EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R1184

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali

C/2017/2413

UL L 171, 4.7.2017, str. 103–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj

4.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/103


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1184

z dne 20. aprila 2017

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 20(c), (p), (q), (r), (s) in (u) ter člena 223(3)(c) in (d) Uredbe,

Ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 62(2)(a), (b) in (c) Uredbe,

Ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (3). Oddelek 1 poglavja I naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 vsebuje pravila o javni intervenciji in pomoči za zasebno skladiščenje, vključno z razvrščanjem trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem njihovih cen, ter pooblašča Komisijo, da sprejme delegirane in izvedbene akte v zvezi s tem. Da se zagotovi nemoteno delovanje lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter za vzpostavitev primerljivih tržnih cen za trupe in žive živali v novem pravnem okviru, je treba sprejeti nekatera pravila v obliki takih aktov. Nova pravila bi morala nadomestiti uredbe Komisije (ES) št. 315/2002 (4), (ES) št. 1249/2008 (5) in (EU) št. 807/2013 (6). Te uredbe se razveljavijo z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1182 (7).

(2)

Za zagotovitev preglednosti za dobavitelje bi morale klavnica, kontrolna organizacija ali oseba, usposobljena za razvrščanje, ki so razvrstile goveda, stara osem mesecev ali več, ali prašičev ali ovac, obvestiti predlagatelja o rezultatih razvrstitve živali, dostavljenih za zakol. Navedeno sporočilo bi moralo vključevati elemente, kot so rezultat razvrstitve, masa trupa, predstavitev trupov, in kadar je to primerno, podatek, da je bila razvrstitev izvedena s sistemom za samodejno razvrščanje.

(3)

Zanesljivost razvrščanja trupov goved, starih osem mesecev ali več, prašičev in ovac je treba preverjati z rednimi pregledi na kraju samem, ki jih izvajajo organi, neodvisni od pregledanih obratov, kontrolnih organizacij in oseb, usposobljenih za razvrščanje. Treba bi bilo določiti pogoje in minimalne zahteve za te preglede, vključno s poročanjem o opravljenih pregledih na kraju samem ter nadaljnjimi ukrepi. Zaradi zagotovitve večje prožnosti za države članice, da izvajajo preglede na kraju samem glede na svoje potrebe, bi bilo treba določiti možnost, da se opravi ocena tveganja.

(4)

Da bi pridobili primerljive tržne cene v Uniji, bi bilo treba opredeliti referenčno predstavitev trupov, ki vpliva na maso in pravilno ceno trupa. Za uskladitev predstavitev, ki jih uporabljajo nekatere države članice Unije za referenčno predstavitev trupov, bi bilo treba določiti tudi nekatere korekcijske faktorje.

(5)

Za beleženje cen bi morale države članice odločiti, ali naj bo njihovo ozemlje razdeljeno na več regij, in v takem primeru, na koliko regij. Združeno kraljestvo je izrazilo namero, da ohrani razdelitev svojega ozemlja na dve regiji, zaradi preglednosti je primerno zagotoviti, da se beleženje cen v Združenem kraljestvu nanaša na dve regiji, in sicer Veliko Britanijo in Severno Irsko.

(6)

Za zagotovitev, da so cene živih živali in trupov reprezentativne za proizvodnjo držav članic v sektorjih govejega, prašičjega in ovčjega mesa, bi bilo treba opredeliti kategorije, razrede in vrste ter določiti merila za opredelitev, za katere obrate ali osebe bi moralo biti beleženje cen obvezno.

(7)

Določiti bi bilo treba praktično metodo, ki jo morajo države članice uporabljati za izračun povprečnih tedenskih cen. Te cene bi bilo treba sporočiti in Komisiji poslati uradna obvestila v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185 (8), razen za obvestila, ki so potrebna za organizacijo inšpekcijskih pregledov na kraju samem ali so podlaga za celovit pregled trga mesa.

(8)

Za zagotovitev enotne uporabe lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac bi bilo treba vključiti določbe o inšpekcijskih pregledih na kraju samem, ki jih izvede inšpekcijski odbor Unije, sestavljen iz strokovnjakov Komisije in strokovnjakov, ki jih imenujejo države članice. Določiti bi bilo treba pravila glede sestave in delovanja navedenega odbora.

