EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016R0824

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/824 (2016. gada 25. maijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz saturu un formātu aprakstam par daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un organizēto tirdzniecības sistēmu darbību un paziņojumam Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/3019

OV L 137, 26.5.2016., 10./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/824/oj

26.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/824

(2016. gada 25. maijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz saturu un formātu aprakstam par daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un organizēto tirdzniecības sistēmu darbību un paziņojumam Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 18. panta 11. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ir svarīgi atzīt, ka, lai nodrošinātu finanšu tirgu efektīvu un pareizu darbību, kompetentajām iestādēm ir jāsaņem pilnīga informācija par uzraugāmo daudzpusējo tirdzniecības sistēmu (DTS) un organizēto tirdzniecības sistēmu (OTS) mērķi, struktūru un organizāciju.

(2)

Minētās informācijas pamatā būtu jābūt informācijai, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus operatoram būtu jāsniedz atbilstoši vispārīgajām atļauju piešķiršanas prasībām saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES. Informācijai būtu jābūt vērstai uz attiecīgās tirdzniecības sistēmas konkrēto funkciju, lai kompetentajām iestādēm dotu iespēju izvērtēt, vai sistēma atbilst DTS vai OTS definīcijai, un lai varētu izvērtēt atbilstību konkrētajām ar tirdzniecības vietu saistītajām prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 600/2014 (2). Prasība sniegt sīki izstrādātu aprakstu nedrīkstētu ietekmēt ne ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora pienākumu sniegt savai kompetentajai iestādei citu informāciju, kas prasīta Direktīvā 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 600/2014, ne kompetento iestāžu tiesības pieprasīt citu informāciju saistībā ar tirdzniecības vietu pastāvīgo uzraudzību.

(3)

Informācijai, kuru saņem kompetentās iestādes, būtu jānodrošina, ka tiek vienveidīgi iegūti sīki izstrādāti apraksti par DTS vai OTS darbību saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, un jāļauj panākt informācijas efektīvu apstrādi attiecībā uz esošajām DTS, kas brīdī, kad stājas spēkā prasība iesniegt sīki izstrādātu aprakstu, jau darbojas saskaņā ar valsts atļauju.

(4)

Tā kā MVU izaugsmes tirgi atšķiras no citām DTS, jo tiem ir piemērojami papildu noteikumi saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, šiem MVU izaugsmes tirgiem būtu jāsniedz papildu informācija.

(5)

Tā kā OTS atšķiras no DTS tādā ziņā, ka operators tirdzniecības procesā var izmantot diskrecionārus noteikumus, un tāpēc, ka OTS operatoram būs pienākumi pret sistēmas lietotājiem, OTS būtu jāsniedz papildu informācija.

(6)

Lai nodrošinātu efektīvu apstrādi, prasītā informācija būtu jāiesniedz elektroniski.

(7)

Lai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) atvieglotu visu Savienībā darbojošos DTS un OTS saraksta un tam pievienotās informācijas par to sniegtajiem pakalpojumiem un unikālā identifikācijas koda publicēšanu, minētās informācijas sniegšanai būtu jāizmanto standarta veidne.

(8)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā paredzētie noteikumi un saistītie valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, tiek piemēroti no viena un tā paša datuma.

(9)

Visi saskaņā ar šo regulu sniedzamie personas dati būtu jāvāc konkrētiem, precīzi formulētiem un likumīgiem mērķiem, un tos nedrīkst papildus apstrādāt ar minētajiem mērķiem nesaderīgā veidā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (3) 6. pantu personas dati būtu jāglabā ne ilgāk, kā nepieciešams uzraudzības funkcijas īstenošanai, un būtu jānorāda maksimālais datu glabāšanas periods.

(10)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(11)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)

“attiecīgais operators” ir:

a)

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas apkalpo daudzpusēju tirdzniecības sistēmu (DTS);

b)

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas apkalpo organizētu tirdzniecības sistēmu (OTS);

c)

tirgus operators, kas apkalpo DTS;

d)

tirgus operators, kas apkalpo OTS;

2)

“aktīvu klases” ir tās finanšu instrumentu kategorijas, kas noteiktas Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļā.

