EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32016R0200

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/200 (2016. gada 15. februāris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz informācijas atklāšanu par iestādēm noteiktajiem sviras rādītājiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/744

OV L 39, 16.2.2016., 5./25. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 27/06/2021; Atcelts ar 32021R0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/200/oj

16.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/200

(2016. gada 15. februāris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz informācijas atklāšanu par iestādēm noteiktajiem sviras rādītājiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši ņemot vērā tās 451. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Vienotu informācijas atklāšanas veidņu mērķis ir palīdzēt uzlabot sviras rādītāja datu pārredzamību un salīdzināmību. Tādēļ noteikumiem, kas reglamentē ar sviras rādītāju saistītas informācijas atklāšanu, ko veic iestādes, kuras tiek uzraudzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2), būtu jāatbilst starptautiskajiem standartiem, kā atspoguļots pārskatītajā “Bāzele III” regulējumā par sviras rādītāja satvaru un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) informācijas atklāšanas prasībās, kuras pielāgotas, lai ņemtu vērā Savienības tiesisko regulējumu un tā īpatnības, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 575/2013.

(2)

To pašu iemeslu dēļ – sviras rādītāja datu pārredzamībai un salīdzināmībai – ir lietderīgi, ka vienā no veidnēm, kas paredzētas informācijas atklāšanai par sviras rādītāju, tiktu ietverts sviras rādītāja kopējo riska darījumu mēra sadalījums, kas būtu pietiekami detalizēts, lai noteiktu sviras rādītāja galveno sastāvu, kā arī citus bilances riska darījumus, kuri parasti veido lielāko daļu no sviras rādītāja riska darījumiem.

(3)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 2. punktā, kas grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/62 (3), vairs nav noteikta prasība aprēķināt sviras rādītāju kā ikmēneša sviras rādītāju vienkāršu aritmētisko vidējo rādītāju par ceturksni, bet tikai veikt aprēķinu ceturkšņa beigās. Tā rezultātā kompetentajām iestādēm vairs nav nepieciešamības atļaut iestādēm aprēķināt ceturkšņa beigu sviras rādītāju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 3. punktā. Līdz ar to vienotajās informācijas atklāšanas veidnēs, kas paredzētas informācijas atklāšanai par sviras rādītāju, vairs nav jāietver nekādas specifikācijas par to, kā iestāde piemēro 499. panta 3. punktu.

(4)

Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 13. panta 1. punkta otro daļu iestādēm ir pienākums atklāt jebkādu informāciju par sviras rādītāju subkonsolidētā līmenī un lai administratīvo slogu saglabātu samērīgu ar mērķiem, kas paredzēti noteikumos attiecībā uz informācijas atklāšanu par sviras rādītāju, minētajos noteikumos nevajadzētu ietvert prasību attiecīgajām iestādēm aizpildīt un publicēt veidni “LRSpl” subkonsolidētā līmenī. Šī informācijas atklāšanas veidne ir jāaizpilda un jāpublicē konsolidētā līmenī, jo tās publicēšana subkonsolidētā līmenī nesniegtu nekādu būtisku pievienoto vērtību, ņemot vērā to, ka kopējo riska darījumu vērtības mēra turpmāks sadalījums subkonsolidētam līmenim jau tiek nodrošināts, aizpildot veidni “LRCom”. Turklāt veidnes “LRSpl” publicēšana varētu radīt ievērojamu slogu iestādēm, jo tās nevar vienkārši iegūt šādu veidni no attiecīgās uzraudzības ziņošanas sistēmas, kura nav piemērojama subkonsolidētā līmenī.

(5)

Konsolidācijas tvērums un novērtēšanas metodes uzskaites vajadzībām un regulatīvos nolūkos var būt atšķirīgas, kā rezultātā pastāv atšķirības starp informāciju, ko izmanto, aprēķinot sviras rādītāju, un informāciju, kas izmantota publicētos finanšu pārskatos. Lai atspoguļoto šo neatbilstību, ir arī nepieciešams atklāt informāciju par atšķirību starp vērtībām finanšu pārskatos un vērtībām, kurām piemēro konsolidācijas regulējošo darbības jomu attiecībā uz tādiem elementiem finanšu pārskatos, kurus izmanto, lai aprēķinātu sviras rādītāju. Tādēļ arī veidnē vajadzētu saskaņot šos abus iepriekšminētos aspektus.

(6)

Lai atvieglotu atklātās informācijas salīdzināmību, būtu jānodrošina arī vienota veidne un sīki izstrādāti norādījumi aprakstam un informācijas atklāšanai par procesiem, kurus izmanto, lai pārvaldītu pārmērīgas sviras risku, un faktoriem, kuri ietekmēja sviras rādītāju laikposmā, uz ko attiecas atklātā informācija par sviras rādītāju.

(7)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. panta 1. punktu sāka piemērot no 2015. gada 1. janvāra. Lai nodrošinātu, ka iestādes pienākumu atklāt informāciju saistībā ar sviras rādītāju izpilda efektīvā un saskaņotā veidā visā Savienībā iespējami drīz, ir jāpieprasa iestādēm izmantot veidnes šādas informācijas atklāšanai pēc iespējas ātrāk.

(8)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.

(9)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācijas atklāšana par sviras rādītāju un Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 2. punkta piemērošana

Iestādes atklāj attiecīgo informāciju par sviras rādītāju un Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 2. punkta piemērošanu, kā noteikts minētās regulas 451. panta 1. punkta a) apakšpunktā, aizpildot un publicējot 22. rindu un ES-23 I pielikumā ietvertajā veidnē “LRCom” saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem norādījumiem.

2. pants

Izmaiņas lēmumā saistībā ar to, par kuru sviras rādītāju atklāt informāciju

1.   Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 2. punktu iestādes maina savu izvēli saistībā ar to, par kuru sviras rādītāju atklāt informāciju, tās atklāj saskaņotu informāciju par visiem sviras rādītājiem, par kuriem ir atklāta informācija līdz brīdim, kad tiek veiktas minētās izmaiņas, aizpildot un publicējot I pielikumā ietvertās veidnes “LRSum”, “LRCom”, “LRSpl” un “LRQua” attiecībā uz katru no atsauces datumiem, kas atbilst sviras rādītājiem, par kuriem ir atklāta informācija līdz izmaiņu brīdim.

