VDI izveido, publicē un pastāvīgi atjaunina vadlīnijas, kurās izklāstīta to valodas politika, saziņas noteikumi un pagaidu atļaujas piešķiršanas process, kad tas vajadzīgs saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu, un bez maksas tās dara publiski pieejamas.

8. pants

Aģentūras pienākumi

1.   Aģentūra visās Savienības oficiālajās valodās izveido, publicē un pastāvīgi atjaunina vadlīnijas, kurās izklāstītas un izskaidrotas šajā regulā noteiktās prasības, un bez maksas tās dara publiski pieejamas. Vadlīnijās ietver arī paraugveidnes, ko atļaujas piešķīrēja struktūra un par izmantošanas telpu atbildīgās VDI var izmantot informācijas apmaiņai un reģistrācijai, un pieteikuma paraugveidnes, ko var izmantot pieteikuma iesniedzējs.

2.   Aģentūra izstrādā protokolu un procedūru 7. panta 4. punktā minētās informācijas reģistrācijai un apmaiņai. Citas iesaistītās vai ieinteresētās personas var piekļūt attiecīgajai informācijai ar nosacījumu, ka ir aizsargāta informācijas konfidencialitāte.

9. pants

Atļauju saņēmuša ritekļa izmantošana

Pēc Direktīvas (ES) 2016/797 23. pantā minēto pārbaužu veikšanas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai infrastruktūras pārvaldītājs drīkst izmantot ritekli izmantošanas telpā saskaņā ar ritekļa izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem, kas norādīti ritekļa tipa atļaujā un/vai atļaujā ritekli laist tirgū.

10. pants

Valoda

1.   Ja ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū piešķir saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 5.–7. punkta noteikumiem, pieteikuma iesniedzējs:

a)

pieteikumu un pieteikumam pievienoto dokumentāciju iesniedz vienā no Savienības oficiālajām valodām;

b)

pēc pieprasījuma nodrošina pieteikumam pievienotās dokumentācijas daļu tulkojumu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 IV pielikuma 2.6. punktu. Šādā gadījumā izmantojamo valodu nosaka VDI un norāda 7. panta 6. punktā minētajās vadlīnijās.

2.   Visus Aģentūras pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū piešķiršanu, tostarp lēmuma dokumentētu pamatojumu un, attiecīgā gadījumā, piešķirto ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, nodrošina 1. punkta a) apakšpunktā minētajā valodā.

11. pants

Ritekļa atļaujas piešķiršanas process tramvajvilcieniem vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā

1.   Lai ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū piešķirtu tramvajvilciena riteklim, ko paredzēts ekspluatēt Savienības dzelzceļa sistēmā, neskarot Direktīvas (ES) 2016/797 1. pantu, un ja nav savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (“SITS”), kura piemērojama attiecīgajam tramvajvilciena riteklim vai tramvajvilciena ritekļa tipam, kā aprakstīts Direktīvas (ES) 2016/797 1. panta 5. punkta b) apakšpunktā, dalībvalstis var izmantot procedūru, kas attiecīgās valsts tiesiskajā regulējumā noteikta attiecībā uz tramvajvilciena ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju tramvajvilciena ritekli laist tirgū. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs izmanto attiecīgās dalībvalsts tiesiskajā regulējumā ietverto procedūru, kas attiecas uz tramvajvilciena ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju laist tirgū tramvajvilciena ritekli.

2.   Ja ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū tiek piešķirta tramvajvilciena riteklim, ko paredzēts ekspluatēt Savienības dzelzceļa sistēmā pārrobežu pārvadājumiem, un ja nav SITS, kura piemērojama attiecīgajam tramvajvilciena ritekļa tipam, pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu iesaistīto dalībvalstu izraudzītajām atļaujas piešķīrējām struktūrām, kuras sadarbojas nolūkā piešķirt tramvajvilciena ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju tramvajvilciena ritekli laist tirgū.

3.   Citos gadījumos Direktīvas (ES) 2016/797 darbības jomā esoša tramvajvilciena ritekļa un tramvajvilciena ritekļa tipa atļauju piešķir saskaņā ar šajā regulā noteikto procedūru.

12. pants

Pārrobežu nolīgumi

1.   VDI savā tīmekļa vietnē publisko procedūru, kas jāīsteno attiecībā uz pārrobežu nolīgumiem par to, lai atļauja aptvertu stacijas kaimiņu dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 8. punktu, jo īpaši:

a)

visus izmantojamos spēkā esošos VDI savstarpējos pārrobežu nolīgumus;

b)

procedūru, kas jāīsteno, ja šādu pārrobežu nolīgumu nav.

2.   VDI izklāsta procedūru, kas piemērojama attiecībā uz pārrobežu nolīgumu par procesu atļaujas piešķiršanai, lai aptvertu stacijas kaimiņu dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 8. punktu, un sniedz vismaz šādu informāciju:

a)

procedūras posmi;

b)

termiņi;

c)

tehniskā un ģeogrāfiskā darbības joma;

d)

iesaistīto personu loma un uzdevumi; un

e)

praktiskā kārtība, kādā notiek apspriešanās ar attiecīgajām personām.

2. NODAĻA

PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA

13. pants

Prasību fiksēšana

1.   Saskaņā ar vispārējo mērķi pārvaldīt identificētos riskus un samazināt tos līdz pieņemamam līmenim pieteikuma iesniedzējs pirms pieteikuma iesniegšanas īsteno prasību fiksēšanas procesu, kas nodrošina, ka visas vajadzīgās prasības, kuras attiecas uz ritekļa projektu tā dzīves ciklā, ir:

a)

pienācīgi apzinātas;

b)

iedalītas pa funkcijām vai apakšsistēmām vai izpildītas ar izmantošanas nosacījumu vai citu ierobežojumu palīdzību; un

c)

īstenotas un validētas.

2.   Pieteikuma iesniedzējs jo īpaši fiksē šādas prasības:

a)

apakšsistēmām noteiktās pamatprasības, kas minētas Direktīvas (ES) 2016/797 3. pantā un izklāstītas tās III pielikumā;

b)

apakšsistēmu tehniskā savietojamība riteklī;

c)

apakšsistēmu droša integrācija riteklī; un

d)

ritekļa tehniskā savietojamība ar tīklu izmantošanas telpā.

3.   Pieteikuma iesniedzējs Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 402/2013 (5) I pielikumā izklāstīto riska pārvaldības procesu izmanto kā metodi prasību fiksēšanai attiecībā uz ritekļu un apakšsistēmu drošības pamatprasībām, kā arī drošu integrāciju starp apakšsistēmām aspektos, kas nav izskatīti SITS un valstu noteikumos.

14. pants

Attiecīgās atļaujas noteikšana

1.   Pieteikuma iesniedzējs nosaka un izvēlas attiecīgo atļauju no šādām iespējām:

a)

pirmā atļauja: ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū, ko atļaujas piešķīrēja struktūra piešķir jaunam ritekļa tipam, ietverot tā variantus un/vai versijas, ja ir, un attiecīgā gadījumā pirmajam šā tipa riteklim saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 1. punktu;

b)

atjaunināta ritekļa tipa atļauja: ritekļa tipa atļaujas atjaunināšana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 24. panta 3. punktu, ja nav vajadzīgas ritekļa tipa projekta izmaiņas;

c)

izmantošanas telpas paplašināšana: ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū, ko attiecīgā atļaujas piešķīrēja struktūra atļauju jau saņēmušam ritekļa tipam un/vai riteklim piešķir nolūkā paplašināt izmantošanas telpu bez projekta izmaiņām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 13. punktu;

d)

jauna atļauja: ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū, ko atļaujas piešķīrēja struktūra piešķir pēc atļauju jau saņēmuša ritekļa un/vai ritekļa tipa izmaiņām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punktu un 24. panta 3. punktu;

e)

atļauja, kas pamatojas uz atbilstību tipam: atļauja laist tirgū ritekli vai ritekļu sēriju, kas atbilst atļauju jau saņēmušam un derīgam ritekļa tipam, pamatojoties uz deklarāciju par atbilstību minētajam tipam, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 25. panta 1. punktu. Attiecīgā gadījumā skaidri norāda ritekļa tipa versiju un/vai ritekļa tipa variantu, kuram riteklis vai ritekļu sērija atbilst.

2.   Tādu ritekļa tipa atļauju gadījumā, kas minētas c) un d) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzējs, ja tas ir esošās ritekļa tipa atļaujas turētājs, izlemj, vai atļaujas piešķiršanas rezultātā tiks izveidots:

a)

jauns ritekļa tips; vai

b)

jauns ritekļa tipa variants esošajam tipam, kas ir tā pamatā.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav esošās ritekļa tipa atļaujas turētājs, tiek izveidots jauns tips saskaņā ar 15. panta 4. punktu.

3.   Pieteikuma iesniedzējs var apvienot:

a)

jaunas atļaujas pieprasījumu un pieprasījumu piešķirt atļauju paplašināt izmantošanas telpu; vai

b)

pirmās atļaujas pieprasījumu un pieprasījumu piešķirt atļauju, kas pamatojas uz atbilstību tipam.

Uz apvienoto pieteikumu attiecas 34. panta 1. un 2. punktā noteiktie termiņi. Attiecīgā gadījumā atļaujas piešķīrēja struktūra tā rezultātā var pieņemt vairākus lēmumus par atļaujām.

15. pants

Atļauju jau saņēmuša ritekļa tipa izmaiņas

1.   Visas atļauju saņēmuša ritekļa tipa izmaiņas analizē un klasificē kā vienas no turpmāk norādītajām izmaiņām, un saistībā ar tām atļauja vajadzīga tā, kā noteikts turpmāk:

a)

izmaiņas, kuras nerada novirzi no tehniskās dokumentācijas, kas pievienota apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijām. Šādā gadījumā atbilstības izvērtēšanas struktūrai nav jāveic verifikācija un sākotnējās apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijas un ritekļa tipa atļauja joprojām ir derīgas un netiek mainītas;

b)

izmaiņas, kuras rada novirzi no tehniskās dokumentācijas, kas pievienota apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijām, un kuru dēļ var būt vajadzīgas jaunas pārbaudes un tādējādi ir jāveic verifikācija saskaņā ar piemērojamajiem atbilstības izvērtēšanas moduļiem, bet kuras nekādi neietekmē ritekļa tipa galvenos konstrukcijas raksturlielumus un kuru dēļ saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punktā noteiktajiem kritērijiem nav vajadzīga jauna atļauja;

c)

ritekļa tipa galveno konstrukcijas raksturlielumu izmaiņas, kuru dēļ saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punktā noteiktajiem kritērijiem nav vajadzīga jauna atļauja;

d)

izmaiņas, kuru dēļ saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punktā noteiktajiem kritērijiem ir vajadzīga jauna atļauja.

2.   Ja uz izmaiņām attiecas 1. punkta b) vai c) apakšpunkts, tehnisko dokumentāciju, kas pievienota apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijām, atjaunina un ritekļa tipa atļaujas turētājs attiecīgo informāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu atļaujas piešķīrējai struktūrai un/vai par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI.

3.   Ja uz izmaiņām attiecas 1. punkta c) apakšpunkts, ritekļa tipa atļaujas turētājs izveido jaunu ritekļa tipa versiju vai jaunu ritekļa tipa varianta versiju un sniedz attiecīgo informāciju atļaujas piešķīrējai struktūrai. Atļaujas piešķīrēja struktūra jauno ritekļa tipa versiju vai jauno ritekļa tipa varianta versiju reģistrē EARTR saskaņā ar 50. pantu.

4.   Ja izmaiņu rīkotājs nav ritekļa tipa atļaujas turētājs un ja esošā ritekļa tipa izmaiņas klasificē saskaņā ar 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktu, piemēro šādus noteikumus:

a)

izveido jaunu ritekļa tipu;

b)

izmaiņu rīkotājs kļūst par pieteikuma iesniedzēju; un

c)

jauna ritekļa tipa atļaujas pieteikums var pamatoties uz esošo ritekļa tipu, un pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā norādīto atļauju.

