Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R1005

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1005 (2017. gada 15. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un termiņiem, kas izmantojami paziņojumiem un publikācijām par finanšu instrumentu tirdzniecības pārtraukšanu un atcelšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/3981

OV L 153, 16.6.2017., 1./8. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1005/oj

16.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1005

(2017. gada 15. jūnijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un termiņiem, kas izmantojami paziņojumiem un publikācijām par finanšu instrumentu tirdzniecības pārtraukšanu un atcelšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 32. panta 3. punktu un 52. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2014/65/ES ir izveidota sistēma par to, kā laikus un efektīvi publicējama un paziņojama tirdzniecības pārtraukšana, šādas pārtraukšanas izbeigšana un tirdzniecības atcelšana.

(2)

Tas, ka tirdzniecības vietu operatori un kompetentās iestādes iepriekš minēto informāciju publicē tīmekļvietnēs, nodrošina vieglu piekļuvi tai, vienlaikus izvairoties no ievērojamām papildu izmaksām. Tādēļ publicēšanai tīmekļvietnē vajadzētu būt galvenajam līdzeklim, ar ko tiek veikta publicēšana un vienlaikus arī informācijas izplatīšana Savienībā. Lai nodrošinātu, ka informācija vienlaikus tiek darīta pieejama ikvienam, publicēšanai ar citiem līdzekļiem vajadzētu būt iespējamai vienīgi vienlaikus ar publicēšanu tīmekļvietnē vai pēc tam.

(3)

Tā kā ir nepieciešama ātra un precīza paziņošana, kas dotu iespēju veikt informācijas apmaiņu un sadarbību, kura izklāstīta Direktīvā 2014/65/ES, būtu jāparedz vienoti paziņojumu un publikāciju formāti un termiņi, kas dotu iespēju vienkārši un efektīvi paziņot un publicēt visu nozīmīgo informāciju. Šo formātu un termiņu izmantošanai nevajadzētu skart citu formātu vai termiņu izmantošanu ārkārtējos un neparedzamos apstākļos, kad, ņemot vērā paziņojumu lielo apjomu un steidzamību, kas izrietētu, piemēram, no visa tirgus slēgšanas, šajā regulā noteiktie formāti un termiņi nebūtu uzskatāmi par atbilstošiem.

(4)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, šajā regulā un Direktīvā 2014/65/ES ietvertos noteikumus ir nepieciešams piemērot no vienas un tās pašas dienas.

(5)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(6)

EVTI ir rīkojusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, un ir lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgus nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šajā regulā ir izklāstīts formāts un termiņi attiecībā uz šādiem paziņojumiem un publikācijām:

a)

tirgus operatora, kas uztur regulētu tirgu, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, vai tirgus operatora, kas uztur daudzpusēju tirdzniecības sistēmu (DTS) vai organizētu tirdzniecības sistēmu (OTS), publikācija par savu lēmumu pārtraukt vai atcelt kāda finanšu instrumenta un attiecīgā gadījumā arī ar to saistīto atvasināto instrumentu tirdzniecību (vai izbeigt šādu pārtraukšanu);

b)

paziņojums attiecīgajai kompetentajai iestādei par a) punktā minētajiem lēmumiem;

c)

kompetentās iestādes publikācija par savu lēmumu pārtraukt vai atcelt kāda finanšu instrumenta un attiecīgā gadījumā arī ar to saistīto atvasināto instrumentu tirdzniecību (vai izbeigt šādu pārtraukšanu);

d)

kompetentās iestādes paziņojums, kas adresēts EVTI un citām kompetentām iestādēm, par lēmumu pārtraukt vai atcelt kāda finanšu instrumenta un attiecīgā gadījumā arī ar to saistīto atvasināto instrumentu tirdzniecību (vai izbeigt šādu pārtraukšanu);

e)

paziņojumu saņēmušās kompetentās iestādes paziņojums, kas adresēts EVTI un citām kompetentajām iestādēm, attiecībā uz savu lēmumu par to, vai atbalstāms d) punktā minētais lēmums.

