EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R2382

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2382 (2017. gada 14. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas nodošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/8571

OV L 340, 20.12.2017., 6./31. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 20/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/oj

20.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2382

(2017. gada 14. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas nodošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 34. panta 9. punktu un 35. panta 12. punktu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi noteikt kopīgas standarta veidlapas, veidnes un procedūras tādas informācijas iesniegšanai, kas vajadzīga gadījumos, kad ieguldījumu brokeru sabiedrības, tirgus operatori un, ja tas ir prasīts Direktīvā 2014/65/ES, kredītiestādes vēlas sniegt ieguldījumu pakalpojumus un veikt darbības citā dalībvalstī saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību.

(2)

Ņemot vērā Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 1. punktu un 35. panta 1. punktu, šīs regulas noteikumi būtu jāattiecina arī uz kredītiestādēm, kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2) un kuras izmanto saistītos aģentus, lai sniegtu ieguldījumu pakalpojumus saskaņā ar tiesībām uz brīvību sniegt ieguldījumu pakalpojumus, vai izveidojot filiāli.

(3)

Lai veicinātu netraucētu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un darbības dalībvalstīs, kā arī to, ka kompetentās iestādes efektīvi izpilda savus attiecīgos uzdevumus un pienākumus, ir svarīgi izveidot standarta veidlapas, kurās būtu aptverta saziņas valoda un līdzekļi, ko ieguldījumu brokeru sabiedrības, tirgus operatori un attiecīgā gadījumā kredītiestādes un izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var izmantot paziņojumos par pasēm.

(4)

Ir nepieciešams, lai izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde veiktu iesniegtā pieteikuma precizitātes un pilnīguma novērtējumu ar mērķi nodrošināt, ka informācija, ko i) ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus operators vai attiecīgā gadījumā kredītiestāde ir iesniegusi piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei un ko ii) piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ir iesniegusi uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei, būtu kvalitatīva.

(5)

Lai nodrošinātu skaidrību attiecībā uz jebkādu trūkstošu vai nepareizu elementu identifikāciju vai paziņošanu un lai atvieglotu šādu jautājumu risināšanu, kā arī pilnīgas un pareizas informācijas atkārtotu iesniegšanu, ir nepieciešami noteikumi, ar kuriem piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei nosaka pienākumu norādīt gadījumus, kad tai iesniegtie paziņojumi tiek atzīti par nepilnīgiem vai kļūdainiem.

(6)

Lai nodrošinātu skaidrību attiecībā uz attiecīgā paziņojuma saņemšanas datumu un precīzo datumu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība var izveidot filiāli vai izmantot saistīto aģentu, kas veic uzņēmējdarbību uzņēmējā dalībvalstī, ir nepieciešams apstiprinājums par to, ka ir saņemts iesniegtais filiāles pases paziņojums vai saistītā aģenta pases paziņojums.

(7)

Lai nodrošinātu saskaņotību, būtu jāizmanto īpašas veidlapas, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai organizētu tirdzniecības sistēmu, vēlas citas dalībvalsts teritorijā nodrošināt attiecīgus pasākumus, ar ko atvieglot attālinātu lietotāju, locekļu vai dalībnieku, kas veic uzņēmējdarbību minētajā dalībvalstī, piekļuvi šādām sistēmām un tirdzniecību tajās, lai nodrošinātu, ka gan informācija, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators ir iesnieguši mītnes dalībvalsts kompetentajai iestādei, gan informācija, ko piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ir iesniegusi uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei, būtu atbilstīga.

(8)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā paredzētos noteikumus un saistītos valsts pieņemtos noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, sāk piemērot vienā un tajā pašā dienā.

(9)

Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(10)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 15. pantu EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šo regulatīvo tehnisko standartu projektiem, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar minētās regulas 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šī regula attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un tirgus operatoriem, kas uztur daudzpusēju tirdzniecības sistēmu (DTS) vai organizētu tirdzniecības sistēmu (OTS).

2.   Šī regula attiecas arī uz kredītiestādēm, kuras saņēmušas atļauju saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un kuras sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, un kuras vēlas izmantot saistītos aģentus saskaņā ar šādām tiesībām:

a)

tiesības uz brīvību sniegt ieguldījumu pakalpojumus un darbības saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 5. punktu;

b)

tiesības veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 7. punktu.