16. pants

Atļauju jau saņēmuša ritekļa izmaiņas

1.   Ja atļauju jau saņēmušam riteklim veiktas izmaiņas, kas saistītas ar aizstāšanu apkopes gaitā un aprobežojas tikai ar komponentu nomaiņu ar citiem komponentiem, kuriem ir identiskas funkcijas un veiktspēja, ritekļa preventīvās vai korektīvās apkopes gaitā, nav vajadzīga atļauja ritekli laist tirgū.

2.   Visas citas ritekļa izmaiņas analizē un klasificē saskaņā ar 15. panta 1. punktu.

3.   Ja uz izmaiņām attiecas 15. panta 1. punkta d) apakšpunkts, izmaiņu rīkotājs pieprasa jaunu atļauju ritekli laist tirgū saskaņā ar 14. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

4.   Ja izmaiņu rīkotājs nav ritekļa tipa atļaujas turētājs un pārvalda atļauju jau saņēmušam riteklim izmaiņas, kas klasificētas saskaņā ar 15. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, tad tas:

a)

izvērtē novirzes no tehniskās dokumentācijas, kas pievienota apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijām;

b)

konstatē, ka nav izpildīts neviens no Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punktā noteiktajiem kritērijiem;

c)

atjaunina tehnisko dokumentāciju, kas pievienota apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijām;

d)

par izmaiņām paziņo atļaujas piešķīrējai struktūrai.

Tas var attiekties uz vienu ritekli vai vairākiem identiskiem ritekļiem.

Atļaujas piešķīrēja struktūra četru mēnešu laikā var pieņemt pamatotu lēmumu, kurā nepareizas klasifikācijas vai nepietiekami pamatotas informācijas gadījumā prasa iesniegt atļaujas pieteikumu.

5.   Uz visām ritekļa izmaiņām attiecas konfigurācijas pārvaldība, par ko atbild ritekļa turētājs vai struktūrvienība, kurai tas uzticējis šo uzdevumu.

17. pants

Noteikumu apzināšana, tostarp SITS nepiemērošana

1.   Pieteikuma iesniedzējs, pamatojoties uz atļaujas veidu, ko tas izvēlējies no 14. pantā minētajām iespējām, un 13. pantā noteikto prasību fiksēšanu, apzina visus piemērojamos noteikumus, jo īpaši SITS un valsts noteikumus.

Pieteikuma iesniedzējs arī apskata un ņem vērā Aģentūras tīmekļa vietnē publicēto SITS trūkumu sarakstu.

Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs apzina, kādi Aģentūras izdoti pieņemamie atbilstības nodrošināšanas līdzekļi kopā ar SITS izmantojami ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū piešķiršanas procesā, kad tiek noteikta atbilstība SITS.

2.   Pieteikuma iesniedzējs apzina visus gadījumus, kad SITS nav jāpiemēro, un iesniedz pieteikumu attiecīgajām dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. panta noteikumiem. Ja SITS nepiemērošana attiecas uz ritekļiem, kuru izmantošanas telpa aptver vairākas dalībvalstis, atļaujas piešķīrējai struktūrai un attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI ar pieteikuma iesniedzēju jāsaskaņo alternatīvi pasākumi, kas veicami projekta galīgās savstarpējās izmantojamības veicināšanai.

3.   Ja jaunā SITS versijā paredzēti pārejas pasākumi, pieteikuma iesniedzējs pārejas laikā jau drīkst izvēlēties prasības no minētās SITS jaunās versijas, ja šajā jaunajā versijā tas ir nepārprotami atļauts.

4.   Ja saskaņā ar 3. punktu izvēlas prasības no jaunākas SITS versijas, piemēro šādus noteikumus:

a)

pieteikuma iesniedzējs piemērojamās prasības drīkst izvēlēties no dažādām SITS versijām un:

i)

pamato un dokumentē tādu piemērojamo prasību kopumu savstarpējo konsekvenci, kuras izvēlējies no dažādām SITS versijām;

ii)

atļaujas pieteikumā saskaņā ar I pielikumu norāda, ka daļu prasību izvēlējies no dažādām SITS versijām;

iii)

ja ir izstrādāta priekšiesaistes bāze, pieteikuma iesniedzējs attiecīgā gadījumā prasa atļaujas piešķīrējai struktūrai grozīt vai atjaunināt minēto priekšiesaistes bāzi attiecīgajai SITS saskaņā ar 24. panta 4. punkta noteikumiem;

b)

kad atļaujas piešķīrēja struktūra izvērtē pieteikumu, tā pārbauda pieteikuma iesniedzēja ierosināto SITS prasību pilnīgumu;

c)

pieteikuma iesniedzējam attiecībā uz minētajām prasībām nav jāiesniedz pieprasījums par SITS nepiemērošanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. pantu.

5.   Ja tā paredzēts dalībvalsts tiesību aktos, pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties prasības no dažādiem valsts noteikumiem tāpat, kā 3. punktā noteikts attiecībā uz SITS.

6.   Kamēr nav pieņemtas attiecīgās SITS, pieteikuma iesniedzējs un paziņotā struktūra vai paziņotās struktūras Direktīvas (ES) 2016/797 6. panta 3. punktā minētos pieņemamos atbilstības nodrošināšanas līdzekļus var izmantot EK atbilstības verifikācijas kontekstā.

7.   Pieteikuma iesniedzējs un izraudzītā struktūra vai izraudzītās struktūras Direktīvas (ES) 2016/797 13. panta 2. punktā minētos pieņemamos valsts atbilstības nodrošināšanas līdzekļus var izmantot nolūkā pierādīt atbilstību valsts noteikumiem.

18. pants

Ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā vajadzīgo pasākumu apzināšana un noteikšana

Pieteikuma iesniedzējs, pamatojoties uz valsts noteikumiem par praktiskām pārbaudēm, apzina un nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā.

19. pants

Pagaidu atļauja ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā

1.   Pagaidu atļauju ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā VDI var izdot tikai tad, ja tas prasīts un noteikts attiecīgās dalībvalsts tiesiskajā regulējumā.

2.   Pieteikumu nolūkā saņemt pagaidu atļauju ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā VDI izvērtē saskaņā ar attiecīgo valsts tiesisko regulējumu.

20. pants

Paredzēto ritekļa izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu apzināšana

Pieteikuma iesniedzējs apzina paredzētos ritekļa izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus, kas saistīti ar ritekļa tipu.

21. pants

Atbilstības izvērtēšanas apzināšana

Pieteikuma iesniedzējs apzina vajadzīgo atbilstības izvērtēšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 IV pielikuma noteikumiem.

3. NODAĻA

PRIEKŠIESAISTE

22. pants

Priekšiesaiste

1.   Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI izskata priekšiesaistes pieteikumu, lai izstrādātu priekšiesaistes bāzi, pirms tiek iesniegts pieteikums nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū. Pieteikuma iesniedzējs oficiāli iesniedz priekšiesaistes pieteikumu, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”, un tam pievieno dokumentāciju, kurā ietverta vismaz 23. pantā prasītā informācija.

2.   Laika posms no 24. panta 2. punktā minētā atzinuma pieņemšanas līdz brīdim, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, nepārsniedz 84 mēnešus.

3.   Pieteikuma iesniedzēja lēmums par atļaujas piešķīrējas struktūras izvēli priekšiesaistes vajadzībām ir saistošs, kamēr nav izpildījies viens no šiem nosacījumiem:

a)

pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis attiecīgo pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū;

b)

ir beidzies 2. punktā noteiktais laika posms no 24. panta 2. punktā minētā atzinuma pieņemšanas līdz brīdim, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū; vai

c)

pieteikuma iesniedzējs ir lūdzis beigt priekšiesaisti.

4.   Ja priekšiesaistes laikā pieteikuma iesniedzējs vēlas mainīt atļaujas piešķīrēju struktūru, tas lūdz beigt esošo priekšiesaisti. Pēc tam pieteikuma iesniedzējs var nosūtīt jaunu priekšiesaistes pieteikumu citai atļaujas piešķīrējai struktūrai.

5.   Pieteikuma iesniedzējs jebkurā brīdī priekšiesaistes procesa laikā var iesniegt atļaujas pieteikumu, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”. Šādā gadījumā priekšiesaistes posms beidzas.

6.   Priekšiesaistes gadījumā izmanto 41. pantā noteiktos punktus, kas saistīti ar problēmu apzināšanu un klasifikāciju, nolūkā nodrošināt izsekojamību problēmām, ko atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgā gadījumā attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI risina ar pieteikuma iesniedzēju.

23. pants

Priekšiesaistes dokumentācija

Priekšiesaistes dokumentācijā, kas pievienota priekšiesaistes pieteikumam, ietverta šāda informācija:

a)

tā ritekļa tipa un/vai ritekļa apraksts, kam tiks prasīta atļauja, attiecīgā gadījumā ietverot paredzētos variantus un/vai versijas, un tā izstrādei vajadzīgo uzdevumu un darbību apraksts;

b)

atļaujas piešķīrēja struktūra un 14. pantā norādītais atļaujas veids vai veidi, ko pieteikuma iesniedzējs izvēlējies;

c)

detalizēts paredzētās izmantošanas telpas apraksts;

d)

detalizēts apraksts par paredzamajiem ritekļa izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem, kas apzināti saskaņā ar 20. pantu;

e)

pieteikuma iesniedzēja plāns par savu daļu ritekļa atļaujas piešķiršanas procesā, attiecīgā gadījumā ietverot plānu, kas aptver praktiskās pārbaudes tīklā;

f)

prasību fiksēšanas procesa metodes saskaņā ar 13. pantu;

g)

to noteikumu un prasību saraksts, ko pieteikuma iesniedzējs apzinājis kā piemērojamas saskaņā ar 17.–18. pantu;

h)

saskaņā ar 21. pantu apzinātās atbilstības izvērtēšanas uzskaitījums, attiecīgā gadījumā ietverot piemērojamos moduļus un starpposma verifikācijas apliecinājumu (“SVA”) izmantošanu;

i)

ritekļa izmantošanai praktiskām pārbaudēm tīklā paredzēto praktisko pasākumu apraksts, attiecīgā gadījumā;

j)

tās dokumentācijas satura uzskaitījums, ko pieteikuma iesniedzējs paredzējis iesniegt atļaujas piešķīrējai struktūrai un attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū;

k)

ieteikums par to, kura valoda izmantojama ritekļa atļaujas piešķiršanas procesā saskaņā ar 10. pantu;

l)

pieteikuma iesniedzēja organizācijas apraksts par savu daļu ritekļa atļaujas piešķiršanas procesā, tostarp – bet ne tikai – pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija, informācija par kontaktpersonām, pieprasījumi par koordināciju un sanāksmēm ar atļaujas piešķīrēju struktūru un attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI.

24. pants

Priekšiesaistes bāze

1.   Viena mēneša laikā pēc priekšiesaistes pieteikuma saņemšanas dienas atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI paziņo pieteikuma iesniedzējam, ka priekšiesaistes dokumentācija ir pilnīga, vai lūdz attiecīgu papildinformāciju un nosaka samērīgu termiņu tās sniegšanai.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējam paziņots, ka tā dokumentācija ir pilnīga, atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”, ne vēlāk kā divus mēnešus pēc apliecinājuma, ka dokumentācija ir pilnīga, sniedz atzinumu par pieteikuma iesniedzēja priekšiesaistes pieteikumā ierosināto pieeju. Minētais atzinums veido priekšiesaistes bāzi, tostarp tajā noteikta SITS versija un valsts noteikumi, kas jāpiemēro turpmākam atļaujas pieteikumam, neskarot 4. punktu.

3.   Priekšiesaistes bāzē norāda, kuru valodu izmanto saskaņā ar 10. pantu.

4.   Ja notiek izmaiņas, kas ietekmē priekšiesaistes dokumentāciju un attiecas uz priekšiesaistes bāzi, pieteikuma iesniedzējs nosūta grozītu un atjauninātu priekšiesaistes pieteikumu, kas attiecas tikai uz izmaiņām un saskarnēm ar nemainītajām daļām. Tas var notikt šādās situācijās:

a)

projekta vai izvērtēšanas metodes izmaiņas, kas izriet no nozīmīgām drošības problēmām;

b)

tiesību aktu prasību izmaiņas, kuru rezultātā priekšiesaistes bāze kļūst nederīga; vai

c)

visas izmaiņas, ko pieteikuma iesniedzējs ieviesis brīvprātīgi.