2. pants

Definētais termins “tirdzniecības vietas operators”

Šīs regulas vajadzībām “tirdzniecības vietas operators” ir ikviens šāds subjekts:

a)

tirgus operators, kas uztur regulētu tirgu, DTS vai OTS;

b)

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas uztur DTS vai OTS.

3. pants

Tirdzniecības vietas operatora publikāciju un paziņojumu formāts

1.   Tirdzniecības vietas operators 1. panta a) punktā minētos lēmumus publicē savā tīmekļvietnē, izmantojot formātu, kas izklāstīts pielikuma 2. tabulā.

2.   Tirdzniecības vietas operators par 1. panta a) punktā minētajiem lēmumiem attiecīgo kompetento iestādi informē mašīnlasāmā standartveida formātā, ko apstiprinājusi šī kompetentā iestāde, izmantojot pielikuma 2. tabulā izklāstīto formāta paraugu.

4. pants

Tirdzniecības vietas operatora publikāciju un paziņojumu termiņi

1.   Tirdzniecības vietas operators 1. panta a) punktā minētos lēmumus publicē nekavējoties.

2.   Tirdzniecības vietas operators pirms 1. panta a) punktā minēto lēmumu publicēšanas saskaņā ar 3. panta 1. punktu tos nepublicē ar nekādiem citiem līdzekļiem.

3.   Tirdzniecības vietas operators vienlaikus ar 1. panta a) punktā minēto lēmumu publicēšanu vai uzreiz pēc tam par tiem ziņo attiecīgajai kompetentajai iestādei.

5. pants

Kompetento iestāžu publikāciju un paziņojumu formāts

1.   Kompetentās iestādes 1. panta c) punktā minēto lēmumu publicē tīmekļvietnē, izmantojot formātu, kas izklāstīts pielikuma 3. tabulā.

2.   Kompetentās iestādes par 1. panta d) un e) punktā minētajiem lēmumiem ziņo mašīnlasāmā standartveida formātā, izmantojot formāta paraugus, kas izklāstīti attiecīgi pielikuma 3. un 4. tabulā.

6. pants

Kompetento iestāžu publikāciju un paziņojumu termiņi

1.   Kompetentās iestādes 1. panta c) punktā minētos lēmumus publicē nekavējoties.

2.   Kompetentās iestādes par 1. panta d) punktā minēto lēmumu informē vienlaikus ar tā publicēšanu vai uzreiz pēc tās.

3.   Paziņojumu saņēmusī kompetentā iestāde pēc 1. panta d) punktā minētā paziņojuma saņemšanas bez liekas kavēšanās informē par 1. panta e) punktā minēto lēmumu.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 15. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

1. tabula

Simboli, kas attiecas uz visām tabulām

SIMBOLS

DATU TIPS

DEFINĪCIJA

{ALPHANUM-n}

Maksimāli n burtciparu zīmes

Brīvas formas teksts

{COUNTRYCODE_2}

2 burtciparu zīmes

Valsts divburtu kods, definēts ar ISO 3166-1 par valsts kodiem (ar 2 burtiem)

{DATE_TIME_FORMAT}

Datuma un laika formāts (ISO 8601)

Datums un laiks šādā formātā:

GGGG-MM-DDThh:mm:ss.Z.

“GGGG” ir gads,

“MM” ir mēnesis,

“DD” ir diena,

“T” nozīmē, ka ir jāizmanto burts “T”,

“hh” ir stunda,

“mm” ir minūte,

“ss.” ir sekunde,

Z ir koordinētais universālais laiks.

Datumus un laikus norāda pēc koordinētā universālā laika.