2. pants

Par DTS un OTS sniedzamā informācija

1.   Attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei sniedz šādu informāciju:

a)

DTS vai OTS tirgoto finanšu instrumentu aktīvu klases;

b)

noteikumi un procedūras, ko piemēro finanšu instrumentu laišanai tirdzniecībā, kā arī ziņas par publicēšanas kārtību, ko izmanto minētās informācijas publiskošanai;

c)

noteikumi un procedūras, ko piemēro, lai nodrošinātu objektīvu un nediskriminējošu piekļuvi tirdzniecības sistēmām, kā arī ziņas par publicēšanas kārtību, ko izmanto minētās informācijas publiskošanai;

d)

pasākumi un procedūras, ar ko nodrošina, ka DTS vai OTS lietotājiem ir publiski pieejama pietiekama informācija sprieduma izdarīšanai par ieguldījumu, ņemot vērā gan lietotāju veidu, gan tirgoto finanšu instrumentu klases;

e)

sistēmas, procedūras un noteikumi, ar ko nodrošina atbilstību Direktīvas 2014/65/ES 48. un 49. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

f)

sīki izstrādāts apraksts par kārtību, kādā veicina sistēmas likviditātes nodrošināšanu, piemēram, ar tirgus uzturētāju shēmām;

g)

Direktīvas 2014/65/ES 31. pantā prasītie darījumu uzraudzības pasākumi un procedūras;

h)

Direktīvas 2014/65/ES 32. pantā prasītie noteikumi un procedūras, ko piemēro, lai apturētu vai atceltu finanšu instrumentu tirgošanu;

i)

kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām, kas piemērojamas tirgotajiem finanšu instrumentiem un DTS vai OTS tirdzniecības funkcijai; minētajai informācijai pievieno informāciju par ikvienu nodomu izmantot atbrīvojumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. un 9. pantu un atlikto publicēšanu saskaņā ar minētās regulas 7. un 11. pantu;

j)

kārtība, kādā nodrošina tā sistēmās veikto darījumu efektīvu norēķinu un to, ka lietotāji šajā jomā apzinās savus attiecīgos pienākumus;

k)

tā apkalpotās DTS vai OTS locekļu vai dalībnieku saraksts.

2.   Attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei sniedz sīki izstrādātu savas tirdzniecības sistēmas darbības aprakstu, kurā ir norādīts:

a)

tas, vai sistēmai ir balss, elektroniskā vai hibrīda funkcija;

b)

elektroniskas vai hibrīda tirdzniecības sistēmas gadījumā – tirdzniecības interešu saskaņošanas un izpildes noteikšanai izmantotā algoritma vai programmas būtība;

c)

balss tirdzniecības sistēmas gadījumā – tirdzniecības interešu saskaņošanas un izpildes noteikšanai izmantotie noteikumi un protokoli;

d)

apraksts, kurā paskaidrots, kā tirdzniecības sistēma atbilst ikvienam DTS vai OTS definīcijas elementam.

3.   Attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei sniedz informāciju par to, kā un kādos gadījumos DTS vai OTS darbība varētu radīt potenciālus konfliktus starp DTS vai OTS, tā operatora vai tā īpašnieku interesēm un DTS vai OTS pienācīgu darbību. Attiecīgais operators norāda procedūras un noteikumus, ar kuriem nodrošina atbilstību Direktīvas 2014/65/ES 18. panta 4. punkta prasībām.

4.   Attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei sniedz šādu informāciju par ārpakalpojumu piesaisti attiecībā uz DTS vai OTS pārvaldību, darbību vai pārraudzību:

a)

organizatoriskie pasākumi risku apzināšanai attiecībā uz ārpakalpojumu sniedzējam uzticētajām darbībām un šo darbību uzraudzīšanai;

b)

līgumiskā vienošanās starp attiecīgo operatoru un subjektu, kas sniedz ārpakalpojumu, kurā ir norādīta būtība, tvērums, mērķi un vienošanās par pakalpojumu līmeni.

