EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R2073

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2073 z dne 23. novembra 2016 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2016, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2016/7732

UL L 320, 26.11.2016, str. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2073/oj

26.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2073

z dne 23. novembra 2016

o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2016, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 26(6) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) se lahko odobritve, za katere obveznosti niso prevzete, v zvezi z ukrepi, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), iz člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 prenesejo v naslednje proračunsko leto. Takšen prenos je omejen na 2 % začetnih odobritev in na znesek prilagoditev neposrednih plačil iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki se je uporabljal v predhodnem proračunskem letu. Takšen prenos se lahko uporabi za dodatna plačila končnim prejemnikom, za katere je veljala navedena prilagoditev.

(2)

V skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 države članice z odstopanjem od člena 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 prenesene odobritve iz člena 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 povrnejo končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu, v katero se odobritve prenesejo, uporablja prilagoditvena stopnja. Navedena povrnitev se uporabi le za končne upravičence v tistih državah članicah, v katerih se je v predhodnem proračunskem letu izvajala finančna disciplina (4).

(3)

Pri določanju zneskov odobritev, ki jih je treba povrniti, je treba v skladu s členom 26(7) Uredbe (EU) št. 1306/2013 upoštevati zneske za rezervo za krize v kmetijskem sektorju iz člena 25 navedene uredbe, ki do konca proračunskega leta niso uporabljeni za krizne ukrepe.

(4)

V skladu s členom 1(1) Uredbe (EU) 2015/1146 Evropskega parlamenta in Sveta (5) se finančna disciplina uporablja za neposredna plačila v koledarskem letu 2015, da se vzpostavi rezerva za krize v višini 441,6 milijona EUR. V proračunskem letu 2016 rezerva za krize ni bila vpoklicana.

(5)

Na podlagi izjav držav članic o odhodkih za obdobje od 16. oktobra 2015 do 15. oktobra 2016 znaša zmanjšanje v zvezi s finančno disciplino, ki so ga države članice v letu 2016 dejansko izvedle, 435 milijonov EUR.

(6)

Zato se lahko neizkoriščene odobritve, ki ustrezajo znesku finančne discipline, izvršene v proračunskem letu 2016, v višini 435 milijonov EUR, kar ostaja znotraj meje 2 % začetnih odobritev, prenesejo v proračunsko leto 2017 na podlagi odločitve Komisije v skladu s petim pododstavkom člena 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

(7)

Da se zagotovi sorazmernost povrnitve navedenih odobritev končnim prejemnikom z zneskom prilagoditve finančne discipline, je primerno, da Komisija določi zneske, ki so državam članicam na voljo za povrnitev.

(8)

Da državam članicam za navedeno povrnitev ne bi bilo treba plačati dodatnih zneskov, se mora ta uredba uporabljati od 1. decembra 2016. Zato so zneski v tej uredbi dokončni in se uporabljajo ne glede na uporabo zmanjšanj v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1306/2013, ne glede na vse druge popravke, ki se upoštevajo v sklepu o mesečnem plačilu glede odhodkov, ki jih izvršijo plačilne agencije držav članic za oktober 2016, v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013, ter ne glede na kakršna koli zmanjšanja in dodatna plačila, ki se izvedejo v skladu s členom 18(4) navedene uredbe, ali kakršne koli sklepe v okviru postopka potrditve obračunov.

(9)

V skladu s členom 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 se lahko odobritve, za katere obveznosti niso prevzete, prenesejo samo v naslednje proračunsko leto. Zato je primerno, da Komisija določi datume za upravičenost odhodkov držav članic v zvezi s povrnitvijo v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013, pri čemer upošteva kmetijsko proračunsko leto, kakor je opredeljeno v členu 39 navedene uredbe.

(10)

Zaradi kratkega obdobja med sporočilom držav članic o izvajanju odobritev EKJS za leto 2016 v okviru deljenega upravljanja za obdobje od 16. oktobra 2015 do 15. oktobra 2016 in potrebo po uporabi te uredbe od 1. decembra 2016 bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zneski odobritev, ki bodo preneseni iz proračunskega leta 2016 v skladu s členom 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in ki se v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 dajo na voljo državam članicam za povrnitev končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu 2017 uporablja prilagoditvena stopnja, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Za prenesene zneske se uporablja odločitev Komisije o prenosu v skladu s petim pododstavkom člena 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

Člen 2

Odhodki držav članic v zvezi s povrnitvijo prenesenih odobritev so upravičeni do financiranja Unije le, če so zadevni zneski upravičencem plačani pred 16. oktobrom 2017.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. novembra 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(4)  Finančna disciplina se v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 v proračunskem letu 2016 ne izvaja v Bolgariji, na Hrvaškem in v Romuniji.

(5)  Uredba (EU) 2015/1146 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. julija 2015 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015 (UL L 191, 17.7.2015, str. 6).


PRILOGA

Zneski, na voljo za povrnitev prenesenih odobritev

(zneski v EUR)

Belgija

6 414 552

Češka

11 049 216

Danska

10 864 696

Nemčija

60 049 657

Estonija

1 293 797

Irska

13 600 170

Grčija

17 254 566

Španija

55 869 779

Francija

90 755 440

Italija

39 147 477

Ciper

368 399

Latvija

1 676 449

Litva

3 462 420

Luksemburg

416 787

Madžarska

15 068 124

Malta

34 366

Nizozemska

8 963 299

Avstrija

7 080 542

Poljska

25 435 226

Portugalska

6 735 448

Slovenija

987 364

Slovaška

5 646 824

Finska

6 067 712

Švedska

7 922 613

Združeno kraljestvo

38 847 027


Na vrh