2. pants

Vispārīgas prasības

1.   Visi saskaņā ar šo regulu iesniegtie paziņojumi vai saziņa ir vienā no Savienības oficiālajām valodām, ko pieņēmušas gan piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, gan uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde.

Paziņojumus vai saziņu iesniedz papīra formātā vai, ja to ir pieņēmusi attiecīgā kompetentā iestāde, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

2.   Kompetentās iestādes informāciju par pieņemto(-ajām) valodu(-ām) un iesniegšanas veidu, tostarp kontaktinformāciju saistībā ar paziņojumiem par pasēm, dara publiski pieejamu.

3. pants

Paziņojuma iesniegšana par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 2. vai 5. punktu, izmantojot I pielikumā norādīto veidlapu, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz paziņojumu par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi.

2.   Ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar šā panta 1. punktu par katru dalībvalsti, kurā tā plāno darboties, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz atsevišķu paziņojumu par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi.

3.   Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā un kura vēlas sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai veikt ieguldījumu darbības, izmantojot saistīto aģentu, kas veic uzņēmējdarbību piederības dalībvalstī, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei, izmantojot I pielikumā norādīto veidlapu, iesniedz paziņojumu par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi, aizpildot tikai tās daļas, kas attiecas uz saistīto aģentu.

4. pants

Novērtējums par to, cik pilnīgs un precīzs ir paziņojums par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi

1.   Pēc tam, kad saskaņā ar 3. pantu ir saņemts paziņojums par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde novērtē iesniegtās informācijas pilnīgumu un pareizību.

2.   Ja iesniegtā informācija tiek atzīta par nepilnīgu vai kļūdainu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās informē ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi, kura minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde norāda, kādā tieši ziņā informācija atzīta par kļūdainu vai nepilnīgu.

3.   Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 3. punktā un 34. panta 5. punkta otrajā daļā minētais viena mēneša periods sākas brīdī, kad tiek saņemts tāds paziņojums par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi, kurā ietvertā informācija tiek atzīta par pilnīgu un pareizu.

5. pants

Saziņa saistībā ar paziņojumu par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi

1.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot II pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 3. pantu informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi par minēto paziņojumu.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās informē ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi, kura minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, par turpmāku saziņu saskaņā ar 1. punktu, tostarp par minētās saziņas datumu.

6. pants

Paziņojuma iesniegšana par ieguldījumu pakalpojumu un darbību informācijas izmaiņām

1.   Ja tiek mainīta informācija, kas ietverta paziņojumā par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, izmantojot I pielikumā norādīto veidlapu, iesniedz paziņojumu piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

2.   Lai sniegtu paziņojumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, aizpilda tikai tās I pielikumā norādītās veidlapas daļas, kas attiecas uz informācijas izmaiņām, kuras ieviestas paziņojumā par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi.

3.   Lai paziņotu par izmaiņām, kuras saistītas ar nodrošinātajiem ieguldījumu pakalpojumiem, darbībām, papildpakalpojumiem un finanšu instrumentiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, uzskaita visus ieguldījumu pakalpojumus, darbības, papildpakalpojumus vai finanšu instrumentus, ko tā nodrošina paziņojuma iesniegšanas brīdī vai plāno nodrošināt nākotnē.

7. pants

Saziņa saistībā ar paziņojumu par ieguldījumu pakalpojumu un darbību informācijas izmaiņām

1.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot III pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju saskaņā ar 6. pantu, pēc paziņojuma saņemšanas atbilstīgi 6. pantam bez nepamatotas kavēšanās sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju par paziņotajām izmaiņām.

2.   Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes atļauja ir atsaukta vai anulēta, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot III pielikumā norādīto veidlapu, informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi.

8. pants

Paziņojuma iesniegšana par tādu pasākumu nodrošināšanu, ar ko atvieglot piekļuvi DTS vai OTS

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS vai OTS un kas plāno citas uzņēmējas dalībvalsts teritorijā nodrošināt atbilstīgus pasākumus, ar ko atvieglot attālinātu lietotāju, locekļu vai dalībnieku, kas veic uzņēmējdarbību minētajā uzņēmējā dalībvalstī, piekļuvi šādām sistēmām un tirdzniecību tajās, izmantojot IV pielikumā norādīto veidlapu, paziņo piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei sīki izstrādātu informāciju par uzņēmēju dalībvalsti, kurā tas plāno nodrošināt šādus pasākumus.

