EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R1454

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1454 z dne 10. avgusta 2017 o določitvi tehničnih oblik poročanja držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2017/5533

UL L 208, 11.8.2017, str. 15–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1454/oj

11.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1454

z dne 10. avgusta 2017

o določitvi tehničnih oblik poročanja držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1) ter zlasti člena 24(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1143/2014 določa, da Komisija določi tehnično obliko poročanja ter tako poenostavi in racionalizira obveznosti poročanja držav članic glede informacij v skladu s členom 24(1) Uredbe.

(2)

Ta izvedbena uredba zato omejuje sporočanje prostega besedila, olajšuje zbiranje podatkov za oblikovanje ključnih kazalnikov in daje prednost sklicevanju na informacije, ki so že javno dostopne na nacionalni ravni, hkrati pa izkorišča prednosti uporabe Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) za prostorske podatke ter zagotavlja skladnost s povezanimi politikami, kot so direktive 2000/60/ES (3), 2008/56/ES (4) in 2009/147/ES (5) Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiva Sveta 92/43/EGS (6).

(3)

Javni organi v državah članicah morajo v skladu z Direktivo 2007/2/ES zbirke prostorskih podatkov zagotoviti v skladu z izvedbenimi pravili o metapodatkih, omrežnih storitvah ter medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki iz Uredbe Komisije (EU) št. 1089/2010 (7), vključno z oddelkom 18 Priloge IV („Porazdelitev vrst“) k navedeni uredbi.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za invazivne tujerodne vrste –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnične oblike, ki jih države članice uporabijo za posredovanje informacij Komisiji v skladu s členom 24(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 35.

(2)  Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

(4)  Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

(5)  Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(6)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 323, 8.12.2010, str. 11).


PRILOGA

Tehnične oblike, ki jih države članice uporabijo za posredovanje informacij Komisiji v skladu s členom 24(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst

INFORMACIJE, PREDLOŽENE V SKLADU S ČLENOM 24(1) UREDBE (EU) št. 1143/2014

Država članica

 

Obdobje poročanja

 

ODDELEK A

Informacije, ki jih je treba predložiti za vsako od invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, in vsako od invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo regijo, za katere se uporabljajo ukrepi iz člena 11(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014

Informacije o vrsti, njeni razširjenosti ter vzorcih širjenja in razmnoževanja

1.

Znanstveno ime vrste

 

2.

Domače ime vrste (neobvezno)

 

3.

Ali je vrsta navzoča na ozemlju zadevne države članice?

Da.

Ne.

Trenutno ni znano.

4.

Razširjenost vrste, vključno z informacijami o vzorcih njenega širjenja in razmnoževanja (izpolnite le, če ste na vprašanje 3 odgovorili pritrdilno)

 

5.

Dodatne informacije (neobvezno)

 


Informacije o dovoljenjih, izdanih za to vrsto

Izpolnite le za invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo.

6.

Ali so bila za to vrsto izdana dovoljenja v obdobju poročanja?

Da.

Ne.

7.

Izpolnite le, če ste na vprašanje 6 odgovorili pritrdilno.

Zadevno koledarsko leto

 

Namen dovoljenja

Število izdanih dovoljenj

Skupno število ali količina dovoljenih osebkov, ki ustreza izdanim dovoljenjem

Dovoljenja za raziskave

 

 

Dovoljenja za ohranjanje ex situ

 

 

Dovoljenja za znanstveno proizvodnjo in poznejšo uporabo v zdravstvene namene zaradi varstva človekovega zdravja

 

 

Dovoljenja za druge dejavnosti po pridobitvi pooblastila Komisije (člen 9 Uredbe (EU) št. 1143/2014)

 

 

8.

Dodatne informacije (neobvezno)

 


Informacije o pregledih

Izpolnite le za invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, in če ste na vprašanje 6 odgovorili pritrdilno.

9.

