EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32018R1992

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1992 на Комисията от 14 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 по отношение на предвиденото в член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 докладване на данни за флуоровъглеводородите, пускани на пазара в Обединеното кралство и в Съюз, съставен от 27 държави членки

C/2018/8575

OB L 320, 17.12.2018г., стр. 25—27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1992/oj

17.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1992 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 по отношение на предвиденото в член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 докладване на данни за флуоровъглеводородите, пускани на пазара в Обединеното кралство и в Съюз, съставен от 27 държави членки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (1), и по-специално член 19, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията (2) се определят форматът и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

(2)

В Регламент (ЕС) № 517/2014 се предвижда, че за да се постигне постепенното намаляване на флуоровъглеводородите, тяхното пускане на пазара на Съюза от страна на производителите или вносителите се извършва посредством годишни квоти. Тези квоти за производителите и вносителите се изчисляват в съответствие с приложение V към Регламент (ЕС) № 517/2014 на базата на референтни стойности, определени от Комисията въз основа на средногодишните количества флуоровъглеводороди, за които от 1 януари 2015 г. нататък производителите или вносителите са подавали доклади по член 19 от същия регламент.

(3)

Тъй като на 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати уведомление за намерението си да напусне Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз, Договорите ще престанат да се прилагат към Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне, или, при липса на такова — две години след уведомлението, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши да удължи този срок. В резултат на това и без да се засягат разпоредбите на споразумението за оттегляне, Регламент (ЕС) № 517/2014 се прилага само докато Обединеното кралство престане да бъде държава членка.

(4)

В контекста на представената от Обединеното кралство нотификация съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз, за целите на предвиденото в член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 преизчисляване на референтните стойности, което ще се извърши през 2020 г., е важно да се гарантира наличието на точна информация за пускането на флуоровъглеводороди на пазара на ЕС след оттеглянето на Обединеното кралство.

(5)

Поради посочените съображения приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 следва да бъде изменено, така че да се даде възможност за отделяне на количествата флуоровъглеводороди, които се пускат на пазара в Обединеното кралство и в Съюз, съставен от 27 държави членки.

(6)

Независимо от това отделянето при докладването на данните за пуснатите на пазара флуоровъглеводороди в Обединеното кралство и в Съюз, съставен от 27 държави членки, ще бъде необходимо единствено от момента, от който правото на Съюза вече няма да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия. Следователно изменението на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 се изисква само за докладване на данните за календарната 2018 г. и за периода, продължаващ до и обхващащ годината, в която Обединеното кралство напусне Съюза и в него вече няма да се прилага правото на Съюза.

(7)

За да може разделянето на задължението за докладване да се прилага по отношение на докладването на данните за календарната 2018 г., при което данните трябва да бъдат изпратени до 31 март 2019 г., промяната в това задължение следва да влезе в сила и да започне да се прилага преди посочената дата. За всички следващи години датата за докладване на данните следва да бъде 31 март.

(8)

Количествата пуснати на пазара на Обединеното кралство флуоровъглеводороди, които трябва да се докладват в съответствие с приложението към настоящия акт за изпълнение, следва да са количествата, пуснати на този пазар за първи път.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 г. за определяне на формата и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове (ОВ L 318, 5.11.2014 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕС) № 1191/2014 се добавя следният раздел 13а:

Раздел 13а: Попълва се от производителите и вносителите на газове — член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014, както и точка 1, букви а)—г), точка 2, букви а), б) и г), точка 3, букви а) и б) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014.

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2018 г. (най-късно до 31 март 2019 г.) и през периода, продължаващ до и обхващащ годината, в която правото на Съюза престава да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия.

Количествата трябва да бъдат докладвани в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки газ, включен в раздел 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 517/2014, за смеси, съдържащи най-малко един от тези газове, или за всеки газ или всяка смес, съдържащи се в предварителни смеси от полиоли.

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

КОМЕНТАРИ

13aA

Физически пуснато на пазара количество флуоровъглеводороди, с изключение на освободените употреби

13aA = 4M — Сума на освободените употреби в раздел 5 (5А – 5F)

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

13aB

От които: количество, пуснато на пазара на Обединеното кралство за първи път

Не се включват количествата, пуснати на пазара на Обединеното кралство, но впоследствие доставени на Съюза (без Обединеното кралство) като нетни количества.

Включват се количествата, доставени на пазара на Обединеното кралство като нетни количества, които преди това са били пуснати на пазара на Съюза (без Обединеното кралство).

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

13aC

От които: количество, пуснато на пазара на Съюза, с изключение на Обединеното кралство

13aC = 13aA – 13aB“


Нагоре