EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R0953

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/953 (2017. gada 6. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un grafiku tādiem ziņojumiem par pozīcijām, ko sniedz ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas pārvalda tirdzniecības vietas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/3671

OV L 144, 7.6.2017., 12./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/953/oj

7.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/953

(2017. gada 6. jūnijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un grafiku tādiem ziņojumiem par pozīcijām, ko sniedz ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas pārvalda tirdzniecības vietas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 58. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Lai panāktu lielāku pārredzamību preču atvasināto instrumentu, emisiju kvotu un to atvasināto instrumentu tirgos, tirgus operatoriem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas pārvalda tirdzniecības vietu, kurā tirgo šos finanšu instrumentus, būtu katru nedēļu jāpublisko ziņojums par tādu personu kopējo skaitu, kam ir līgums, un par kopējām atvērtām pozīcijām attiecībā uz katru preču atvasināto instrumentu, emisijas kvotu vai to atvasinājumu, kas pārsniedz robežvērtības, kādas ir noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/591 (2) attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem, un jānosūta minētais ziņojums Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI).

(2)

Skaidri noteiktā un kopīgā termiņā laicīgi iesniegti ziņojumi, ko pirms tam ir publicējušas attiecīgās tirdzniecības vietas, sekmē to, ka EVTI var katru nedēļu centralizēti publicēt minētos ziņojumus, kas saņemti no visas Savienības.

(3)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu darbību, ir nepieciešams, lai šajā regulā un Direktīvā 2014/65/ES paredzētos noteikumus piemēro no tās pašas dienas.

(4)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(5)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ziņojumu sniegšanas termiņi

Direktīvas 2014/65/ES 58. panta 1. punktā minētie tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības ne vēlāk kā nākamās nedēļas trešdienā plkst. 17.30 pēc Viduseiropas laika nosūta EVTI iknedēļas ziņojumu, kas norādīts minētā panta a) punktā, attiecībā uz turēto pozīciju kopumu katras darba nedēļas beigās.

Ja vai nu pirmdiena, otrdiena vai trešdiena tajā nedēļā, kurā šis ziņojums ir jāiesniedz, nav darba diena tirgus operatoram vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas minēti pirmajā daļā, tirgus operators vai ieguldījumu brokeru sabiedrība iesniedz ziņojumu iespējami drīz un ne vēlāk kā minētās nedēļas ceturtdienā plkst. 17.30 pēc Viduseiropas laika.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/591 (2016. gada 1. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (OV L 87, 31.3.2017., 479. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Augša