Zadevno koledarsko leto

 

Namen dovoljenja

Število ustanov, v katerih so se opravili pregledi

Število ali količina dovoljenih osebkov, ki ustreza dovoljenjem, izdanim pregledanim ustanovam

Število pregledanih ustanov, za katere se je ugotovilo, da ne izpolnjujejo pogojev iz dovoljenj

Število ali količina dovoljenih osebkov, ki ustreza dovoljenjem, izdanim pregledanim ustanovam, za katere se je ugotovilo, da ne izpolnjujejo pogojev iz dovoljenj

Dovoljenja za raziskave

 

 

 

 

Dovoljenja za ohranjanje ex situ

 

 

 

 

Dovoljenja za znanstveno proizvodnjo in poznejšo uporabo v zdravstvene namene zaradi varstva človekovega zdravja

 

 

 

 

Dovoljenja za druge dejavnosti po pridobitvi pooblastila Komisije (člen 9 Uredbe (EU) št. 1143/2014)

 

 

 

 

10.

Dodatne informacije (neobvezno)

 


Informacije o ukrepih za hitro odstranitev, sprejetih za to vrsto

(člen 17 Uredbe (EU) št. 1143/2014)

11.

Ali so se za zadevno vrsto v obdobju poročanja izvedli ukrepi za hitro odstranitev?

Da.

Ne.

12.

Izpolnite le, če ste na vprašanje 11 odgovorili pritrdilno.

Ukrepi

Začetni datum

 

Ocenjeno trajanje ali končni datum izvajanja ukrepov

 

Del ozemlja

 

Biogeografske regije

 

Enote porečij

 

Morska podregija

 

Uporabljene metode

Mehanske/fizične

Kemične

Biološke

Drugo

Učinkovitost ukrepov

Populacija je odstranjena

Populacija se zmanjšuje

Populacija ostaja stabilna

Populacija se še vedno povečuje

Populacijski trend ni znan

Vrste, na katere so vplivali ukrepi, ki jim niso bili namenjeni

 

Vpliv na posamezno vrsto

 

 

 

 

 

13.

Dodatne informacije (neobvezno)

 


Informacije o ukrepih za obvladovanje, sprejetih za to vrsto

(člen 19 Uredbe (EU) št. 1143/2014)

14.

Ali so se za zadevno vrsto v obdobju poročanja izvedli ukrepi za obvladovanje?

Da.

Ne.

15.

Izpolnite le, če ste na vprašanje 14 odgovorili pritrdilno.

Ukrepi

Začetni datum

 

Ocenjeno trajanje ali končni datum izvajanja ukrepov

 

Cilj ukrepov

Odstranitev

Nadzor

Preprečevanje širjenja

Del ozemlja

 

Biogeografske regije

 

Enote porečij

 

Morska podregija

 

Uporabljene metode

Mehanske/fizične

Kemične

Biološke

Drugo

Učinkovitost ukrepov

Populacija je odstranjena

Populacija se zmanjšuje

Populacija ostaja stabilna

Populacija se še vedno povečuje

Populacijski trend ni znan

Vrste, na katere so vplivali ukrepi, ki jim niso bili namenjeni

 

Vpliv na posamezno vrsto

 

 

 

 

 

16.

Dodatne informacije (neobvezno)

 


Informacije o vplivu te vrste

(neobvezno)

17.

Ugotovitve o vplivu vrste v obdobju poročanja

 

ODDELEK B

Informacije, ki se predložijo za vsako od invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo državo članico

1.

Ali je država članica pripravila nacionalni seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo državo članico?

Če ste odgovorili pritrdilno, je treba na vprašanja od 2 do 5 odgovoriti za vsako od vrst na tem seznamu.

Da.

Ne.

2.

Znanstveno ime vrste

 

3.

Domače ime vrste (neobvezno)

 

4.

Ali je vrsta navzoča na ozemlju zadevne države članice?

Da.

Ne.

Trenutno ni znano.

5.