5.   Attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei sniedz informāciju par visām saiknēm ar regulētu tirgu, DTS, OTS vai sistemātisku internalizētāju, kas pieder šim attiecīgajam operatoram, un par visām šo subjektu līdzdalībām.

3. pants

Par DTS sniedzamā papildu informācija

Papildus 2. pantā noteiktajai informācijai attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei sniedz šādu informāciju par prasībām, kas paredzētas Direktīvas 2014/65/ES 19. panta 3. punktā:

a)

apraksts par pasākumiem un sistēmām, kuras īsteno, lai pārvaldītu riskus, kuriem operators ir pakļauts, apzinātu visus tā darbību apdraudošos būtiskos riskus un ieviestu efektīvus šo risku mazināšanas pasākumus;

b)

apraksts par pasākumiem, kurus īsteno, lai veicinātu operatora sistēmās veikto darījumu efektīvu un laicīgu pabeigšanu;

c)

apraksts par finanšu resursiem, kas uzskatāmi par pietiekamiem operatora pienācīgas darbības veicināšanai, ņemot vērā tā tirgū noslēgto darījumu būtību un apjomu un to risku apjomu un pakāpi, kuriem tas ir pakļauts.

4. pants

Par jau strādājošām DTS sniedzamā informācija

Attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kam ir atļauja apkalpot DTS saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (5) 5. pantu un kas šīs regulas piemērošanas sākuma dienā jau darbojas, attiecīgā sabiedrība vai operators sniedz šīs regulas 2. un 3. pantā paredzēto informāciju, ja tā ir nepieciešama:

a)

lai labotu, atjauninātu vai precizētu informāciju, ko attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei bija iesniedzis iepriekš;

b)

lai pierādītu atbilstību Direktīvā 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 600/2014 paredzētajiem pienākumiem, kas DTS nebija piemērojami pirms šīs regulas piemērošanas sākuma.

5. pants

Papildu informācija, kas sniedzama par DTS, kuras reģistrē kā MVU izaugsmes tirgu

Ja attiecīgais operators piesakās uz DTS reģistrēšanu par MVU izaugsmes tirgu, šis operators nodrošina, ka saskaņā ar 2. un 3. pantu sniegtajā informācijā ir skaidri norādīts, kuras funkcijas vai kārtība ir piemērojamas MVU izaugsmes tirgum.

6. pants

Par OTS sniedzamā papildu informācija

Papildus 2. pantā noteiktajam attiecīgais operators, kas apkalpo OTS, savai kompetentajai iestādei sniedz šādu informāciju:

a)

informācija par to, vai saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 20. panta 5. punktu tā OTS tirgus uzturēšanā ir neatkarīgi iesaistīta kāda cita ieguldījumu brokeru sabiedrība;

b)

sīki izstrādāts apraksts par to, kā un kādos apstākļos tas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 20. panta 6. punktu diskrecionāri izpilda rīkojumus OTS;

c)

noteikumi, procedūras un protokoli, kas operatoram dod iespēju novirzīt locekļa vai dalībnieka tirdzniecības interesi ārpus OTS sistēmām;

d)

apraksts par sapārotas tirdzniecības savā vārdā izmantošanu, kas atbilst Direktīvas 2014/65/ES 20. panta 7. punktam;

e)

noteikumi un procedūras, ko piemēro OTS noslēgtajiem darījumiem, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2014/65/ES 24., 25., 27. un 28. pantam, ja šie noteikumi attiecīgajam operatoram ir piemērojami attiecībā uz OTS lietotāju.

7. pants

Informācija par aktīvu klasēm

Ja attiecīgais DTS vai OTS operators dažādām aktīvu klasēm piemēro atšķirīgus noteikumus, tas šajā regulā prasīto informāciju sniedz atsevišķi par katru no šīm aktīvu klasēm.

8. pants

Būtiskas izmaiņas

1.   Attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei sniedz aprakstu par visām būtiskajām izmaiņām informācijā, kas iepriekš sniegta saskaņā ar šo regulu, ja šīs izmaiņas ir nozīmīgas minētā operatora atbilstības novērtējumā saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un Regulu (ES) Nr. 600/2014.

