Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0910

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/910 z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

C/2016/3474

OJ L 153, 10.6.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/910/oj

10.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/910

z dnia 9 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 3 i art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontrolnych uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectw w państwach trzecich do celów równoważności.

(2)

Czas trwania uznania niektórych jednostek certyfikujących, zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, upływa z dniem 30 czerwca 2016 r. Na podstawie wyników ciągłego nadzoru prowadzonego przez Komisję należy przedłużyć uznanie jednostek certyfikujących „AsureQuality Limited”, „Balkan Biocert Skopje”, „Bio.inspecta AG”, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”, „Organic Control System” oraz „TÜV Nord Integra” do dnia 30 czerwca 2018 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, w pozycjach dotyczących „AsureQuality Limited”, „Balkan Biocert Skopje”, „Bio.inspecta AG”, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”, „Organic Control System” oraz „TÜV Nord Integra”, datę „30 czerwca 2016 r.” w pkt 5 zastępuje się datą „30 czerwca 2018 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).


Top