Razširjenost vrste, vključno z informacijami o vzorcih njenega širjenja in razmnoževanja (izpolnite le, če ste na vpraš anje 4 odgovorili pritrdilno; neobvezno)

 

6.

Ukrepi, ki so se v zvezi z zadevnimi vrstami izvedli na ozemlju države članice

Omejitev glede namernega vnosa na ozemlje

Omejitev glede namernega posedovanja, tudi v zaprtem sistemu

Omejitev glede namernega gojenja, tudi v zaprtem sistemu

Omejitev glede namernega prevažanja, razen za odstranitev

Omejitev glede namernega dajanja na trg

Omejitev glede namerne uporabe ali izmenjave

Omejitev glede namernega omogočanja, da se razmnožujejo, njihovega gojenja ali kultiviranja, tudi v zaprtem sistemu

Omejitev glede namernega izpuščanja v okolje

Odstopanja, predvidena v okviru sistema dovoljenj na podlagi člena 8

Obravnavanje v akcijskih načrtih v skladu s členom 13

Vključitev v sistem nadzora v skladu s členom 14

Uradni nadzor za preprečevanje namernega vnosa

Vključitev v sistem zgodnjega odkrivanja

Hitra odstranitev po zgodnjem odkritju

Izvedba ukrepov obvladovanja v primeru močne razširjenosti

Ukrepi za obnovo

7.

Dodatne informacije (neobvezno)

 


ODDELEK C

Horizontalne informacije

1.

Spletna povezava do informacij na internetu v zvezi z dovoljenji, izdanimi v skladu s členom 8(7) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

 

2.

Akcijski načrti iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014

 

3.

Obravnavane prednostne poti

 

Zajete vrste

 

 

 

 

 

4.

Opis sistema nadzora v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1143/2014

 

5.

Opis sistema uradnega nadzora v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1143/2014

 

6.

Opis ukrepov za obveščanje javnosti

 

7.

Strošek ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi skladnosti z Uredbo (EU) št. 1143/2014

 

8.

Dodatne informacije (neobvezno)

 

Navodila za zbiranje informacij, ki jih je treba predložiti

Države članice predložijo informacije v zvezi z vsemi vprašanji, razen tistimi, ki so označena kot neobvezna.

ODDELEK A

Za vsako invazivno tujerodno vrsto s seznama Unije iz člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, ki je veljal do konca zadnjega koledarskega leta, zajetega v poročilu, je treba odgovoriti na vsa vprašanja iz oddelka A.

Za vsako od vrst, ki zadevajo regijo in za katere je do istega datuma začel veljati izvedbeni akt v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014, je treba odgovoriti le na vprašanja od 1 do 5 in od 11 do 17.

Vprašanje 1

Navedite znanstveno ime vrste.

Vprašanje 2

Neobvezno: navedite domače ime vrste v nacionalnem jeziku.

Vprašanje 3

Navedite, ali se za vrsto šteje, da je navzoča na ozemlju zadevne države članice (kjer je primerno, z izjemo najbolj oddaljenih regij).

Vprašanje 4

Če ste na vprašanje 3 odgovorili pritrdilno, priložite datoteko s podatki o razširjenosti vrste v skladu z Direktivo 2007/2/ES. Za to datoteko se uporabijo tipi prostorskega objekta, opredeljeni v oddelku 18 Priloge IV („Porazdelitev vrst“) k Uredbi (EU) št. 1089/2010, ki izvaja navedeno direktivo. Informacije o vzorcih razmnoževanja in širjenja se določijo z ustreznimi šifranti.

Vprašanje 5

Neobvezno: navedite vse dodatne informacije, ki so po vašem mnenju potrebne, da pojasnite odgovore na vprašanja od 1 do 4.

Vprašanje 6

Navedite, ali so bila v obdobju poročanja v zvezi z zadevnimi vrstami izdana dovoljenja iz člena 8(2) in/ali člena 9(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Vprašanje 7

Nanj odgovorite le, če ste na vprašanje 6 odgovorili pritrdilno.