5.   Atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgā gadījumā attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI viena mēneša laikā pārskata grozīto un atjaunināto priekšiesaistes pieteikumu, sniedz atzinumu par to un ietver šo atzinumu grozītā un atjauninātā priekšiesaistes bāzē.

4. NODAĻA

ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒŠANA

25. pants

Atbilstības izvērtēšana

Katra atbilstības izvērtēšanas struktūra atbild par dokumentu apkopošanu un visu vajadzīgo ziņojumu sagatavošanu saistībā ar atbilstības izvērtēšanu, ko tā veikusi saskaņā ar 26. pantu.

26. pants

Verificēšana un pierādījumu gūšana

1.   Pieteikuma iesniedzējs atkarībā no atļaujas veida veic pārbaudes, kas vajadzīgas, lai gūtu I pielikumā minētos pierādījumus.

2.   Atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI nenosaka prasības saistībā ar to, kādi pierādījumi iekļaujami tehniskajā dokumentācijā, kas pievienota apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijām, bet pamatotu šaubu gadījumā tās var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam veikt papildu verifikāciju.

27. pants

Neatbilstību novēršana

1.   Neatbilstības SITS un/vai valsts noteikumu prasībām novērš pieteikuma iesniedzējs, ja vien saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. pantu nav atļauta SITS nepiemērošana. To var pēc analoģijas piemērot valsts noteikumiem, ja tā atļauts attiecīgās dalībvalsts tiesiskajā regulējumā.

2.   Lai novērstu situāciju, kad pastāv neatbilstība, pieteikuma iesniedzējs alternatīvi var izmantot vienu vai vairākas no šīm iespējām:

a)

mainīt projektu; šādā gadījumā procesu atsāk no 13. pantā noteiktās prasību fiksēšanas tikai attiecībā uz mainītajiem elementiem un tiem elementiem, ko ietekmē izmaiņas;

b)

noteikt ritekļa izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus saskaņā ar 20. pantu; šādā gadījumā ritekļa izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus nosaka pieteikuma iesniedzējs un pārbauda attiecīgā atbilstības izvērtēšanas struktūra.

3.   Pieteikuma iesniedzēja ierosinājumi par ritekļa izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem saskaņā ar 20. pantu, kas noteikti neatbilstības novēršanai, pamatojas uz nepieciešamo atbilstības izvērtēšanu saskaņā ar 25. pantu.

5. NODAĻA

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

28. pants

Pierādījumu gūšana pieteikuma vajadzībām

Pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, gūst pierādījumus pieteikuma vajadzībām, tālab:

a)

apkopojot ritekli veidojošo apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijas un tehniskajā dokumentācijā, kas pievienota EK deklarācijām, sniedzot pierādījumus par secinājumiem, kuri gūti atbilstības izvērtēšanā pēc tam, kad veikta apzināšana saskaņā ar 21. pantu;

b)

nodrošinot, ka uz saskarnēm starp apakšsistēmām, kas nav noteiktas SITS un/vai valsts noteikumos, attiecas 13. pantā minētā prasību fiksēšana un tās atbilst Direktīvas (ES) 2016/797 3. panta 1. punktā noteiktajām pamatprasībām.

29. pants

Pieteikumam pievienotās dokumentācijas apkopošana

1.   Pieteikuma iesniedzējs sagatavo un strukturēti apkopo pieteikumam pievienotās dokumentācijas saturu, kas vajadzīgs saskaņā ar I pielikumu.

2.   Attiecībā uz 14. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā minēto atļauju pieteikuma iesniedzējs pārbauda esošās ritekļa tipa atļaujas derīgumu.

3.   Attiecībā uz 14. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minēto atļauju pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas atļaujas piešķīrējai struktūrai vajadzīgi lēmuma pieņemšanai, tostarp visus dokumentus, kas ietverti iepriekšējās atļaujas dokumentācijā, ja tie ir pieejami.

30. pants

Pieteikuma saturs un pilnīgums

1.   Lai atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgā gadījumā attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI pieteikumu uzskatītu par pilnīgu, tajā jābūt ietvertai I pielikumā noteiktajai informācijai.

2.   Uz 14. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto atļauju paplašināt izmantošanas telpu attiecas šādi punkti:

a)

dokumenti, ar kuriem pieteikuma iesniedzējam jāpapildina sākotnējā pilnā dokumentācija, kas pievienota saskaņā ar 46. pantu pieņemtajam lēmumam, aptver tikai aspektus, kas skar attiecīgos valsts noteikumus un ritekļa un tīkla tehnisko savietojamību paplašinātajā izmantošanas telpā;

b)

ja sākotnējā ritekļa tipa atļauja ietvēra SITS nepiemērošanu, pieteikuma iesniedzējs sākotnējo pilno dokumentāciju, kas pievienota saskaņā ar 46. pantu pieņemtajam lēmumam, papildina ar attiecīgajiem lēmumiem par SITS nepiemērošanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. pantu, kuri attiecas uz paplašināto izmantošanas telpu;

c)

ja ritekļiem un/vai ritekļu tipiem piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK vai agrāk, informācijā, ar ko pieteikuma iesniedzējs papildina sākotnējo dokumentāciju attiecībā uz a) apakšpunktā norādītajiem aspektiem, ietver arī piemērojamos valsts noteikumus.

31. pants

Atļaujas pieteikuma iesniegšana, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”

1.   Pieteikuma iesniedzējs pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū oficiāli iesniedz, izmantojot Regulas (ES) 2016/796 12. pantā minētās “vienas pieturas aģentūras” vienoto kontaktpunktu, un pieteikumā ietver I pielikumā noteikto informāciju.

2.   Iesniedzot pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, pieteikuma iesniedzējs izvēlas atļaujas piešķīrēju struktūru saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 5. un 8. punktu.

3.   Kad pieteikuma iesniedzējs ir izvēlējies atļaujas piešķīrēju struktūru, šī izvēle ir saistoša, līdz atļaujas piešķīrēja struktūra ir pieņēmusi lēmumu piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū vai noraidīt pieteikumu vai līdz pieteikuma iesniedzējs ir atsaucis pieteikumu.

4.   Pieteikuma iesniedzēja dokumentāciju ar “vienas pieturas aģentūras” starpniecību nodod attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI.

6. NODAĻA

PIETEIKUMA APSTRĀDE

32. pants

Pieteikuma pilnīguma pārbaude

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra pārbauda pieteikuma iesniedzēja pieteikumā norādītās informācijas un iesniegtās dokumentācijas pilnīgumu saskaņā ar 30. pantu.

2.   Attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI:

a)

par savu daļu pārbauda, vai izmantošanas telpa aprakstīta pareizi;

b)

norāda uz problēmām saistībā ar tās dokumentācijas un informācijas pilnīgumu, kas iesniegta piemērojamo valsts noteikumu izvērtēšanai, kā noteikts III pielikumā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētā pilnīguma pārbaude ir verifikācija, ko atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI veic, lai pārliecinātos, ka:

a)

pieteikuma iesniedzējs pieteikumā nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū ir ietvēris visu prasīto informāciju un dokumentus, kas minēti 30. pantā;

b)

iesniegtā informācija un dokumentācija tiek uzskatīta par būtisku, lai atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI varētu veikt izvērtēšanu saskaņā ar 38.–40. pantu.

33. pants

Pieteikuma apliecinājums

1.   “Vienas pieturas aģentūra” ģenerē pieteikuma iesniedzējam automātisku apliecinājumu par pieteikuma saņemšanu.

2.   Pieteikuma izvērtēšana sākas pieteikuma saņemšanas dienā.

34. pants

Pieteikuma izvērtēšanas termiņš

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas dienas katra par savu daļu izvērtē pieteikuma pilnīgumu, kā norādīts 32. pantā. Atļaujas piešķīrēja struktūra attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir informēts, ka tā dokumentācija ir pilnīga, galīgo lēmumu par to, vai piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, pieņem ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc apliecinājuma, ka dokumentācija ir pilnīga.

3.   Ja saskaņā ar 14. panta 1. punkta e) apakšpunktu tiek prasīta atļauja, kas pamatojas uz atbilstību tipam, atļaujas piešķīrēja struktūra pieņem lēmumu viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas dienas.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir informēts, ka tā dokumentācija nav pilnīga, galīgo lēmumu par to, vai piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, pieņem ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis trūkstošo informāciju, ja vien pieteikumā nav būtisku nepilnību, kuru dēļ pieteikums ir noraidāms.

5.   Pat tad, ja pieteikums ir pilnīgs, kā minēts 2. punktā, atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI izvērtēšanas gaitā var jebkurā laikā pieprasīt papildinformāciju, nosakot samērīgu termiņu tās sniegšanai, bet nepārtraucot izvērtēšanu, ja vien nav piemērojams 6. punkts.

6.   Ja atļaujas piešķīrējai struktūrai vai attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI radušās pamatotas šaubas un pieteikuma iesniedzējam tiek prasīts sniegt papildinformāciju, atļaujas piešķīrēja struktūra var pārtraukt izvērtēšanu un, ar pieteikuma iesniedzēju panākusi pienācīgi reģistrētu vienošanos, pagarināt termiņu, pārsniedzot Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 4. punktā noteikto termiņu. Papildinformācijas sniegšanai noteiktais termiņš ir jāsamēro ar to, cik sarežģīti pieteikuma iesniedzējam ir sniegt prasīto informāciju. Izvērtēšana un termiņš atsākas pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis prasīto informāciju. Ja nav panākta vienošanās ar pieteikuma iesniedzēju, atļaujas piešķīrēja struktūra vai attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI pieņem lēmumu, pamatojoties uz pieejamo informāciju.

35. pants

Saziņa pieteikuma izvērtēšanas gaitā

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra, attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI un pieteikuma iesniedzējs par visām 41. pantā minētajām problēmām sazinās, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”.

2.   Visu ritekļa atļaujas piešķiršanas procesa posmu statusu, saistībā ar pieteikumu pieņemto lēmumu un šā lēmuma dokumentētu pamatojumu pieteikuma iesniedzējam paziņo, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”.

3.   Aģentūras un VDI vadlīnijās norāda kārtību, kādā norisinās to savstarpējā saziņa un saziņa ar pieteikuma iesniedzēju.

36. pants

Ar pieteikuma izvērtēšanu saistītās informācijas pārvaldība

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI pēc vajadzības katra par savu attiecīgo izvērtēšanas daļu “vienas pieturas aģentūrā” reģistrē to ritekļa atļaujas piešķiršanas procesa posmu rezultātus, kuros tās ir iesaistītas, tostarp visus ar pieteikumu saistītos dokumentus, kas attiecas uz:

a)

saņemšanu;

b)

apstrādi;

c)

izvērtēšanu;

d)

pieteikuma izvērtēšanas secinājumiem, kā norādīts 45. pantā;

e)

galīgo lēmumu piešķirt vai nepiešķirt ritekļa tipa atļauju vai atļauju ritekli laist tirgū;

f)

galīgo dokumentāciju attiecībā uz ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū saskaņā ar 47. pantu.

2.   Galīgo lēmumu piešķirt vai nepiešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū pieteikuma iesniedzējam paziņo, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”.

3.   Attiecībā uz 1. punktā norādītajiem dokumentiem atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI izmanto “vienas pieturas aģentūras” nodrošināto dokumentu kontroles procesu.

4.   Ja VDI tām adresēto pieteikumu apstrādei izmanto informācijas pārvaldības sistēmu, tās visu attiecīgo informāciju pārsūta “vienas pieturas aģentūrai”.

37. pants

Atļaujas piešķīrējas struktūras un attiecīgo par izmantošanas telpu atbildīgo VDI darbības koordinācija pieteikuma izvērtēšanā

1.   Pieteikuma izvērtēšanas vajadzībām attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI plāno, organizē un saskaņo kārtību, kas vajadzīga, lai ņemtu vērā Direktīvas (ES) 2016/797 14. panta 10. punktā minēto valsts noteikumu klasifikāciju un savstarpējo atzīšanu. Saskaņoto pieteikuma izvērtēšanas kārtību paziņo atļaujas piešķīrējai struktūrai un pieteikuma iesniedzējam.

2.   Atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI savstarpēji koordinē darbību nolūkā risināt visas problēmas, tostarp visus gadījumus, kad var būt vajadzīgs grozīt pieteikumu un/vai pieprasīt papildinformāciju, ja papildinformācijas sniegšana ietekmē izvērtēšanas termiņu vai var ietekmēt to darbu, un vienojas par turpmāko rīcību.