9. pants

Saziņa saistībā ar paziņojumu par tādu pasākumu nodrošināšanu, ar ko atvieglot piekļuvi DTS vai OTS

1.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot V pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 8. pantu informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi par minēto paziņojumu.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās informē ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas uztur DTS vai OTS, par turpmāku saziņu saskaņā ar 1. punktu, tostarp par minētās saziņas datumu.

10. pants

Paziņojuma iesniegšana par informācijas izmaiņām tādu pasākumu nodrošināšanā, ar ko atvieglot piekļuvi DTS vai OTS

1.   Ja tiek mainīta informācija, kas ietverta paziņojumā par tādu pasākumu nodrošināšanu, ar ko atvieglot piekļuvi DTS vai OTS, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS vai OTS, izmantojot IV pielikumā norādīto veidlapu, iesniedz paziņojumu piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

2.   Lai sniegtu paziņojumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS vai OTS, aizpilda tikai tās IV pielikumā norādītās veidlapas daļas, kas attiecas uz informācijas izmaiņām, kuras ieviestas paziņojumā par tādu pasākumu nodrošināšanu, ar ko atvieglot piekļuvi DTS vai OTS.

11. pants

Saziņa saistībā ar paziņojumu par informācijas izmaiņām tādu pasākumu nodrošināšanā, ar ko atvieglot piekļuvi DTS vai OTS

Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot III pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 10. panta 1. punktu bez nepamatotas kavēšanās sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju par paziņotajām izmaiņām.

12. pants

Paziņojuma iesniegšana par filiāles pasi

Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 2. punktā pieprasīto informāciju iesniedz, izmantojot VI pielikumā norādīto veidlapu.

13. pants

Paziņojuma iesniegšana par saistītā aģenta pasi

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura minēta 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā un kura vēlas izmantot saistīto aģentu, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 2. punktā pieprasīto informāciju iesniedz, izmantojot VII pielikumā norādīto veidlapu.

2.   Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura minēta 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, vēlas izmantot vairāk nekā vienu saistīto aģentu citā dalībvalstī, tā aizpilda atsevišķu paziņojumu attiecībā uz katru saistīto aģentu, ko tā plāno izmantot.

3.   Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas vēlas izveidot filiāli, kurā plānots izmantot saistītos aģentus, aizpildot VII pielikumā norādīto veidlapu, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei attiecībā uz katru saistīto aģentu iesniedz atsevišķu paziņojumu par saistītā aģenta pasi.

14. pants

Novērtējums par to, cik pilnīgs un precīzs ir paziņojums par filiāles pasi vai saistītā aģenta pasi

1.   Pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 12. vai 13. pantu piederības dalībvalsts kompetentā iestāde novērtē iesniegtās informācijas pilnīgumu un pareizību.

2.   Ja iesniegtā informācija tiek atzīta par nepilnīgu vai kļūdainu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās informē ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādes, kas minētas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde norāda, kādā tieši ziņā informācija atzīta par kļūdainu vai nepilnīgu.

3.   Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 3. punktā un 35. panta 7. punkta otrajā daļā minētais trīs mēnešu periods sākas brīdī, kad tiek saņemts tāds paziņojums par filiāles pasi vai saistītā aģenta pasi, kurā ietvertā informācija tiek atzīta par pilnīgu un pareizu.

15. pants

Saziņa saistībā ar paziņojumu par filiāles pasi

1.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot VIII pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma par filiāles pasi saņemšanas saskaņā ar 12. pantu informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi par minēto paziņojumu.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās informē ieguldījumu brokeru sabiedrību par turpmāku saziņu saskaņā ar 1. punktu, tostarp par minētās saziņas datumu.

3.   Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde gan piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei, gan ieguldījumu brokeru sabiedrībai apstiprina paziņojuma saņemšanu.

16. pants

Saziņa saistībā ar paziņojumu par saistītā aģenta pasi

1.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot IX pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma par saistītā aģenta pasi saņemšanas saskaņā ar 13. pantu informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi par minēto paziņojumu.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās informē ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi par turpmāku saziņu saskaņā ar 1. punktu, tostarp par minētās saziņas datumu.

3.   Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde gan piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei, gan ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kura minēta 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, apstiprina paziņojuma saņemšanu.

4.   Saistītais aģents saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 29. panta 3. punktu neuzsāk savus ierosinātos ieguldījumu pakalpojumus vai darbības, kamēr tas nav reģistrēts publiskajā reģistrā dalībvalstī, kurā minētais saistītais aģents veic uzņēmējdarbību.

