EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R1944

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1944 (2017. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām apspriešanas procesam attiecīgo kompetento iestāžu starpā saistībā ar paziņojumu par plānotu būtiskas līdzdalības iegādi ieguldījumu sabiedrībā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2004/39/EK un 2014/65/ES (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/3897

OV L 276, 26.10.2017., 12./21. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1944/oj

26.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 276/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1944

(2017. gada 13. jūnijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām apspriešanas procesam attiecīgo kompetento iestāžu starpā saistībā ar paziņojumu par plānotu būtiskas līdzdalības iegādi ieguldījumu sabiedrībā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2004/39/EK un 2014/65/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (1), un jo īpaši tās 10.a panta 8. punkta sesto daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (2) un jo īpaši tās 12. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi noteikt kopīgas standarta veidlapas, veidnes un procedūras, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu kompetento iestāžu veiktais novērtējums attiecībā uz paziņojumiem par plānotu būtiskas līdzdalības iegādi vai palielinājumu ieguldījumu sabiedrībā ir precīzs. Šādos gadījumos attiecīgajām kompetentajām iestādēm būtu savstarpēji jāapspriežas un jāapmainās ar visu būtisko vai svarīgo informāciju.

(2)

Lai veicinātu sadarbību starp tām un nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu, kompetentajām iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 48. pantu, būtu jāizraugās kontaktpersonas tieši Direktīvas 2004/39/EK 10. panta 4. punktā minētā apspriešanas procesa nolūkos, un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) būtu jāglabā centralizēts kontaktpersonu saraksts.

(3)

Lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu sadarbību starp kompetentajām iestādēm, būtu jāievieš apspriešanas procedūras, kas ietver skaidrus laika ierobežojumus. Lai nodrošinātu skaidru sadarbības procedūru, lūguma iesniedzējai iestādei būtu jānosūta iepriekšējs paziņojums lūguma saņēmējai iestādei, lai informētu lūguma saņēmēju iestādi par notiekošo novērtēšanu.

(4)

Procedūrām būtu arī jānodrošina, ka kompetentās iestādes sadarbojas un strādā, lai uzlabotu procesu, sekmējot to, ka notiek apmaiņa ar atsauksmēm par saņemtās informācijas kvalitāti un atbilstību.

(5)

Jebkāda informācijas apmaiņa vai pārsūtīšana starp kompetentajām iestādēm, citām iestādēm, struktūrām vai personām būtu jāveic, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (3) izklāstītos noteikumus par personas datiem.

(6)

Uz personas datu apstrādi, ko EVTI veic, piemērojot šo regulu, attiecina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (4).

(7)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(8)

EVTI nav publiski apspriesties vai izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, kas rastos no standarta veidlapu, veidņu un procedūru ieviešanas attiecīgo kompetento iestāžu apspriešanas procesā, jo tas tika atzīts par nesamērīgu attiecībā uz to darbības jomu un ietekmi.

(9)

Direktīva 2014/65/ES stājās spēkā 2014. gada 2. jūlijā. Ar Direktīvas 2014/65/ES 12. panta 9. punktu aizstāj Direktīvas 2004/39/EK 10.a panta 8. punktu un ietver tādu EVTI pilnvarojumu izstrādāt īstenošanas tehniskos standartus, kas ir identisks Direktīvas 2004/39/EK 10.a panta 8. punktā paredzētajam pilnvarojumam. Turklāt arī Direktīvas 2004/39/EK 10.b panta 4. punkta un 10. panta 4. punkta saturs ir identisks Direktīvas 2014/65/ES 13. panta 4. punkta un 11. panta 2. punkta saturam. Saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 94. panta 1. punktu Direktīva 2004/39/EK tiks atcelta 2017. gada 3. janvārī. Būtu jāapsver arī tehnisko standartu pieņemšana Komisijā saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 10.a panta 8. punktu, ievērojot Direktīvas 2014/65/ES 12. panta 8. punktu, kā rezultātā tehniskie standarti būtu piemērojami arī pēc 2018. gada 3. janvāra bez nepieciešamības pieņemt papildu grozījumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteiktas standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas apmaiņai apspriešanas procesā starp mērķsabiedrības kompetento iestādi (“lūguma iesniedzēja iestāde”) un potenciālā līdzdalības ieguvēja vai pilnvarotās struktūras kompetento iestādi, kas ir vai nu potenciālā līdzdalības ieguvēja meitasuzņēmums, vai arī ir tā kontrolē (“lūguma saņēmēja iestāde”).

2. pants

Izraudzītās kontaktpersonas

1.   Kompetentās iestādes, kas norīkotas saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 48. pantu, izraugās kontaktpersonas saziņai šīs regulas vajadzībām un paziņo EVTI par minētajām personām.

2.   EVTI uztur un atjaunina sarakstu ar izraudzītajām kontaktpersonām, lai kompetentās iestādes to varētu izmantot, kā minēts 1. punktā.

3. pants

Iepriekšējs paziņojums

1.   Lūguma iesniedzēja iestāde nosūta iepriekšēju paziņojumu lūguma saņēmējai iestādei trīs darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no potenciālā līdzdalības ieguvēja saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 10. panta 3. punktu.

2.   Lūguma iesniedzēja iestāde iepriekšējo paziņojumu nosūta, aizpildot I pielikumā iekļauto veidni, un ietver visu tajā noteikto informāciju.