2.   Iestādes atklāj 1. punktā minētos posteņus pirmajā informācijas atklāšanas reizē, kas notiek pēc izmaiņām attiecībā uz izvēlēto sviras rādītāju.

3. pants

Kopējo sviras rādītāja riska darījumu vērtības mēra sadalījums

1.   Iestādes atklāj kopējo sviras rādītāja riska darījumu vērtības mēra sadalījumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. panta 1. punkta b) apakšpunktā, aizpildot un publicējot abus turpmāk minētos:

a)

rindas no 1 līdz ES-19b I pielikumā ietvertajā veidnē “LRCom” saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem noteikumiem;

b)

rindas no ES-1 līdz ES-12 I pielikumā ietvertajā veidnē “LRSpl” saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, ja iestādēm Regulas (ES) Nr. 575/2013 13. panta 1. punkta otrajā daļā ir pieprasīts atklāt informāciju subkonsolidēti, tām nepieprasa subkonsolidēti aizpildīt un publicēt I pielikumā ietverto veidni “LRSpl”.

4. pants

Sviras rādītāju saskaņošana ar publicētajos finanšu pārskatos sniegto informāciju

1.   Iestādes atklāj informāciju par sviras rādītāja kopējo riska darījumu mēru, kas saskaņota ar attiecīgo finanšu pārskatos publicēto informāciju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. panta 1. punkta b) apakšpunktā, aizpildot un publicējot I pielikumā ietverto veidni “LRSum” saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

2.   Ja iestādes nepublicē finanšu pārskatus II pielikuma 1. daļas 6. punktā minētajā piemērošanas līmenī, tām nepieprasa aizpildīt un publicēt I pielikumā ietverto veidni “LRSum”.

5. pants

Informācijas atklāšana par neatzīto fiduciāro posteņu apmēru

Vajadzības gadījumā iestādes atklāj neatzīto fiduciāro posteņu apmēru, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. panta 1. punkta c) apakšpunktā, aizpildot un publicējot rindu ES-24 I pielikumā ietvertajā veidnē “LRCom” saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

6. pants

Kvalitatīvas informācijas atklāšana par pārmērīgas sviras risku un faktoriem, kas ietekmē sviras rādītāju

Iestādes atklāj to procesu aprakstu, kuri izmantoti, lai pārvaldītu pārmērīgas sviras risku, un faktorus, kam ir bijusi ietekme uz sviras risku laikposmā, uz ko attiecas sniegtais sviras rādītājs, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā, aizpildot un publicējot I pielikumā ietverto veidni “LRQua” saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/62, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju (OV L 11, 17.1.2015., 37. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

KPR sviras rādītājs – atklāšanas veidne

Atsauces datums

 

Sabiedrības nosaukums

 

Piemērošanas līmenis

 


Tabula LRSum: kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja riska darījumu saskaņošanu

 

 

Piemērojamā summa

1

Kopējie aktīvi, kā publicēts finanšu pārskatos

 

2

Korekcijas sabiedrībām, kas ir konsolidētas grāmatvedības nolūkos, bet uz kurām neattiecas regulatīvā konsolidācija

 

3

(Fiduciārajiem aktīviem piemērotā korekcija, kuri atzīti bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, bet izslēgti no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 13. punktu).

 

4

Atvasinātajiem finanšu instrumentiem piemērotā korekcija

 

5

Vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) piemērotā korekcija

 

6

Ārpusbilances posteņiem piemērotā korekcija (t.i., ārpusbilances riska darījumu konvertēšana uz kredītekvivalenta summām)

 

{ES-6a}

(Korekcija, kas piemērota grupas riska darījumiem, kuri izslēgti no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punktu).

 

{ES-6b}

(Korekcija, kas piemērota riska darījumiem, kuri izslēgti no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punktu).

 

7

Citas korekcijas

 

8

Sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mērs

 


Tabula LRCom: kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju

 

 

KPR sviras rādītāja riska darījumi

Bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)

1

Bilances posteņi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un fiduciāros aktīvus, bet ietverot nodrošinājumu)

 

2

(Aktīvu summas, kas atskaitītas, nosakot pirmā līmeņa kapitālu)

 

3

Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un fiduciāros aktīvus) (1. un 2. rindas summa)

 

Atvasināto instrumentu darījumi

4

Aizvietošanas vērtība, kas saistīta ar visiem atvasināto instrumentu darījumiem (t.i., neieskaitot atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi)

 

5

Palielinājuma summas iespējamajam nākotnes riskam, kas saistīts ar visiem atvasināto instrumentu darījumiem (tirgus vērtības metode)

 

{ES-5a}

Riska darījumi, kas noteikti saskaņā ar sākotnējās riska darījuma vērtības metodi

 

6

Bruto palielinājums sniegtajam atvasināto instrumentu nodrošinājumam, ja tas ir atskaitīts no bilances aktīviem saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu

 

7

(Debitoru parādu atskaitījumi, kas piemēroti atvasināto instrumentu darījumos nodrošinātajai naudas mainīgajai drošības rezervei)

 

8

(Tirdzniecības riska darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietverta CCP daļa)

 

9

Pārdoto kredītu atvasināto instrumentu koriģētā efektīvā nosacītā summa

 

10

(Koriģētie efektīvie nosacītie izlīdzinājumi un palielinājumu atskaitījumi attiecībā uz pārdotajiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem)

 

11

Kopējie atvasināto instrumentu riska darījumi (4. līdz 10. rindas summa)

 

Riska darījumi ar VFD

12

Bruto VFD aktīvi (bez ieskaita atzīšanas) pēc korekcijām attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem

 

13

(Bruto VFD aktīvu skaidras naudas kreditoru un debitoru parādu savstarpēji ieskaitītās summas)

 

14

Darījumu partnera kredītriska darījumi attiecībā uz VFD aktīviem

 

{ES-14a}

Atkāpe attiecībā uz VFD: darījumu partnera kredītriska darījumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 4. punktu un 222. pantu

 

15

Starpnieka darījumu riska darījumi

 

{ES-15a}

(Vērtspapīru finansēšanas darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietverta CCP daļa)

 

16

Kopējie vērtspapīru finansēšanas darījumu riska darījumi (12. līdz 15.a rindas summa)

 

Citi ārpusbilances riska darījumi

17

Ārpusbilances posteņu riska darījumu bruto nosacītā summa

 

