EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32017R1469

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1469 (2017. gada 11. augusts), ar ko nosaka apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta standartizētu noformējumu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/5544

OV L 209, 12.8.2017., 19./23. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1469/oj

12.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 209/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1469

(2017. gada 11. augusts),

ar ko nosaka apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta standartizētu noformējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 (2016. gada 20. janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu (1) un jo īpaši tās 20. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā (ES) 2016/97 ir noteikta prasība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (2) I pielikumā uzskaitīto nedzīvības apdrošināšanas produktu izstrādātājiem sagatavot standartizētu apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu, lai sniegtu klientiem nepieciešamo informāciju par Direktīvas 2009/138/EK I pielikumā uzskaitītajiem nedzīvības apdrošināšanas produktiem nolūkā dot iespēju klientiem izdarīt informētu lēmumu.

(2)

Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punktā ir precizēts, kāda informācija būtu jāietver apdrošināšanas produkta informācijas dokumentā.

(3)

Lai sniegtu klientiem viegli lasāmu, saprotamu un salīdzināmu produkta informāciju, sniedzot Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punktā norādīto informāciju, standartizētajā apdrošināšanas produkta informācijas dokumentā, kas norādīts minētās direktīvas 20. panta 5. punktā, būtu jāizmanto vienots dizains, struktūra un formāts, tostarp izmantojot ikonas vai simbolus. Tāpat pirms informācijas par papildinājumiem un izvēles segumu, ja tāds ir, nebūtu jāiekļauj ķeksīša atzīmēšanas ailes, krustiņi vai izsaukuma zīmes, un apdrošināšanas produkta informācijas dokumentā iekļaujamā informācija būtu parasti jānoformē uz divām A4 formāta papīra lapām, nekādā gadījumā pārsniedzot trīs A4 formāta papīra lapas.

(4)

Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI).

(5)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 9. punktu EAAPI ir rīkojusi testēšanu patērētāju vidū attiecībā uz standartizēto apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu un apspriedusies ar valstu iestādēm. EAAPI ir arī veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izstrādātāja nosaukums un uzņēmuma loga

1.   Nedzīvības apdrošināšanas produkta izstrādātāja nosaukumu, dalībvalsti, kurā izstrādātājs ir reģistrēts, tā regulatīvo statusu un attiecīgā gadījumā tā atļaujas numuru norāda uzreiz pēc virsraksta “apdrošināšanas produkta informācijas dokuments” pirmās lapas augšpusē.

2.   Labajā pusē no nosaukuma izstrādātājs var ievietot savu uzņēmuma logo.

2. pants

Atsauce uz pilnīgu informāciju, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, un uz līguma informāciju

Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentā skaidri norāda, ka klientam citos dokumentos sniedz pilnīgu informāciju, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, un līguma informāciju attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas produktu. Šo norādi ievieto tieši zem minētā nedzīvības apdrošināšanas produkta izstrādātāja nosaukuma.

3. pants

Garums

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments ir jānoformē uz divām drukātām A4 formāta lapām. Izņēmuma kārtā, ja vajadzīgs vairāk vietas, apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu var noformēt, nepārsniedzot trīs drukātas A4 formāta lapas. Ja izstrādātājs izmanto trīs A4 formāta lapas, tam pēc kompetentās iestādes pieprasījuma jāspēj pierādīt, ka bija nepieciešams vairāk vietas.

4. pants

Satura noformējums un secība

1.   Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punktā minēto informāciju par apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu izklāsta dažādās iedaļās, ievērojot struktūru, noformējumu, virsrakstus un secību, kā noteikts šīs regulas pielikumā minētajā standartizētajā noformējumā, un izmantojot fonta lielumu, kurā x augstums ir vismaz 1,2 mm.

2.   Iedaļu garums var būt atšķirīgs atkarībā no informācijas apjoma, kas jāiekļauj katrā iedaļā. Pirms informācijas par papildinājumiem un izvēles segumu, neiekļauj ķeksīša atzīmēšanas ailes, krustiņus vai izsaukuma zīmes.

3.   Ja apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu noformē, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, noformējuma iedaļu apjomu var mainīt, ja tiek saglabāti standartizēta noformējuma formāts, virsraksti un secība, kā arī dažādo elementu relatīvā nozīme un apjoms.

4.   Ja pastāvīgā informācijas nesēja, kas nav papīrs, dimensijas ir tādas, ka nav lietderīgi izmantot divas slejas, izklāstu var noformēt vienā slejā ar noteikumu, ka iedaļu secība ir šāda:

a)

“Kāds ir šis apdrošināšanas veids?”

b)

“Kas tiek apdrošināts?”

c)

“Kas netiek apdrošināts?”

d)

“Vai ir kādi seguma ierobežojumi?”

e)

“Kur es esmu apdrošināts?”

f)

“Kādas ir manas saistības?”

g)

“Kad un kā man jāveic samaksa?”

h)

“Kad sākas un beidzas segums?”

i)

“Kā es varu atcelt līgumu?”

5.   Digitālu līdzekļu izmantošana, tostarp slāņošana un uznirstošās reklāmas, ir atļautas ar noteikumu, ka visa Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punktā minētā informācija tiek norādīta apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta pamattekstā un ka šādu līdzekļu izmantošanai nenovērš klienta uzmanību no galvenā dokumenta satura.

