EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R1786

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1786 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja

C/2016/6361

UL L 273, 8.10.2016, str. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/12/2022; implicitno zavrnjeno 32022R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1786/oj

8.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1786

z dne 7. oktobra 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 36(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 36(7) Uredbe (EU) št. 1306/2013 določa, da se mora za vmesna plačila za programe razvoja podeželja uporabljati člen 83 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Člen 83 Uredbe (EU) št. 1303/2013 določa pravila o prekinitvi roka izplačila. Člen 22 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 (3) določa, kako se prijavijo odhodki za vsak program razvoja podeželja. Da bi zagotovili skladnost z določbami člena 83 Uredbe (EU) št. 1303/2013, bi se moral člen 22(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 nanašati samo na možnost, da odredbodajalec na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil zahteva dodatne podatke in prekine zadevni rok za vmesno plačilo, če je izjava o odhodkih nepopolna ali če Komisija zaradi nepopolnih podatkov, nedoslednosti ali različnih razlag potrebuje pojasnila.

(2)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 908/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijska sklada –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvi pododstavek člena 22(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Brez poseganja v člen 83 Uredbe (EU) št. 1303/2013, če odredbodajalec na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil zahteva dodatna preverjanja zaradi nepopolnih ali nejasnih predloženih podatkov ali zaradi neskladij, različnih razlag ali drugih nedoslednosti v zvezi z izjavo o odhodkih za referenčno obdobje, ki so predvsem posledica nesporočanja podatkov, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013 in akti Komisije, sprejetimi na podlagi navedene uredbe, zadevna država članica na zahtevo odredbodajalca na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil predloži dodatne podatke v roku, ki je glede na resnost problema določen v navedeni zahtevi.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. oktobra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347 20.12.2013, str. 320).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59).


Na vrh