18

(Kredītekvivalenta summu pārrēķinam piemērotā korekcija)

 

19

Citi ārpusbilances riska darījumi (17. un 18. rindas summa)

 

(Riska darījumi, kam piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punktu un 14. punktu (bilances un ārpusbilances posteņi)

{ES-19a}

(Grupas iekšējie riska darījumi, kam (solo līmenī) piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punktu (bilances un ārpusbilances posteņi))

 

{ES-19b}

(Grupas riska darījumi, kam piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punktu (bilances un ārpusbilances posteņi)

 

Kapitāla un kopējo riska darījumu vērtības mērs

20

Pirmā līmeņa kapitāls

 

21

Sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mērs (3., 11., 16., 19., ES-19.a un ES-19.b rindas summa)

 

Sviras rādītājs

22

Sviras rādītājs

 

Pārejas pasākumu izvēle un neatzīto fiduciāro posteņu summa

ES-23

Pārejas pasākumu izvēle kapitāla mēra noteikšanai

 

ES-24

Neatzīto fiduciāro posteņu summa saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 11. punktu.

 


Tabula LRSpl: bilances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums)

 

 

KPR sviras rādītāja riska darījumi

ES-1

Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums), no kā:

 

ES-2

Tirdzniecības portfeļa riska darījumi

 

ES-3

Bankas tirdzniecības portfeļa riska darījumi, no kā:

 

ES-4

Segtās obligācijas

 

ES-5

Riska darījumi, kurus uzskata par riska darījumiem ar valsti

 

ES-6

Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām, DAB, starptautiskām organizācijām un PSS, kuras neuzskata par valsti

 

ES-7

Iestādes

 

ES-8

Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

 

ES-9

Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU

 

ES-10

Komercsabiedrības

 

ES-11

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības

 

ES-12

Citi riska darījumi (piem., pašu kapitāls, vērtspapīrošanas darījumi un citi aktīvi, kas nav kredītsaistības)

 

KPR sviras rādītājs – atklāšanas veidne

Tabula LRQua: brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvo posteņu atklāšanai

 

Sleja

 

Brīvs formāts

Rinda

 

1.

Apraksts par procedūrām, ko izmanto, lai pārvaldītu pārmērīgas sviras risku

 

2.

Apraksts par faktoriem, kas ir ietekmējuši sviras rādītāju pārskata periodā, uz kuru attiecas atklātais sviras rādītājs.

 


II PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI I PIELIKUMĀ IETVERTO VEIDŅU AIZPILDĪŠANAI

1. DAĻA: VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.   Konvencijas un atsauces informācija

1.1.   Konvencijas

1.

Norādījumos izmantots šāds vispārējs apzīmējums: {Veidne;Rinda}.

2.

Turpmāko apzīmējumu izmanto, ja norādījumi savstarpēji atsaucas uz šūnu(-ām) Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā: {XI pielikums SupRep;Veidne;Rinda;Sleja}.

3.

Lai atklātu informāciju par sviras rādītāju, “no kā” attiecas uz posteni, kas ir augstāka līmeņa riska darījumu kategorijas apakškopa.

4.

Tāpat kā attiecībā uz visiem šo rindu nosaukumiem, iestādes atklāj vērtības rindās {LRCom;2} {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;ES-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;ES-19a} un {LRCom;ES-19b} starp iekavām, jo šajās rindās atklātā vērtība samazina sviras rādītāja riska darījuma vērtību. Iestādes nodrošina, ka minētās vērtības negatīvi ietekmē summas, kas jāatklāj {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} un {LRCom;21}.

1.2.   Atsauces dati

5.

Šūnā “Atsauces datums” iestādes norāda datumu, uz kuru attiecas visa informācija, ko tās atklāj veidnēs LRSum, LRCom un LRSpl. Šis datums ir attiecīgā ceturkšņa trešā mēneša pēdējā kalendārā diena.

6.

Šūnā “Sabiedrības nosaukums” iestādes norāda sabiedrības nosaukumu, uz kuru attiecas dati, kas sniegti veidnēs LRSum, LRCom, LRSpl un LRQua.

7.

Šūnā “Piemērošanas līmenis” iestādes norāda piemērošanas līmeni, kas ir veidnēs sniegto datu pamatā. Aizpildot šo šūnu, iestādes izvēlas vienu no šādiem variantiem:

Konsolidēts

Individuāls

Subkonsolidēts

1.3.   Atsauces dati

8.

Šajā pielikumā un saistītajās veidnēs izmanto šādus saīsinājumus:

KPR, kas ir Kapitāla prasību regulas saīsinājums un ar ko apzīmē Regulu (ES) Nr. 575/2013.

VFD, kas ir vērtspapīru finansēšanas darījums un nozīmē “repo darījumus, vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumus, ilgstošo norēķinu darījumus un maržinālo aizdevumu darījumus” Regulā (ES) Nr. 575/2013.

2. DAĻA: UZ KONKRĒTĀM VEIDNĒM ATTIECINĀMI NORĀDĪJUMI

2.   Veidne LRSum: kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja riska darījumu saskaņošanu

9.

Iestādes piemēro šajā iedaļā sniegtos norādījumus, lai aizpildītu I pielikuma veidni LRSum.

 

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Rinda

 

{1}

Kopējie aktīvi, kā publicēts finanšu pārskatos

Iestādes atklāj kopējos aktīvus, kā publicēts to finanšu pārskatos, saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 77. apakšpunktā.

{2}

Korekcijas sabiedrībām, kas ir konsolidētas grāmatvedības nolūkos, bet uz kurām neattiecas regulatīvā konsolidācija

Iestādes atklāj vērtības starpību starp sviras rādītāja riska darījumiem, kā atklāts {LRSum;8}, un kopējiem grāmatvedības aktīviem, kā atklāts {LRSum;1}, kas izriet no atšķirībām starp grāmatvedības konsolidācijas tvērumu un regulatīvo konsolidācijas tvērumu.

Ja šī korekcija palielina riska darījumu vērtību, iestādes to atklāj kā pozitīvu summu. Ja šī korekcija samazina riska darījumu vērtību, iestādes to atklāj kā negatīvu summu.

{3}

(Fiduciārajiem aktīviem piemērotā korekcija, kuri atzīti bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, bet izslēgti no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 13. punktu).

