EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016R0669

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/669 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 808/2014 groza attiecībā uz lauku attīstības programmu grozīšanu un saturu, šo programmu publicitāti un konversijas likmēm pārrēķināšanai nosacītajās mājlopu vienībās

C/2016/2450

OV L 115, 29.4.2016., 33./36. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/669/oj

29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/669

(2016. gada 28. aprīlis),

ar ko Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 808/2014 groza attiecībā uz lauku attīstības programmu grozīšanu un saturu, šo programmu publicitāti un konversijas likmēm pārrēķināšanai nosacītajās mājlopu vienībās

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu, 12. pantu, 41. pantu un 66. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 (2) 4. panta 2. punktā noteikts maksimālais to lauku attīstības programmu grozījumu skaits, kurus dalībvalstis var iesniegt Komisijai. Ja atbalsts ir finanšu instruments, tad, lai dalībvalstīm dotu elastīgumu, kas vajadzīgs finanšu instrumenta īstenošanai, būtu jāpiemēro īpaši noteikumi. Tādēļ programmu grozījumu maksimālo skaitu nevajadzētu piemērot grozījumiem, kuri attiecas uz finanšu instrumentu plānošanu.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 9. pantā ir noteikti mērvienību pārrēķināšanas noteikumi, tostarp noteikumi par konversijas likmēm dažādu kategoriju dzīvnieku skaita konvertēšanai nosacītajās mājlopu vienībās. Būtu jāprecizē, ka šādas konversijas likmes attiecas ne tikai uz saistībām audzēt vietējās šķirnes, kurām draud izzušana no izmantošanas lauksaimniecībā, bet arī uz visām saistībām par lauksaimniecības dzīvniekiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 29. un 34. pantu.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 I pielikuma 1. daļas 8. punkta 2) apakšpunktā un 2. daļas 5. punkta 2) apakšpunktā paredzēti konkrēti noteikumi par pasākumu aprakstu lauku attīstības programmās un valsts tiesību aktos. Ja atbalsts ir finanšu instruments, tad, lai dalībvalstīm dotu elastīgumu, kas vajadzīgs finanšu instrumenta īstenošanai, būtu jāpiemēro īpaši noteikumi.

(4)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 II pielikumā ir noteiktas konversijas likmes dzīvnieku skaita konvertēšanai mājlopu vienībās, kā minēts 9. pantā, un paredzēts, ka minētās konversijas likmes var palielināt visām tabulā iekļautajām kategorijām un samazināt “citiem mājputniem”, ņemot vērā zinātniskus datus, kuri izskaidrojami un pienācīgi pamatojami lauku attīstības programmās. Būtu jādod dalībvalstīm iespēja samazināt šīs konversijas likmes ne tikai attiecībā uz “citiem mājputniem”, bet arī uz visām tabulā iekļautajām kategorijām, ja vien tas ir pamatoti un ja tas balstās uz zinātniskiem pierādījumiem.

(5)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 III pielikuma 1. daļas 2.2. punktā noteiktas minimālās prasības attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem, ko saņēmēji veic darbības īstenošanas laikā. Minētās daļas 2.2. punkta b) apakšpunktā paredzētas atšķirīgas prasības atkarībā no publiskā atbalsta kopsummas. Lai nodrošinātu prasību samērīgumu un saskaņotību, būtu jānosaka vienots maksimālais apjoms EUR 50 000 apmērā. Turklāt, ievērojot īpašo raksturu, kāds ir platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem pasākumiem un citiem pasākumiem, kas nav saistīti ar ieguldījumiem, būtu jāatļauj dalībvalstīm izlemt to, vai uz šiem pasākumiem vajadzētu attiecināt informēšanas pienākumu.

(6)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014 groza šādi:

1)

regulas 4. panta 2. punkta trešajai daļai pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

ja grozījumi ir saistīti ar finanšu instrumentiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. pantā.”;

2)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

1.   Ja saistības, kuru uzņemšanās notikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 29. un 34. pantu, attiecas uz mājlopu vienībām, piemēro II pielikumā noteiktās konversijas likmes dažādu kategoriju dzīvnieku skaita konvertēšanai mājlopu vienībās.

2.   Ja saistības, kuru uzņemšanās notikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 29. un 34. pantu, ir izteiktas citās vienībās nekā tajās, kas norādītas minētās regulas II pielikumā, dalībvalstis maksājumus drīkst aprēķināt, pamatojoties uz šīm citām vienībām. Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievērotas minētajā pielikumā noteiktās maksimālās summas gadā, par kādām ir tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu.