(9)

Zaradi potrebe, da se državam članicam omogoči prilagoditev novemu pravnemu okviru, bi se morala ta uredba začeti uporabljati 12 mesecev po začetku njene veljavnosti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

RAZVRŠČANJE TRUPOV IN PREGLEDI NA KRAJU SAMEM

Člen 1

Sporočanje rezultatov razvrščanja

1.   Klavnice, kontrolne organizacije ali osebe, usposobljene za razvrščanje, iz člena 9(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2017/1182, ki opravljajo razvrščanje v skladu s točkami A.II., A.III, B.II, C.II in C.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013, sporočijo rezultate razvrščanja dobavitelju živali. Navedeno sporočilo je v papirni ali elektronski obliki in za vsak trup so navedeni:

(a)

rezultati razvrščanja z ustreznimi črkami in številkami iz točk A.II, A.III, B.II, C.II oziroma C.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013;

(b)

masa trupa, določena v skladu s členom 7 Delegirane uredbe (EU) 2017/1182, z navedbo, ali se nanaša na maso toplega ali hladnega trupa;

(c)

predstavitev trupa, ki se uporabi ob tehtanju in razvrščanju na kavlju; navedba predstavitve trupa ni obvezna, če je v skladu z nacionalno zakonodajo na ozemlju ali v regiji zadevne države članice dovoljena le ena predstavitev trupa;

(d)

kadar je to ustrezno, da je bila razvrstitev izvedena s sistemom za samodejno razvrščanje.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da sporočilo iz odstavka 1(a) vključuje podrazrede, kadar so takšne informacije na voljo.

Člen 2

Pregledi na kraju samem

1.   Pregledi na kraju samem se izvajajo v vseh klavnicah, ki uporabljajo obvezno razvrščanja trupov iz prvega odstavka člena 10 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.   Delo oseb, usposobljenih za razvrščanje, uporabljene metode razvrščanja ter razvrščanje, predstavitev in označevanje trupov v klavnicah iz točk A.II, A.III, A.V, B.II, B.V, C.II, C.III, C.IV in C.V Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 na kraju samem in brez vnaprejšnjega opozorila preverja organ, ki je neodvisen od kontrolnih organizacij, klavnic in oseb, usposobljenih za razvrščanje.

Zahteva po neodvisnosti od kontrolnih organizacij in oseb, usposobljenih za razvrščanje, se ne uporablja, če pristojni organ države članice take preglede izvaja sam.

3.   Če organ, odgovoren za preglede na kraju samem, ni v pristojnosti pristojnega organa, pristojni organ preveri vsaj enkrat na leto s fizičnim nadzorom pod enakimi pogoji, da so pregledi na kraju samem pravilno izvedeni.

Člen 3

Minimalne zahteve za preglede na kraju samem

1.   Kadar se ocena tveganja izvede v državi članici za določitev minimalnih zahtev za preglede na kraju samem, se pogostost navedenih pregledov in minimalno število trupov, ki jih je treba preveriti, določi na podlagi take ocene tveganja, zlasti ob upoštevanju števila živali, zaklanih v zadevnih klavnicah, in ugotovitev prejšnjih pregledov v navedenih klavnicah na kraju samem.

2.   Kadar se ocena tveganja ne izvede v državi članici, se pregledi na kraju samem izvajajo, kot sledi:

(a)

v vseh klavnicah, v katerih se na teden zakolje 150 ali več glav goved, starih osem mesecev ali več, kot letno povprečje, najmanj dvakrat vsake tri mesece; vsak pregled na kraju samem se nanaša na vsaj 40 naključno izbranih trupov, če pa je na voljo manj kakor 40 trupov, na vse trupe;

(b)

v vseh klavnicah, v katerih se na teden zakolje 500 ali več prašičev kot letno povprečje, najmanj dvakrat vsake tri mesece;

(c)

države članice določijo pogostost pregledov na kraju samem in minimalno število trupov, ki jih je treba preveriti za klavnice, v katerih se:

(i)

na teden zakolje manj kot 150 glav goved, starih osem mesecev ali več, kot letno povprečje,

(ii)

na teden zakolje manj kot 500 prašičev kot letno povprečje,

(iii)

izvaja razvrščanje trupov ovac.