Informācija, ko sniedz, izmantojot slāņošanu un uznirstošās reklāmas, neietver tirdzniecības vai reklāmas materiālus.

5. pants

Vienkārša valoda

Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu sagatavo vienkāršā valodā, veicinot patērētāju izpratni par minētā dokumenta saturu, un tas pievēršas būtiskākajai informācijai, kas klientam ir nepieciešama, lai izdarītu informētu lēmumu. Žargonu neizmanto.

6. pants

Virsraksti un zem tiem norādītā informācija

1.   Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta iedaļām ir šādi virsraksti un zem tiem norādītā informācija:

a)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta a) apakšpunktā minēto apdrošināšanas veidu iekļauj iedaļā ar nosaukumu “Kāds ir šis apdrošināšanas veids?”, norādot to dokumenta augšpusē;

b)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta b) apakšpunktā minētajiem galvenajiem apdrošinātajiem riskiem iekļauj iedaļā “Kas tiek apdrošināts?”. Pirms katras šajā iedaļā norādītās informācijas vienības ievieto zaļu “ķeksīša atzīmēšanas” simbolu;

c)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta b) apakšpunktā minēto apdrošināto summu iekļauj iedaļā “Kas tiek apdrošināts?”;

d)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta b) apakšpunktā minēto ģeogrāfisko darbības jomu attiecīgā gadījumā iekļauj iedaļā “Kur es esmu apdrošināts?”. Pirms katras šajā iedaļā norādītās informācijas vienības ievieto zilu “ķeksīša atzīmēšanas” simbolu;

e)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta b) apakšpunktā minēto neiekļauto risku kopsavilkumu iekļauj iedaļā “Kas tiek apdrošināts?”. Pirms katras šajā iedaļā norādītās informācijas vienības ievieto sarkanu “X” simbolu;

f)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta d) apakšpunktā minētajiem galvenajiem izņēmumiem iekļauj iedaļā “Vai ir kādi seguma ierobežojumi?”. Pirms katras šajā iedaļā norādītās informācijas vienības ievieto oranžu izsaukuma zīmes simbolu;

g)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētajām attiecīgajām saistībām iekļauj iedaļā “Kādas ir manas saistības?”;

h)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta c) apakšpunktā minētajiem prēmiju maksāšanas līdzekļiem un maksājumu ilgumu iekļauj pozīcijā “Kad un kā man jāveic samaksa?”;

i)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta h) apakšpunktā minēto līguma darbības laiku iekļauj iedaļā “Kad sākas un beidzas segums?”;

j)

informāciju par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta i) apakšpunktā minētajiem līguma izbeigšanas noteikumiem iekļauj iedaļā “Kā es varu atcelt līgumu?”.

2.   Vajadzības gadījumā ir atļauts izmantot apakšvirsrakstus.

7. pants

Ikonu izmantojums

1.   Pirms katras iedaļas tiek ievietotas arī ikonas, kas vizuāli atspoguļo attiecīgās iedaļas virsraksta saturu, proti:

a)

pirms informācijas par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta b) apakšpunktā minētajiem galvenajiem apdrošinātajiem riskiem ievieto lietussarga ikonu, kas ir baltā krāsā uz zaļa fona vai zaļā krāsā uz balta fona;

b)

pirms informācijas par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta b) apakšpunktā minēto apdrošināšanas seguma ģeogrāfisko darbības jomu ievieto globusa ikonu, kas ir baltā krāsā uz zila fona vai zilā krāsā uz balta fona;

c)

pirms informācijas par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta b) apakšpunktā minētajiem neiekļautajiem riskiem ievieto X ikonu trīsstūrī, kas ir baltā krāsā uz sarkana fona vai sarkanā krāsā uz balta fona;

d)

pirms informācijas par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta d) apakšpunktā minētajiem galvenajiem izņēmumiem ievieto izsaukuma zīmi (“!”) trīsstūrī, kas ir baltā krāsā uz oranža fona vai oranžā krāsā uz balta fona;

e)

pirms informācijas par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētajām attiecīgajām saistībām līguma sākumā, līguma darbības laikā un gadījumā, ja tiek pieteikts prasījums, attiecīgi ievieto rokasspiediena ikonu, kas ir baltā krāsā uz zaļa fona vai zaļā krāsā uz balta fona;

f)

pirms informācijas par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta c) apakšpunktā minētajiem prēmiju maksāšanas līdzekļiem un maksājumu ilgumu ievieto monētu ikonu, kas ir baltā krāsā uz dzeltena fona vai dzeltenā krāsā uz balta fona;

g)

pirms informācijas par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta h) apakšpunktā minēto līguma darbības laiku ievieto smilšu pulksteņa ikonu, kas ir baltā krāsā uz zila fona vai zilā krāsā uz balta fona;

h)

pirms informācijas par Direktīvas (ES) 2016/97 20. panta 8. punkta i) apakšpunktā minētajiem līguma izbeigšanas noteikumiem ievieto rokas ar atvērtu plaukstu uz vairoga ikonu, kas ir baltā krāsā uz melna fona vai melnā krāsā uz balta fona.

2.   Visas ikonas norāda veidā, kas saskan ar pielikumā minēto standartizēto izklāsta formātu.

3.   1. un 2. punktā minētās ikonas var noformēt melnbaltā krāsā, ja apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu drukā vai fotokopē melnbaltā krāsā.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 11. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


PIELIKUMS

Image


Augša