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, definēts ar ISO 6166

{LEI}

20 burtciparu zīmes

Juridiskās personas identifikators, definēts ar ISO 17442

{MIC}

4 burtciparu zīmes

Tirgus identifikators, definēts ar ISO 10383


2. tabula

Formāts, kas izmantojams tirdzniecības vietas operatora publikācijā un attiecīgajai kompetentajai iestādei nosūtāmajā paziņojumā par tā lēmumu pārtraukt vai atcelt finanšu instrumenta un saistīto atvasināto instrumentu tirdzniecību un par tā lēmumu izbeigt finanšu instrumenta un saistīto atvasināto instrumentu tirdzniecības pārtraukšanu

LAUKS

SNIEDZAMĀS ZIŅAS

ZIŅOŠANAS FORMĀTS

Publikācijas/paziņojuma sniegšanas datums un laiks

Lauks aizpildāms ar publikācijas/paziņojuma datumu un laiku.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pasākuma veids

Lauks aizpildāms ar pasākuma veidu.

Pārtraukšana, atcelšana, pārtraukšanas izbeigšana

Pasākuma iemesli

Lauks aizpildāms ar pasākuma iemesliem.

{ALPHANUM-350}

Spēkā no

Lauks aizpildāms ar datumu un laiku, no kura pasākums ir spēkā.

{DATE_TIME_FORMAT}

Spēkā līdz

Lauks aizpildāms ar datumu un laiku, līdz kuram pasākums ir spēkā.

{DATE_TIME_FORMAT}

Spēkā esošs

Lauks aizpildāms ar “jā”, ja pasākums pašlaik ir spēkā, vai ar “nē”, ja tas tā nav.

“Jā”– pasākums pašlaik ir spēkā.

“Nē”– pasākums pašlaik nav spēkā.

Tirdzniecības vieta[s]

Lauks aizpildāms ar tirdzniecības vietas vai tās segmentu, uz kuriem attiecas pasākums, tirgus identifikācijas kodu/kodiem (MIC).

{MIC}

Ja norādāmi vairāki MIC, šo lauku aizpilda ar vairākiem MIC, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Emitenta nosaukums

Lauks aizpildāms ar instrumenta, uz kuru attiecas pasākums, emitenta nosaukumu.

{ALPHANUM-350}

Emitents

Lauks aizpildāms ar instrumenta, uz kuru attiecas pasākums, emitenta juridiskās personas identifikatoru (LEI).

{LEI}

Instrumenta identifikators

Lauks aizpildāms ar instrumenta ISIN.

{ISIN}

Instrumenta pilns nosaukums

Lauks aizpildāms ar instrumenta nosaukumu.

{ALPHANUM-350}

Saistītie atvasinātie instrumenti

Lauks aizpildāms ar to saistīto atvasināto instrumentu ISIN, kuri minēti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/569 (1) un uz kuriem arī attiecas minētais pasākums.

{ISIN}

Ja norādāmi vairāki ISIN, šo lauku aizpilda ar vairākiem ISIN, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Citi saistītie instrumenti

Lauks aizpildāms ar to saistīto atvasināto instrumentu ISIN, kurus ietekmē attiecīgais pasākums.

{ISIN}

Ja norādāmi vairāki ISIN, šo lauku aizpilda ar vairākiem ISIN, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Piezīmes

Lauks aizpildāms ar piezīmēm.

{ALPHANUM-350}


3. tabula

Formāts, kas izmantojams kompetentās iestādes publikācijā un paziņojumā par tās lēmumu pārtraukt vai atcelt finanšu instrumenta un saistīto atvasināto instrumentu tirdzniecību (vai izbeigt finanšu instrumenta un saistīto atvasināto instrumentu tirdzniecības pārtraukšanu)

LAUKS

SNIEDZAMĀS ZIŅAS

ZIŅOŠANAS FORMĀTS

Kompetentā iestāde

Lauks aizpildāms ar publikāciju/paziņojumu sniedzošās kompetentās iestādes akronīmu.

{ALPHANUM-10}

Kompetentās iestādes dalībvalsts

Lauks aizpildāms ar publikāciju/paziņojumu sniedzošās kompetentās iestādes dalībvalsts valsts kodu.

