EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018R1710

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1710 z dne 13. novembra 2018 o prilagoditvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2018 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/866

C/2018/7442

UL L 286, 14.11.2018, str. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1710/oj

14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1710

z dne 13. novembra 2018

o prilagoditvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2018 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/866

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 26(4) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/866 (2) je bila določena prilagoditvena stopnja za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 za koledarsko leto 2018. Ta prilagoditvena stopnja je bila določena na podlagi informacij, ki so na voljo v okviru osnutka proračuna za leto 2019, zlasti ob upoštevanju zneska finančne discipline v višini 468,7 milijona EUR za rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1306/2013.

(2)

Medtem ko potreba po finančni disciplini ostaja 468,7 milijona EUR za rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju, je iz razpoložljivih informacij v zvezi z dopolnilnim pismom Komisije št. 1 k osnutku proračuna za leto 2019, ki vsebuje napovedi za neposredna plačila in s trgom povezane odhodke, razvidno, da je treba prilagoditi stopnjo finančne discipline iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/866.

(3)

Zato je na podlagi novih informacij, ki jih ima Komisija, primerno prilagoditi prilagoditveno stopnjo v skladu s členom 26(4) Uredbe (EU) št. 1306/2013 pred 1. decembrom koledarskega leta, za katero se ta prilagoditvena stopnja uporablja.

(4)

Praviloma kmetje, ki vložijo vlogo za pomoč za neposredna plačila za eno koledarsko leto (N), plačilo prejmejo v predpisanem plačilnem obdobju znotraj proračunskega leta (N + 1). Vendar lahko države članice izvedejo pozna plačila kmetom po preteku tega plačilnega obdobja znotraj določenih omejitev. Takšna pozna plačila se lahko izvedejo v naslednjem proračunskem letu. Pri uporabi finančne discipline za dano koledarsko leto se prilagoditvena stopnja ne bi smela uporabljati pri plačilih, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskih letih, za katera se finančna disciplina ne uporablja. Zato je za zagotovitev enakega obravnavanja kmetov primerno določiti, da se prilagoditvena stopnja uporablja samo za plačila, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskem letu, za katero se finančna disciplina uporablja, ne glede na to, kdaj se plačilo kmetom izvede.

(5)

V členu 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je določeno, da se prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013, uporablja samo za neposredna plačila, višja od 2 000 EUR, ki se odobrijo kmetom v ustreznem koledarskem letu. Poleg tega je v členu 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 določeno tudi, da se zaradi postopnega uvajanja neposrednih plačil prilagoditvena stopnja za Hrvaško uporablja šele od 1. januarja 2022. Prilagoditvena stopnja, ki se določi v tej uredbi, se zato ne bi smela uporabljati za plačila kmetom v navedeni državi članici.

(6)

Prilagojeno prilagoditveno stopnjo bi bilo treba upoštevati za izračun vseh plačil, ki se dodelijo kmetu na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2018. Zaradi jasnosti bi zato bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) 2018/866 razveljaviti.

(7)

Za zagotovitev, da se prilagojena stopnja uporablja od datuma, ko bi bilo treba začeti z izplačili kmetom v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. decembra 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za določitev prilagoditvene stopnje v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se zneski neposrednih plačil na podlagi shem podpore iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013, ki presegajo 2 000 EUR in se odobrijo kmetom na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2018, znižajo za prilagoditveno stopnjo 1,411917 %.

2.   Znižanje iz odstavka 1 se na Hrvaškem ne uporablja.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2018/866 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/866 z dne 13. junija 2018 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2018 (UL L 149, 14.6.2018, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).


Na vrh