EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R0788

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov

C/2017/2918

UL L 119, 9.5.2017, str. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/788/oj

9.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/788

z dne 8. maja 2017

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 107(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 (2) določa podatke, ki jih morajo države članice beležiti in predložiti Komisiji, da bi se omogočilo spremljanje in vrednotenje operacij, ki se v okviru deljenega upravljanja financirajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

(2)

V skladu s členom 3 Izvedbene Uredbe (EU) št. 1243/2014 je treba navedene podatke posodobiti ob odobritvi in koncu vsake operacije. Nasprotno s tem pa morajo države članice v skladu členom 50 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), vsako leto predložiti poročilo o napredku pri izvajanju operativnega programa, vključno s podatki, posodobljenimi do konca predhodnega leta. Poleg tega obstajajo tudi razlike v vsebini podatkov med obema vrstama poročil, ki državam članicam pri pripravi teh poročil povzročajo nepotrebno upravno breme.

(3)

Da bi se povečala usklajenost med različnimi poročili in tako poenostavilo izpolnjevanje obveznosti poročanja, bi bilo treba podatke, ki jih zahteva Izvedbena uredba (EU) št. 1243/2014, prav tako posodobiti vsako leto, poleg tega pa bi se morali ti podatki nanašati na enak sklop operacij in podatkov kot v poročilu o izvajanju iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(4)

Izvedbena uredba (EU) št. 1243/2014 določa informacije, ki jih morajo predložiti države članice. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 (4) pa določa pravila v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah. Da bi se pojasnilo, da se ti uredbi nanašata na enake obveznosti poročanja držav članic, bi bilo treba vzpostaviti jasno povezavo med uredbama in obveznostmi poročanja, ki jih določata.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 1243/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 1243/2014 se spremeni:

1.

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Seznam podatkov se zabeleži in predloži Komisiji do 31. marca vsako leto v skladu s predlogami iz prilog k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1242/2014 (*1), in sicer za vsako operacijo, izbrano za financiranje v okviru operativnega programa, podprtega iz ESPR.

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L 334, 21.11.2014, str. 11).“;"

2.

člen 3 se črta;

3.

preglednica v delu A Priloge I se nadomesti s preglednico iz Priloge I k tej uredbi;

4.

preglednica v delu B Priloge I se nadomesti s preglednico iz Priloge II k tej uredbi;

5.

preglednica v delu C Priloge I se nadomesti s preglednico iz Priloge III k tej uredbi;

6.

preglednica v delu D Priloge I se nadomesti s preglednico iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L 334, 21.11.2014, str. 39).

(3)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L 334, 21.11.2014, str. 11).


PRILOGA I

„DEL A

Upravne informacije

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

1

CCI

številka enotne identifikacijske kode za operativni program

podatkovno polje 19 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 (1)

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

potrebna za vse operacije, ki jih podpira Sklad

podatkovno polje 5 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014

3

ime operacije

če je na voljo in če je polje 2 številka

podatkovno polje 5 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014

4

številka plovila „številka registra flote Skupnosti“ (Community Fleet Register number – CFR (2))

po potrebi

posebej za ESPR

5

koda NUTS (3)

najustreznejša raven NUTS (privzeto = raven III)

posebej za ESPR

6

upravičenec

ime upravičenca (le za pravne osebe in fizične osebe v skladu z nacionalnim pravom)

podatkovno polje 1 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014

7

spol upravičenca

po potrebi (možna vrednost: 1: moški, 2: ženska, 3: drugo)

posebej za ESPR

8

velikost podjetja

po potrebi (4) (možne vrednosti: 1: mikro, 2: malo, 3: srednje, 4: veliko)

posebej za ESPR

9

napredek pri izvajanju operacije

1 števka:

koda 0= operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov

koda 1= prekinjena operacija po delni izvedbi (za katero je upravičenec organu upravljanja prijavil nekatere izdatke)

koda 2= opuščena operacija po delni izvedbi (za katero je upravičenec organu upravljanja prijavil nekatere izdatke)

koda 3= končana operacija (za katero so bili upravičencu izplačani vsi izdatki)

koda 4= operacija se izvaja (za katero je upravičenec organu upravljanja prijavil nekatere izdatke)

koda 5= v celoti izvedena operacija (vendar za katero upravičencu morda niso bili izplačani vsi izdatki)

posebej za ESPR


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 138, 13.5.2014, str. 5).

(2)  Priloga I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

(3)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(4)  V skladu s členom 2(28) Uredbe (EU) št. 1303/2013 z dne 17. decembra 2013 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320) za mala in srednje velika podjetja.“


PRILOGA II

„DEL B

Napoved izdatkov (v valuti, ki se uporablja za operacijo)

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

10

skupni upravičeni stroški

znesek skupnih upravičenih stroškov operacije, kot je bil odobren v dokumentu o pogojih za podporo

podatkovno polje 41 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014

11

skupni upravičeni javni stroški

znesek skupnih upravičenih stroškov, ki pomenijo javne izdatke v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013

podatkovno polje 42 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014

12

podpora ESPR

znesek podpore ESPR, naveden v dokumentu o pogojih za podporo

posebej za ESPR

13

datum odobritve

datum dokumenta o pogojih za podporo

podatkovno polje 12 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014“


PRILOGA III

„DEL C

Finančno izvajanje operacije (v EUR)

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

14

skupni upravičeni izdatki

skupni upravičeni izdatki, ki jih je upravičenec prijavil organu upravljanja v zahtevku(-ih) za plačilo

podatkovno polje 46 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014

15

skupni upravičeni javni izdatki

javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, ki jih je upravičenec prijavil organu upravljanja v zahtevku(-ih) za plačilo

podatkovno polje 47 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014

16

upravičeni izdatki ESPR

izdatki ESPR, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, ki jih je upravičenec prijavil organu upravljanja v zahtevku(-ih) za plačilo

posebej za ESPR

17

datum končnega plačila upravičencu

 

podatkovno polje 45 Priloge III k Delegirani uredbi (EU) št. 480/2014 (samo datum končnega plačila upravičencu)“


PRILOGA IV

„DEL D

Podatki o izvajanju operacije

Polje

Vsebina polja

Opomba

Potrebe po podatkih in sinergije

18

zadevni ukrep

koda ukrepa (glej Prilogo II)

posebej za ESPR

19

kazalnik učinka

numerična vrednost

posebej za ESPR

20

podatki o izvajanju operacije

glej Prilogo II

posebej za ESPR

21

vrednost podatkov o izvajanju

numerična vrednost

posebej za ESPR

(se posodobi samo dvakrat, in sicer ko se v polje 9 vneseta kodi 0 in 5)“


Na vrh