{COUNTRYCODE_2}

Pasākumu ierosinājis tirdzniecības vietas operators

Lauks aizpildāms ar šādām ziņām:

“jā”, ja pasākumu ierosinājis kāds tirdzniecības vietas operators, vai

“nē”, ja pasākumu ierosinājusi kāda kompetentā iestāde, nevis tirdzniecības vietas operators.

“Jā”– tirdzniecības vietas ierosināts

“Nē”– nav tirdzniecības vietas ierosināts

Publikācijas/paziņojuma datums un laiks

Lauks aizpildāms ar publikācijas/paziņojuma datumu un laiku.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pasākuma veids

Lauks aizpildāms ar pasākuma veidu.

Pārtraukšana, atcelšana, pārtraukšanas izbeigšana

Pasākuma iemesli

Lauks aizpildāms ar pasākuma iemesliem.

{ALPHANUM-350}

Spēkā no

Lauks aizpildāms ar datumu un laiku, no kura pasākums ir spēkā.

{DATE_TIME_FORMAT}

Spēkā līdz

Lauks aizpildāms ar datumu un laiku, līdz kuram pasākums ir spēkā.

{DATE_TIME_FORMAT}

Spēkā esošs

Lauks aizpildāms ar “jā”, ja pasākums pašlaik ir spēkā, vai ar “nē”, ja tas tā nav.

“Jā”– pasākums pašlaik ir spēkā.

“Nē”– pasākums pašlaik nav spēkā.

Tirdzniecības vieta[s]

Lauks aizpildāms ar tirdzniecības vietas vai tās segmentu, uz kuriem attiecas pasākums, tirgus identifikācijas kodu/kodiem (MIC).

{MIC}

Ja norādāmi vairāki MIC, šo lauku aizpilda ar vairākiem MIC, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Emitenta nosaukums

Lauks aizpildāms ar instrumenta, uz kuru attiecas pasākums, emitenta nosaukumu.

{ALPHANUM-350}

Emitents

Lauks aizpildāms ar instrumenta, uz kuru attiecas pasākums, emitenta juridiskās personas identifikatoru (LEI).

{LEI}

Instrumenta identifikators

Lauks aizpildāms ar instrumenta ISIN.

{ISIN}

Instrumenta pilns nosaukums

Lauks aizpildāms ar instrumenta nosaukumu.

{ALPHANUM-350}

Saistītie atvasinātie instrumenti

Lauks aizpildāms ar to saistīto atvasināto instrumentu ISIN, kuri minēti Deleģētajā regulā (ES) 2017/569 un uz kuriem arī attiecas minētais pasākums.

{ISIN}

Ja norādāmi vairāki ISIN, šo lauku aizpilda ar vairākiem ISIN, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Citi saistītie instrumenti

Lauks aizpildāms ar to saistīto atvasināto instrumentu ISIN, kurus ietekmē attiecīgais pasākums.

{ISIN}

Ja norādāmi vairāki ISIN, šo lauku aizpilda ar vairākiem ISIN, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Piezīmes

Lauks aizpildāms ar piezīmēm.

{ALPHANUM-350}


4. tabula

Formāts, kas izmantojams kompetentās iestādes paziņojumā EVTI un citām kompetentajām iestādēm attiecībā uz savu lēmumu par to, vai atbalstāma minētā pārtraukšana, atcelšana vai pārtraukšanas izbeigšana

LAUKS

SNIEDZAMĀS ZIŅAS

ZIŅOŠANAS FORMĀTS

Kompetentā iestāde

Lauks aizpildāms ar tās kompetentās iestādes akronīmu, kura paziņojusi sākotnējo pasākumu.

{ALPHANUM-10}

Kompetentās iestādes dalībvalsts

Lauks aizpildāms ar kompetentās iestādes, kas paziņojusi sākotnējo pasākumu, dalībvalsts valsts kodu.

{COUNTRYCODE_2}

Kompetentā iestāde, kas ierosinājusi pašreizējo pasākumu

Lauks aizpildāms ar tās kompetentās iestādes akronīmu, kura atbalsta vai neatbalsta sākotnējo pasākumu.