2.   Ja attiecīgais operators savai kompetentajai iestādei nosūta jaunu informāciju, lai labotu, atjauninātu vai precizētu iepriekš saskaņā ar šo regulu iesniegtu informāciju, tam nav jāiekļauj nebūtiska vai tīri tehniska informācija, kas nebūtu nozīmīga tā atbilstības novērtējumā saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai Regulu (ES) Nr. 600/2014.

3.   Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kam ir atļauja apkalpot DTS saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK un kas šīs regulas piemērošanas sākuma dienā jau darbojas, papildus šā panta 1. punktā noteiktajam savai kompetentajai iestādei sniedz aprakstu par visām būtiskajām izmaiņām informācijā, kura kompetentajai iestādei par minēto DTS iepriekš sniegta saskaņā ar minēto direktīvu.

9. pants

Apraksta sniegšanas formāts

1.   Attiecīgais operators, sniedzot kompetentajai iestādei šajā regulā noteikto aprakstu par tā apkalpotās DTS vai OTS darbību, šajā informācijā iekļauj skaidras atsauces, kas atbilst pielikuma 1. tabulā sniegtās veidnes prasībām.

2.   Sniedzot šajā regulā prasīto informāciju, attiecīgais operators iekļauj atsauces uz attiecīgajiem savas DTS vai OTS noteikumiem, vienošanās aktiem vai līgumiem ar dalībniekiem vai attiecīgajām trešām personām un iekšējām procedūrām un politiku.

3.   Attiecīgais operators šajā regulā prasīto informāciju savai kompetentajai iestādei sniedz elektroniski.

4.   Sniedzot šajā regulā prasīto informāciju, attiecīgais operators:

a)

katram iesniegtajam dokumentam norāda unikālu atsauces numuru;

b)

pārliecinās, ka tā iesniegtajā informācijā ir skaidri norādīts, uz kuru konkrēto šīs regulas prasību tā attiecas un kurā dokumentā minētā informācija ir sniegta, dokumenta identifikācijai izmantojot unikālo atsauces numuru;

c)

pārliecinās, ka tad, ja kāda šīs regulas prasība uz to neattiecas, šis fakts ir minēts un ir sniegts paskaidrojums;

d)

iesniedz minēto informāciju pielikuma 1. tabulā paredzētajā formātā.

5.   Ja apraksts tiek sniegts saistībā ar atļaujas pieprasījumu, subjekts, kurš pieprasa atļauju sniegt vairākus pakalpojumus vienlaikus, iesniedz vienu pieteikumu, kurā skaidri norādīti pakalpojumi, uz kuriem attiecas sniegtā informācija. Ja saistībā ar vairākiem atļaujas pieprasījumiem vērā jāņem viens un tas pats dokuments, tad, sniedzot informāciju pielikuma 1. tabulā paredzētajā formātā, šā dokumenta iesniegšanai vairāku pieteikumu vajadzībām izmanto vienu un to pašu atsauces numuru.

10. pants

Paziņošana EVTI

Kompetentā iestāde par atļaujas izsniegšanu attiecīgajam operatoram kā DTS vai OTS paziņo EVTI elektroniski pielikuma 2. tabulā paredzētajā formātā.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no datuma, kas norādīts Direktīvas 2014/65/ES 93. panta 1. punkta otrajā daļā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 25. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Formāti

1. tabula

Informācija, kuru sniedz DTS un OTS operatori

Attiecīgais operators, par kuru tiek iesniegts pieteikums

Attiecīgais Īstenošanas regulas (ES) 2016/824 pants

Dokumenta atsauces numurs

Dokumenta nosaukums

Dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse, kurā sniegta konkrētā informācija, vai iemesli, kāpēc informācija nav sniegta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. tabula

Informācija, kas nosūtāma EVTI

Paziņojošā kompetentā iestāde

Attiecīgā operatora nosaukums

Apkalpotās DTS vai OTS nosaukums

MIC kods

DTS vai OTS sniegtie pakalpojumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Augša