EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R2313

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2313 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā

C/2017/8438

OV L 331, 14.12.2017., 44./52. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2313/oj

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2313

(2017. gada 13. decembris),

ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 83. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2016/2031 83. panta 7. punkts Komisiju pilnvaro pieņemt formāta specifikācijas augu pasēm, kas nepieciešamas pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasēm, kas nepieciešamas ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā. Vieglas redzamības un skaidras salasāmības labad ir svarīgi, lai augu pasēm būtu standartizēti formāti. Tādējādi arī tiek nodrošināts, ka augu pases ir skaidri nošķiramas no jebkuras citas informācijas vai etiķetes.

(2)

Sakarā ar to, ka augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kam nepieciešama augu pase, ir atšķirīgi lielumi un īpašības, attiecībā uz augu pases formāta specifikācijām būtu jānodrošina zināma elastība. Tāpēc katrā augu pases kategorijā, kas noteikta pielikuma A līdz D daļā, būtu jāpiedāvā vairāki alternatīvi paraugi, kuros ņemtas vērā minētās atšķirības augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kam nepieciešama augu pase. Turklāt minētajos paraugos nebūtu konkrēti jāparedz augu pasu lielums, robežlīnijas lietojums, elementu lieluma proporcijas, kā arī izmantoto rakstzīmju veids.

(3)

Augu pases elementiem vajadzētu būt izkārtotiem taisnstūrveidā vai kvadrātveidā un ar robežlīniju vai citādi skaidri nodalītiem no jebkurām citām rakstiskām norādēm vai attēliem. Pieredze liecina, ka tas ir svarīgi, lai veicinātu augu pasu redzamību un atšķirīgumu no jebkuras citas informācijas vai etiķetes.

(4)

Juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas kā Regula (ES) 2016/2031.

(5)

Daudzi augi, augu produkti un citi objekti, attiecībā uz kuriem augu pases tiks izsniegtas saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK (2) pirms šīs regulas piemērošanas dienas, pēc minētās dienas joprojām būs tirgū vai arī joprojām tiks pārvietoti. Nav tāda veselības apdraudējuma, kura dēļ būtu nepieciešams nekavējoties mainīt formāta specifikācijas, tāpēc augu pasēm, kas izdotas pirms 2019. gada 14. decembra, būtu jāpaliek spēkā līdz 2023. gada 14. decembrim.

(6)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Augu pasu paraugi

1.   Augu pases, kas nepieciešamas pārvietošanai Savienības teritorijā, atbilst vienam no pielikuma A daļā sniegtajiem paraugiem.

2.   Augu pases, kas nepieciešamas ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā, atbilst vienam no pielikuma B daļā sniegtajiem paraugiem.

3.   Augu pases, kas nepieciešamas pārvietošanai Savienības teritorijā, apvienojumā ar sertifikācijas etiķeti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 83. panta 5. punkta otro daļu atbilst vienam no pielikuma C daļā sniegtajiem paraugiem.

4.   Augu pases, kas nepieciešamas ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā, apvienojumā ar sertifikācijas etiķeti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 83. panta 5. punkta trešo daļu atbilst vienam no pielikuma D daļā sniegtajiem paraugiem.

2. pants

Prasības attiecībā uz augu pasu elementiem

Augu pases elementus, kas norādīti Regulas (ES) 2016/2031 VII pielikumā, izkārto taisnstūrveidā vai kvadrātveidā, un tie ir redzami, neizmantojot vizuālus palīglīdzekļus.

Elementus ietver robežlīnija, vai arī tie ir citādi skaidri nodalīti no jebkurām rakstiskām norādēm vai attēliem, lai tie būtu viegli pamanāmi un skaidri atšķirami.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Piemērošanas diena

Šo regulu piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Augu pases, kas izdotas pirms 2019. gada 14. decembra saskaņā ar Direktīvu 92/105/EEK, paliek spēkā līdz 2023. gada 14. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas 1992. gada 3. decembra Direktīva 92/105/EEK, kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm (OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Tehniskā specifikācija: augu pasu lielums, robežlīnijas lietojums, elementu lieluma proporcijas, kā arī paraugos izmantoto rakstzīmju veids ir tikai piemēri.