Iestādes atklāj neatzīto fiduciāro posteņu summu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 13. punktu.

Tā kā šī korekcija samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā rindā atklāto vērtību liek iekavās (kas nozīmē negatīvu summu).

{4}

Atvasinātajiem finanšu instrumentiem piemērotā korekcija

Par Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā uzskaitītajiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem un līgumiem iestādes atklāj vērtības starpību starp to atvasināto instrumentu uzskaites vērtību, kas atzīti kā aktīvi, un sviras rādītāja riska darījumu vērtību, kā noteikts, piemērojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 429. panta 9. punktu saistībā ar 429.a pantu, 429. panta 11. punkta a) un b) apakšpunktu un 429. panta 12. punktu.

Ja šī korekcija palielina riska darījumu vērtību, iestādes to atklāj kā pozitīvu summu. Ja šī korekcija samazina riska darījumu vērtību, iestādes šo summu liek iekavās (kas nozīmē negatīvu summu).

{5}

Vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) piemērotā korekcija

Attiecībā uz VFD iestādes atklāj vērtības starpību starp tādu VFD uzskaites vērtību, kas atzīti kā aktīvi, un sviras rādītāja riska darījumu vērtību, kā noteikts, piemērojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punkta a) un c) apakšpunktu saistībā ar 429.b pantu, 429. panta 5. punkta c) un d) apakšpunktu, 429. panta 8. punktu un 429. panta 11. punkta c) līdz f) apakšpunktu.

Ja šī korekcija palielina riska darījumu vērtību, iestādes to atklāj kā pozitīvu summu. Ja šī korekcija samazina riska darījumu vērtību, iestādes šo summu liek iekavās (kas nozīmē negatīvu summu).

{6}

Ārpusbilances posteņiem piemērotā korekcija (t.i., ārpusbilances riska darījumu konvertēšana uz kredītekvivalenta summām)

Iestādes atklāj vērtības starpību starp sviras rādītāja riska darījumiem, kā atklāts {LRSum;8}, un kopējiem grāmatvedības aktīviem, kā atklāts {LRSum;1}, kas izriet no ārpusbilances posteņu ietveršanas sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mērā.

Tā kā šī korekcija palielina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, to atklāj kā pozitīvu summu.

{ES-6a}

(Korekcija, kas piemērota grupas riska darījumiem, kuriem piemēro atbrīvojumuun kuri ir izslēgti no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punktu)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punkts un 113. panta 6. punkts.

Iestādes atklāj to bilances riska darījumu daļu, kas ir izslēgti no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punktu, ja ir izpildīti visi nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 6. punkta a) līdz e) apakšpunktā un ja attiecīgās kompetentās iestādes ir sniegušas atļauju.

Tā kā šī korekcija samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā rindā atklāto vērtību liek iekavās (kas nozīmē negatīvu summu).

{ES-6b}

(Korekcija, kas piemērota riska darījumiem, kuri ir izslēgti no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punktu)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punkts.

Iestādes atklāj to bilances riska darījumu daļu, kas ir izslēgti no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punktu, ja ir izpildīti visi tajā ietvertie nosacījumi un ja attiecīgās kompetentās iestādes ir sniegušas atļauju.

Tā kā šī korekcija samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā rindā atklāto vērtību liek iekavās (kas nozīmē negatīvu summu).

{7}

Citas korekcijas

Iestādes ietver visu atlikušo vērtības starpību starp sviras rādītāja riska darījumiem, kā atklāts {LRSum;8}, un kopējiem grāmatvedības aktīviem, kā atklāts {LRSum;{1}, kas nav ietverti {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;ES-6a} vai {LRSum;ES-6b}. Tas var ietvert, piemēram, aktīvu summas, kas ir atskaitītas no pirmā līmeņa kapitāla un kas līdz ar to ir atņemtas no sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra, kā norādīts {LRCom;2}.

Ja šīs korekcijas palielina riska darījumu vērtību, iestādes to atklāj kā pozitīvu summu. Ja šīs korekcijas samazina riska darījumu vērtību, iestādes šo summu liek iekavās (kas nozīmē negatīvu summu).

{8}

Sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mērs

Iestādes atklāj summu, kas uzrādīta {LRCom;21}.

3.   Veidne LRCom: kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju

10.

Iestādes piemēro šajā iedaļā sniegtos norādījumus, lai aizpildītu I pielikuma veidni LRCom.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

{1}

Bilances posteņi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un fiduciāros aktīvus, bet ietverot nodrošinājumu)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. pants

Iestādes atklāj visus aktīvus, kas nav līgumi, kuri uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā, kredītu atvasinātos instrumentus, VFD un fiduciāros aktīvus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 13. punktu. Iestādes minēto aktīvu vērtību balsta uz principiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 5. punktā.

Šajā šūnā iestādes iekļauj saņemto naudu vai jebkādu nodrošinājumu, kas sniegts darījumu partnerim, izmantojot VFD, un paturēts bilancē (proti, nav izpildīti grāmatvedības kritēriji par atzīšanas pārtraukšanu saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu).

{2}

(Aktīvu summas, kas atskaitītas, nosakot pirmā līmeņa kapitālu)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punkta a) apakšpunkts un 499. panta 2. punkts

Iestādes atklāj to regulatīvo vērtības korekciju summu, kas veiktas pirmā līmeņa kapitāla summām saskaņā ar izvēli, kas izdarīta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 2. punktam, kā uzrādīts {LRCom;ES-23}.

Konkrētāk, iestādes atklāj visu to korekciju summas vērtību, kuras attiecas uz aktīva vērtību un kuras pieprasa uzrādīt:

Regulas (ES) Nr. 575/2013 32. līdz 35. pants vai

Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. līdz 47. pants, vai

Regulas (ES) Nr. 575/2013 56. līdz 60. pants

kā piemērojams attiecīgajā gadījumā.

Ja izvēle atklāt pirmā līmeņa kapitālu ir veikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestādes ņem vērā atbrīvojumus, alternatīvas un atrunas šādiem atskaitījumiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 48., 49. un 79. pantā, neņemot vērā atkāpi, kura noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Desmitās daļas I sadaļas 1. un 2. nodaļā. Turpretim, ja izvēle atklāt pirmā līmeņa kapitālu ir veikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 1. punkta b) apakšpunktu, iestādes ņem vērā atbrīvojumus, alternatīvas un atrunas šādiem atskaitījumiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 48., 49. un 79. pantā, papildus atkāpēm, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Desmitās daļas I sadaļas 1. un 2. nodaļā.