Za vsako koledarsko leto, zajeto v poročilu, navedite število dovoljenj iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1143/2014 po kategoriji namena ter ustrezno skupno število ali količino osebkov, za katero je bilo izdano dovoljenje, vključno z mersko enoto (število osebkov, kilogram semen itd.).

Vprašanje 8

Neobvezno: navedite vse dodatne informacije, ki so po vašem mnenju potrebne, da pojasnite odgovora na vprašanji 6 in 7.

Vprašanje 9

Za vsako koledarsko leto, zajeto v poročilu, predložite preglednico, ki ste jo izpolnili v zvezi s pregledi, zahtevanimi na podlagi člena 8(8) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Vprašanje 10

Neobvezno: navedite vse dodatne informacije, ki so po vašem mnenju potrebne, da pojasnite odgovor na vprašanje 9. Pojasnite zlasti razloge, zakaj se pregledi niso izvedli, in morebitne načrtovane ukrepe.

Vprašanje 12

Navedejo se lahko informacije, ki združujejo ločene populacije vrst, za katere so se uvedli enaki ukrepi za hitro odstranitev v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1143/2014. Če se za različne populacije uvedejo različni ukrepi, je treba te informacije predložiti za vsako tako populacijo.

Navedite začetni datum ukrepov.

Navedite ocenjeno trajanje ali dejanski končni datum izvajanja ukrepov, če so se ukrepi zaključili v obdobju poročanja.

Navedite del ozemlja države članice, na katerem se izvajajo ukrepi (regijo ali drugo ustrezno upravno enoto).

Navedite biogeografske regije na tem delu ozemlja v skladu z določbami Direktive 92/43/EGS.

Po potrebi navedite enote porečij, v katerih se uporabljajo ukrepi, v skladu z določbami Direktive 2000/60/ES.

Po potrebi navedite morske podregije, na katerih se uporabljajo ukrepi, v skladu z določbami Direktive 2008/56/ES.

Navedite znanstvena imena vrst, ki jim ukrepi niso namenjeni in so nanje negativno vplivali.

Za vsako od vrst, ki jim ukrepi niso namenjeni in so nanje vplivali, navedite vrsto ugotovljenih negativnih učinkov. Ti so lahko neposredni (npr. nenamerno zajetje vrst, ki jim ukrepi niso namenjeni, v pasti) ali posredni (npr. vpliv na vrste, ki jim ukrepi niso namenjeni in se hranijo z zastrupljenimi vrstami, ki so jim bili ukrepi namenjeni). Če so ugotovljeni negativni učinki povezani s skupino taksonov, se lahko namesto tega te informacije navedejo za to skupino.

Vprašanje 13

Neobvezno: navedite vse dodatne informacije, ki so po vašem mnenju potrebne, da pojasnite odgovora na vprašanji 11 in 12. Pojasnite zlasti razloge, zakaj se ukrepi niso izvedli, in morebitne načrtovane ukrepe.

Vprašanje 15

Navedejo se lahko informacije, ki združujejo ločene populacije vrst, za katere so se uvedli enaki ukrepi za obvladovanje v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1143/2014. Če se za različne populacije uvedejo različni ukrepi, je treba te informacije predložiti za vsako tako populacijo.

Navedite začetni datum ukrepov.

Navedite ocenjeno trajanje ali dejanski končni datum izvajanja ukrepov, če so se ukrepi zaključili v obdobju poročanja.

Navedite cilj ukrepov za obvladovanje.

Navedite del ozemlja države članice, na katerem se izvajajo ukrepi (regijo ali drugo ustrezno upravno enoto).

Navedite biogeografske regije na tem delu ozemlja v skladu z določbami Direktive 92/43/EGS.

Po potrebi navedite enote porečij, v katerih se uporabljajo ukrepi, v skladu z določbami Direktive 2000/60/ES.

