Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0459

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/459 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/1581

OJ L 80, 31.3.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/459/oj

31.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/459

z dnia 18 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2)

Uznanie Kanady zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 ma obecnie zastosowanie, między innymi, do przetworzonych produktów rolnych przeznaczonych do spożycia i na paszę zawierających składniki ekologiczne uprawiane w Kanadzie. Kanada zwróciła się do Komisji z wnioskiem o rozszerzenie jej uznania na produkty przetworzone przeznaczone do spożycia i na paszę zawierające składniki ekologiczne przywożone z państw trzecich i certyfikowane zgodnie z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi produktów ekologicznych. Na podstawie analizy informacji przekazanych wraz z tym wnioskiem, późniejszych wyjaśnień przedstawionych przez Kanadę oraz badania produkcji na miejscu a także środków kontroli stosowanych do produktów przetworzonych zawierających przywożone składniki uznano, że przepisy regulujące produkcję i kontrolę produktów przetworzonych zawierających przywożone składniki w tym kraju są równoważne z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 (3). W związku z tym uznanie równoważności kanadyjskich systemów produkcji i środków kontroli powinno mieć zastosowanie również do produktów przetworzonych przeznaczonych do spożycia i na paszę zawierających przywożone składniki ekologiczne, certyfikowane zgodnie z kanadyjskimi przepisami.

(3)

Ponadto obecne uznanie Kanady wyklucza wino ekologiczne. Kanada zwróciła się do Komisji z wnioskiem o rozszerzenie jej uznania na wino ekologiczne certyfikowane zgodnie z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi produktów ekologicznych. Na podstawie analizy informacji przekazanych wraz z tym wnioskiem oraz późniejszych wyjaśnień przedstawionych przez Kanadę uznano, że przepisy regulujące produkcję i kontrolę ekologicznego wina w tym kraju są równoważne z przepisami określonymi w rozporządzeniach (WE) nr 834/2007 oraz (WE) nr 889/2008. W związku z tym uznanie równoważności kanadyjskich systemów produkcji i środków kontroli powinno mieć zastosowanie również do wina ekologicznego certyfikowanego zgodnie z kanadyjskimi przepisami.

(4)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontroli uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectw w państwach trzecich do celów równoważności. W wyniku rozszerzenia uznania przez Kanadę na przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia i na paszę zawierające przywożone składniki oraz na wino ekologiczne certyfikowane zgodnie z przepisami kanadyjskimi oraz odpowiednich zmian załącznika III do wspomnianego rozporządzenia, należy skreślić z załącznika IV do wymienionego rozporządzenia odpowiednie organy kontroli uznawane dotychczas w odniesieniu do przywozu produktów przetworzonych przeznaczonych do spożycia zawierających przywożone składniki ekologiczne oraz wino ekologiczne (kategoria D) pochodzące z Kanady.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(6)

Aby umożliwić organom kontroli wymienionym w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, uznanym przez Kanadę w odniesieniu do produktów przetworzonych przeznaczonych do spożycia zawierających przywożone składniki ekologiczne i wina ekologicznego, dostosowanie się do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, zmiana załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 powinna mieć zastosowanie wyłącznie po upływie rozsądnego okresu czasu.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 pkt 2 stosuje się od dnia 7 lipca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wpisie odnoszącym się do Kanady, pkt 1 „Kategorie produktów” wiersz „Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia”, skreśla się przypis 1;

2)

punkt 2 „Pochodzenie” otrzymuje brzmienie:

„2.

Pochodzenie: produkty kategorii A, B i F, które były uprawiane w Kanadzie, i produkty kategorii D i E przetwarzane w Kanadzie zawierające składniki pochodzące z upraw ekologicznych wytworzone w Kanadzie lub przywiezione do Kanady zgodnie z kanadyjskimi przepisami.”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej „CCOF Certification Services” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Kanady;

2)

w pozycji dotyczącej „Ecocert SA” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Kanady;

3)

w pozycji dotyczącej „IMOswiss AG” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Kanady;

4)

w pozycji dotyczącej „International Certification Services, Inc.” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Kanady;

5)

w pozycji dotyczącej „Letis SA” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Kanady;

6)

w pozycji dotyczącej „Oregon Tilth” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Kanady;

7)

w pozycji dotyczącej „Organic crop improvement association” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Kanady;

8)

w pozycji dotyczącej „Quality Assurance International” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Kanady.


Top