4. pants

Apspriešanas paziņojums

1.   Lūguma iesniedzēja iestāde apspriešanas paziņojumu nosūta lūguma saņēmējai iestādei iespējami drīz pēc paziņojuma saņemšanas no potenciālā līdzdalības ieguvēja saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 10. panta 3. punktu un ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

2.   Lūguma iesniedzēja iestāde 1. punktā minēto apspriešanas paziņojumu nosūta rakstiski, izmantojot pastu, faksu vai drošus elektroniskos līdzekļus un to adresējot lūguma saņēmējas iestādes izraudzītajai kontaktpersonai, ja vien lūguma saņēmēja iestāde savā atbildē uz 3. pantā minēto iepriekšējo paziņojumu nav noteikusi citādi.

3.   Lūguma iesniedzēja iestāde 1. punktā minēto apspriešanas paziņojumu nosūta, aizpildot II pielikumā norādīto veidni, norādot konkrētus jautājumus saistībā ar tās informācijas konfidencialitāti, ko var iegūt lūguma iesniedzēja iestāde, kā arī sīkāku informāciju par attiecīgo informāciju, kuru lūguma iesniedzēja iestāde pieprasa lūguma saņēmējai iestādei.

5. pants

Apstiprinājums par apspriešanas paziņojuma saņemšanu

Lūguma saņēmēja iestāde nosūta apstiprinājumu par apspriešanas paziņojuma saņemšanu divu darbdienu laikā no tā saņemšanas, tostarp jebkādu tās izraudzītās kontaktpersonas papildu kontaktinformāciju un, ja iespējams, paredzamo atbildes dienu.

6. pants

Lūguma saņēmējas iestādes atbilde

1.   Atbildi uz apspriešanas paziņojumu iesniedz rakstveidā, izmantojot pastu, faksu vai drošus elektroniskos saziņas līdzekļus. Atbilde ir adresējama izraudzītajai kontaktpersonai, ja vien lūguma iesniedzēja iestāde nav norādījusi citādi.

2.   Lūguma saņēmēja iestāde lūguma iesniedzējai iestādei pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc apspriešanas paziņojuma saņemšanas sniedz šādu informāciju:

a)

attiecīgo informāciju, kas prasīta apspriešanas paziņojumā, tostarp visus viedokļus vai atrunas attiecībā uz iegādi, ko veic potenciālais līdzdalības ieguvējs;

b)

pēc savas iniciatīvas – visu citu svarīgo informāciju, kas var būtiski ietekmēt novērtējumu.

3.   Ja lūguma saņēmējai iestādei nav iespējams ievērot 2. punktā noteikto termiņu, tā informē lūguma iesniedzēju iestādi par šo apstākli, norādot kavēšanās iemeslus un paredzamo atbildes dienu. Lūguma saņēmēja iestāde regulāri ziņo par progresu saistībā ar pieprasītās informācijas sniegšanu.

4.   Sniedzot informāciju saskaņā ar šā panta 2. punktu, pieprasījuma saņēmēja iestāde izmanto III pielikumā norādīto veidni.

7. pants

Apspriešanas procedūras

1.   Lūguma iesniedzēja iestāde un lūguma saņēmēja iestāde saistībā ar apspriešanas paziņojumu un atbildi sazinās, izmantojot visizdevīgāko no 4. panta 2. punktā un 6. panta 1. punktā paredzētajiem līdzekļiem, pienācīgi ņemot vērā konfidencialitātes apsvērumus, sarakstes laikus, nosūtāmā materiāla apjomu un vieglu lūguma iesniedzējas iestādes piekļuvi informācijai. Lūguma iesniedzēja iestāde nekavējoties atbild uz visiem lūguma saņēmējas iestādes pieprasītajiem skaidrojumiem.

2.   Ja vienas un tās pašas dalībvalsts iestādei, kas nav lūguma saņēmēja iestāde, ir pieprasītā informācija vai tā ar minēto informāciju var rīkoties, tad lūguma saņēmēja iestāde saskaņā ar 6. pantu nekavējoties apkopo informāciju un nosūta to lūguma iesniedzējai iestādei.

3.   Lūguma saņēmēja iestāde un lūguma iesniedzēja iestāde sadarbojas, lai atrisinātu problēmas, ka var rasties, izpildot pieprasījumu, tostarp risina visus izmaksu jautājumus, ja tiek aplēsts, ka palīdzības sniegšanas izdevumi lūguma saņēmējai iestādei ir pārmērīgi.

4.   Ja novērtēšanas periodā rodas jauna informācija vai papildu informācijas nepieciešamība, lūguma iesniedzēja iestāde un lūguma saņēmēja iestāde sadarbojas, lai nodrošinātu, ka apmaiņa ar visu papildu būtisko informāciju notiek saskaņā ar šo regulu.

5.   Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta un 6. panta 1. punkta, ja ar informāciju apmainās pēdējo 15 darbdienu laikā pirms novērtējuma perioda beigām, kas minēts Direktīvas 2004/39/EK 10.a panta 1. punkta otrajā daļā, informāciju var sniegt mutiski. Šādos gadījumos minēto informāciju pēc tam apstiprina saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 6. panta 1. punktu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas citādi.

6.   Lūguma saņēmēja iestāde un lūguma iesniedzēja iestāde viena otrai sniedz atsauksmes par novērtējuma rezultātu, attiecībā uz kuru ir notikusi apspriešanās un – attiecīgā gadījumā – par saņemtās informācijas vai citas palīdzības lietderību vai par problēmām saistībā ar šādas palīdzības vai informācijas sniegšanu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Iepriekšēja paziņojuma veidne

(Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/1944 3. pants)

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Apspriešanas paziņojuma veidne

(Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/1944 4. pants)

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

III PIELIKUMS

Lūguma saņēmējas iestādes atbildes veidne

(Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/1944 6. pants)

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

Augša