EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32018R2019

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2019 (2018. gada 18. decembris), ar ko izveido provizorisku sarakstu ar augsta riska augiem, augu produktiem vai citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta nozīmē un sarakstu ar augiem, kuru ievešanai Savienībā fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami, minētās regulas 73. panta nozīmē

C/2018/8877

OV L 323, 19.12.2018., 10./15. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 04/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj

19.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 323/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/2019

(2018. gada 18. decembris),

ar ko izveido provizorisku sarakstu ar augsta riska augiem, augu produktiem vai citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta nozīmē un sarakstu ar augiem, kuru ievešanai Savienībā fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami, minētās regulas 73. panta nozīmē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 42. panta 3. punktu un 73. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 3. punktu Komisijai, pamatojoties uz sākotnējo novērtējumu, jāpieņem īstenošanas akti, kuros provizoriski uzskaitīti augsta riska augi, augu produkti vai citi objekti, kas Savienības teritorijā rada kaitīgā organisma risku, kura līmenis nav pieņemams.

(2)

Kopš Regulas (ES) 2016/2031 pieņemšanas ir veikti vairāki sākotnējie novērtējumi par to, vai augi un augu produkti, kuru izcelsme ir trešās valstīs, Savienības teritorijā rada nepieņemamu kaitīgā organisma riska līmeni. Minētajos novērtējumos secināts, ka, tā kā daži augi un augu produkti atbilst vienam vai vairākiem kritērijiem, kas noteikti minētās regulas III pielikumā, tos var kvalificēt par “augsta riska augiem” vai “augsta riska augu produktiem” minētās regulas 42. panta nozīmē. Tajos pašos sākotnējos riska novērtējumos arī secināts, ka no šīs regulas darbības jomas būtu jāizslēdz minēto “augsta riska augu” sēklas un in vitro materiāls, jo kaitīgā organisma riska līmenis ir pieņemams. Turklāt no šīs regulas darbības jomas būtu jāizslēdz arī dabīgi vai mākslīgi radīti stādāmi pundurkokaugi, jo uz to importu attiecas īpašas Padomes Direktīvā 2000/29/EK (2) noteiktas prasības, kas kaitīgā organisma risku samazina līdz pieņemam līmenim, un no 2019. gada 14. decembra uz tiem attieksies arī īpašās prasības, kas noteiktas Regulas (ES) 2016/2031 41. pantā.

(3)

Ir zināms, ka stādāmos Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L. augos, izņemot sēklas, in vitro materiālu un dabīgi vai mākslīgi radītus stādāmus pundurkokaugus, un Ullucus tuberosus Loz. augos ir kaitīgie organismi, kas parasti izmanto saimniekaugus un kam ir būtiska ietekme uz tādām augu sugām, kuras ir ekonomiski, sociāli vai vidiski ļoti nozīmīgas Savienībai. Turklāt ir zināms, ka minētajos augos parasti ir kaitīgie organismi, taču šiem augiem nav inficēšanās pazīmju vai minētās pazīmes parādās pēc latentā perioda. Tas samazina iespēju šādu kaitīgo organismu klātbūtni konstatēt pārbaudēs, ko veic, kad minētie augi tiek ievesti Savienības teritorijā. Turklāt minētie stādāmie augi parasti Savienībā tiek ieviesti krūmu vai koku veidā, un šādā veidā tie parasti ir sastopami Savienībā. Ņemot to vērā, spēkā esošie pasākumi, kas reglamentē šīs regulas I pielikumā norādīto stādāmo augu un Ullucus tuberosus Loz. augu, kuru izcelsme ir trešās valstīs, ievešanu, netiek uzskatīti par pietiekamiem, lai novērstu kaitīgo organismu iekļūšanu. Tāpēc I pielikumā uzskaitītie stādāmie augi un Ullucus tuberosus Loz. augi būtu jānorāda sarakstā kā augsta riska augi Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē, un to ievešana Savienības teritorijā būtu provizoriski jāaizliedz.

