EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R2280

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2280 z dne 11. decembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

C/2017/8262

UL L 328, 12.12.2017, str. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2280/oj

12.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2280

z dne 11. decembra 2017

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 5a(2), tretjega in četrtega pododstavka člena 8(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 (2) določa število poročevalskih kmetij na državo članico in na regijo mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN). Izvedbena uredba (EU) 2015/220 določa, da morajo države članice Komisijo obvestiti o načrtu za izbor poročevalskih kmetij, s katerim se zagotovi reprezentativni računovodski vzorec področja spremljanja pred začetkom obračunskega leta, na katerega se načrt nanaša.

(2)

Po prošnji Nemčije za združitev regij Schleswig-Holstein in Hamburg v eno regijo, tj. Schleswig-Holstein/Hamburg, ter prošnjah Grčije, Madžarske, Romunije in Finske za spremembo števila poročevalskih kmetij ali praga ekonomske velikosti zaradi strukturnih sprememb v kmetijstvu je primerno, da se navedenim državam članicam dovoli, da spremenijo svoje načrte za izbor in/ali prag ekonomske velikosti za obračunsko leto 2018 ter ustrezno prerazporedijo ali prilagodijo število poročevalskih kmetij.

(3)

Glede na vse večjo pomembnost zgodnejše razpoložljivosti in večje kakovosti računovodskih podatkov Komisija države članice spodbuja k dodatnim organizacijskim prizadevanjem, ki bi omogočila popolnost posodobljenih podatkov in predložitev poročil s kmetijskih gospodarstev pred roki iz člena 10 Izvedbene Uredbe (EU) 2015/220.

(4)

V podporo zgodnejši razpoložljivosti, popolnosti in večji kakovosti računovodskih podatkov, ki jih predložijo države članice, bi bilo treba roke za posredovanje podatkov in postopek v zvezi s standardnim plačilom pregledati in povezati s časom predložitve in popolnostjo podatkov FADN, predloženih Komisiji.

(5)

V člen 14 Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 bi bilo treba vključiti prehodno določbo v zvezi z razpoložljivostjo proračunskih sredstev v obračunskem letu 2018.

(6)

Priloga VIII k Izvedbeni Uredbi (EU) 2015/220 določa obrazec in obliko za predstavitev računovodskih podatkov v poročilih s kmetijskih gospodarstev. Zaradi jasnosti bi bilo treba v Prilogi VIII zagotoviti dodatne informacije v zvezi s predstavitvijo navedenih podatkov.

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) 2015/220 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Predlagane spremembe bi se morale uporabljati od obračunskega leta 2018.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za mrežo za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2015/220 se spremeni:

(1)

v členu 3(2) se doda naslednji pododstavek:

„Nemčija, Grčija, Madžarska, Romunija in Finska spremenijo svoje načrte za izbor, ki so jih priglasile za obračunsko leto 2018. O svojih spremenjenih načrtih za izbor za navedeno obračunsko leto obvestijo Komisijo do 31. marca 2018.“;

(2)

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Znesek standardnega plačila

1.   Standardno plačilo iz člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 1217/2009 se določi na 160 EUR na poročilo s kmetijskega gospodarstva.

2.   Če 80-odstotni prag iz člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 1217/2009 ni dosežen niti na ravni regije FADN niti na ravni zadevne države članice, se znižanje iz navedene določbe uporabi samo na državni ravni.

3.   Pod pogojem, da je izpolnjena obveznost upoštevanja 80-odstotnega praga iz člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 1217/2009 v zvezi z regijo FADN ali državo članico, se standardno plačilo zviša za:

(a)

5 EUR, če država članica predloži računovodske podatke iz člena 9 te uredbe najpozneje en mesec pred iztekom zadevnega roka iz člena 10(3), ali

(b)

7 EUR v obračunskem letu 2018 in 10 EUR od obračunskega leta 2019 dalje, če država članica predloži računovodske podatke iz člena 9 te uredbe najpozneje dva meseca pred iztekom zadevnega roka iz člena 10(3).

4.   Zvišanemu standardnemu plačilu iz točk (a) in (b) odstavka 3 se lahko dodata zneska 2 EUR za obračunsko leto 2018 in 5 EUR od obračunskega leta 2019 dalje, če računovodske podatke preveri Komisija v skladu s točko (b) prvega odstavka člena 13 te uredbe in jih šteje za ustrezno izpolnjene v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009, bodisi ob predložitvi Komisiji bodisi v dveh mesecih od datuma, ko Komisija obvesti državo članico, ki je predložila računovodske podatke, da predloženi podatki niso ustrezno izpolnjeni.“;

(3)

priloge I, II in VIII se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 46, 19.2.2015, str. 1).