5.   Saistītais aģents neuzsāk savus ierosinātos ieguldījumu pakalpojumus vai darbības, kamēr ar to nav sazinājusies uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde.

6.   Ja šāda saziņa nenotiek, saistītais aģents savus ierosinātos ieguldījumu pakalpojumus un darbības var sākt divus mēnešus pēc piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņojuma iesniegšanas dienas, kā minēts 2. punktā.

17. pants

Paziņojuma iesniegšana par filiāles informācijas izmaiņām

1.   Ja tiek mainīta informācija, kas ietverta paziņojumā par filiāles pasi, ieguldījumu brokeru sabiedrība, izmantojot VI pielikumā norādīto veidlapu, iesniedz paziņojumu piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde aizpilda tikai tās VI pielikumā norādītās veidlapas daļas, kas attiecas uz informācijas izmaiņām, kuras ieviestas paziņojumā par filiāles pasi.

2.   Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde plāno veikt izmaiņas attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem, darbībām, papildpakalpojumiem vai finanšu instrumentiem, kas tiek nodrošināti, izmantojot piesaistītos aģentus, tā, izmantojot VI pielikumā norādīto veidlapu, paziņo sarakstu ar visiem ieguldījumu pakalpojumiem, darbībām, papildpakalpojumiem vai finanšu instrumentiem, ko tā, izmantojot saistītos aģentus, nodrošina minētā paziņojuma iesniegšanas brīdī vai ar saistīto aģentu starpniecību plāno nodrošināt nākotnē.

3.   Par informācijas izmaiņām, kas ieviestas paziņojumā par filiāles pasi un kas attiecas uz filiāles darbības izbeigšanu, paziņo, izmantojot X pielikumā norādīto veidlapu.

18. pants

Paziņojumā par saistītajiem aģentiem ietvertās informācijas izmaiņu iesniegšana

1.   Ja tiek mainīta informācija, kas ietverta paziņojumā par saistītā aģenta pasi, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura minēta 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz paziņojumu, izmantojot VII pielikumā norādīto veidlapu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde aizpilda tikai tās VII pielikumā norādītās veidlapas daļas, kas attiecas uz informācijas izmaiņām, kuras ieviestas paziņojumā par saistītā aģenta pasi.

2.   Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība plāno veikt izmaiņas attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem, darbībām vai finanšu instrumentiem, kam piemēro paziņojumu par saistītā aģenta pasi, tā, izmantojot VI pielikumā norādīto veidlapu, paziņo sarakstu ar visiem ieguldījumu pakalpojumiem, darbībām vai finanšu instrumentiem, ko tā, izmantojot saistītos aģentus, nodrošina minētā paziņojuma iesniegšanas brīdī vai plāno nodrošināt nākotnē.

3.   Par informācijas izmaiņām, kas ieviestas paziņojumā par saistītā aģenta pasi un kas attiecas uz saistītā aģenta, kurš veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, izmantošanas beigšanu, paziņo, izmantojot X pielikumā norādīto veidlapu.

19. pants

Saziņa saistībā ar paziņojumu par filiāles informācijas izmaiņām

1.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot XI pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 17. panta 1. punktu bez nepamatotas kavēšanās sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju par paziņotajām izmaiņām.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot XIII pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 17. panta 3. punktu bez nepamatotas kavēšanās sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju par paziņotajām izmaiņām.

20. pants

Saziņa saistībā ar paziņojumu par saistīto aģentu informācijas izmaiņām

1.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot XII pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 18. panta 1. punktu bez nepamatotas kavēšanās sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju par paziņotajām izmaiņām.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot XIII pielikumā norādīto veidlapu un pievienojot paziņojuma kopiju, pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 18. panta 3. punktu bez nepamatotas kavēšanās sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju par paziņotajām izmaiņām.

21. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Image Image

II PIELIKUMS

Image

III PIELIKUMS

Image

IV PIELIKUMS

Image

V PIELIKUMS

Image

VI PIELIKUMS

Image Image Image

VII PIELIKUMS

Image Image Image

VIII PIELIKUMS

Image

IX PIELIKUMS

Image

X PIELIKUMS

Image Image

XI PIELIKUMS

Image

XII PIELIKUMS

Image

XIII PIELIKUMS

Image

Augša