3.   S pregledi na kraju samem se preverjajo zlasti:

(a)

kategorija govejega in ovčjega trupa;

(b)

razvrščanje, tehtanje in označevanje trupov;

(c)

točnost metod samodejnega razvrščanja goved in ovac z uporabo sistema točk in omejitev, ki jih določa sedanja točnost metode razvrščanja;

(d)

predstavitev trupa;

(e)

če je to primerno, dnevni preskus delovanja in morebitne druge tehnične vidike metod razvrščanja;

(f)

dnevna nadzorna poročila iz člena 12(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2017/1182.

Člen 4

Poročila in preklic dovoljenj in odobritev

1.   Pristojni organ pripravi in hrani poročila o pregledih na kraju samem iz člena 2.

2.   Kadar je med pregledi na kraju samem iz člena 2 ugotovljeno znatno število napačnih razvrstitev, predstavitev ali označitev ali kadar uporaba sistema za samodejno razvrščanje ne izpolnjuje pravil, se dovoljenja ali pooblastila oseb, usposobljenih za razvrščanje, ali sistema za samodejno razvrščanje, kot je določeno v členu 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/1182, lahko prekličejo. V primeru napake pri kategoriji, mesnatosti in zamaščenosti lahko organ, odgovoren za preverjanja na kraju samem, od upravljavca zahteva, da to popravi pri označevanju trupov in v zadevnih dokumentih.

POGLAVJE II

BELEŽENJE IN SPOROČANJE TRŽNIH CEN ZA TRUPE IN ŽIVE ŽIVALI

Člen 5

Predstavitev trupov

1.   Če se predstavitev trupa ob tehtanju in razvrstitvi na kavlju razlikuje od tiste iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 ter iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/1182, se masa toplega trupa prilagodi z uporabo korekcijskih faktorjev.

Za trupe prašičev, goved, starih manj kot osem mesecev, in ovac korekcijske faktorje določijo države članice.

Za trupe goved, starih osem mesecev ali več, so korekcijski faktorji določeni v Prilogi k tej uredbi.

2.   Če so prilagoditve iz odstavka 1 enake po vsem ozemlju države članice, se lahko izračunajo na nacionalni ravni. Če se take prilagoditve spreminjajo od klavnice do klavnice, se izračunajo na ravni klavnic.

Člen 6

Ozemeljska razdelitev za beleženje tržnih cen trupov

Države članice odločijo, ali njihovo ozemlje zajema eno samo regijo ali je razdeljeno v več regij. Ta odločitev se sprejme na podlagi:

(a)

velikosti ozemlja;

(b)

obstoja morebitnih upravnih razdelitev;

(c)

geografskih razlik v cenah.

Za namen beleženja tržnih cen za trupe goved je ozemlje Združenega kraljestva razdeljeno na najmanj dve regiji, in sicer na Veliko Britanijo in Severno Irsko, ki se lahko delita naprej po merilih iz prvega odstavka.

Člen 7

Razredi za beleženje tržnih cen za trupe goved

Beleženje tržnih cen na podlagi lestvic Unije iz člena 10 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se nanaša na kategorije iz točke A.II Priloge IV k navedeni uredbi in na naslednje razrede mesnatosti in zamaščenosti:

(a)

trupi živali, starih od osem mesecev do manj kot 12 mesecev: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

(b)

trupi nekastriranih samcev, starih od 12 mesecev do manj kot 24 mesecev: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

(c)

trupi nekastriranih samcev, starih od 24 mesecev: R3;

(d)

trupi kastriranih samcev, starih od 12 mesecev: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

(e)

trupi samic, ki so že telile: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

(f)

trupi drugih samic, starih od 12 mesecev: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Člen 8

Beleženje tržnih cen za trupe goved

1.   Tržno ceno, ki jo je treba sporočati za trupe goved, starih osem mesecev ali več, iz člena 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182, beleži:

(a)

upravljavec katere koli klavnice, v kateri se na leto zakolje 20 000 ali več glav goved, starih osem mesecev ali več;

(b)

upravljavec katere koli klavnice, ki jo je imenovala država članica in v kateri se na leto zakolje manj kot 20 000 glav goved, starih osem mesecev ali več;

(c)

vsaka fizična ali pravna oseba, ki vsako leto za zakol pošilja 10 000 ali več glav goved, starih osem mesecev ali več; in

(d)

vsaka fizična ali pravna oseba, ki jo je imenovala država članica in ki vsako leto za zakol pošlje manj kot 10 000 glav goved, starih osem mesecev ali več.

2.   Država članica zagotovi, da se cene beležijo za vsaj:

(a)

25 % zakola v tistih regijah, v katerih je skupaj opravljeno najmanj 75 % vsega zakola v državi članici; in

(b)

30 % goved, starih osem mesecev ali več in zaklanih v navedeni državi članici.

3.   Cene, zabeležene v skladu z odstavkom 1, se nanašajo na goveda, stara osem mesecev ali več in zaklana v zadevnem obdobju, in sicer na podlagi mase hladnega trupa iz člena 14(3) Delegirane uredbe (EU) 2017/1182.

4.   Cene, zabeležene za vsak razred iz člena 7 te uredbe, prikazujejo povprečno maso trupa, na katero se nanašajo, in navedbo, ali so bile prilagojene z uporabo vseh faktorjev iz člena 5.

Člen 9

Razredi in uteži za beleženje tržnih cen za trupe prašičev

Beleženje tržnih cen na podlagi lestvic Unije iz člena 10 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se nanaša na naslednje kategorije po masi:

(a)

trupi od 60 do manj kot 120 kg: S, E;

(b)

trupi od 120 do manj kot 180 kg: R.

Člen 10

Beleženje tržnih cen za trupe prašičev in goved, starih manj kot osem mesecev

Tržno ceno, ki jo je treba sporočati za trupe prašičev in goved, starih manj kot osem mesecev, iz člena 14 in 15 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 na reprezentativnih trgih beležijo države članice ali upravljavci katere koli klavnice ali fizične ali pravne osebe, ki dajejo take živali za zakol in jih imenujejo države članice.

Člen 11

Beleženje tržnih cen za trupe ovac, starih manj kot 12 mesecev

Tržno ceno, ki jo je treba sporočati za trupe ovac, starih manj kot 12 mesecev, iz člena 15 Delegirane uredbe (EU) 2017/1182 na reprezentativnih trgih beležijo države članice ali upravljavci katere koli klavnice ali fizične ali pravne osebe, ki dajejo take živali za zakol in jih imenujejo države članice.

Beleženje tržnih cen se nanaša na naslednje kategorije mase:

(a)

trupe lahkih jagnjet z maso trupa manj kot 13 kg;

(b)

trupe težkih jagnjet z maso trupa 13 kg ali več.

Člen 12

Beleženje tržnih cen za žive živali

Tržne cene, ki jih je treba sporočati za vsak tip telet moškega spola, starih od osem dni do štiri tedne, uhljevljenih goved in prašičke do približno 25 kg žive mase, kot je določeno v členu 16 Delegirane uredbe (EU) 2017/1182, na reprezentativnih trgih beležijo države članice ali fizične ali pravne osebe, ki trgujejo s temi živalmi in jih imenujejo države članice.

Člen 13

Izračun tedenskih tržnih cen za trupe in žive živali

1.   Če cen na reprezentativnih trgih ne beležijo upravljavci klavnic oziroma fizične ali pravne osebe iz členov 10, 11 in 12, jih beležijo kmetijske zbornice, kotacijski centri, kmetijske zadruge ali kmetijska združenja v zadevni državi članici.

Kadar pa je država članica vzpostavila odbor za določanje cen za posamezno regijo in kadar je članstvo v takem odboru enakomerno razdeljeno med kupce in prodajalce goved ali trupov goved, starih osem mesecev ali več, lahko ta država članica uporabi cene, ki jih je navedeni odbor določil za izračun cen, ki jih je treba sporočiti.