(4)

Ir zināms, ka Momordica L. augļos ir kaitīgais organisms Thrips palmi Karny, kas var būtiski ietekmēt tādas augu sugas, kuras ir ekonomiski, sociāli vai vidiski ļoti nozīmīgas Savienības teritorijai, un ka šie augļi veido būtisku minētā kaitīgā organisma ievešanas un ieviešanās ceļu. Tomēr šis kaitīgais organisms nav sastopams nedz visās trešās valstīs, nedz visos tās trešās valsts apgabalos, par kuru zināms, ka tajā tas ir sastopams. Dažas trešās valstis ir arī ieviesušas efektīvus minētā kaitīgā organisma riska mazināšanas pasākumus. Ņemot to vērā, Momordica L. augļi, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai to daļās, kur šis kaitīgais organisms ir sastopams un kur nav efektīvu minētā kaitīgā organisma riska mazināšanas pasākumu, ir kvalificējami par augsta riska augiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē, un tāpēc minēto augu ievešana Savienībā būtu provizoriski jāaizliedz.

(5)

Ir zināms, ka Ulmus L. koksnē ir kaitīgais organisms Saperda tridentata Olivier un tā veido būtisku minētā kaitīgā organisma ievešanas un ieviešanās ceļu. Ir zināms, ka minētais kaitīgais organisms būtiski ietekmē augu sugas, kas ir ekonomiski, sociāli vai vidiski ļoti nozīmīgas Savienības teritorijai. Tomēr šis kaitīgais organisms nav sastopams nedz visās trešās valstīs, nedz visos tās trešās valsts apgabalos, par kuru zināms, ka tajā tas ir sastopams. Ņemot to vērā, Ulmus L. koksne, kuras izcelsme ir trešās valstīs vai trešo valstu apgabalos, kur ir sastopams Saperda tridentata Olivier, ir kvalificējama par augsta riska augu produktu Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē. Tāpēc minētās koksnes ievešana Savienībā būtu provizoriski jāaizliedz.

(6)

Šīs regulas 3., 4. un 5. apsvērumā minētie augi un augu produkti nav ietverti sarakstā, kas jāizveido saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 40. pantu, vai arī sarakstā ir norādīti tikai attiecībā uz dažām trešām valstīm. Turklāt pēc attiecīgajiem provizoriskajiem novērtējumiem prasības, kas minētas Regulas (ES) 2016/2031 41. pantā un attiecas uz visām trešām valstīm, minētos augus un augu produktus neaptver pietiekami, un uz tiem neattiecas minētās regulas 49. pantā paredzētie pagaidu pasākumi.

(7)

Šīs regulas 3., 4. un 5. apsvērumā minētos augus un augu produktus vēl neaptver pilnīgs riska novērtējums, kas nepieciešams, lai secinātu, vai tie rada nepieņemama līmeņa risku, jo tajos, iespējams, ir Savienības karantīnas organisms, un vai minēto risku, piemērojot konkrētus pasākumus, var samazināt līdz pieņemamam līmenim. Ja pastāv pieprasījums pēc minēto augu un augu produktu importa, uz tiem jāattiecina riska novērtējums, ko veiks saskaņā ar īstenošanas aktu, kas jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 6. punktu.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 73. pantu Komisijai ar īstenošanas aktiem ir jāparedz, ka augiem, kas nav ietverti [minētās regulas] 72. panta 1. punktā minētajā sarakstā, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts ievešanai Savienības teritorijā.

(9)

Tomēr ar minētajiem īstenošanas aktiem jānosaka, ka fitosanitārais sertifikāts minētajiem augiem nav nepieciešams, ja novērtējums, kura pamatā ir pierādījumi par kaitīgo organismu riskiem un tirdzniecībā gūtā pieredze, liecina, ka šāds sertifikāts nav nepieciešams.

(10)

Kopš minētās regulas pieņemšanas ir veikti vairāki novērtējumi par kaitīgo organismu risku un pieredzi, kas gūta, tirgojot vairākus augus, kuri nav stādāmi augi un kuru izcelsme ir trešās valstīs.

