Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0872

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/872 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/3329

OJ L 134, 23.5.2017, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/872/oj

23.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/872

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2)

Republika Korei poinformowała Komisję, że jej właściwy organ dodał jedną jednostkę certyfikującą do wykazu jednostek certyfikujących uznanych przez Republikę Korei.

(3)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontrolnych uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania w państwach trzecich świadectw do celów równoważności.

(4)

Podmiot „Abcert AG” poinformował Komisję, że zaprzestał działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których był uznany, a zatem nie powinien już znajdować się w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(5)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA” dla kategorii produktów A i D w odniesieniu do Angoli oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

(6)

Podmiot „Argencert SA” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu.

(7)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Bioagricert S.r.l.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, D i E na Malezję i Singapur oraz dla kategorii produktów B i E na Chiny.

(8)

Podmiot „CCOF Certification Services” poinformował Komisję, że chciałby wycofać swoje uznanie dla kategorii F w odniesieniu do Meksyku. Nie powinien zatem dłużej figurować dla tej kategorii w odniesieniu do tego państwa w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(9)

Podmiot „Certisys” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu. Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Certisys” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Demokratyczną Republikę Konga.

(10)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Control Union Certifications” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie uznania tego podmiotu w odniesieniu do Angoli, Białorusi, Czadu, Dżibuti, Erytrei, Fidżi, Kosowa (3), Liberii i Nigru dla kategorii produktów A, D, E i F, oraz w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga i Madagaskaru w odniesieniu do dla kategorii produktów A, E i F.

(11)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Egipt, rozszerzenie uznania w odniesieniu do Monako dla kategorii produktów C oraz uznanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny dla kategorii produktów E i E.

(12)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, C i D na Indonezję.

(13)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „IMO Control Latinoamérica Ltda.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Argentynę, Kostarykę, Gujanę i Honduras. Ponadto uzasadnione jest rozszerzenie uznania podmiotu „IMOcert Latinoamérica Ltda” w odniesieniu do Belize, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kuby, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Salwadoru, Gwatemali, Haiti, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru, Urugwaju i Wenezueli dla kategorii produktów B.

(14)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „LACON GmbH” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Bośnię i Hercegowinę, Chile, Kubę, Etiopię i byłą jugosłowiańską republikę Macedonii oraz dla kategorii produktów A i D na Republikę Dominikańską, Kenię, Suazi i Zimbabwe.

(15)

Podmiot „ÖkoP Zertifizierungs GmbH” poinformował Komisję, że zaprzestał działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których był uznany. Nie powinien zatem dłużej figurować w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(16)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Valsts SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu „Valsts SIA” dla kategorii produktów A, B, D, E i F w odniesieniu do Rosji i Ukrainy.

(17)

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmieniony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1842 (4) zawiera nowy wzór wyciągu ze świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu produktów ekologicznych w ramach systemu certyfikacji elektronicznej, do którego odnosi się art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Art. 14 ust. 2 akapit czwarty, poprzednio piąty, nadal odnosi się do rubryki 15 zamiast rubryki 14 wyciągu. Ponadto pole 14 wyciągu i odpowiednia uwaga w załączniku VI błędnie odnoszą się do art. 33 zamiast do art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (5). Błędy te należy sprostować.

(18)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować załączniki III, IV i VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(19)

Dla jasności sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 powinny stosować się od daty rozpoczęcia stosowania odpowiednich zmian w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1842.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1235/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1235/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w art. 14 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Odbiorca partii z chwilą jej przyjęcia wypełnia rubrykę 14 wyciągu ze świadectwa kontroli, poświadczając, że przyjęcie partii nastąpiło zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.”;

2)

załącznik VI zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 2 stosuje się od dnia 19 kwietnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1842 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 19).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 w pozycji dotyczącej Republiki Korei w pkt 5 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się pozycję dotyczącą „Abcert AG”;

2)

po pozycji dotyczącej „Agreco R.F. Göderz GmbH” dodaje się nową pozycję:

„»Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA«

1.

Adres: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalia

2.

Adres strony internetowej: www.agricert.pt

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategorie produktów

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”;

3)

w pozycji dotyczącej „Argencert SA” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Bouchard 644 6o piso „A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentyna”;

4)

w pozycji dotyczącej „Bioagricert S.r.l.” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„MY-BIO-132

Malezja

X

X

x

—”

„SG-BIO-132

Singapur

x

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Chin dodaje się krzyżyk w kolumnach B i E;

5)

w pozycji dotyczącej „CCOF Certification Services” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Meksyku skreśla się krzyżyk w kolumnie F;

6)

w pozycji dotyczącej „Certisys” wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia”;

b)

w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„CD-BIO-128

Demokratyczna Republika Konga

x

x

—”

7)

pozycja dotycząca „Control Union Certifications” otrzymuje brzmienie:

a)

w wierszach dotyczących Angoli, Białorusi, Czadu, Dżibuti, Erytrei, Fidżi, Kosowa, Liberii i Nigru dodaje się krzyżyk w kolumnach A, D, E i F;

b)

w wierszach dotyczących Demokratycznej Republiki Konga i Madagaskaru dodaje się krzyżyk w kolumnach A, E i F;

8)

w pozycji dotyczącej „Ecocert SA” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„EG-BIO-154

Egipt

x

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Bośni i Hercegowiny dodaje się krzyżyk w kolumnach E i F;

c)

w wierszu dotyczącym Monako dodaje się krzyżyk w kolumnie C;

9)

w pozycji dotyczącej „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„ID-BIO-144

Indonezja

x

x

x

—”

10)

w pozycji dotyczącej „IMOcert Latinoamérica Ltda.” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„AR-BIO-123

Argentyna

x

x

x

—”

„CR-BIO-123

Kostaryka

x

x

x

—”

„GY-BIO-123

Gujana

x

x

x

—”

„HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—”

b)

w wierszach dotyczących Belize, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kuby, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Salwadoru, Gwatemali, Haiti, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru, Urugwaju i Wenezueli dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

c)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji”;

11)

w pozycji dotyczącej „LACON GmbH” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„BA-BIO-134

Bośnia i Hercegowina

x

x

x

—”

„CL-BIO-134

Chile

x

x

x

—”

„CU-BIO-134

Kuba

x

x

 

x

—”

„DO-BIO-134

Republika Dominikańska

x

x

—”

„ET-BIO-134

Etiopia

x

x

x

—”

„KE-BIO-134

Kenia

x

x

—”

„MK-BIO-134

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

x

x

—”

„SZ-BIO-134

Suazi

x

x

—”

„ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—”

12)

skreśla się pozycję dotyczącą „ÖkoP Zertifizierungs GmbH”;

13)

dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»Valsts SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’«

1.

Adres: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Łotwa

2.

Adres strony internetowej: www.stc.lv

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategorie produktów

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Rosja

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ukraina

x

x

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, w polu 14 wyciągu oraz w uwadze odnoszącej się do pola 14, odniesienie do „art. 33” zastępuje się odniesieniem do „art. 34”.


Top