3.   Kad atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI pabeidz 2. punktā minēto darbības koordināciju, tās katra par savu daļu pieņem lēmumu nolūkā ar “vienas pieturas aģentūras” starpniecību informēt pieteikuma iesniedzēju par visiem gadījumiem, kad var būt vajadzīgs grozīt pieteikumu un/vai pieprasīt papildinformāciju.

4.   Pirms atļaujas piešķīrēja struktūra pieņem galīgo lēmumu un pirms attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI iesniedz izvērtēšanas dokumentāciju, atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI:

a)

apspriež savas veiktās izvērtēšanas rezultātus; un

b)

vienojas par izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem un/vai izmantošanas telpas izslēgšanu, kas norādāmi ritekļa tipa atļaujā un/vai atļaujā ritekli laist tirgū.

5.   Pamatojoties uz šā panta 4. punktā minēto koordinācijas darbību rezultātiem, atļaujas piešķīrēja struktūra sniedz pieteikuma iesniedzējam dokumentētu sava lēmuma pamatojumu. Šādā nolūkā tā 40. panta 6. punktā minēto izvērtēšanas dokumentāciju, kas saņemta no attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI ņem vērā attiecībā uz ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū piešķiršanu vai atteikumu, tostarp visiem ritekļa izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem un/vai izmantošanas telpas izslēgšanu, kas norādāmi ritekļa tipa atļaujā un/vai atļaujā ritekli laist tirgū.

6.   Atļaujas piešķīrēja struktūra reģistrē koordinācijas darbības un šo informāciju saglabā “vienas pieturas aģentūrā” saskaņā ar 36. pantu.

38. pants

Pieteikuma izvērtēšana

Atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI izvērtē pieteikumu, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka pieteikuma iesniedzējs un pieteikuma iesniedzēju atbalstošās personas ir izpildījušas saistības un pienākumus ritekļa un/vai ritekļa tipa projektēšanas, ražošanas, verifikācijas un validācijas posmos nolūkā nodrošināt atbilstību piemērojamajos tiesību aktos ietvertajām pamatprasībām, tādējādi dodot iespēju ritekli un/vai ritekļa tipu laist tirgū un droši izmantot ritekļa tipa izmantošanas telpā saskaņā ar izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem, kas norādīti pieteikumā.

39. pants

Pieteikuma izvērtēšana, ko veic atļaujas piešķīrēja struktūra

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra izvērtē II pielikumā norādītos aspektus.

2.   Ja ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū paredzēts piešķirt izmantošanas telpai, kas nesniedzas tālāk par vienas dalībvalsts iekšējo tīklu, un ja pieteikuma iesniedzējs lūdzis VDI būt par atļaujas piešķīrēju struktūru saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 8. punktu, atļaujas piešķīrēja struktūra papildus 1. punktā norādītajai izvērtēšanai izvērtē III pielikumā minētos aspektus. Šādā gadījumā atļaujas piešķīrēja struktūra papildus III pielikumā norādītajiem aspektiem pārbauda, vai ir kāda būtiska informācija, kas reģistrēta saskaņā ar 8. panta 2. punktu, un ņem to vērā pieteikuma izvērtēšanas vajadzībām. Visas radušās problēmas reģistrē problēmu žurnālā, kā noteikts 41. pantā.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs prasību fiksēšanai izmantojis nestandarta metodes, atļaujas piešķīrēja struktūra šīs metodes izvērtē, piemērojot II pielikumā noteiktos kritērijus.

4.   Atļaujas piešķīrēja struktūra pārbauda ar prasību fiksēšanai izmantotajām metodēm gūto pierādījumu pilnīgumu, būtiskumu un konsekvenci neatkarīgi no izmantotās metodes. Attiecībā uz jaunu atļauju, kā noteikts 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā, atļaujas piešķīrējas struktūras veiktā izvērtēšana aprobežojas ar ritekļa daļām, kuras ir mainījušās, un to ietekmi uz ritekļa daļām, kuras nav mainījušās. Pārbaudes, ko atļaujas piešķīrēja struktūra veic attiecībā uz atļauju paplašināt izmantošanas telpu, kā noteikts 14. panta 1. punkta c) apakšpunktā, aprobežojas ar piemērojamajiem valsts noteikumiem un ritekļa un tīkla tehnisko savietojamību paplašinātajā izmantošanas telpā. Atļaujas piešķīrēja struktūra neatkārto pārbaudes, kas jau veiktas, piešķirot iepriekšējo atļauju.

5.   Atļaujas piešķīrēja struktūra sagatavo izvērtēšanas dokumentāciju, kurā ietverta šāda informācija:

a)

skaidrs paziņojums par to, vai izvērtēšanas rezultāts ir negatīvs vai pozitīvs, atbilstoši pieteikuma iesniedzēja prasītajam par attiecīgo izmantošanas telpu un, attiecīgā gadījumā, izmantošanas nosacījumiem un ierobežojumiem;

b)

veiktās izvērtēšanas kopsavilkums;

c)

problēmu žurnāla pārskats par attiecīgo izmantošanas telpu;

d)

aizpildīts kontrolsaraksts, kas pierāda, ka ir izvērtēti visi II pielikumā un attiecīgā gadījumā III pielikumā norādītie aspekti.

40. pants

Pieteikuma izvērtēšana, ko veic attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI

1.   Attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI izvērtē III pielikumā norādītos aspektus. Izvērtēšanā, ko veic par izmantošanas telpu atbildīgās VDI, tiek izskatīti tikai attiecīgie valsts noteikumi izmantošanas telpā, ņemot vērā 37. panta 1. punktā minēto saskaņoto kārtību.

2.   Izvērtējot prasību fiksēšanu, par izmantošanas telpu atbildīgās VDI pārbauda to pierādījumu pilnīgumu, būtiskumu un konsekvenci, kurus pieteikuma iesniedzējs guvis, piemērojot prasību fiksēšanai izmantotās metodes.

3.   Attiecībā uz jaunu atļauju, kas minēta 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izvērtēšana, ko veic par izmantošanas telpu atbildīgās VDI, aprobežojas ar ritekļa daļām, kuras ir mainījušās, un to ietekmi uz ritekļa daļām, kuras nav mainījušās.

4.   Pārbaudes, ko par izmantošanas telpu atbildīgās VDI veic attiecībā uz atļauju paplašināt izmantošanas telpu, kas minēta 14. panta 1. punkta c) apakšpunktā, aprobežojas ar piemērojamajiem valsts noteikumiem un ritekļa un tīkla tehnisko savietojamību paplašinātajā izmantošanas telpā. Par izmantošanas telpu atbildīgās VDI neatkārto pārbaudes, kas jau veiktas, piešķirot iepriekšējo atļauju.

5.   Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 6. un 14. pantu par izmantošanas telpu atbildīgās VDI papildus III pielikumā norādītajiem aspektiem pārbauda, vai ir kāda būtiska informācija, kas reģistrēta saskaņā ar 8. panta 2. punktu, un ņem to vērā pieteikuma izvērtēšanas vajadzībām. Visas radušās problēmas reģistrē problēmu žurnālā, kā noteikts 41. pantā.

6.   Par izmantošanas telpu atbildīgās VDI sagatavo izvērtēšanas dokumentāciju, kurā ietverta šāda informācija:

a)

skaidrs paziņojums par to, vai izvērtēšanas rezultāts ir negatīvs vai pozitīvs, atbilstoši pieteikuma iesniedzēja prasītajam par attiecīgo izmantošanas telpu un, attiecīgā gadījumā, izmantošanas nosacījumiem un ierobežojumiem;

b)

veiktās izvērtēšanas kopsavilkums;

c)

problēmu žurnāla pārskats par attiecīgo izmantošanas telpu;

d)

aizpildīts kontrolsaraksts, kas pierāda, ka ir izvērtēti visi III pielikumā norādītie aspekti.

41. pants

Problēmu klasifikācija

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgā gadījumā attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI problēmas, ko tās konstatējušas pieteikuma dokumentācijas izvērtēšanas gaitā, reģistrē problēmu žurnālā un klasificē šādi:

a)   “1. tips”: problēma, kuras risināšanā pieteikuma dokumentācijas izprašanai vajadzīga pieteikuma iesniedzēja atbilde;

b)   “2. tips”: problēma, kuras risināšanai var būt vajadzīgs pieteikuma dokumentācijas grozījums vai pieteikuma iesniedzējam var būt jāveic neliela darbība; lēmums par veicamo darbību tiek atstāts pieteikuma iesniedzēja ziņā, un tā netraucē piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū;

c)   “3. tips”: problēma, kuras risināšanai pieteikuma iesniedzējam jāizdara pieteikuma dokumentācijas grozījums, bet kura netraucē piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū ar papildu un/vai vairāk ierobežojošiem ritekļa izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem salīdzinājumā ar tiem, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis pieteikumā, tomēr problēma jārisina, lai varētu piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū; visas darbības, kas pieteikuma iesniedzējam jāveic problēmas atrisināšanai, ierosina pieteikuma iesniedzējs, un par tām vienojas ar problēmas konstatētāju;

d)   “4. tips”: problēma, kuras risināšanai pieteikuma iesniedzējam jāizdara pieteikuma dokumentācijas grozījums; ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū neizsniedz, kamēr problēma nav atrisināta; visas darbības, kas pieteikuma iesniedzējam jāveic problēmas atrisināšanai, ierosina pieteikuma iesniedzējs, un par tām vienojas ar problēmas konstatētāju. 4. tipa problēma ietver daļēju neatbilstību saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 26. panta 2. punktu.

2.   Kad pieteikuma iesniedzējs devis atbildi vai veicis darbību atbilstīgi konkrētajai problēmai, atļaujas piešķīrēja struktūra vai attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI atkārtoti izvērtē to konstatētās problēmas, attiecīgā gadījumā tās pārklasificē un katrai konstatētajai problēmai piešķir vienu no šiem statusiem:

a)   “neatrisināta problēma”– ja pieteikuma iesniedzēja sniegtie pierādījumi nav apmierinoši un vēl aizvien vajadzīga papildinformācija;

b)   “slēgta problēma”– ja pieteikuma iesniedzējs ir devis apmierinošu atbildi un nav atlikuši nenoskaidroti jautājumi, kas rada bažas.

42. pants

Pamatotas šaubas

1.   Ja radušās pamatotas šaubas, atļaujas piešķīrēja struktūra un/vai attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI alternatīvi var veikt vienu vai vairākas no šādām darbībām:

a)

rūpīgāk un detalizētāk pārbaudīt pieteikumā sniegto informāciju;

b)

pieprasīt no pieteikuma iesniedzēja papildinformāciju;

c)

pieprasīt pieteikuma iesniedzējam veikt praktiskās pārbaudes tīklā.

2.   Atļaujas piešķīrējas struktūras un/vai attiecīgo par izmantošanas telpu atbildīgo VDI pieprasījumā norāda jautājumu, kura risināšanai vajadzīga pieteikuma iesniedzēja rīcība, bet nenorāda pieteikuma iesniedzēja veicamo korektīvo darbību būtību vai saturu. Pieteikuma iesniedzējs izlemj, kā tas vislabāk var atbildēt uz atļaujas piešķīrējas struktūras un/vai attiecīgo par izmantošanas telpu atbildīgo VDI pieprasījumu.

3.   Atļaujas piešķīrēja struktūra ar attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI saskaņo rīcību attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja ierosinātajām darbībām.

4.   Atļaujas piešķīrēja struktūra un attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI, neskarot 35. panta noteikumus, visu pamatoto šaubu pārvaldībai izmanto 41. pantā minēto problēmu žurnālu. Pamatotas šaubas vienmēr:

a)

tiek klasificētas kā 4. tipa problēma saskaņā ar 41. panta 1. punkta d) apakšpunktu;

b)

tiek papildinātas ar pamatojumu; un

c)

ietver skaidru aprakstu par jautājumu, uz kuru pieteikuma iesniedzējam jāatbild.

5.   Ja pieteikuma iesniedzējs piekrīt pēc atļaujas piešķīrējas struktūras un/vai attiecīgo par izmantošanas telpu atbildīgo VDI pieprasījuma sniegt papildinformāciju saskaņā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktu, termiņu minētās papildinformācijas sniegšanai nosaka saskaņā ar 34. panta 5. un 6. punktu.