(11)

Saskaņā ar minētajiem novērtējumiem Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. un Phoenix dactylifera L. augļos nav Savienības karantīnas organismu vai kaitīgo organismu, uz kuriem attiecas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu, vai tādu kaitīgo organismu, kuri parasti izmanto saimniekaugus un var ietekmēt Savienībā audzētas augu sugas. Turklāt nav bijuši kaitīgo organismu uzliesmojumi, kas saistīti ar minēto augļu ievešanu no vienas vai vairākām trešām valstīm. Tāpat arī minētie augļi nav atkārtoti aizturēti saistībā ar Savienības karantīnas organismu vai tādu kaitīgo organismu klātbūtni, uz kuriem – laikā, kad tos ieved Savienības teritorijā, – attiecas pasākumi, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. pantu.

(12)

Ņemot vērā to, ka minētie augļi atbilst visiem Regulas (ES) 2016/2031 VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem, fitosanitārais sertifikāts to ievešanai Savienības teritorijā nav nepieciešams.

(13)

Abi saraksti, kas jāizveido saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 3. punktu un 73. pantu, attiecas uz importa noteikumiem, kas balstīti uz līdzīgiem riska novērtēšanas kritērijiem, kuri noteikti minētās regulas III un VI pielikumā. Tie ir vērsti uz attiecīgo augu un augu produktu radītajiem riskiem, nevis konkrētu kaitīgo organismu riskiem. Tie ir izstrādāti, izmantojot vienotu riska novērtēšanas metodiku, un tos atjaunina saskaņā ar to pašu metodiku, pamatojoties uz pieejamajiem tehniskajiem un zinātniskajiem pierādījumiem. Tāpēc ir lietderīgi tos integrēt vienā regulā.

(14)

Regulu (ES) 2016/2031 piemēro no 2019. gada 14. decembra, un tāpēc, lai nodrošinātu visu to noteikumu konsekventu piemērošanu, kuri attiecas uz augu, augu produktu un citu objektu ievešanu Savienībā, šī regula būtu jāpiemēro no tā paša datuma.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Augsta riska augi, augu produkti un citi objekti

Augus, augu produktus un citus objektus, kas uzskaitīti I pielikumā, uzskata par augsta riska augiem, augu produktiem un citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē, un tos aizliegts ievest Savienības teritorijā, kamēr nav veikts riska novērtējums.

2. pants

Fitosanitārie sertifikāti dažu augu ievešanai Savienībā

Fitosanitārais sertifikāts ir vajadzīgs tādu augu ievešanai Savienībā, kas nav iekļauti Regulas (ES) 2016/2031 72. panta 1. punktā minētajā sarakstā.

Tomēr no šīs prasības izslēdz II pielikumā uzskaitītos augļus.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Saraksts ar augsta riska augiem, augu produktiem un citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē

1.

Stādāmi augi (izņemot sēklas, in vitro materiālu un dabīgi vai mākslīgi radītus stādāmus pundurkokaugus), kuru izcelsme ir visās trešās valstīs un kuri pieder pie šādām ģintīm vai sugām:

KN kods

Apraksts

ex 0602

Acacia Mill.

ex 0602

Acer L.

ex 0602

Albizia Durazz.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus carica L.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

Robinia L.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

2.

Ullucus tuberosus augi, kuru izcelsme ir visās trešās valstīs.

KN kods

Apraksts

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0714 90 20

Ullucus tuberosus Loz.

3.

Momordica L. augļi, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai trešo valstu apgabalos, kur sastopams Thrips palmi Karny un kur nav efektīvu minētā kaitīgā organisma riska mazināšanas pasākumu.

KN kods

Apraksts

ex 0709 99 90

Momordica L.

4.

Ulmus L. koksne, kuras izcelsme ir trešās valstīs vai trešo valstu apgabalos, kur sastopams Saperda tridentata Olivier.

KN kods

Apraksts

ex 4403 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 39 00

ex 4403 99 00

ex 4407 99

Ulmus L.


II PIELIKUMS

Saraksts ar augļiem, kuru ievešanai Savienībā fitosanitārais sertifikāts nav vajadzīgs, Regulas (ES) 2016/2031 73. panta nozīmē

KN kods

Apraksts

ex 0804 30 00

Ananas comosus (L.) Merrill

ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00

Cocos nucifera L.

ex 0810 60 00

Durio zibethinus Murray

ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10

Musa L.

ex 0804 10 00

Phoenix dactylifera L.


Augša