2.   Če v državi članici znašajo nakupi po pavšalni ceni manj kot 35 % vsega zakola goved, starih osem mesecev ali več, lahko navedena država članica določi merila za izključitev nekaterih pošiljk iz izračuna cen, kadar navedene pošiljke nesorazmerno vplivajo na cene.

Če pa v državi članici znašajo nakupi po pavšalni ceni manj kot 35 % vsega zakola goved, starih osem mesecev ali več, navedena država članica lahko odloči, da se cene za take nakupe pri izračunih cen ne upoštevajo.

V primerih iz drugega pododstavka reprezentativno nacionalno ceno za vsak razred izračuna pristojni organ ob upoštevanju faktorjev iz člena 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 in člena 5 te uredbe.

Člen 14

Sporočanje tržnih cen pristojnemu organu

Cene, zabeležene v skladu s členi od 7 do 12 v obdobju od ponedeljka do nedelje vsak teden:

(a)

sporoči upravljavec klavnice ali fizična ali pravna oseba iz členov 8, 10, 11 in 12 v roku, ki ga določi država članica, pristojnemu organu v papirni ali v elektronski obliki ali

(b)

so po izbiri države članice pristojnemu organu na voljo v klavnici ali v prostorih fizične ali pravne osebe iz členov 8, 10, 11 in 12.

Člen 15

Sporočanje tržnih cen in obveščanje Komisije

1.   Poročanje tržnih cen in uradna obvestila iz člena 13 oziroma 25 Delegirane uredbe (EU) 2017/1182 se opravijo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185, razen uradnih obvestil iz člena 25(3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2017/1182.

2.   Cene se nanašajo na obdobje od ponedeljka do nedelje pred tednom obvestila.

POGLAVJE III

INŠPEKCIJSKI ODBOR UNIJE IN INŠPEKCIJSKI PREGLEDI NA KRAJU SAMEM

Člen 16

Inšpekcijski odbor Unije

1.   Inšpekcijski odbor Unije (v nadaljnjem besedilu: Odbor) je odgovoren za izvajanje inšpekcijskih pregledov na kraju samem glede:

(a)

uporabe lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac;

(b)

beleženja tržnih cen po navedenih lestvicah za razvrščanje;

(c)

razvrščanja, identifikacije in označevanja proizvodov, ki so predmet odkupa v okviru javne intervencije v sektorju govejega in telečjega mesa.

2.   Odbor sestavljajo največ:

(a)

trije strokovnjaki Komisije, od katerih eden opravlja funkcijo predsednika Odbora;

(b)

en strokovnjak iz zadevne države članice;

(c)

osem strokovnjakov iz drugih držav članic.

Države članice imenujejo strokovnjake na podlagi njihove neodvisnosti in sposobnosti, zlasti v zadevah razvrščanja trupov in beleženja tržnih cen, ter posebne narave dela, ki ga je treba opraviti.

strokovnjaki informacij, ki jih pridobijo v zvezi z delom Odbora, v nobenem primeru ne smejo uporabljati za osebne namene ali jih razširjati.

3.   Potne stroške in dnevnice članov Odbora v zvezi z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem krije Komisija v skladu s pravili o povračilu potnih stroškov in dnevnic osebam, ki niso povezane s Komisijo in jih ta pokliče kot strokovnjake.

Člen 17

Inšpekcijski pregledi na kraju samem

1.   Inšpekcijski pregledi na kraju samem se izvajajo v klavnicah, na mesnih tržnicah, v intervencijskih centrih, kotacijskih centrih ter regionalnih in osrednjih službah, ki izvajajo določbe glede:

(a)

uporabe lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac;

(b)

beleženja tržnih cen po navedenih lestvicah za razvrščanje;

(c)

razvrščanja, identifikacije in označevanja proizvodov, ki so predmet odkupa v okviru javne intervencije v sektorju govejega in telečjega mesa.

2.   Inšpekcijski pregledi na kraju samem se opravljajo v enakomernih presledkih v državah članicah in njihova pogostost se lahko spreminja zlasti glede na relativno količino proizvodnje goved, prašičev in ovac v obiskanih državah članicah ali nepravilnosti, ki so povezane z uporabo lestvic za razvrščanje in poročanjem o tržnih cenah.