6.   Ja pamatotas šaubas iespējams kliedēt, ieviešot papildu un/vai vairāk ierobežojošus ritekļa izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus salīdzinājumā ar tiem, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis pieteikumā, un ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt, ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū var piešķirt ar šādiem ritekļa izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem.

7.   Ja pieteikuma iesniedzējs nepiekrīt sniegt papildinformāciju nolūkā kliedēt pamatotas šaubas, kas radušās atļaujas piešķīrējai struktūrai un/vai attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI, atļaujas piešķīrēja struktūra pieņem lēmumu, pamatojoties uz pieejamo informāciju.

43. pants

Pārbaudes, ko veic atļaujas piešķīrēja struktūra saistībā ar izvērtējumiem, ko veikušas attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra pārbauda, vai izvērtējumi, ko veikušas par izmantošanas telpu atbildīgās VDI, ir savstarpēji konsekventi 40. panta 6. punkta a) apakšpunktā minēto rezultātu ziņā.

2.   Ja 1. punktā minētās pārbaudes rezultāts liecina, ka par izmantošanas telpu atbildīgo VDI izvērtējumi ir konsekventi, atļaujas piešķīrēja struktūra pārbauda, vai:

a)

40. panta 6. punkta d) apakšpunktā minētie kontrolsaraksti ir pilnībā aizpildīti;

b)

visas attiecīgās problēmas ir slēgtas.

3.   Ja 1. punktā minētās pārbaudes rezultāts liecina, ka izvērtējumi nav konsekventi, atļaujas piešķīrēja struktūra lūdz attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI sīkāk izpētīt iemeslus. Šīs izpētes rezultātā alternatīvi var veikt vienu vai abas no šīm darbībām:

a)

atļaujas piešķīrēja struktūra var pārskatīt savu izvērtējumu, kā minēts 39. pantā;

b)

attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI var pārskatīt savu izvērtējumu.

4.   Par 3. punktā minētās izpētes rezultātiem informē visas par izmantošanas telpu atbildīgās VDI, kuras iesaistītas ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū pieteikuma izskatīšanā.

5.   Ja 2. punkta a) apakšpunktā minētais kontrolsaraksts nav pilnībā aizpildīts vai ja pastāv problēmas, kas nav slēgtas, kā minēts 2. punkta b) apakšpunktā, atļaujas piešķīrēja struktūra lūdz attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI sīkāk izpētīt iemeslus.

6.   Par izmantošanas telpu atbildīgās VDI sniedz atbildes uz atļaujas piešķīrējas struktūras pieprasījumiem, kas attiecas uz 3. punktā minēto izvērtēšanas nekonsekvenci, 2. punkta a) apakšpunktā minēto kontrolsarakstu nepilnīgu aizpildīšanu un/vai problēmām, kas nav slēgtas, kā minēts 2. punkta b) apakšpunktā. Atļaujas piešķīrēja struktūra pilnībā ņem vērā attiecīgo par izmantošanas telpu atbildīgo VDI izvērtējumus, kas attiecas uz piemērojamajiem valsts noteikumiem. Atļaujas piešķīrējas struktūras veiktās pārbaudes aprobežojas ar izvērtēšanas konsekvenci un izvērtēšanas pilnīgumu, kā minēts 1. un 2. punktā.

7.   Ja starp atļaujas piešķīrēju struktūru un attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI pastāv domstarpības, piemēro Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 7. punktā minēto strīda izšķiršanas procedūru.

44. pants

Strīda izšķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 7. punktu un Regulas (ES) 2016/796 12. panta 4. punkta b) apakšpunktu

Ja Aģentūra darbojas kā atļaujas piešķīrēja struktūra, tā, apspriežoties ar attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI, var pārtraukt atļaujas piešķiršanas procesu, kamēr notiek sadarbība, kas vajadzīga, lai panāktu savstarpēji pieņemamu izvērtējumu, un attiecīgā gadījumā līdz tam, kad Apelācijas padome pieņem lēmumu Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 7. punktā noteiktajā termiņā. Aģentūra pieteikuma iesniedzējam sniedz pārtraukšanas pamatojumu.

45. pants

Pieteikuma izvērtēšanas nobeigums

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra nodrošina, ka pieteikuma izvērtēšanas process īstenots pareizi, tālab neatkarīgi pārbaudot, vai:

a)

dažādi pieteikuma izvērtēšanas procesa posmi ir īstenoti pareizi;

b)

ir pietiekami daudz pierādījumu, kas liecina, ka izvērtēti visi būtiskie pieteikuma aspekti;

c)

no pieteikuma iesniedzēja ir saņemtas rakstiskas atbildes uz 3. un 4. tipa problēmām un papildinformācijas pieprasījumiem;

d)

visas 3. un 4. tipa problēmas ir atrisinātas, vai arī gadījumā, ja tās nav atrisinātas, ir norādīti skaidri dokumentēti iemesli;

e)

veiktā izvērtēšana un pieņemtie lēmumi ir dokumentēti, taisnīgi un konsekventi;

f)

izdarītie secinājumi pamatojas uz izvērtēšanas dokumentāciju un atspoguļo izvērtēšanu kopumā.

2.   Ja tiek secināts, ka pieteikuma izvērtēšanas process ir īstenots pareizi, pietiek ar apstiprinājumu par 1. punkta piemērošanas pareizību, kam var būt pievienotas piezīmes.

3.   Ja tiek secināts, ka pieteikuma izvērtēšanas process nav īstenots pareizi, tad minētā secinājuma pamatojumam jābūt skaidram un konkrētam.

4.   Noslēdzot izvērtēšanu, atļaujas piešķīrēja struktūra, pamatojoties uz saskaņā ar 39. panta 5. punktu un 40. panta 6. punktu sagatavoto izvērtēšanas dokumentāciju, izstrādā izvērtēšanas dokumentāciju, kas aptver 2. vai 3. punktu.

5.   Atļaujas piešķīrēja struktūra 4. punktā minētajā izvērtēšanas dokumentācijā sniedz dokumentētu secinājuma pamatojumu.

46. pants

Lēmums par atļaujas piešķiršanu vai pieteikuma noraidīšanu

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra vienas nedēļas laikā pēc izvērtēšanas pabeigšanas, neskarot 34. panta noteikumus, pieņem lēmumu piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū vai noraidīt pieteikumu. Lēmumu pieņem, pamatojoties uz 45. panta 5. punktā minēto dokumentēto pamatojumu.

2.   Atļaujas piešķīrēja struktūra piešķir ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū, ja II pielikumā un attiecīgā gadījumā III pielikumā norādīto aspektu izvērtējums dod pamatotu pārliecību, ka pieteikuma iesniedzējs un pieteikuma iesniedzēju atbalstošās personas ir izpildījušas pienākumus prasītajā apmērā saskaņā ar 38. pantu.

3.   Ja II pielikumā un attiecīgā gadījumā III pielikumā norādīto aspektu izvērtējums nedod pamatotu pārliecību, ka pieteikuma iesniedzējs un pieteikuma iesniedzēju atbalstošās personas ir izpildījušas saistības un pienākumus prasītajā apmērā saskaņā ar 38. pantu, atļaujas piešķīrēja struktūra noraida pieteikumu.

4.   Atļaujas piešķīrēja struktūra lēmumā norāda:

a)

visus ritekļa izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus;

b)

lēmuma pamatojumu;

c)

lēmuma pārsūdzēšanas iespējas un līdzekļus un attiecīgos termiņus.

5.   Ritekļa izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus nosaka atbilstīgi ritekļa tipa galvenajiem konstrukcijas raksturlielumiem.

6.   Lēmumā par atļaujas piešķiršanu neietver nekādus ritekļa izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus ar ierobežotu termiņu, ja vien nav izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tas vajadzīgs tāpēc, ka atbilstību SITS un/vai valsts noteikumiem nav iespējams pilnībā pierādīt pirms atļaujas piešķiršanas; un/vai

b)

SITS un/vai valsts noteikumos prasīts, lai pieteikuma iesniedzējs izstrādātu ticamas prognozes par atbilstību.

Tādā gadījumā atļaujā var ietvert nosacījumu, ka konkrētā laikposmā faktiskā izmantošanā tiek pierādīta atbilstība saskaņā ar šīm prognozēm.

7.   Galīgo lēmumu piešķirt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū vai noraidīt pieteikumu reģistrē “vienas pieturas aģentūrā” un ar tās starpniecību kopā ar izvērtēšanas dokumentāciju nosūta pieteikuma iesniedzējam un attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI.

8.   Ja ar lēmumu vai nu noraida pieteikumu, vai piešķir ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū ar ritekļa izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem, kas atšķiras no tiem, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis pieteikumā, pieteikuma iesniedzējs var prasīt atļaujas piešķīrējai struktūrai pārskatīt lēmumu saskaņā ar šīs regulas 51. pantu. Ja pieteikuma iesniedzēju neapmierina atļaujas piešķīrējas struktūras atbilde, tas var iesniegt pārsūdzību kompetentajā iestādē saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 11. punktu.

7. NODAĻA

GALĪGĀ DOKUMENTĀCIJA

47. pants

Ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū galīgā dokumentācija

1.   Ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū ir dokuments, kurā ietverta 48. pantā un/vai 49. pantā minētā informācija.

2.   Piešķirtajai ritekļa tipa atļaujai un/vai atļaujai ritekli laist tirgū piesaista unikālu Eiropas identifikācijas numuru (“EIN”), kura struktūru un saturu nosaka un pārvalda Aģentūra.

3.   Ritekļa tipa atļaujā un/vai atļaujā ritekli laist tirgū var ietvert ritekļa izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus, kas atšķiras no tiem, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis pieteikumā.

4.   Atļaujas piešķīrēja struktūra datē un pienācīgi paraksta ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū.

5.   Atļaujas piešķīrēja struktūra nodrošina, ka saskaņā ar 46. pantu pieņemtais lēmums un pilnīga minētajam lēmumam pievienotā dokumentācija tiek arhivēta saskaņā ar 52. pantu.

48. pants

Informācija piešķirtajā ritekļa tipa atļaujā

Atļaujas piešķīrējas struktūras piešķirtajā ritekļa tipa atļaujā ietver šādu informāciju:

a)

juridiskais pamats, kas atļaujas piešķīrēju struktūru pilnvaro piešķirt ritekļa tipa atļauju;

b)

informācija par:

i)

atļaujas piešķīrēju struktūru;

ii)

pieteikumu;

iii)

atļaujas veidu, kā noteikts 14. pantā;

iv)

ritekļa tipa atļaujas pieteikuma iesniedzēju;

v)

ritekļa tipa atļaujai piesaistīto EIN;

c)

informācija par ritekļa tipa galvenajiem konstrukcijas raksturlielumiem:

i)

tipa un/vai konstrukcijas pārbaudes sertifikātā norādītā informācija;

ii)

ritekļa izmantošanas telpa;

iii)

ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi;

iv)

atsauce uz Regulas (ES) Nr. 402/2013 3. panta 11) punktā minētā priekšlikuma iesniedzēja rakstisko deklarāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 402/2013 16. pantu, kura attiecas uz ritekļa tipu, norādot dokumenta identifikācijas datus un versiju;

d)

informācija par:

i)

ritekļa tipa identifikācijas datiem saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmuma 2011/665/ES (6) II pielikumu;

ii)

ritekļa tipa variantiem, attiecīgā gadījumā;

iii)

ritekļa tipa versijām, attiecīgā gadījumā;

iv)

SITS un, attiecīgā gadījumā, valsts noteikumos paredzētajām parametru vērtībām ritekļa un izmantošanas telpas tehniskās savietojamības pārbaudei;

v)

ritekļa tipa atbilstību attiecīgajām SITS un valsts noteikumu kopumiem saistībā ar 1. punkta d) apakšpunkta iv) punktā minētajiem parametriem;

e)

atsauce uz apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijām;

f)

atsauce uz citiem Savienības vai valsts tiesību aktiem, kuriem ritekļa tips ir atbilstīgs;

g)

atsauce uz 45. panta 5. punktā minēto lēmuma dokumentēto pamatojumu;

h)

lēmuma piešķirt ritekļa tipa atļauju pieņemšanas datums un vieta;

i)

lēmuma piešķirt ritekļa tipa atļauju parakstītājs; un

j)

lēmuma pārsūdzēšanas iespējas un līdzekļi un attiecīgie termiņi, ietverot informāciju par valsts pārsūdzības procesu.