PRILOGA

Priloge I, II in VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 se spremenijo:

(1)

v Prilogi I

se vnos v zvezi z Romunijo nadomesti z naslednjim:

„Romunija

4 000 “.

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

vnosi v zvezi z Nemčijo v preglednici o številu poročevalskih kmetij se nadomestijo z naslednjim:

„Referenčna številka

Ime regije FADN

Število poročevalskih kmetij na obračunsko leto

 

NEMČIJA

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

 

Nemčija skupaj

8 800 “;

(b)

vnosi v zvezi z Grčijo v preglednici o številu poročevalskih kmetij se nadomestijo z naslednjim:

„Referenčna številka

Ime regije FADN

Število poročevalskih kmetij na obračunsko leto

 

GRČIJA

450

Μακεδονία — Θράκη (Makedonija-Trakija)

1 700

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epir, Peloponez, Ionski otoki)

1 150

470

Θεσσαλία (Tesalija)

600

480

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, Egejski otoki, Kreta)

1 225

 

Grčija skupaj

4 675 “;

(c)

vnosi v zvezi z Madžarsko v preglednici o številu poročevalskih kmetij se nadomestijo z naslednjim:

„Referenčna številka

Ime regije FADN

Število poročevalskih kmetij na obračunsko leto

 

MADŽARSKA

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223

 

Madžarska skupaj

2 100 “;

(d)

vnosi v zvezi z Romunijo v preglednici o številu poročevalskih kmetij se nadomestijo z naslednjim:

„Referenčna številka

Ime regije FADN

Število poročevalskih kmetij na obračunsko leto

 

ROMUNIJA

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79

 

Romunija skupaj

5 100 “;

(e)

vnosi v zvezi s Finsko v preglednici o številu poročevalskih kmetij se nadomestijo z naslednjim:

„Referenčna številka

Ime regije FADN

Število poročevalskih kmetij na obračunsko leto

 

FINSKA

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108

 

Finska skupaj

900“.

(3)

Priloga VIII se spremeni:

(a)

preglednica D se spremeni:

(i)

v drugi preglednici se vnos, ki zadeva kategorijo „2010 Biološka sredstva – rastline“, nadomesti z naslednjim:

„Šifra (*)

Opis kategorij

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

2010

Biološka sredstva – rastline

 

 

 

 

 

 

“;

(ii)

vnos, ki zadeva kategorijo sredstev „2010. Biološka sredstva – rastline“, se nadomesti z naslednjim:

„2010.   Biološka sredstva – rastline

Vrednost vseh rastlin, ki še niso bile pobrane (vsi stalni in nepožeti pridelki). Skupna vrednost amortizacije (D.AD) in amortizacija tekočega leta (D.DY.) se morata poročati samo za trajne nasade.“;

(iii)

preglednica o metodah vrednotenja se nadomesti z naslednjo preglednico:

„Poštena vrednost brez ocenjenih stroškov v trenutku prodaje

znesek, za katerega se lahko zamenja sredstvo ali poravna obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v poslu pod običajnimi tržnimi pogoji brez ocenjenih stroškov v zvezi s prodajo

3010 , 5010 , 7010

Pretekli stroški

nominalni ali prvotni strošek sredstva v trenutku pridobitve

2010 , 3020 , 3030 , 4010 , 7020

Knjižna vrednost

vrednost, po kateri se sredstvo vnese v bilanco stanja

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010 “;

(b)

v preglednici H se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Kjer so označeni stroški za celotno ‚potrošnjo‘ vloženih virov med obračunskim letom, ki pa ne ustrezajo proizvodnji med navedenim letom, je treba označiti spremembe v zalogah vloženih virov (vključno s stroški, ki izvirajo iz gojenja kmetijskih rastlin) pod šifro 1040 v preglednici D. Zaloge.“;

(c)

v preglednici M,

v razdelku AI Administrativne informacije, se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Vnos podatkov iz stolpca ‚Število osnovnih enot‘ (N) je za šifre od 10300 do 10319 za obračunska leta 2015–2017 neobvezen.“.


Na vrh