Po potrebi navedite morske podregije, na katerih se uporabljajo ukrepi, v skladu z določbami Direktive 2008/56/ES.

Navedite znanstvena imena vrst, ki jim ukrepi niso namenjeni in so nanje negativno vplivali.

Za vsako od vrst, ki jim ukrepi niso namenjeni in so nanje vplivali, navedite vrsto ugotovljenih negativnih učinkov. Ti so lahko neposredni (npr. nenamerno zajetje vrst, ki jim ukrepi niso namenjeni, v pasti) ali posredni (npr. vpliv na vrste, ki jim ukrepi niso namenjeni in se hranijo z zastrupljenimi vrstami, ki so jim bili ukrepi namenjeni). Če so ugotovljeni negativni učinki povezani s skupino taksonov, se lahko namesto tega te informacije navedejo za to skupino.

Vprašanje 16

Neobvezno: navedite vse dodatne informacije, ki so po vašem mnenju potrebne, da pojasnite odgovora na vprašanji 14 in 15. Pojasnite zlasti razloge, zakaj se ukrepi niso izvedli, in morebitne načrtovane ukrepe.

Vprašanje 17

Neobvezno: navedite informacije o vplivu vrste na biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve, tudi na domorodne vrste, zaščitena območja, ogrožene habitate. Poleg tega navedite informacije o družbenih in gospodarskih vplivih vrste in njenih vplivih na človekovo zdravje in varnost.

ODDELEK B

Oddelek B se izpolni za vsako od invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo državo članico, v skladu s členom 12(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Vprašanje 2

Navedite znanstveno ime vrste.

Vprašanje 3

Neobvezno: navedite domače ime vrste v nacionalnem jeziku.

Vprašanje 4

Navedite, ali se za vrsto šteje, da je navzoča na ozemlju zadevne države članice (kjer je primerno, z izjemo najbolj oddaljenih regij).

Vprašanje 5

Neobvezno: glej vprašanje 4 iz oddelka A.

Vprašanje 6

Če je primerno, navedite, kateri ukrepi se uporabljajo za zadevne vrste.

Vprašanje 7

Neobvezno: navedite vse dodatne informacije, ki so po vašem mnenju potrebne, da pojasnite odgovore na vprašanja od 1 do 6.

ODDELEK C

Vprašanje 1

Navedite spletno povezavo do informacij na internetu v skladu s členom 8(7) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Vprašanje 2

Predložite dokument (ali spletno povezavo do takega dokumenta), v katerem so opisani akcijski načrti iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Vprašanje 3

Z naslednjimi oznakami navedite obravnavane prednostne poti in zajete invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, za vsako posamezno prednostno pot:

Pot

Oznaka

1.

Izpustitev v naravo

Biotično varstvo

1.1

Obvladovanje erozije/stabilizacija sipin (protivetrni pasovi, žive meje itd.)

1.2

Ribiške dejavnosti v naravi (vključno s športnim ribolovom)

1.3

Lovstvo

1.4

„Izboljšanje“ krajine/rastlinstva/živalstva v naravi

1.5

Vnos zaradi ohranjanja ali upravljanja prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

1.6

Izpustitev v naravo zaradi uporabe (razen že navedene, npr. krzno, prevoz, uporaba v zdravstvene namene)

1.7

Namerna izpustitev iz drugih razlogov

1.8

2.

Pobeg iz zaprtega prostora

Kmetijstvo (vključno s surovinami za biogoriva)

2.1

Akvakultura/marikultura

2.2

Botanični vrt/živalski vrt/akvarij (z izjemo hišnih akvarijev)

2.3

Hišne živali/akvarijske vrste/terarijske vrste (vključno z živo hrano za take vrste)

2.4

Rejne živali (vključno z živalmi, ki so pod omejenim nadzorom)

2.5

Gozdarstvo (vključno s pogozdovanjem ali ponovnim pogozdovanjem)

2.6

Vzreja za krzno

2.7

Vrtnarstvo

2.8

Za okrasne namene, ki niso vrtnarstvo

2.9

Raziskave in gojenje ex situ (v objektih)

2.10

Živa hrana in živa vaba

2.11

Drugi pobegi iz zaprtega prostora

2.12

3.