49. pants

Informācija piešķirtajā atļaujā ritekli laist tirgū

Atļaujas piešķīrējas struktūras piešķirtajā atļaujā ritekli laist tirgū ietver šādu informāciju:

a)

juridiskais pamats, kas atļaujas piešķīrēju struktūru pilnvaro piešķirt atļauju ritekli laist tirgū;

b)

informācija par:

i)

atļaujas piešķīrēju struktūru;

ii)

pieteikumu;

iii)

atļaujas veidu, kā noteikts 14. pantā;

iv)

atļaujas ritekli laist tirgū pieteikuma iesniedzēju;

v)

atļaujai ritekli laist tirgū piesaistīto EIN;

c)

atsauce uz ritekļa tipa reģistrāciju EARTR, attiecīgā gadījumā ietverot informāciju par ritekļa tipa variantu un/vai ritekļa tipa versiju;

d)

informācija par:

i)

ritekļiem;

ii)

izmantošanas telpu;

iii)

ritekļa izmantošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem;

e)

atsauce uz apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijām;

f)

atsauce uz citiem Savienības vai valsts tiesību aktiem, kuriem riteklis ir atbilstīgs;

g)

atsauce uz 45. panta 5. punktā minēto lēmuma dokumentēto pamatojumu;

h)

tādas atļaujas gadījumā, kas pamatojas uz atbilstību tipam saskaņā ar 14. panta 1. punkta e) apakšpunktu – atsauce uz deklarāciju par atbilstību atļauju saņēmušam ritekļa tipam, attiecīgā gadījumā ietverot informāciju par ritekļa tipa versiju un/vai ritekļa tipa variantu;

i)

lēmuma piešķirt atļauju ritekli laist tirgū pieņemšanas datums un vieta;

j)

lēmuma piešķirt atļauju ritekli laist tirgū parakstītājs; un

k)

lēmuma pārsūdzēšanas iespējas un līdzekļi un attiecīgie termiņi, ietverot informāciju par valsts pārsūdzības procesu.

50. pants

Reģistrācija EARTR un ERADIS

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra aizpilda EARTR, izmantojot informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis ritekļa tipa atļaujas pieteikumā. Pieteikuma iesniedzējs atbild par atļaujas piešķīrējai struktūrai sniegtās informācijas pilnīgumu. Atļaujas piešķīrēja struktūra atbild par pieteikuma iesniedzēja sniegtās informācijas konsekvences pārbaudi un EARTR ieraksta publiskošanu.

2.   Atļaujas piešķīrēja struktūra nodrošina, ka Eiropas Dzelzceļa aģentūras savstarpējas izmantojamības un drošības datubāze (“ERADIS”) ir attiecīgi atjaunināta, pirms tiek izsniegta ritekļa tipa atļauja un/vai atļauja ritekli laist tirgū.

3.   Attiecībā uz 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 15. panta 3. punktā norādītajām izmaiņām atļaujas piešķīrēja struktūra, izmantojot ritekļa tipa atļaujas turētāja sniegto informāciju, EARTR reģistrē jauno ritekļa tipa versiju vai jauno ritekļa tipa varianta versiju. Ritekļa tipa atļaujas turētājs atbild par atļaujas piešķīrējai struktūrai sniegtās informācijas pilnīgumu. Atļaujas piešķīrēja struktūra atbild par ritekļa tipa atļaujas turētāja sniegtās informācijas konsekvences pārbaudi un EARTR ieraksta publiskošanu.

Līdz jaunās ritekļa tipa versijas vai jaunās ritekļa tipa varianta versijas reģistrēšanai ritekļus, kas pārveidoti, lai panāktu atbilstību jaunajai versijai, drīkst ekspluatēt nekavējoties.

51. pants

Pārskatīšana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 11. punktu

1.   Ja atļaujas piešķīrējas struktūras lēmumā ietverts atteikums vai ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi, kas atšķiras no tiem, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis pieteikumā, pieteikuma iesniedzējs viena mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas dienas var pieprasīt tā pārskatīšanu. Pieteikuma iesniedzējs pieprasījumu iesniedz, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”.

2.   Pārskatīšanas pieprasījumā ietver to strīdīgo jautājumu sarakstu, kuri pēc pieteikuma iesniedzēja domām nav pienācīgi ņemti vērā ritekļa atļaujas piešķiršanas procesā.

3.   Par pierādījumu nav izmantojama nekāda papildinformācija, kas sagatavota un, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”, iesniegta pēc datuma, kad pieņemts lēmums attiecībā uz atļaujas piešķiršanu.

4.   Atļaujas piešķīrēja struktūra, attiecīgā gadījumā koordinējot darbību ar attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI, nodrošina pārskatīšanas procesa objektivitāti.

5.   Pārskatīšanas procesā pievēršas strīdīgajiem jautājumiem, kas pamato atļaujas piešķīrējas struktūras nelabvēlīgo lēmumu, saskaņā ar pieteikuma iesniedzēja pieprasījumu.

6.   Ja Aģentūra darbojas kā atļaujas piešķīrēja struktūra, lēmumu par to, vai atcelt Aģentūras lēmumu, pārskata, attiecīgā gadījumā koordinējot darbību ar attiecīgajām par izmantošanas telpu atbildīgajām VDI.

7.   Atļaujas piešķīrēja struktūra divu mēnešu laikā pēc pārskatīšanas pieprasījuma saņemšanas dienas apstiprina vai atceļ savu pirmo lēmumu. Šo lēmumu attiecīgajām personām paziņo, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”.

52. pants

Saskaņā ar 46. pantu pieņemtā lēmuma un pilnīgas lēmumam pievienotās dokumentācijas arhivēšana

1.   Saskaņā ar 46. pantu pieņemto lēmumu un pilnīgu minētajam lēmumam pievienoto dokumentāciju vismaz 15 gadus saglabā “vienas pieturas aģentūrā”.

2.   Pilnīgā dokumentācijā, kas pievienota lēmumam, kuru atļaujas piešķīrēja struktūra pieņēmusi saskaņā ar 46. pantu, ietver visus atļaujas piešķīrējas struktūras izmantotos dokumentus un attiecīgo par izmantošanas telpu atbildīgo VDI izvērtēšanas dokumentāciju.

3.   Pēc 1. punktā noteiktā saglabāšanas termiņa beigām lēmumu, kas saskaņā ar 46. pantu pieņemts attiecībā uz ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū piešķiršanu, un pilnīgu tam pievienoto dokumentāciju pārvieto uz vēstures arhīvu un glabā piecus gadus pēc ritekļa ekspluatācijas laika beigām, kā reģistrēts Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā minētajā reģistrā.

8. NODAĻA

PIEŠĶIRTAS ATĻAUJAS APTURĒŠANA, ATSAUKŠANA VAI GROZĪJUMI

53. pants

Piešķirtas atļaujas apturēšana, atsaukšana vai grozīšana

1.   Atļaujas piešķīrēja struktūra var piemērot pagaidu drošības pasākumus, kas izpaužas kā ritekļa tipa atļaujas apturēšana, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 26. panta 3. punktu.

2.   Direktīvas (ES) 2016/797 26. panta 3. punktā minētajos gadījumos un pēc nopietna drošības apdraudējuma novēršanai veikto pasākumu pārskatīšanas atļaujas piešķīrēja struktūra, kas piešķīrusi atļauju, var pieņemt lēmumu atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 26. panta 4. punktu.

3.   Pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 26. panta 5. punktu var pārsūdzēt lēmumu atsaukt vai grozīt atļauju.

4.   Ja ir pieņemts lēmums atsaukt vai grozīt atļauju, atļaujas piešķīrēja struktūra informē Aģentūru un sniedz lēmuma pamatojumu. Aģentūra informē visas VDI par lēmumu atsaukt vai grozīt atļauju un minētā lēmuma pamatojumu.

54. pants

Piešķirtas atļaujas apturēšanas, atsaukšanas vai grozījumu ietekme uz reģistrāciju EARTR, ERADIS un ritekļu reģistros

1.   Ja atļaujas piešķīrēja struktūra pieņem lēmumu atsaukt, apturēt vai grozīt ritekļa tipa atļauju, tā attiecīgi atjaunina EARTR, ievērojot Direktīvas (ES) 2016/797 26. panta 4. punkta noteikumus, un nodrošina, ka attiecīgi tiek atjaunināta ERADIS.

2.   Dalībvalsts, kurā riteklis ir reģistrēts, nodrošina, ka visi lēmumi atsaukt vai grozīt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū tiek atspoguļoti Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā minētajā reģistrā.

9. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

55. pants

Pārejas noteikumi

1.   Ja VDI atzīst, ka nespēs pirms attiecīgā datuma attiecīgajā dalībvalstī piešķirt ritekļa atļauju saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK, tā nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju un Aģentūru.

2.   Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 8. punktā minētajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs izlemj vai nu ļaut VDI turpināt izvērtēšanu, vai iesniegt pieteikumu Aģentūrai. Pieteikuma iesniedzējs informē VDI un Aģentūru, un ir piemērojama šāda kārtība:

a)

gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs nolēmis iesniegt pieteikumu Aģentūrai, VDI pārsūta Aģentūrai pieteikuma dokumentāciju un izvērtēšanas rezultātus. Aģentūra pieņem VDI veikto izvērtēšanu;

b)

gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs nolēmis ļaut VDI turpināt izvērtēšanu, VDI pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un lemj par ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. pantu un šo regulu.

3.   Ja izmantošanas telpa aptver vairākas dalībvalstis, atļaujas piešķīrēja struktūra ir Aģentūra un ir piemērojama 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā procedūra.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minētajos gadījumos pieteikuma iesniedzējs, izmantojot “vienas pieturas aģentūru”, iesniedz pārskatītu pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū saskaņā ar šo regulu. Pieteikuma iesniedzējs var lūgt iesaistīto atļaujas piešķīrēju struktūru palīdzību dokumentācijas papildināšanā.

5.   No ritekļa tipa atļaujas un/vai atļaujas ritekli laist tirgū, ko Aģentūra piešķīrusi laikā no 2019. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 16. jūnijam, izslēdz tīklu vai tīklus visās dalībvalstīs, kuras sniegušas paziņojumu Aģentūrai un Komisijai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 57. panta 2. punktu un kuras vēl nav transponējušas minēto direktīvu, un kurās nav stājušies spēkā valsts transponēšanas pasākumi. VDI dalībvalstīs, kuras šādu paziņojumu sniegušas:

a)

Aģentūras piešķirto ritekļa tipa atļauju uzskata par līdzvērtīgu ritekļa tipa apstiprinājumam, kas piešķirts saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 26. pantu, un attiecībā uz šo ritekļa tipu piemēro Direktīvas 2008/57/EK 26. panta 3. punktu;

b)

Aģentūras piešķirto ritekļa atļauju pieņem kā līdzvērtīgu pirmajai atļaujai, kas piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 22. vai 24. pantu, un piešķir papildu atļauju saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 23. vai 25. pantu.

6.   Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā un 5. punktā minētajos gadījumos VDI sadarbojas un koordinē darbību ar Aģentūru nolūkā uzņemties Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 5. punkta a) apakšpunktā noteikto elementu izvērtēšanu.

7.   Kravas vagonus, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 321/2013 (WAG SITS) pielikuma 7.1.2. punktam un kuriem ir atļauja ritekli laist tirgū, laikā no 2019. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 16. jūnijam uzskata par ritekļiem, kuriem ir ekspluatācijas atļauja Direktīvas 2008/57/EK mērķiem dalībvalstīs, kuras sniegušas paziņojumu Aģentūrai un Komisijai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 57. panta 2. punktu un kuras vēl nav transponējušas minēto direktīvu, un kurās nav stājušies spēkā valsts transponēšanas pasākumi.

56. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

No 2019. gada 16. jūnija to piemēro dalībvalstīs, kuras nav sniegušas paziņojumu Aģentūrai vai Komisijai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 57. panta 2. punktu. No 2020. gada 16. jūnija to piemēro visās dalībvalstīs.