Predstavniki obiskanih držav članic lahko sodelujejo pri inšpekcijskih pregledih na kraju samem.

Vsaka država članica organizira inšpekcijske preglede na kraju samem, ki jih je treba opraviti na njenem ozemlju, v skladu z zahtevami, ki jih določi Komisija. V ta namen država članica Komisiji najpozneje 60 dni pred inšpekcijskimi pregledi na kraju samem pošlje osnutek programa predlaganih inšpekcijskih pregledov na kraju samem. Komisija lahko zahteva kakršno koli spremembo programa.

Pred vsakim inšpekcijskim pregledom na kraju samem Komisija obvesti države članice kolikor mogoče vnaprej o spremembah programa in njegovem izvajanju.

Člen 18

Poročila

Ob zaključku vsakega obiska se člani Odbora in predstavniki obiskane države članice sestanejo, da pregledajo rezultate. Člani Odbora oblikujejo sklepe o inšpekcijskem pregledu na kraju samem glede:

(a)

uporabe lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac;

(b)

beleženja tržnih cen po navedenih lestvicah za razvrščanje.

Predsednik Odbora sestavi poročilo o izvedenih inšpekcijskih pregledih na kraju samem, ki vsebuje sklepe iz prvega pododstavka. Poročilo se ob prvi priložnosti pošlje pregledani državi članici, nato pa drugim državam članicam.

V primeru poročil o inšpekcijskem pregledu na kraju samem iz drugega pododstavka, opravljenega v državi članici, Komisija pristojnemu organu predloži zadevni osnutek poročila, da izrazi svoje pripombe, navedene pripombe pa upošteva pri pripravi končnega poročila in jih objavi skupaj s končnim poročilom.

Če so v poročilu o izvedenih inšpekcijskih pregledih na kraju samem ugotovljene pomanjkljivosti na različnih področjih delovanja, ki so bili predmet pregleda, ali če poročilo vsebuje priporočila za izboljšanje postopkov, države članice obvestijo Komisijo o vseh spremembah, ki so predvidene ali so potekale najpozneje tri mesece po datumu, ko je poročilo poslano.

POGLAVJE IV

KONČNA DOLOČBA

Člen 19

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 11. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 315/2002 z dne 20. februarja 2002 o ugotavljanju cen svežih ali ohlajenih ovčjih trupov na reprezentativnih trgih Skupnosti (UL L 50, 21.2.2002, str. 47).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L 337, 16.12.2008, str. 3).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 807/2013 z dne 26. avgusta 2013 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede ugotavljanja cen nekaterih goved na reprezentativnih trgih Unije (UL L 228, 27.8.2013, str. 5).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (glej stran 74 tega Uradnega lista).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o pravilih za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obvestil Komisiji o informacijah in dokumentih ter o spremembi in razveljavitvi nekaterih uredb Komisije (glej stran 113 tega Uradnega lista).


PRILOGA

Korekcijski faktorji za goveda, stara osem mesecev ali več, iz člena 5(1) kot odstotek mase trupa, ki naj se doda ali odšteje

Odstotek

Zmanjšanje

Povečanje

Maščobni razredi

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Ledvice

– 0,4

 

Ledvična maščoba

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Medenična maščoba

– 0,5

 

Jetra

– 2,5

 

Deli trebušnih prepon

– 0,4

 

Mišični del trebušne prepone

– 0,4

 

Rep

– 0,4

 

Hrbtenjača

– 0,05

 

Vimenska maščoba

– 1,0

 

Testisi

– 0,3

 

Skrotalna maščoba

– 0,5

 

Maščoba notranjega stegna

– 0,3

 

Vratna žila in okolna maščoba

– 0,3

 

Odstranitev zunanje maščobe

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Odstranitev maščobe s prsi, pri čemer se ohrani plast maščobe (mišično tkivo ne sme biti prosto)

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

Odstranitev maščobe na potrebušini, neposredno pri skrotalni maščobi

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6


Na vrh