Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R2384

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2384 (2017. gada 19. decembris), ar ko attiecībā uz darbaspēka izlases veida apsekojumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 precizē tehniskos rādītājus 2019. gada ad hoc modulim par darba organizāciju un darba laika režīmu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/8755

OV L 340, 20.12.2017., 35./40. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2384/oj

20.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2384

(2017. gada 19. decembris),

ar ko attiecībā uz darbaspēka izlases veida apsekojumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 precizē tehniskos rādītājus 2019. gada ad hoc modulim par darba organizāciju un darba laika režīmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Nodarbinātības stratēģijā, nodarbinātības pamatnostādnēs (2) un Eiropas sociālo tiesību pīlārā (3), jo īpaši tā principos par drošiem un pielāgojamiem darba apstākļiem, darba un privātās dzīves līdzsvaru un labi pielāgotu darba vidi, pausta vajadzība pēc lielākas uzņēmumu un darba ņēmēju Eiropā pielāgošanās spējas un uzsvērta nepieciešamība ar plašu Eiropas mēroga apsekojumu vākt datus par dažāda veida jaunas prakses izmantošanu darba organizācijā un darba laika režīmā un par darba ņēmēju pieredzi ar minētajiem prakses un režīma veidiem.

(2)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1851 (4) precizētas un aprakstītas tās jomas, par kurām sniedzama sīkāka informācija, proti, ad hoc apakšmoduļi, un kuras attiecībā uz darbaspēka izlases veida apsekojumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 577/98 būtu jāiekļauj 2019. gada ad hoc modulī par darba organizāciju un darba laika režīmu.

(3)

Tāpēc būtu jāprecizē tehniskie rādītāji, filtri, kodi un dalībvalstu veiktās datu nosūtīšanas termiņš saskaņā ar ad hoc moduli par darba organizāciju un darba laika režīmu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir noteikti 2019. gada ad hoc moduļa par darba organizāciju un darba laika režīmu tehniskie rādītāji, izmantojamie filtri, kodi un termiņš, kurā dalībvalstis nosūta Komisijai rezultātus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

(2)  Padomes 2015. gada 5. oktobra Lēmums (ES) 2015/1848 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 2015. gadam (OV L 268, 15.10.2015., 28. lpp.).

(3)  https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

(4)  Komisijas 2016. gada 14. jūnija Deleģētā regula (ES) 2016/1851, ar ko pieņem 2019., 2020. un 2021. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 (OV L 284, 20.10.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Šajā pielikumā noteikti tehniskie rādītāji, filtri un kodi, kas izmantojami tādā ad hoc modulī par darba organizāciju un darba laika režīmu, ko plānots veikt 2019. gadā. Turklāt pielikumā noteikti datumi, kuros dalībvalstīm dati jāiesniedz Komisijai.

Rezultātu nosūtīšanas termiņš Komisijai: 2020. gada 31. marts.

Datu nosūtīšanai izmantojamie filtri un kodi: kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 377/2008 (1) III pielikumā.

Ailes, kas rezervētas neobligātiem svaru koeficientiem, kuri izmantojami izlases grupas vai atbildes nesniegšanas gadījumā: 226.–229. aile (veseli skaitļi) un 230.–231. aile (daļskaitļi).

1.   Apakšmodulis “Darba laiku elastīgums”

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

 

 

 

 

VARIWT

 

Mainīgi darba laiki

WSTATOR = 1,2

211

 

Kā pamatdarbā tiek noteikts darba laika sākums un beigas

 

 

1

Darbinieks var pilnībā noteikt darba laiku

 

 

2

Darbinieks var noteikt darba laiku ar konkrētiem ierobežojumiem

 

 

3

Darba devējs vai organizācija galvenokārt nosaka darba laiku

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

FREEHOUR

 

Iespēja paņemt brīvas stundas

VARIWT = 2,3,tukšs

212

 

Iespēja vienas darba dienas laikā personisku vai ģimenes iemeslu dēļ pamatdarbā paņemt vienu vai divas brīvas stundas

 

 

1

Ļoti viegli

 

 

2

Diezgan viegli

 

 

3

Diezgan grūti

 

 

4

Ļoti grūti

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

FREELEAV

 

Iespēja paņemt atvaļinājumu

WSTATOR = 1,2

213

 

Iespēja trīs darba dienu laikā pamatdarbā paņemt vienu vai divas atvaļinājuma dienas

 

 

1

Ļoti viegli

 

 

2

Diezgan viegli

 

 

3

Diezgan grūti

 

 

4

Ļoti grūti

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

FLEXWT

 

Gaidītais elastīgums attiecībā uz darba laiku

WSTATOR = 1,2

214

 