Lai novērstu divkāršu uzskaiti, iestādes neziņo par korekcijām, kas jau piemērotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 111. pantu, aprēķinot riska darījumu vērtību 1., 4. un 12. rindā, kā arī neziņo par korekcijām, ar kurām neatskaita konkrēta aktīva vērtību.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā šūnā minēto vērtību liek iekavās (kas nozīmē, ka tā negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;3}).

{3}

Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un fiduciāros aktīvus) (1. un 2. rindas summa)

{LRCom;1} un {LRCom;2} summa. Iestādes ņem vērā, ka {LRCom;2} negatīvi ietekmē šo summu.

{4}

Aizvietošanas vērtība, kas saistīta ar visiem atvasināto instrumentu darījumiem (t.i., neieskaitot atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 274., 295., 296., 297., 298. un 429.a pants, un 429.a panta 3. punkts.

Iestādes atklāj pašreizējo aizvietošanas vērtību, kā precizēts 274. panta 1. punktā, līgumiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā, un kredītu atvasinātajiem instrumentiem, tostarp tiem, kas nav ietverti bilancē. Šajā aizvietošanas vērtībā neietver atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 3. punktu, līdz ar ko neietver jebkādu naudas mainīgo drošības rezervi, kas saņemta par sviras rādītājā neietvertu CCP daļu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 11. punktu.

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 1. punktā, iestādes var arī ņemt vērā ietekmi, ko rada pārjaunojuma līgumi un citi savstarpējā ieskaita līgumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 295. pantu. Dažādu produktu savstarpēju ieskaitu nepiemēro. Tomēr iestādes var veikt savstarpējo ieskaitu Regulas (ES) Nr. 575/2013 272. panta 25. punkta c) apakšpunktā minētās produktu kategorijas ietvaros un kredītu atvasinātajiem instrumentiem, ja uz tiem attiecas dažādu produktu savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita līgums, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 295. panta c) apakšpunktā.

Iestādes ietver visus kredītu atvasinātos instrumentus, ne tikai tos, kas iekļauti tirdzniecības portfelī.

Iestādes šajā šūnā neietver līgumus, kas novērtēti, piemērojot sākotnējās riska darījuma vērtības metodi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 8. punktu un 275. pantu.

{5}

Palielinājuma summa iespējamajam nākotnes riskam, kas saistīts ar visiem atvasināto instrumentu darījumiem (tirgus vērtības metode)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 274., 295., 296., 297., 298. pants, 299. panta 2. punkts un 429.a pants.

Iestādes atklāj palielinājumu iespējamam nākotnes riskam līgumos, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā, un kredītu atvasinātajiem instrumentiem, tostarp tiem, kas ir ārpus bilances un aprēķināti saskaņā ar tirgus vērtības metodi (Regulas (ES) Nr. 575/2013 274. pants līgumiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā un Regulas (ES) Nr. 575/2013 299. panta 2. punktā kredītu atvasinātajiem instrumentiem), un kam piemēro savstarpēja ieskaita noteikumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 1. punktu. Nosakot minēto līgumu riska darījumu vērtību, iestādes var ņemt vērā ietekmi, ko rada pārjaunojuma līgumi un citi savstarpējā ieskaita līgumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 295. pantu. Dažādu produktu savstarpēju ieskaitu nepiemēro. Tomēr iestādes var veikt savstarpējo ieskaitu Regulas (ES) Nr. 575/2013 272. panta 25. punkta c) apakšpunktā minētās produktu kategorijas ietvaros un kredītu atvasinātajiem instrumentiem, ja uz tiem attiecas dažādu produktu savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita līgums, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 295. panta c) apakšpunktā.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 1. punkta otro daļu, nosakot kredīta atvasināto instrumentu iespējamo nākotnes risku, iestādes piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 299. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktos principus visiem saviem kredītu atvasinātajiem instrumentiem, ne tikai tiem, kas ir iekļauti tirdzniecības portfelī.

Iestādes šajā šūnā neietver līgumus, kas novērtēti, piemērojot sākotnējās riska darījuma vērtības metodi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 8. punktu un 275. pantu.

{ES-5a}

Riska darījumi, kas noteikti saskaņā ar sākotnējās riska darījuma vērtības metodi

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 8. punkts un 275. pants.

Iestādes atklāj Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikuma 1. un 2. punktā uzskaitīto līgumu riska darījumu vērtības mēru, kas aprēķināts saskaņā ar sākotnējās riska darījuma vērtības metodi, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 275. pantā.

Iestādes, kas piemēro sākotnējās riska darījuma vērtības metodi, nesamazina riska darījumu vērtības mēru par naudā saņemto mainīgās drošības rezerves summu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 8. punktu.

Iestādes, kuras neizmanto sākotnējās riska darījuma vērtības metodi, nesniedz pārskatu par šo šūnu.

Iestādes šajā šūnā neietver līgumus, kas novērtēti, piemērojot tirgus vērtības metodi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 1. punktu un 274. pantu.

{6}

Bruto palielinājums sniegtajam atvasināto instrumentu nodrošinājumam, ja tas ir atskaitīts no bilances aktīviem saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 2. punkts

Iestādes atklāj visu atvasināto instrumentu sniegtā nodrošinājuma summu, ja minētā nodrošinājuma sniegšana samazina aktīvu summu saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 2. punktā.

Iestādes šajā šūnā neietver sākotnējo drošības rezervi atvasināto instrumentu darījumiem ar atbilstīgu CCP (QCCP), kam veikta klientu tīrvērte, vai atbilstīgu naudas mainīgo drošības rezervi, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 3. punktā.

{7}

(Debitoru parādu atskaitījumi, kas piemēroti atvasināto instrumentu darījumos nodrošinātajai naudas mainīgajai drošības rezervei)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 3. punkts

Iestādes atklāj debitoru parādus par darījumu partnerim naudā samaksāto mainīgo drošības rezervi atvasināto instrumentu darījumos, ja saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu iestādei ir jāatzīst šie debitoru parādi kā aktīvs, ja ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 3. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētie nosacījumi.