3.   Izņemot maksājumus par saistībām audzēt vietējās šķirnes, kurām draud izzušana no izmantošanas lauksaimniecībā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. panta 10. punkta b) apakšpunktā, maksājumus saskaņā ar minētās regulas 28., 29. un 34. pantu nevar piešķirt par nosacīto mājlopu vienību.”;

3)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

4)

regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu;

5)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227, 31.7.2014., 18. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 808/2014 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļas 8. punkta 2) apakšpunkta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

darbības joma, atbalsta līmenis, atbalsttiesīgie saņēmēji un attiecīgā gadījumā metodika summas vai atbalsta likmes aprēķināšanai katram apakšpasākumam un/vai attiecīgā gadījumā katram darbības veidam. Katram darbības veidam norādītas atbilstīgās izmaksas, atbilstības nosacījumi, piemērojamās summas un atbalsta likmes, kā arī principi atlases kritēriju noteikšanai. Ja atbalstu sniedz finanšu instrumentam, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, – apraksts par finanšu instrumenta veidu, galasaņēmēju vispārīgās kategorijas, attiecināmo izmaksu vispārīgās kategorijas, atbalsta maksimālais apjoms un principi attiecībā uz atlases kritēriju noteikšanu;”;

2)

pielikuma 2. daļas 5. punkta 2) apakšpunkta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

darbības joma, atbalsta līmenis, atbalsttiesīgie saņēmēji un attiecīgā gadījumā metodika summas vai atbalsta likmes aprēķināšanai katram apakšpasākumam un/vai attiecīgā gadījumā katram darbības veidam. Katram darbības veidam norādītas atbilstīgās izmaksas, atbilstības nosacījumi, piemērojamās summas un atbalsta likmes, kā arī principi atlases kritēriju noteikšanai. Ja atbalstu sniedz finanšu instrumentam, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, – apraksts par finanšu instrumenta veidu, galasaņēmēju vispārīgās kategorijas, attiecināmo izmaksu vispārīgās kategorijas, atbalsta maksimālais apjoms un principi attiecībā uz atlases kritēriju noteikšanu;”.


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Konversijas likmes dzīvnieku skaita konvertēšanai nosacītajās mājlopu vienībās (“LU”), kā minēts 9. panta 1. un 2. punktā

1)

Buļļi, govis un citi liellopi, kas vecāki par diviem gadiem, un zirgu dzimtas dzīvnieki, kas vecāki par sešiem mēnešiem

1,0 LU

2)

Liellopi vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem

0,6 LU

3)

Liellopi, kas nav vecāki par sešiem mēnešiem

0,4 LU

4)

Aitas un kazas

0,15 LU

5)

Vaislas sivēnmātes > 50 kg

0,5 LU

6)

Citas cūkas

0,3 LU

7)

Dējējvistas

0,014 LU

8)

Citi mājputni

0,03 LU

Attiecībā uz dzīvnieku kategorijām vai apakškategorijām šajā tabulā konversijas likmes var palielināt vai samazināt izņēmuma kārtā, ņemot vērā zinātniskus datus, kuri izskaidrojami un pienācīgi pamatojami lauku attīstības programmās.

Citas dzīvnieku kategorijas var pievienot izņēmuma kārtā. Šādu kategoriju konversijas likmes nosaka, ņemot vērā konkrētos apstākļus un zinātniskus datus, kuri izskaidrojami un pienācīgi pamatojami lauku attīstības programmās.”


III PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 808/2014 III pielikuma 1. daļas 2.2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ja uz darbību neattiecas c) punkts un ja publiskā atbalsta kopsumma pārsniedz EUR 50 000, sabiedrībai labi redzamā vietā izvietojot vismaz plakātu (minimālais izmērs A3) vai plāksni ar informāciju par darbību, kurā izcelts Savienības finanšu atbalsta saņemšanas fakts. Tomēr dalībvalstis var nolemt, ka šī prasība nav jāpiemēro vai ka robežvērtību palielina par darbībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 21. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu (attiecībā uz neiegūtajiem ienākumiem un uzturēšanas izmaksām) un 28.–31. pantu, 33., 34. un 40. pantu. Dalībvalstis var arī pieņemt lēmumu, ka šī prasība nav jāpiemēro vai ka robežvērtību palielina citām darbībām, kuru rezultāts nav ieguldījums, ja finansētās darbības rakstura dēļ nav iespējams atrast plakātam vai plāksnei piemērotu vietu. LEADER finansēto vietējo rīcības grupu telpās uzstāda paskaidrojošu plāksni;”.


Augša