Savienības karogs var būt krāsainā vai melnbaltā drukā, ar baltām zvaigznēm uz melna fona vai otrādi.

Apzīmējumi

1.

Vārdi “Augu pase” (Plant Passport) vai “Augu pase – AZ” (Plant Passport – PZ) angļu valodā un (attiecīgā gadījumā) vienā no Savienības oficiālajām valodām jāatdala ar slīpsvītru.

2.

Attiecīgās(-o) auga(-u) sugas(-u) vai – augu un augu produktu gadījumā – taksona(-u) botāniskais(-ie) nosaukums(-i) vai vajadzības gadījumā attiecīgā objekta nosaukums; pēc izvēles var norādīt arī šķirnes nosaukumu.

3.

Regulas (ES) 2016/2031 67. panta a) punktā minētais standartā ISO 3166-1-alpha-2 (1) norādītais tās dalībvalsts divu burtu kods, kurā ir reģistrēts profesionālais operators, kas izsniedz augu pasi.

4.

Attiecīgā profesionālā operatora nacionālais reģistrācijas numurs burtu, ciparu vai burtciparu formā.

5.

Attiecīgā auga, augu produkta vai cita objekta izsekojamības kods (attiecīgā gadījumā).

6.

Attiecīgā gadījumā – unikālais svītrkods, kvadrātkods jeb QR kods, hologramma, mikroshēma vai cits datu nesējs, kas papildina izsekojamības kodu.

7.

Attiecīgā gadījumā – Regulas (ES) 2016/2031 67. panta a) punktā minētais standartā ISO 3166-1-alpha-2 norādītais izcelsmes dalībvalsts(-u) divu burtu kods.

8.

Attiecīgā gadījumā – standartā ISO 3166-1-alpha-2 norādītais izcelsmes trešās(-o) valsts(-u) nosaukums(-i) vai tās (to) divu burtu kods.

9.

Aizsargājamās zonas karantīnas organisma(-u) zinātniskais nosaukums(-i) vai arī šiem organismiem īpaši piešķirtie kodi, kas minēti Regulas (ES) 2016/2031 32. panta 3. punktā.

10.

Informācija, kas nepieciešama oficiālai etiķetei sēklām vai citam reproduktīvajam materiālam, kā attiecīgi minēts Padomes Direktīvas 66/401/EEK (2) 10. panta 1. punktā, Padomes Direktīvas 66/402/EEK (3) 10. panta 1. punktā, Padomes Direktīvas 68/193/EEK (4) 10. panta 1. punktā, Padomes Direktīvas 2002/54/EK (5) 12. pantā, Padomes Direktīvas 2002/55/EK (6) 28. panta 1. punktā, Padomes Direktīvas 2002/56/EK (7) 13. panta 1. punktā, Padomes Direktīvas 2002/57/EK (8) 12. panta 1. punktā, vai etiķetei pirmsbāzes, bāzes vai sertificētam materiālam, kā minēts Padomes Direktīvas 2008/90/EK (9) 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

A DAĻA

1. panta 1. punktā minētie paraugi augu pasēm, kas nepieciešamas pārvietošanai Savienības teritorijā

Image Image

B DAĻA

1. panta 2. punktā minētie paraugi augu pasēm, kas nepieciešamas ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā

Image Image

C DAĻA

1. panta 3. punktā minētie paraugi augu pasēm, kas nepieciešamas pārvietošanai Savienības teritorijā, apvienojumā ar sertifikācijas etiķeti

Image

D DAĻA

1. panta 4. punktā minētie paraugi augu pasēm, kas nepieciešamas ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā, apvienojumā ar sertifikācijas etiķeti

Image

(1)  ISO 3166-1:2006, valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi. 1. daļa. Valstu kodi. Starptautiskā Standartizācijas organizācija, Ženēva.

(2)  Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīva 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2298./66. lpp.).

(3)  Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīva 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2309./66. lpp.).

(4)  Padomes 1968. gada 9. aprīļa Direktīva 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (OV L 93, 17.4.1968., 15. lpp.).

(5)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 2. lpp.).

(6)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.).

(7)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.).

(8)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.).

(9)  Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīva 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (OV L 267, 8.10.2008., 8. lpp.).


Augša