Uzrādīto summu ietver arī {LRCom;1}.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā šūnā minēto vērtību liek iekavās (kas nozīmē, ka tā negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;11}).

{8}

(Tirdzniecības riska darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 11. punkts.

Iestādes atklāj sviras rādītājā neietvertus tirdzniecības riska darījumus ar QCCP, kas izriet no atvasināto instrumentu darījumiem, kam veikta klientu tīrvērte, ja minētie posteņi atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 306. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

Iepriekšminētās summas daļu, kas ir saistīta ar aizvietošanas vērtību, atklāj, ieskaitot naudas mainīgo drošības rezervi.

Uzrādīto summu attiecīgi ietver arī {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} un {LRCom;ES-5a}.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā šūnā minēto vērtību liek iekavās (kas nozīmē, ka tā negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;11}).

{9}

Pārdoto kredītu atvasināto instrumentu koriģētā efektīvā nosacītā summa

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 5. līdz 7. punkts.

Iestādes atklāj pārdoto kredītu atvasināto instrumentu ierobežotu nosacīto vērtību (t.i., ja iestāde sniedz kredītaizsardzību darījumu partnerim), kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 5. līdz 7. punktā.

{10}

(Koriģētie efektīvie nosacītie izlīdzinājumi un palielinājumu atskaitījumi attiecībā uz pārdotajiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.a panta 5. līdz 7. punkts.

Iestādes atklāj nopirkto kredītu atvasināto instrumentu ierobežoto nosacīto vērtību (t.i., ja iestāde pērk kredītaizsardzību no darījumu partnera) par tiem pašiem atsauces nosaukumiem kā kredītu atvasinātie instrumenti, kurus ir pārdevusi iestāde, ja nopirktās aizsardzības atlikušais termiņš ir vienāds vai lielāks par pārdotās aizsardzības atlikušo termiņu. Līdz ar to minētā vērtība nav lielāka par {LRCom;9} ievadīto vērtību katram atsauces nosaukumam.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā šūnā minēto vērtību liek iekavās (kas nozīmē, ka tā negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;11}).

{11}

Kopējie atvasināto instrumentu riska darījumi (4. līdz 10. rindas summa)

{LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom; ES-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} un {LRCom;10} summa. Iestādes ņem vērā, ka {LRCom;7}, {LRCom;8} un {LRCom;10} negatīvi ietekmē šo summu.

{12}

Bruto VFD aktīvi (bez ieskaita atzīšanas) pēc korekcijām attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem

Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 77. apakšpunkts, 206. pants un 429.b panta 5. punkts

Iestādes atklāj to VFD grāmatvedības bilances vērtību saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, kuriem gan piemēro, gan nepiemēro savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumu saskaņā ar Regulas 575/2013 206. pantu, ja līgumus atzīst kā aktīvus bilancē, pieņemot, ka nav prudenciāla vai grāmatvedības savstarpējo prasījumu ieskaita vai riska mazināšanas ietekmes (proti, grāmatvedības bilances vērtība koriģēta, ņemot vērā grāmatvedības savstarpējo prasījumu ieskaita vai riska mazināšanas ietekmi).

Turklāt, ja tirdzniecības uzskaiti attiecībā uz VFD veic saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, iestādes apvērš visus ar tirdzniecību saistītos uzskaites ierakstus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 5. punktu.

Iestādes šajā šūnā neietver saņemto naudu vai jebkādu nodrošinājumu, kas sniegts darījumu partnerim, izmantojot iepriekš minētos darījumus, un paturēts bilancē (proti, nav izpildīti grāmatvedības kritēriji par atzīšanas pārtraukšanu).

{13}

(Bruto VFD aktīvu skaidras naudas kreditoru un debitoru parādu savstarpēji ieskaitītās summas)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 77. apakšpunkts, 206. pants, 429. panta 5. punkta d) apakšpunkts, 429. panta 8. punkts un 429.b panta 5. punkts.

Iestādes atklāj skaidras naudas kreditoru parādu summu, kas izriet no bruto VFD aktīviem, kas ir savstarpēji ieskaitīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 8. punktu.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā šūnā minēto vērtību liek iekavās (kas nozīmē, ka tā negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;16}).

{14}

Darījumu partnera kredītriska darījumi attiecībā uz VFD aktīviem

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 1. punkts.

Iestādes atklāj darījumu partnera kredītriska palielinājumu VFD, tostarp tiem, kas nav bilances posteņi, kas attiecīgā gadījumā noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 2. vai 3. punktu.

Iestādes šajā šūnā ietver darījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 6. punkta c) apakšpunktu.

Iestādes šajā šūnā neietver starpnieka VFD, ja iestāde sniedz klientam vai darījumu partnerim kompensācijas garantiju vai saistību izpildes garantiju, kura nepārsniedz starpību starp klienta aizdotā vērtspapīra vai naudas vērtību un aizņēmēja sniegtā nodrošinājuma vērtību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 6. punkta a) apakšpunktu. Tā vietā iestādes minētos posteņus ietver {LRCom;15}.

{ES-14a}

Atkāpe attiecībā uz VFD: darījumu partnera kredītriska darījumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 4. punktu un 222. pantu

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 4. punkts un 222. pants.

Iestādes atklāj palielinājumu VFD (tostarp tiem, kas ir ārpus bilances), kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 222. pantu, piemērojot piemērojamās riska pakāpes zemāko līmeni 20 %.

Iestādes šajā šūnā ietver darījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 6. punkta c) apakšpunktu.

Iestādes šajā šūnā neietver darījumus, kuriem sviras rādītāja riska darījumu vērtības palielinājuma daļu nosaka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 1. punktā definēto metodi.

{15}

Starpnieka darījumu riska darījumi

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 2. pants, 3. pants un 6. panta a) apakšpunkts.

Iestādes uzrāda starpnieka VFD riska darījumu vērtību, ja iestāde sniedz klientam vai darījumu partnerim kompensācijas garantiju vai saistību izpildes garantiju, kura nepārsniedz starpību starp klienta aizdotā vērtspapīra vai naudas vērtību un aizņēmēja sniegtā nodrošinājuma vērtību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 6. punkta a) apakšpunktu, ja šādu vērtību veido tikai palielinājums, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 2. vai 3. punktu.