{ALPHANUM-10}

Kompetentās iestādes, kas ierosinājusi pašreizējo pasākumu, dalībvalsts

Lauks aizpildāms ar kompetentās iestādes, kas atbalsta vai neatbalsta sākotnējo pasākumu, dalībvalsts valsts kodu.

{COUNTRYCODE_2}

Sākotnējā pasākuma veids

Lauks aizpildāms ar sākotnējā pasākuma veidu.

Pārtraukšana, atcelšana, pārtraukšanas izbeigšana

Attiecīgā gadījumā – atbalstāmais lēmums

Lauks attiecīgā gadījumā aizpildāms ar šādām ziņām:

“jā”, ja pasākums tiek atbalstīts, vai

“nē”, ja pasākums netiek atbalstīts.

“Jā”– pasākums tiek atbalstīts.

“Nē”– pasākums netiek atbalstīts.

Attiecīgā gadījumā – lēmuma neatbalstīt pārtraukšanu, atcelšanu vai pārtraukšanas izbeigšanu iemesli

Lauks attiecīgā gadījumā aizpildāms ar iemesliem, kuru dēļ nolemts neatbalstīt pārtraukšanu, atcelšanu vai pārtraukšanas izbeigšanu.

{ALPHANUM-350}

Informācijas sniegšanas datums un laiks

Lauks aizpildāms ar datumu un laiku, kad sniegts paziņojums par pašreizējo pasākumu.

{DATE_TIME_FORMAT}

Spēkā no

Lauks aizpildāms ar datumu un laiku, no kura pašreizējais pasākums ir spēkā.

{DATE_TIME_FORMAT}

Spēkā līdz

Lauks aizpildāms ar datumu un laiku, līdz kuram pašreizējais pasākums ir spēkā.

{DATE_TIME_FORMAT}

Spēkā esošs

Lauks aizpildāms ar “jā”, ja pasākums pašlaik ir spēkā, vai ar “nē”, ja tas tā nav.

“Jā”– pasākums pašlaik ir spēkā.

“Nē”– pasākums pašlaik nav spēkā.

Tirdzniecības vieta[s]

Lauks aizpildāms ar tirdzniecības vietas vai tās segmentu, uz kuriem attiecas pašreizējais pasākums, tirgus identifikācijas kodu/kodiem (MIC).

{MIC}

Ja norādāmi vairāki MIC, šo lauku aizpilda ar vairākiem MIC, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Emitenta nosaukums

Lauks aizpildāms ar instrumenta, uz kuru attiecas pasākums, emitenta nosaukumu.

{ALPHANUM-350}

Emitents

Lauks aizpildāms ar instrumenta, uz kuru attiecas pasākums, emitenta juridiskās personas identifikatoru (LEI).

{LEI}

Instrumenta identifikators

Lauks aizpildāms ar instrumenta ISIN.

{ISIN}

Instrumenta pilns nosaukums

Lauks aizpildāms ar instrumenta nosaukumu.

{ALPHANUM-350}

Saistītie atvasinātie instrumenti

Lauks aizpildāms ar to saistīto atvasināto instrumentu ISIN, kuri minēti Deleģētajā regulā (ES) 2017/569 un uz kuriem arī attiecas minētais pasākums.

{ISIN}

Ja norādāmi vairāki ISIN, šo lauku aizpilda ar vairākiem ISIN, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Citi saistītie instrumenti

Lauks aizpildāms ar to saistīto atvasināto instrumentu ISIN, kurus ietekmē attiecīgais pasākums.

{ISIN}

Ja norādāmi vairāki ISIN, šo lauku aizpilda ar vairākiem ISIN, kurus vienu no otra atdala ar komatu.

Piezīmes

Lauks aizpildāms ar piezīmēm.

{ALPHANUM-350}


(1)  Komisijas 2016. gada 24. maija Deleģētā regula (ES) 2017/569, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšanu un atcelšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (OV L 87, 31.3.2017., 122. lpp.).


Augša