EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018R1848

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1848 z dne 26. novembra 2018 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2018, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

UL L 300, 27.11.2018, str. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1848/oj

27.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1848

z dne 26. novembra 2018

o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2018, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 26(6) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

v skladu s točko (d) prvega pododstavka člena 12(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (2) se lahko odobritve, za katere obveznosti niso prevzete, v zvezi z ukrepi, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in so navedeni v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013, prenesejo v naslednje proračunsko leto. Takšen prenos je omejen na 2 % začetnih odobritev, o katerih glasujeta Evropski parlament in Svet, in na znesek prilagoditve neposrednih plačil iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki je bil izveden v predhodnem proračunskem letu.

(2)

V skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 države članice z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 12(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 prenesene odobritve iz točke (d) prvega pododstavka člena 12(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 povrnejo končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu, v katero se odobritve prenesejo, uporablja prilagoditvena stopnja. Navedena povrnitev se uporabi le za končne upravičence v tistih državah članicah, v katerih se je v predhodnem proračunskem letu uporabila (4) finančna disciplina.

(3)

Pri določanju zneska prenesenih odobritev, ki ga je treba povrniti, je treba v skladu s členom 26(7) Uredbe (EU) št. 1306/2013 upoštevati zneske za rezervo za krize v kmetijskem sektorju iz člena 25 navedene uredbe, ki do konca proračunskega leta niso uporabljeni za krizne ukrepe.

(4)

V skladu s členom 1(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1236 (5) se finančna disciplina uporablja za neposredna plačila za koledarsko leto 2017, da se vzpostavi rezerva za krize. V proračunskem letu 2018 rezerva za krize ni bila uporabljena.

(5)

Za zagotovitev, da povrnitev neizkoriščenih odobritev končnim prejemnikom (rezultat uporabe finančne discipline) ostane sorazmerna z zneskom prilagoditve finančne discipline, je primerno, da Komisija določi zneske, ki so državam članicam na voljo za povrnitev. Vendar je v primeru Romunije potrebno dodatno pojasnilo zneska v zvezi s pragom v višini 2 000 EUR, ki se uporablja za finančno disciplino v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013. Zato zaradi dobrega finančnega poslovodenja na tej stopnji Romuniji ne bi smel biti na voljo noben znesek za povrnitev.

(6)

Da državam članicam za navedeno povrnitev ne bi bilo treba plačati dodatnega zneska, se mora ta uredba uporabljati od 1. decembra 2018. Zato so zneski v tej uredbi dokončni in se uporabljajo ne glede na uporabo zmanjšanj v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1306/2013, ne glede na vse druge popravke, ki se upoštevajo v sklepu o mesečnem plačilu glede odhodkov, ki jih izvršijo plačilne agencije držav članic za oktober 2018, v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013, ter ne glede na kakršna koli zmanjšanja in dodatna plačila, ki se izvedejo v skladu s členom 18(4) navedene uredbe, ali kakršne koli sklepe v okviru postopka potrditve obračunov.

(7)

V skladu z uvodnim stavkom člena 12(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se lahko odobritve, za katere obveznosti niso prevzete, prenesejo samo v naslednje proračunsko leto. Zato je primerno, da Komisija določi datume za upravičenost odhodkov držav članic v zvezi s povrnitvijo v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013, pri čemer upošteva kmetijsko proračunsko leto, kakor je opredeljeno v členu 39 navedene uredbe.

(8)

Zaradi kratkega obdobja med sporočilom držav članic o izvajanju odobritev EKJS za leto 2018 v okviru deljenega upravljanja za obdobje od 16. oktobra 2017 do 15. oktobra 2018 in potrebo po uporabi te uredbe od 1. decembra 2018 bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zneski odobritev, ki bodo preneseni iz proračunskega leta 2018 v skladu s točko (d) prvega pododstavka in tretjim pododstavkom člena 12(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 in ki se v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 dajo na voljo državam članicam za povrnitev končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu 2019 uporablja prilagoditvena stopnja, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Za prenesene zneske se uporablja odločitev Komisije o prenosu v skladu s členom 12(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 2

Odhodki držav članic v zvezi s povrnitvijo prenesenih odobritev so upravičeni do financiranja Unije le, če so zadevni zneski upravičencem plačani pred 16. oktobrom 2019.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(4)  Finančna disciplina se v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 v proračunskem letu 2018 ne izvaja na Hrvaškem.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1236 z dne 7. julija 2017 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2017 (UL L 177, 8.7.2017, str. 34).


PRILOGA

Zneski, na voljo za povrnitev prenesenih odobritev

(zneski v EUR)

Belgija

6 161 684

Bolgarija

9 587 009

Češka

10 987 702

Danska

10 546 883

Nemčija

59 193 541

Estonija

1 447 227

Irska

13 388 758

Grčija

17 000 938

Španija

56 644 658

Francija

89 984 293

Italija

37 174 980

Ciper

361 986

Latvija

2 320 276

Litva

4 395 876

Luksemburg

414 189

Madžarska

15 304 215

Malta

35 723

Nizozemska

8 806 769

Avstrija

7 072 660

Poljska

25 830 473

Portugalska

6 760 101

Slovenija

930 229

Slovaška

5 782 443

Finska

5 996 258

Švedska

8 136 646

Združeno kraljestvo

39 617 734


Na vrh