Iestādes šajā šūnā neietver darījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 6. punkta c) apakšpunktu.

{ES-15a}

(Vērtspapīru finansēšanas darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 11. punkts un 306. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Iestādes atklāj sviras rādītājā neietvertās CCP daļas attiecībā uz VFD tirdzniecības darījumiem, kam veikta klientu tīrvērte, ja minētie posteņi atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 306. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

Ja sviras rādītājā neietvertais darījums ar CCP ir vērtspapīrs, to neietver šajā šūnā, izņemot, ja tas ir pārķīlāts vērtspapīrs, kas saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu (t.i., saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 111. panta 1. punkta pirmo teikumu) ir ietverts tā pilnā vērtībā.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā šūnā minēto vērtību liek iekavās (kas nozīmē, ka tā negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;16}).

{16}

Kopējie VFD riska darījumi (12. līdz 15.a rindas summa)

Iestādes atklāj summu, kas uzrādīta {LRCom; 12}, {LRCom;ES-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} un {LRCom;ES-15a}.

Iestādes ņem vērā, ka {LRCom;13} un {LRCom;ES-15a} negatīvi ietekmē šo summu.

{17}

Ārpusbilances posteņu riska darījumu bruto nosacītā summa

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 10. punkts.

Iestādes uzrāda visu ārpusbilances posteņu nominālvērtību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 10. punktā, pirms tiek veikta korekcija attiecībā uz korekcijas pakāpēm.

{18}

(Kredītekvivalenta summu pārrēķinam piemērotā korekcija)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 10. punkts.

Iestādes ietver vērtības starpību starp ārpusbilances posteņu nominālvērtību, kā atklāts {LRCom;17}, un ārpusbilances posteņu sviras rādītāja riska darījumu vērtību, kā ietverts {LRCom;19}.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, šajā šūnā uzrādītā vērtība negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;19}).

{19}

Citi ārpusbilances riska darījumi (17. un 18. rindas summa)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 10. punkts un 111. panta 1. punkts un 166. panta 9. punkts

Iestādes atklāj ārpusbilances posteņu sviras rādītāja riska darījumu vērtības, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 10. punktu, ņemot vērā attiecīgās korekcijas pakāpes.

Iestādes ņem vērā, ka {LRCom;18} negatīvi ietekmē šo summu.

{ES-19a}

(Grupas iekšējie riska darījumi, kam (solo līmenī) piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punktu (bilances un ārpusbilances posteņi))

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punkts un 113. panta 6. punkts.

Iestādes atklāj riska darījumus, kas nav konsolidēti konsolidācijas piemērojamajā līmenī un kas var gūt labumu no Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 6. punktā noteiktās kārtības, ja ir izpildīti visi nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 6. punkta a) līdz e) apakšpunktā un ja attiecīgās kompetentās iestādes ir piešķīrušas atļauju.

Atklātā summa ir arī jāietver piemērojamajās šūnās iepriekš, it kā tai netiktu piemērots atbrīvojums.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā šūnā minēto vērtību liek iekavās (kas nozīmē, ka tā negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;21}).

{ES-19b}

(Grupas riska darījumi, kam piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punktu (bilances un ārpusbilances posteņi))

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punkts.

Iestādes atklāj informāciju par riska darījumiem, kuriem piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punktu, ja ir izpildīti visi tajā ietvertie nosacījumi un ja attiecīgās kompetentās iestādes ir piešķīrušas atļauju.

Atklātā summa ir arī jāietver piemērojamajās šūnās iepriekš, it kā tai netiktu piemērots atbrīvojums.

Tā kā tā samazina sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēru, iestādes šajā šūnā minēto vērtību liek iekavās (kas nozīmē, ka tā negatīvi ietekmē summu, kas jāatklāj {LRCom;21}).

{20}

Pirmā līmeņa kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 3. punkts un 499. panta 1. un 2. punkts.

Iestādes atklāj pirmā līmeņa kapitāla summu, kas aprēķināta saskaņā ar izvēli, ko iestāde ir izdarījusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 2. punktu, kā uzrādīts {LRCom;ES-23}.

Konkrētāk, ja iestāde ir izvēlējusies atklāt pirmā līmeņa kapitālu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tā atklāj pirmā līmeņa kapitāla summu, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 25. pantu, neņemot vērā atkāpes, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Desmitās daļas I sadaļas 1. un 2. nodaļā.

Turpretim, ja iestāde ir izvēlējusies atklāt pirmā līmeņa kapitālu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 1. punkta b) apakšpunktu, tā atklāj pirmā līmeņa kapitāla summu, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 25. pantu, pēc tam, kad ir ņemtas vērā Regulas (ES) Nr. 575/2013 Desmitās daļas I sadaļas 1. un 2. nodaļā noteiktās atkāpes.

{21}

Sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mērs (3., 11., 16., 19., ES-19.a un ES-19.b rindas summa)

Iestādes uzrāda {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;EU-19a} un {LRCom;ES-19b} summu.

Iestādes ņem vērā, ka {LRCom;ES-19a} un {LRCom;ES-19a} negatīvi ietekmē šo summu.

{22}

Sviras rādītājs

Iestādes uzrāda {LRCom;20}, kas dalīta ar {LRCom;21} un izteikta procentos.

{ES-23}

Pārejas pasākumu izvēle kapitāla mēra noteikšanai

Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 2. punkts.

Iestādes precizē savu izvēli kapitāla pagaidu pasākumiem, kā paredzēts informācijas atklāšanas prasībās, atklājot kādu no turpmāk minētajiem nosaukumiem:

“Pilnībā ieviests”, ja iestāde izvēlas atklāt sviras rādītāju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

“Pārejas”, ja iestāde izvēlas atklāt sviras rādītāju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 499. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

{ES-24}

Neatzīto fiduciāro posteņu summa saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 13. punktu.

Iestādes atklāj neatzīto fiduciāro posteņu summu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 13. punktu.

4.   Veidne LRSpl: bilances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)

11.

Iestādes piemēro šajā iedaļā sniegtos norādījumus, lai aizpildītu I pielikuma veidni LRSpl.

 

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Rinda

 

{ES-1}

Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD), no kā:

Iestādes atklāj summu, ko veido {LRSpl;ES-2} un {LRSpl;ES-3}.

