EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R2129

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2129 z dne 5. decembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

C/2016/7782

UL L 331, 6.12.2016, str. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2129/oj

6.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2129

z dne 5. decembra 2016

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 5(1), člena 5a(2) in (4), člena 5b(7) in tretjega pododstavka člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/220 (2) določa prag ekonomske velikosti za posamezne države članice. Ker pomen večjih kmetijskih gospodarstev v kmetijski strukturi v Bolgariji in Avstriji narašča, je primerno povečati prag ekonomske velikosti za te države članice iz navedene priloge.

(2)

Priloga II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/220 določa število poročevalskih kmetij na državo članico in na regijo mreže računovodskih podatkov s kmetij (FADN). Zaradi strukturnih sprememb kmetijstva v Bolgariji je primerno ustrezno prilagoditi število poročevalskih kmetij na regijo za to državo članico iz navedene priloge. Zaradi strukturnih sprememb kmetijstva na Danskem in v Avstriji, ki so povzročile zmanjšanje števila gospodarstev, je primerno ustrezno zmanjšati število poročevalskih kmetij za navedeni državi članici iz navedene priloge.

(3)

Zaradi sprememb iz te uredbe bi bilo treba Bolgarijo, Dansko in Avstrijo zaprositi, naj spremenijo svoje načrte za izbor za obračunsko leto 2017.

(4)

Del B Priloge IV k Izvedbeni Uredbi (EU) 2015/220 določa ujemanje med postavkami v raziskovanjih o strukturi kmetijskih gospodarstev (FSS) iz Uredbe (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in poročilu s kmetijskega gospodarstva FADN. Ker se izračun standardnega prihodka za „ostali kunci“ ne zahteva, je treba prilagoditi ujemanje med postavkami FSS in FADN z odstranitvijo navedene značilnosti.

(5)

Priloge VI, VII in VIII k Izvedbeni Uredbi (EU) 2015/220 določajo metodo izračuna za določitev standardnih prihodkov, metodo za oceno pomembnosti pridobitnih dejavnosti ter obrazec in obliko poročila s kmetijskega gospodarstva. Zaradi jasnosti bi morale navedene priloge vsebovati dodatne informacije in pojasnila o nekaterih navodilih in opredelitvah.

(6)

Izvedbeno uredbo (EU) 2015/220 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2015/220 se spremeni:

1.

v členu 3(2) se doda naslednji pododstavek:

„Bolgarija, Danska in Avstrija revidirajo svoje načrte za izbor, ki so jih sporočile za obračunsko leto 2017. O svojih revidiranih načrtih za izbor za navedeno obračunsko leto obvestijo Komisijo do 31. marca 2017.“

2.

Priloge I, II, IV, VI, VII in VIII se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 46, 19.2.2015, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (UL L 321, 1.12.2008, str. 14).


PRILOGA

Priloge I, II, IV, VI, VII in VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 se spremenijo:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

vnos za Bolgarijo se nadomesti z:

„Bolgarija

4 000 “;

(b)

vnos za Avstrijo se nadomesti z:

„Avstrija

15 000 “;

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

vnos za Bolgarijo se nadomesti z:

 

„BOLGARIJA

 

831

Северозападен (Severozapaden)

393

832

Северен централен (Severen tsentralen)

377

833

Североизточен (Severoiztochen)

347

834

Югозападен (Yugozapaden)

222

835

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

482

836

Югоизточен (Yugoiztochen)

381

Bolgarija skupaj

2 202 “;

(b)

vnos za Dansko se nadomesti z:

„370

DANSKA

1 850 “;

(c)

vnos za Avstrijo se nadomesti z:

„660

AVSTRIJA

1 800 “;

3.

v delu B Priloge IV se v preglednici vnos pod šifro 3.06. nadomesti z naslednjim:

„3.06.

C_6

Kunci, plemenske samice

610.

Kunci, plemenske samice“;

4.

v prvi alinei oddelka 2(b) Priloge VI se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„Območja z omejenimi možnostmi ter območja z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami ne štejejo za geografske enote.“;

5.

v delu A Priloge VII se drugi stavek tretjega odstavka nadomesti z naslednjim:

„Pridelava vina in oljčnega olja štejeta za kmetijske dejavnosti, če delež kupljenega vina in oljčnega olja ni pomemben.“;

6.

v preglednici D Priloge VIII se opis kategorije za šifro 7020 nadomesti z naslednjim:

„Vsa druga neopredmetena sredstva, ki jih ni mogoče enostavno kupiti ali prodati (npr. programska oprema, dovoljenja itd.). Postavka mora biti izpolnjena, vpisani zneski pa so predmet amortizacije v stolpcu DY.“


Na vrh