Taču 55. panta 1. punktu visās dalībvalstīs piemēro no 2019. gada 16. februāra. Šīs regulas 55. panta 2., 3., 4. un 6. punktā paredzētie vienkāršošanas pasākumi ir pieejami no 2019. gada 16. februāra. Šīs regulas 55. panta 5. punktu visās dalībvalstīs piemēro no 2019. gada 16. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 4. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.).

(4)  Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīva 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 30. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 402/2013 par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu (OV L 121, 3.5.2013., 8. lpp.).

(6)  Komisijas 2011. gada 4. oktobra Īstenošanas lēmums 2011/665/ES par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru (OV L 264, 8.10.2011., 32. lpp.).


I PIELIKUMS

Pieteikuma saturs

 

(O) ir obligātā informācija, kas no pieteikuma iesniedzēja tiek prasīta.

 

(F) ir fakultatīvā informācija, ko pieteikuma iesniedzējs var sniegt.

1.   Pieteikuma veids (O):

1.1.

Tipa atļauja:

a)

Ritekļa tipa varianti (attiecīgā gadījumā)

b)

Ritekļa tipa versijas (attiecīgā gadījumā)

1.2.

Atļauja laist tirgū:

a)

Viens riteklis; vai

b)

Ritekļu sērija

2.   Atļaujas veids (O):

2.1.

Pirmā atļauja

2.2.

Jauna atļauja

2.3.

Atļauja paplašināt izmantošanas telpu

2.4.

Atjaunināta tipa atļauja

2.5.

Atļauja, kas pamatojas uz atbilstību tipam

3.   Izmantošanas telpa (O):

3.1.

Dalībvalstis

3.2.

Tīkli (katrā dalībvalstī)

3.3.

Stacijas ar līdzīgiem tīkla parametriem kaimiņu dalībvalstīs gadījumā, ja šīs stacijas atrodas robežas tuvumā, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 8. punktā (attiecīgā gadījumā)

3.4.

Paplašinātās izmantošanas telpas apraksts (attiecas tikai uz atļauju paplašināt izmantošanas telpu)

3.5.

Viss ES tīkls

4.   Izdevējiestāde (O):

4.1.

Aģentūra; vai

4.2.

Valsts drošības iestāde dalībvalstī (attiecas tikai uz gadījumu, kad izmantošanas telpa nesniedzas tālāk par vienu dalībvalsti un pieteikuma iesniedzējs to pieprasījis, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 8. punktā)

5.   Informācija par pieteikuma iesniedzēju:

5.1.

Juridiskais nosaukums (O)

5.2.

Pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums (O)

5.3.

Akronīms (F)

5.4.

Pilna pasta adrese (O)

5.5.

Tālrunis (O)

5.6.

Fakss (F)

5.7.

E-pasta adrese (O)

5.8.

Tīmekļa vietne (F)

5.9.

PVN maksātāja numurs (F)

5.10.

Cita attiecīga informācija (F)

6.   Informācija par kontaktpersonu:

6.1.

Vārds (O)

6.2.

Uzvārds (O)

6.3.

Amats vai pienākumi (O)

6.4.

Pilna pasta adrese (O)

6.5.

Tālrunis (O)

6.6.

Fakss (F)

6.7.

E-pasta adrese (O)

6.8.

Izmantojamās valodas (O)

7.   Esošās ritekļa tipa atļaujas turētājs (neattiecas uz pirmo atļauju) (O):

7.1.

Juridiskais nosaukums (O)

7.2.

Tipa atļaujas turētāja vārds, uzvārds/nosaukums (O)

7.3.

Akronīms (F)

7.4.

Pilna pasta adrese (O)

7.5.

Tālrunis (O)

7.6.

Fakss (F)

7.7.

E-pasta adrese (O)

7.8.

Tīmekļa vietne (F)

7.9.

PVN maksātāja numurs (O)

7.10.

Cita attiecīga informācija (F)

8.   Informācija par izvērtēšanas struktūrām (O):

8.1.

Paziņotā(-ās) struktūra(-as):

a)

Juridiskais nosaukums (O)

b)

Paziņotās struktūras nosaukums (O)

c)

Paziņotās struktūras ID numurs (O)

d)

Akronīms (F)

e)

Pilna pasta adrese (O)

f)

Tālrunis (O)

g)

Fakss (F)

h)

E-pasta adrese (O)

i)

Tīmekļa vietne (F)

j)

PVN maksātāja numurs (O)

k)

Cita attiecīga informācija (F)

8.2.

Izraudzītā(-ās) struktūra(-as):

a)

Juridiskais nosaukums (O)

b)

Izraudzītās struktūras nosaukums (O)

c)

Akronīms (F)

d)

Pilna pasta adrese (O)

e)

Tālrunis (O)

f)

Fakss (F)

g)

E-pasta adrese (O)

h)

Tīmekļa vietne (F)

i)

PVN maksātāja numurs (O)

j)

Cita attiecīga informācija (F)

8.3.

Izvērtēšanas struktūra (CSM RA) (neattiecas uz atļauju, kas pamatojas uz atbilstību tipam):

a)

Juridiskais nosaukums (O)

b)

Izvērtēšanas struktūras (CSM RA) nosaukums (O)

c)

Akronīms (F)

d)

Pilna pasta adrese (O)

e)

Tālrunis (O)

f)

Fakss (F)

g)

E-pasta adrese (O)

h)

Tīmekļa vietne (F)

i)

PVN maksātāja numurs (O)

j)

Cita attiecīga informācija (F)

9.   Priekšiesaiste:

9.1.

Atsauce uz priekšiesaistes bāzi (F)

9.2.

Cita attiecīga informācija par projektu (F)

10.   Ritekļa tipa apraksts ((*) norāda saskaņā ar Lēmuma 2011/665/ES II pielikumu) (O):

10.1.

Tipa ID (*)

10.2.

Ritekļa tipa versijas (attiecīgā gadījumā)

10.3.

Ritekļa tipa varianti (attiecīgā gadījumā)

10.4.

EARTR ieraksta datums (*) (neattiecas uz pirmo atļauju)

10.5.

Tipa nosaukums (*)

10.6.

Alternatīvs tipa nosaukums (*) (attiecīgā gadījumā)

10.7.

Kategorija (*)

10.8.

Apakškategorija (*)

11.   Informācija par ritekļiem (norāda saskaņā ar Lēmumu 2007/756/EK  (1) , ja ir pieejama) (O):

11.1.

REN numuri vai iepriekš rezervēti ritekļu numuri

11.2.

Cita norāde uz ritekļiem, ja nav pieejami REN numuri vai iepriekš rezervēti ritekļu numuri

12.   Atsauce uz esošu ritekļa tipa atļauju (neattiecas uz pirmo atļauju) (O)

13.   Izmaiņu apraksts, salīdzinot ar atļauju saņēmušu ritekļa tipu (attiecas tikai uz jaunu atļauju) (O)

14.   Ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi (norāda saskaņā ar Lēmuma 2011/665/ES II pielikumu) (O):

14.1.

Kodēti ierobežojumi

14.2.

Nekodēti ierobežojumi

15.    CCS papildu funkcijas (O)

16.   Piemērojamie noteikumi (O):

16.1.

SITS, ar juridisko atsauci uz Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi

16.2.

Konkrēti SITS punkti, kuri attiecas uz izmantošanas telpu, kas aptver visu ES tīklu (attiecīgā gadījumā)

16.3.

Norāde uz prasību izlasi no jaunākas SITS versijas, salīdzinot ar izvērtēšanai piemērojamo SITS (ietverot atceltās prasības) (attiecīgā gadījumā)

16.4.

Valsts noteikumi (attiecīgā gadījumā)

16.5.

SITS nepiemērošana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. panta noteikumiem (attiecīgā gadījumā)

16.6.

Paplašinātajā izmantošanas telpā piemērojamie noteikumi

16.7.

Atjaunināta SITS un/vai atjaunināti valsts noteikumi (attiecas tikai uz atjauninātu tipa atļauju)

17.   Pieteikuma iesniedzēja apstiprinājums un paraksts (O)

18.   Pielikumi (O)

Pieteikumā ietveramo informāciju nosaka katram atļaujas veidam. Burts X ailē, kas attiecas uz piemērojamo atļaujas veidu, norāda, ka šim atļaujas veidam attiecīgā informācija ir obligāta (O).

 

 

Pirmā atļauja

Atjaunināta tipa atļauja

Atļauja paplašināt izmantošanas telpu

Jauna atļauja

Atļauja, kas pamatojas uz atbilstību tipam

18.1.

Apliecinoši pierādījumi par prasību fiksēšanu saskaņā ar 13. panta 1. punktu.

Ja pieteikuma iesniedzējs izmanto Regulas (ES) Nr. 402/2013 I pielikumā izklāstīto metodi, apliecinošie pierādījumi ir Regulas (ES) Nr. 402/2013 16. pantā minētā priekšlikuma iesniedzēja deklarācija un Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pantā minētais drošības novērtējuma ziņojums.

Ja tiek izmantota cita metode, prasītie pierādījumi ir tie, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka šī metode nodrošina tikpat lielu pārliecību kā Regulas (ES) Nr. 402/2013 I pielikumā izklāstītā metode

X

 

X

X

 

18.2.

Atbilstības tabula, kurā norādīts, kur atrodama informācija, kas vajadzīga aspektu izvērtēšanai saskaņā ar II un III pielikumu

X

X

X

X

 

18.3.

Attiecīgie lēmumi par SITS nepiemērošanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. pantu (attiecīgā gadījumā)

X

X

X

X

X

18.4.

Deklarācija par atbilstību tipam un ar to saistītie dokumenti (Direktīvas (ES) 2016/797 24. pants)

 

 

 

 

X

18.5.

Mobilo apakšsistēmu EK verifikācijas deklarācijas, ietverot tām pievienoto tehnisko dokumentāciju (Direktīvas (ES) 2016/797 15. pants)

X

X

X

X

 

18.6.

Pieteikumam pievienotā dokumentācija un lēmums saistībā ar iepriekšējo atļauju vai attiecīgā gadījumā atsauce uz saskaņā ar 46. pantu pieņemto lēmumu un pilnīgu minētajam lēmumam pievienoto dokumentāciju, kas arhivēta “vienas pieturas aģentūrā”

 

X

X

X

 

18.7.

Prasību fiksēšanai izmantotās metodes specifikācija un attiecīgā gadījumā (2) apraksts attiecībā uz:

a)

pamatprasībām, kas apakšsistēmām noteiktas Direktīvas (ES) 2016/797 3. pantā un III pielikumā;

b)

apakšsistēmu tehnisko savietojamību riteklī;

c)

apakšsistēmu drošu integrāciju riteklī; un

d)

ritekļa tehnisko savietojamību ar tīklu izmantošanas telpā

X

 

X

X

 

18.8.

Kopīgā drošības metode riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojums (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants), kas attiecas uz prasību fiksēšanu saistībā ar apakšsistēmu drošības pamatprasībām un drošu integrāciju starp apakšsistēmām

X

 

X

X

 

18.9.

Dokumentāri pierādījumi par ritekļa tehnisko savietojamību ar tīklu izmantošanas telpā, ja šis aspekts nav pilnībā izskatīts SITS un/vai valstu noteikumos

X

 

X

X

 

18.10.

Riska deklarācija (Regulas (ES) Nr. 402/2013 16. pants), kas attiecas uz prasību fiksēšanu saistībā ar apakšsistēmu drošības pamatprasībām un drošu integrāciju starp apakšsistēmām aspektos, kas nav izskatīti SITS un valstu noteikumos

X

 

X

X

 

18.11.

Kopīgā drošības metode riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojums (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants), kas attiecas uz iespējamām ritekļa vispārējā drošības līmeņa izmaiņām

 

 

X

X

 

18.12.

Riska deklarācija (Regulas (ES) Nr. 402/2013 16. pants), kas attiecas uz iespējamām ritekļa vispārējā drošības līmeņa izmaiņām

 

 

X

X

 

18.13.

EARTR reģistrējamā informācija (saskaņā ar Lēmuma 2011/665/ES II pielikumu)

X

 

X

X

 

18.14.

Apkopes un ekspluatācijas (tostarp glābšanas) dokumentācija, ja tā nav ietverta 18.4. un/vai 18.5. punktā

X

 

X

X

 


(1)  Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmums 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp.).

(2)  Nestandarta metode.