{ES-2}

Tirdzniecības portfeļa riska darījumi

Iestādes atklāj riska darījumus, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā, {LR4;070;010}, kuri ir kopējā tādu aktīvu riska darījumu vērtība, kas pieder tirdzniecības portfelim, izņemot atvasinātos instrumentus un VFD.

{ES-3}

Bankas tirdzniecības portfeļa riska darījumi, no kā:

Iestādes atklāj summu, ko veido {LRSpl;ES-4}, {LRSpl;ES-5}, {LRSpl;ES-6}, {LRSpl;ES-7}, {LRSpl;ES-8}, {LRSpl;ES-9}, {LRSpl;ES-10}, {LRSpl;ES-11} un {LRSpl;ES-12}.

{ES-4}

Segtās obligācijas

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā,{LR4;080;010} un {LR4;080;020}, kas ir kopējo tādu aktīvu riska darījumu vērtība, kuri ir segto obligāciju veidā.

{ES-5}

Riska darījumi, kurus uzskata par riska darījumiem ar valsti

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā, {LR4;090;010} un {LR4;090;020}, kas ir kopējā riska darījumu vērtība darījumos ar struktūrām, kuras saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 uzskata par valsti.

{ES-6}

Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām, DAB, starptautiskām organizācijām un PSS, kuras neuzskata par valsti

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā,{LR4;140;010} un {LR4;140;020}, kas ir kopējā riska darījumu vērtība darījumos ar reģionālajām pašvaldībām un vietējām iestādēm, daudzpusējām attīstības bankām, starptautiskajām organizācijām un publiskā sektora struktūrām, kuras saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 neuzskata par valsti.

{ES-7}

Iestādes

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā, {LR4;180;010} un {LR4;180;020}, kas ir kopējā riska darījumu vērtība darījumos ar iestādēm.

{ES-8}

Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā, {LR4;190;010} un {LR4;190;020}, kas ir tādu aktīvu kopējo riska darījumu vērtība, kuri ir nodrošināti ar nekustāmā īpašuma hipotēku.

{ES-9}

Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā, {LR4;210;010} un {LR4;210;020}, kas ir tādu aktīvu kopējo riska darījumu vērtība, kuri ir darījumi ar privātpersonām.

{ES-10}

Komercsabiedrības

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā, {LR4;230;010} un {LR4;230;020}, kas ir kopējā tādu aktīvu riska darījumu vērtība, kuri ir darījumi ar komercsabiedrībām (t.i., finanšu un nefinanšu).

{ES-11}

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā, {LR4;280;010} un {LR4;280;020}, kas ir tādu aktīvu kopējo riska darījumu vērtība, kuri ir saistību neizpildes stāvoklī.

{ES-12}

Citi riska darījumi (piem., pašu kapitāls, vērtspapīrošanas darījumi un citi aktīvi, kas nav kredītsaistības)

Iestādes atklāj riska darījumu summu, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XI pielikumā, {LR4;290;010} un {LR4;290;020}, kas ir citu ar tirdzniecības portfeli nesaistītu riska darījumu (piem., pašu kapitāla, vērtspapīrošanas darījumu un citu aktīvu, kas nav kredītsaistības) kopējo riska darījumu vērtība saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013. Iestādes ietver aktīvus, kas ir atskaitīti, nosakot pirmā līmeņa kapitālu, un līdz ar to ir atklāti {LRCom;2}, izņemot, ja minētie aktīvi ir ietverti {LRSpl;ES-2} līdz {LRSpl;ES-12}.

5.   Veidne LRQua: brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvo posteņu atklāšanai

12.

Iestādes aizpilda I pielikuma veidni LRQua, piemērojot turpmāk minēto.

 

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Rinda

 

{1}

Apraksts par procedūrām, ko izmanto, lai pārvaldītu pārmērīgas sviras risku

Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. panta 1. punkta d) apakšpunkts

“Apraksts par procedūrām, ko izmanto, lai pārvaldītu pārmērīgas sviras risku” ietver visu būtisko informāciju par:

a)

procedūrām un resursiem, ko izmanto, lai novērtētu pārmērīgas sviras risku;

b)

kvantitatīvajiem instrumentiem, ja tādi ir, ko izmanto, lai novērtētu pārmērīgas sviras risku, tostarp detalizētu informāciju par iespējamajiem iekšējiem mērķiem un to, vai tiek izmantoti citi rādītāji papildus Regulas (ES) Nr. 575/2013 sviras rādītājam;

c)

veidiem, kā, pārvaldot pārmērīgas sviras risku, tiek ņemtas vērā termiņu neatbilstības un aktīvu apgrūtinājums;

d)

procesiem reaģēšanai uz sviras rādītāja izmaiņām, tostarp par procesiem un termiņiem iespējamajam pirmā līmeņa kapitāla palielinājumam, lai pārvaldītu pārmērīgas sviras risku; vai procesiem un termiņiem, lai koriģētu sviras rādītāja saucēju (kopējo riska darījumu vērtības mēru) nolūkā pārvaldīt pārmērīgas sviras risku.

{2}

Apraksts par faktoriem, kas ir ietekmējuši sviras rādītāju pārskata periodā, uz kuru attiecas atklātais sviras rādītājs.

Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. panta 1. punkta e) apakšpunkts

“Apraksts par faktoriem, kas ir ietekmējuši sviras rādītāju pārskata periodā, uz kuru attiecas atklātais sviras rādītājs” ietver visu būtisko informāciju par:

a)

sviras rādītāja izmaiņu kvantifikāciju kopš iepriekšējā informācijas atklāšanas atsauces datuma;

b)

galvenos sviras rādītāja virzītājspēkus kopš iepriekšējā informācijas atklāšanas atsauces datuma ar paskaidrojošiem komentāriem par

(1)

izmaiņu būtību un to, vai tās bija izmaiņas rādītāja skaitītajā vai rādītāja saucējā, vai abos;

(2)

vai tās izraisīja iekšējs stratēģisks lēmums un, ja tā bija, vai minētā stratēģiskā lēmuma mērķis bija tieši sviras rādītājs, vai tas ietekmēja sviras rādītāju tikai netieši;

(3)

vissvarīgākajiem ārējiem faktoriem, kas saistīti ar ekonomikas un finanšu vidi, kam bija ietekme uz sviras rādītāju.


Augša