Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0838

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/838 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do pasz dla niektórych ekologicznych zwierząt akwakultury (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/3145

OJ L 125, 18.5.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/838/oj

18.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/838

z dnia 17 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do pasz dla niektórych ekologicznych zwierząt akwakultury

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 ustanawia podstawowe wymogi dotyczące ekologicznej produkcji zwierząt akwakultury, w tym wymagania w odniesieniu do pasz. Szczegółowe zasady wdrażania tych wymogów są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 (2).

(2)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 ryby i skorupiaki są żywione paszami zaspokajającymi potrzeby pokarmowe zwierząt w różnych okresach ich rozwoju.

(3)

W art. 25 l rozporządzenia (WE) nr 889/2008 określono szczegółowe zasady dotyczące pasz dla niektórych zwierząt akwakultury, o których mowa w sekcjach 6, 7 i 9 załącznika XIIIa do tego rozporządzenia. Zasady określone w tym artykule mają na celu priorytetowe traktowanie naturalnie dostępnej paszy, gdy jest ona dostępna.

(4)

Na podstawie art. 25 l ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 dane zwierzęta są żywione pożywieniem naturalnie dostępnym w stawach i jeziorach. W art. 25 l ust. 2 tego rozporządzenia pozwala się na stosowanie ekologicznych pasz pochodzenia roślinnego lub wodorostów morskich, jeżeli naturalne źródła paszy nie są dostępne w wystarczającej ilości. W art. 25 l ust. 3 lit. a) i b) tego rozporządzenia ustanawia się maksymalne wartości procentowe mączki rybnej i oleju z ryb, które mogą być uwzględnione w dawce pokarmowej dla suma panga i krewetek, gdy naturalnie dostępna pasza jest uzupełniana.

(5)

Naturalnie występująca pasza jest ograniczona lub nie istnieje na etapie wylęgarni. Państwa członkowskie poinformowały Komisję, że zasady dotyczące żywienia krewetek z rodziny Penaeidae, w szczególności krewetki tygrysiej (Penaeus monodon), określone w art. 25 l ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 889/2008, mogłyby prowadzić do niedożywienia i zwiększonej śmiertelności, jeżeli byłyby stosowane we wczesnych stadiach rozwojowych w środowisku wylęgarni.

(6)

Zgodnie z art. 25 l ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 dane zwierzęta są żywione pożywieniem naturalnie dostępnym w stawach i jeziorach. Zasada określona w tym artykule powinna dotyczyć jedynie etapu wzrostowego, kiedy zwierzęta są utrzymywane w stawach i jeziorach, a nie środowiska wylęgarni, w którym naturalnie dostępna pasza jest niewystarczająca. Jest to szczególnie istotne od dnia 31 grudnia 2016 r., gdyż od tego dnia, zgodnie z art. 25e ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 889/2008, młode osobniki zwierząt akwakultury podlegające nieekologicznym warunkom zarządzania nie mogą już być wprowadzane do gospodarstwa ekologicznego. Przed tą datą można było wprowadzać odsetek nieekologicznych młodych osobników zwierząt do gospodarstwa ekologicznego po etapie wylęgarni w ramach zarządzania nieekologicznego.

(7)

Ponadto grupa ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej („EGTOP”), utworzona decyzją Komisji 2009/427/WE (3), potwierdziła, że szczegółowe przepisy zawarte w art. 25 l ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 889/2008 są odpowiednie tylko dla etapu wzrostowego (4). EGTOP uważa, że ograniczenia dotyczące produkcji mączki rybnej i oleju z ryb określone w tym artykule nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb żywieniowych zwierząt na wczesnych etapach życia w środowisku wylęgarni.

(8)

Komisja stwierdziła, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do przepisów dotyczących pasz w odniesieniu do niektórych zwierząt akwakultury poprzez wyjaśnienie, że przepisy te mają zastosowanie jedynie do etapu wzrostowego. Dochodząc do takiego wniosku, Komisja wzięła pod uwagę wymóg zaspokojenia potrzeb żywieniowych zwierząt na różnych etapach ich rozwoju, jak określono w art. 15 ust. 1 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, cel art. 25 l rozporządzenia (WE) nr 889/2008, zgodnie z którym należy priorytetowego traktować naturalnie dostępne pasze, w przypadku gdy są one dostępne, oraz opinię EGTOP.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2008.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 25 l ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 otrzymuje brzmienie:

„1.   Na etapie wzrostowym zwierzęta akwakultury, o których mowa w załączniku XIIIa sekcja 6, 7 i 9, są żywione pożywieniem naturalnie dostępnym w stawach i jeziorach.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(3)  Decyzja Komisji 2009/427/WE z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej (Dz.U. L 139 z 5.6.2009, s. 29).

(4)  Sprawozdanie końcowe: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf.


Top