Cik bieži darbiniekam ir jāsaskaras ar neparedzētām prasībām mainīt darba laiku pamatdarbā

 

 

1

Vismaz reizi nedēļā

 

 

2

Mazāk nekā reizi nedēļā, bet vismaz reizi mēnesī

 

 

3

Mazāk nekā reizi mēnesī vai nekad

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

AVAIFREE

 

Pieejamība darbam brīvajā laikā

WSTATOR = 1,2

215

 

Pēdējo divu mēnešu laikā ar darbinieku sazinājās viņa brīvajā laikā, lai pirms nākamās darba dienas veiktu darbības pamatdarba vajadzībām

 

 

1

Nesazinājās pēdējos divos mēnešos

 

 

2

Dažos gadījumos sazinājās

 

 

3

Sazinājās vairākas reizes un sagaidīja, ka pirms nākamās darba dienas tiks veiktas darbības

 

 

4

Sazinājās vairākas reizes, bet nesagaidīja, ka pirms nākamās darba dienas tiks veiktas darbības

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

2.   Apakšmodulis “Darba metodes”

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

 

 

 

 

RECHOURS

 

Klātbūtnes vai darba laika reģistrēšana

STAPRO = 3

216-217

 

Klātbūtnes vai darba laika reģistrēšanas metode pamatdarbā

 

 

01

Klātbūtni un darba laiku nereģistrē

 

 

02

Klātbūtni manuāli reģistrē pats darbinieks

 

 

03

Klātbūtni manuāli reģistrē vadītājs/kolēģis

 

 

04

Klātbūtni reģistrē automātiski (pulksteņa metode, piesakoties sistēmā)

 

 

05

Klātbūtni reģistrē ar citu metodi

 

 

06

Darba laiku manuāli reģistrē pats darbinieks

 

 

07

Darba laiku manuāli reģistrē vadītājs/kolēģis

 

 

08

Darba laiku reģistrē automātiski (pulksteņa metode, piesakoties sistēmā)

 

 

09

Darba laiku reģistrē ar citu metodi

 

 

99

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

PRESSURE

 

Darbs laika trūkuma apstākļos

WSTATOR = 1,2

218

 

Cik bieži persona pamatdarbā strādā laika trūkuma apstākļos

 

 

1

Vienmēr

 

 

2

Bieži

 

 

3

Dažreiz

 

 

4

Nekad

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

JOBAUTON

 

Darba autonomija

WSTATOR = 1,2

219-220

 

Iespēja ietekmēt darba uzdevumu secību un saturu pamatdarbā

 

 

11

Liela ietekme uz secību un saturu

 

 

12

Liela ietekme uz secību un zināma ietekme uz saturu

 

 

13

Liela ietekme uz secību un maza vai nekāda ietekme uz saturu

 

 

21

Zināma ietekme uz secību un liela ietekme uz saturu

 

 

22

Zināma ietekme uz secību un saturu

 

 

23

Zināma ietekme uz secību un maza vai nekāda ietekme uz saturu

 

 

31

Liela ietekme uz saturu un maza vai nekāda ietekme uz secību

 

 

32

Zināma ietekme uz saturu un maza vai nekāda ietekme uz secību

 

 

33

Maza vai nekāda ietekme uz secību un saturu

 

 

99

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

3.   Apakšmodulis “Darba vieta”

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

 

 

 

 

PLACEWK

 

Galvenā darba vieta

WSTATOR = 1,2

221

 

Vieta, kur galvenokārt tiek veiktas darbības pamatdarba vajadzībām

 

 

1

Darba devēju vai paša telpas

 

 

2

Mājas

 

 

3

Klientu telpas

 

 

4

Nenoteikta vieta (transportlīdzeklis, piegādes dienests u. c.)

 

 

5

Cits

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

COMMUTM

 

Ceļā uz darbu pavadītais laiks

PLACEWK ≠ 2

222-224

 

Laiks, kas nepieciešams, lai nokļūtu no mājām uz darbu pamatdarba vajadzībām (vienā virzienā)

 

 

000-240

Minūtes

 

 

999

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

OTHERLOC

 

Darbs citās vietās

PLACEWK = 1-5

225

 

Strādā vairāk nekā vienā vietā pamatdarba vajadzībām

 

 

1

Katru dienu

 

 

2

Ne katru dienu, bet vismaz reizi nedēļā

 

 

3

Mazāk nekā reizi nedēļā, bet vismaz reizi mēnesī

 

 

4

Mazāk nekā reizi mēnesī vai nekad

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 


(1)  Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009. gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu (OV L 114, 26.4.2008., 57. lpp.).


Augša