EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R1263

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2017/4755

UL L 182, 13.7.2017, str. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1263/oj

13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1263

z dne 12. julija 2017

o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1) ter zlasti člena 4(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 (2) vzpostavlja seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije), ki se po potrebi posodablja v skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

(2)

Komisija je na podlagi razpoložljivih dokazov in ocene tveganja, opravljene v skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, ugotovila, da so izpolnjena vsa merila iz člena 4(3) navedene uredbe za naslednje invazivne tujerodne vrste: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komisija je ugotovila, da so bili vsi elementi, določeni v členu 4(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014, za vse navedene invazivne tujerodne vrste ustrezno upoštevani.

(4)

Nekatere države članice načrtujejo v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1143/2014 pri Komisiji vložiti prošnjo za izdajo pooblastila za nadaljevanje gojenja vrste Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 zaradi domnevnega prevladujočega javnega interesa družbene ali gospodarske narave. Z ozirom na to bi moralo za vključitev te vrste na seznam Unije veljati prehodno obdobje, da se pred njeno vključitvijo na seznam omogoči zaključitev postopka iz člena 9 navedene uredbe.

(5)

Od datuma sprejetja Izvedbene Uredbe (EU) 2016/1141 so bile tarifne oznake KN iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (3) posodobljene; najnovejše spremembe so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1821 (4). Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za invazivne tujerodne vrste –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1141 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 35.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 189, 14.7.2016, str. 4).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 294, 28.10.2016, str. 1).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1141 se spremeni, kot sledi:

(1)

v razpredelnici s seznamom invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, se po abecednem redu vstavijo naslednje vrste:

Vrsta

Oznake KN za žive osebke

Oznake KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

Kategorije povezanega blaga

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

(2)

v opombah k razpredelnici se za stolpec (iv) doda naslednja točka:

„(12)

ex 2309 90: pripravki za krmljenje ptic“;

(3)

v vsej Prilogi se sklicevanja na oznako KN „0301 99 18“ nadomestijo z „0301 99 17“;

(4)

v vsej Prilogi se sklicevanja na oznako KN „0306 24 80“ nadomestijo z „0306 33 90“;

(5)

v vsej Prilogi se sklicevanja na oznako KN „0306 29 10“ nadomestijo z „0306 39 10“;

(6)

v vsej Prilogi se sklicevanja na oznako KN „0602 90 49“ nadomestijo z „0602 90 46“ ali „0602 90 48“.


(*1)  Vključitev vrste Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 začne veljati z 2. februarjem 2019.“


Na vrh