II PIELIKUMS

Aspekti, ko izvērtē atļaujas piešķīrēja struktūra

Informāciju, ko izvērtē atļaujas piešķīrēja struktūra, nosaka katram atļaujas veidam. Burts X ailē, kas attiecas uz piemērojamo atļaujas veidu, norāda, ka šis aspekts atļaujas piešķīrējai struktūrai jāizvērtē obligāti.

 

 

Pirmā atļauja

Atjaunināta tipa atļauja

Atļauja paplašināt izmantošanas telpu

Jauna atļauja

Atļauja, kas pamatojas uz atbilstību tipam

1.

Pieteikums atbilst priekšiesaistes bāzei (attiecīgā gadījumā)

X

X

X

X

X

2.

Pieteikuma iesniedzējs izvēlējies atbilstīgu atļaujas veidu

X

X

X

X

X

3.

Pieteikuma iesniedzējs norādījis pareizu SITS un citus piemērojamos Savienības tiesību aktus

X

X

X

X

 

4.

Izraudzītās atbilstības izvērtēšanas struktūras (paziņotā(-ās) struktūra(-as), izvērtēšanas struktūra (CSM RA)) attiecīgi ir pienācīgi akreditētas vai atzītas

X

X

X

X

 

5.

SITS nepiemērošana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. panta noteikumiem

5.1.

Derīgums (termiņš un izmantošanas telpa)

5.2.

Piemērojamība projektam un

5.3.

Konsekvence ar apzinātajiem un piemērotajiem noteikumiem

X

X

X

X

X

6.

6.1.

Prasību fiksēšanai izmantotās metodes piemērotība šādos aspektos:

a)

Vai izmantota standartizēta/atzīta metode? un

b)

Vai metode ir paredzēta un derīga pamatprasībām, kam tā izmantota?

6.2.

Ja izmantotā metode nav standartizēta vai ir izmantota pamatprasībām, kam tā nav paredzēta, pārbauda šādus aspektus nolūkā izvērtēt, vai metode ļāvusi tos pietiekami ņemt vērā un izskatīt:

a)

Neatkarīgās izvērtēšanas apmērs

b)

Sistēmas definēšana

c)

Apdraudējuma apzināšana un klasificēšana

d)

Riska pieņemšanas principi

e)

Riska izvērtējums

f)

Konstatētās prasības

g)

Pierādījumi par atbilstību prasībām

h)

Apdraudējuma pārvaldība (žurnāls)

X

 

X

X

 

7.

Pietiekami pierādījumi, ko dod prasību fiksēšanai izmantotā metode

7.1.

Ja kā metode prasību fiksēšanai izmantots Regulas (ES) Nr. 402/2013 I pielikumā izklāstītais riska pārvaldības process, pārbauda šādus aspektus:

a)

Kopīgā drošības metode riska novērtēšanai, priekšlikuma iesniedzēja deklarācija (Regulas (ES) Nr. 402/2013 16. pants) ir priekšlikuma iesniedzēja parakstīta un liecina, ka visi apzinātie apdraudējumi un ar tiem saistītie riski tiek pārvaldīti pieņemamā līmenī

b)

Kopīgā drošības metode riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojums (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants), apstiprina priekšlikuma iesniedzēja deklarāciju attiecībā uz norādīto darbības jomu saskaņā ar 13. pantu un vismaz apakšsistēmu drošības pamatprasībām un drošu integrāciju starp apakšsistēmām

7.2.

Ja prasību fiksēšanai izmantota cita metode, nevis Regulas (ES) Nr. 402/2013 I pielikumā izklāstītais riska pārvaldības process, pārbauda šādus aspektus:

a)

Sistēmas definēšanas pabeigtība un atbilstība ritekļa projektam

b)

Apdraudējuma apzināšanas un klasificēšanas konsekvence un ticamība

c)

Visu risku pienācīga pārvaldība un mazināšana

d)

Vai no riska pārvaldības izrietošās prasības pienācīgi norāda uz risku un pierādījumiem par atbilstību prasībām

e)

Apdraudējuma strukturēta un konsekventa pārvaldība procesa gaitā

f)

Vai neatkarīgā izvērtēšanā gūts pozitīvs atzinums

X

 

X

X

 

8.

EK verifikācijas deklarāciju un EK sertifikātu (Direktīvas (ES) 2016/797 15. pants) pārbaude

8.1.

Paraksti

8.2.

Derīgums

8.3.

Darbības joma

8.4.

Ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi, neatbilstības

8.5.

SITS nepiemērošana (attiecīgā gadījumā)

8.6.

Aptverti visi piemērojamie tiesību akti, tostarp citi tiesību akti, kas nav saistīti ar dzelzceļu

8.7.

Savstarpējas izmantojamības komponenti (derīgums, darbības joma, izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi):

a)

EK atbilstības sertifikāti

b)

EK sertifikāti par piemērotību lietošanai

X

X

X

X

 

9.

Atbilstības izvērtēšanas struktūru ziņojumu (Direktīvas (ES) 2016/797 15. pants) pārbaude

9.1.

Saskanība ar EK verifikācijas deklarācijām un EK sertifikātiem

9.2.

Aptverti visi piemērojamie noteikumi

9.3.

Novirzes un neatbilstības (attiecīgā gadījumā) ir apzinātas un saskan ar pieprasījumiem par nepiemērošanu

9.4.

Izmantoto moduļu apvienojums ir atļauts

9.5.

Ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi ir pienācīgi apzināti un saskan ar atļaujas pieteikumā norādītajiem nosacījumiem

9.6.

Atbilstības izvērtēšanas struktūru izmantotie apliecinošie pierādījumi atbilst attiecīgajiem SITS aprakstītajiem izvērtēšanas posmiem (projekta pārskats, tipa tests u. c.)

X

X

X

X

 

10.

Par izmantošanas telpu atbildīgo VDI veikto izvērtējumu pārbaude saskaņā ar 43. pantu

X

X

X

X

 

11.

Sākotnējās ritekļa tipa atļaujas derīgums

 

X

X

X

X

12.

Sākotnējās ritekļa tipa atļaujas derīgums attiecīgajā izmantošanas telpā

 

X

 

X

X

13.

Esošie ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi

 

X

X

X

 

14.

Kopīgā drošības metode riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojums (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants), kas attiecas uz prasību fiksēšanu saistībā ar apakšsistēmu drošības pamatprasībām un drošu integrāciju starp apakšsistēmām, pozitīvs atzinums

X

 

X

X

 

15.

Kopīgā drošības metode riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojums (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants), kas attiecas uz iespējamām ritekļa vispārējā drošības līmeņa izmaiņām (būtiskas izmaiņas), pozitīvs atzinums

 

 

X

X

 

16.

Izmaiņas salīdzinājumā ar atļauju saņēmušu ritekļa tipu aprakstītas pietiekami un saskan ar kopīgo drošības metodi riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojumu (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants)

 

 

 

X

 

17.

EK verifikācijas deklarācijas un EK sertifikāti ir pienācīgi atjaunināti, ņemot vērā mainītos un/vai atjauninātos noteikumus

 

X

 

 

 

18.

Atbilstības izvērtēšanas struktūru ziņojumi ir pienācīgi atjaunināti, ņemot vērā mainītos un/vai atjauninātos noteikumus:

18.1.

Mainītie un/vai atjauninātie noteikumi ir aptverti

18.2.

Ir pierādījumi, ka ritekļa tips joprojām atbilst prasībām

 

X

 

 

 

19.

Pierādījumi, ka ritekļa tipa projekts nav mainījies

 

X

X

 

 

20.

Norāde uz ritekļiem vai ritekļu sēriju, uz ko attiecas deklarācija par atbilstību ritekļa tipam

 

 

 

 

X

21.

Deklarācija par atbilstību tipam un apliecinošie dokumenti (Direktīvas (ES) 2016/797 24. pants)

 

 

 

 

X


III PIELIKUMS

Aspekti, ko izvērtē attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI

Šo pielikumu nepiemēro, ja izmantošanas telpa aptver visu ES tīklu un SITS ietverti īpaši nosacījumi šādai situācijai.

Informāciju, ko attiecīgās par izmantošanas telpu atbildīgās VDI izvērtē saistībā ar attiecīgajiem valsts noteikumiem, nosaka katram atļaujas veidam. Burts X ailē, kas attiecas uz piemērojamo atļaujas veidu, norāda, ka šis aspekts obligāti jāizvērtē attiecībā uz konkrēto atļaujas veidu.

 

 

Pirmā atļauja

Jauna atļauja

Atļauja paplašināt izmantošanas telpu

Atjaunināta tipa atļauja

1.

Pieteikums atbilst priekšiesaistes bāzei (attiecīgā gadījumā)

X

X

X

X

2.

Izmantošanas telpa attiecīgajā dalībvalstī norādīta pareizi

X

X

X

X

3.

Pieteikuma iesniedzējs norādījis pareizus valsts noteikumus un prasības attiecīgajā izmantošanas telpā

X

X

X

 

4.

Izraudzītās atbilstības izvērtēšanas struktūras, kuru kompetencē ir attiecīgā izmantošanas telpa (paziņotā(-ās) struktūra(-as), izvērtēšanas struktūra (CSM RA)), attiecīgi ir pienācīgi akreditētas vai atzītas

X

X

X

X

5.

Pietiekami pierādījumi, ko dod prasību fiksēšanai izmantotā metode, tikai attiecībā uz valsts noteikumiem attiecīgajā izmantošanas telpā

5.1.

Ja prasību fiksēšanai izmantota cita metode, nevis Regulas (ES) Nr. 402/2013 I pielikumā izklāstītais riska pārvaldības process, pārbauda šādus aspektus:

a)

Sistēmas definēšanas pabeigtība un atbilstība ritekļa projektam

b)

Apdraudējuma apzināšanas un klasificēšanas konsekvence un ticamība

c)

Visu risku pienācīga pārvaldība un mazināšana

d)

Vai no riska pārvaldības izrietošās prasības pienācīgi norāda uz risku un pierādījumiem par atbilstību prasībām

X

X

X

 

6.

EK verifikācijas deklarāciju un sertifikātu (valsts noteikumi) (Direktīvas (ES) 2016/797 15. pants) pārbaude

6.1.

Paraksti

6.2.

Derīgums

6.3.

Darbības joma

6.4.

Ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi, neatbilstības

X

X

X

X

7.

Atbilstības izvērtēšanas struktūru ziņojumu (Direktīvas (ES) 2016/797 15. pants) pārbaude

7.1.

Saskanība ar EK verifikācijas deklarācijām un sertifikātiem

7.2.

Novirzes un neatbilstības (attiecīgā gadījumā) ir konstatētas

7.3.

Izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi ir pienācīgi apzināti un saskan ar atļaujas pieteikumā norādītajiem nosacījumiem

7.4.

Atbilstības izvērtēšanas struktūru izmantotie apliecinošie pierādījumi atbilst attiecīgajiem valsts noteikumos aprakstītajiem izvērtēšanas posmiem

X

X

X

X

8.

Esošie ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi

 

X

X

X

9.

Kopīgā drošības metode riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojums (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants), kas attiecas uz prasību fiksēšanu saistībā ar apakšsistēmu drošības pamatprasībām un drošu integrāciju starp apakšsistēmām, pozitīvs atzinums

X

X

X

 

10.

Kopīgā drošības metode riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojums (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants), kas attiecas uz iespējamām ritekļa vispārējā drošības līmeņa izmaiņām (būtiskas izmaiņas), pozitīvs atzinums

 

X

X

 

11.

Izmaiņas salīdzinājumā ar atļauju saņēmušu ritekļa tipu aprakstītas pietiekami un saskan ar kopīgo drošības metodi riska novērtēšanai, drošības novērtējuma ziņojumu (Regulas (ES) Nr. 402/2013 15. pants)

 

X

 

 

12.

EK verifikācijas deklarācijas un EK sertifikāti ir pienācīgi atjaunināti, ņemot vērā mainītos/atjauninātos valsts noteikumus

 

 

 

X

13.

Atbilstības izvērtēšanas struktūru ziņojumi ir pienācīgi atjaunināti, ņemot vērā mainītos/atjauninātos noteikumus

13.1.

Mainītie/atjauninātie valsts noteikumi ir aptverti

13.2.

Ir pierādījumi, ka ritekļa tips joprojām atbilst prasībām

 

 

 

X


Augša