Transport – onesnaževalo

Drevesničarski material kot onesnaževalo

3.1

Onesnažena vaba

3.2

Onesnažena hrana in krma (vključno z živo hrano in krmo)

3.3

Onesnaževalo na živalih (razen parazitov, vrst, ki jih prenese gostitelj/vektor)

3.4

Paraziti na živalih (vključno z vrstami, ki jih preneseta gostitelj in vektor)

3.5

Onesnaževalo na rastlinah (razen parazitov, vrst, ki jih prenese gostitelj/vektor)

3.6

Paraziti na rastlinah (vključno z vrstami, ki jih preneseta gostitelj in vektor)

3.7

Onesnažen semenski material

3.8

Trgovina z lesom

3.9

Prevoz materiala iz habitata (prst, rastlinstvo itd.)

3.10

4.

Transport – slepi potnik

Oprema za trnkarjenje/ribolov

4.1

Zabojnik/razsuti tovor

4.2

Slepi potniki v zrakoplovu ali na njem

4.3

Slepi potniki na ladji/čolnu (z izjemo balastne vode in pritrjevanja na trup)

4.4

Stroji/oprema

4.5

Ljudje in njihova prtljaga/oprema (zlasti turizem)

4.6

Organski material za embalažo, zlasti leseno embalažo

4.7

Balastna voda ladje/čolna

4.8

Obrast na trupu ladje/čolna

4.9

Vozila (avtomobil, vlak itd.)

4.10

Druga prevozna sredstva

4.11

5.

Koridor

Povezane vodne poti/porečja/morja

5.1

Predori in kopenski mostovi

5.2

6.

Spontano širjenje

Naravna razpršitev invazivnih tujerodnih vrst, ki so bile vnesene prek poti vnosa od 1 do 5, čez meje

6.1

Vprašanje 4

Predložite dokument (ali spletno povezavo do takega dokumenta), v katerem je opisan sistem nadzora iz člena 14 Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Vprašanje 5

Predložite dokument (ali spletno povezavo do takega dokumenta), v katerem je opisan uradni sistem nadzora iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1143/2014, vključno z opisom postopkov za zagotovitev izmenjave ustreznih informacij ter učinkovitega in uspešnega usklajevanja in sodelovanja med vsemi sodelujočimi organi pri preverjanju v skladu s členom 15(7) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Vprašanje 6

Predložite dokument (ali spletno povezavo do takega dokumenta), v katerem so opisani ukrepi v zvezi z navzočnostjo invazivne tujerodne vrste in ravnanje, ki se zahteva od državljanov.

Vprašanje 7

Predložite dokument (ali spletno povezavo do takega dokumenta) z informacijami o stroških ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi skladnosti z Uredbo (EU) št. 1143/2014, če so na voljo. Kolikor je mogoče, podrobno navedite stroške posameznega ukrepa (npr. krepitev zmogljivosti, delovanje sistema nadzora, izvajanje uradnega nadzora, izvajanje ukrepov za hitro odstranitev ali obvladovanje) ter vključite ustrezne informacije o povračilu stroškov in koristih sprejetih ukrepov (preprečitev stroškov zaradi škode, preprečitev škode za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve, prispevanje k drugim ciljem EU, preprečitev škode za človekovo zdravje in varnost ter gospodarstvo), če so na voljo.

Vprašanje 8

Neobvezno: predložite dokument (ali spletno povezavo do takega dokumenta) s katerimi koli drugimi informacijami, ki jih država članica želi navesti v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 1143/2014 poleg tistih, ki se zahtevajo v tem dokumentu.


Na vrh