EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R1394

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo

C/2016/5198

UL L 225, 19.8.2016, str. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1394/oj

19.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 225/50


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1394

z dne 16. avgusta 2016

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 58(1)(a) do (c), člena 59(1), (2) in (5) ter člena 62(2)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19a(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 (2) določa pravila za zmanjšane upravne kazni za čezmerne prijave površin v okviru nekatere sheme pomoči ali ukrepa podpore na površino, kadar upravičenec prej še ni prejel take kazni za navedeno shemo pomoči ali ukrep podpore na površino. V skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja ter za preprečevanje zlorabe sistema in za spodbujanje pravilnih prijav v prihodnosti je treba neporavnani znesek vrniti, če upravičenec v naslednjem letu zahtevkov ponovno prejme upravno kazen iz členov 19a in 21 navedene uredbe za navedeno shemo pomoči ali ukrep podpore na površino. Zato je upravičeno določiti posebno stopnjo kontrole za spremljanje te določbe.

(2)

Treba je pojasniti, da bi se za namene pregledov na kraju samem iz člena 50(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 (3) zneski predplačil in vmesnih plačil morali prišteti k 5 % najmanjše stopnje kontrole za preglede na kraju samem. Zato je primerno, da se spremeni drugi pododstavek člena 50(1) navedene uredbe.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 809/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Upravljalni odbor za neposredna plačila in Odbor za razvoj podeželja nista dala mnenja v roku, ki ga je določil predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014

Izvedbena uredba (EU) št. 809/2014 se spremeni:

1.

Vstavi se naslednji člen 33a:

„Člen 33a

Dodatna stopnja kontrole za preglede na kraju samem z namenom spremljanja upravičencev iz člena 19a(2) Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014

1.   Upravičenci, ki so bili predmet zmanjšane upravne kazni v skladu s členom 19a(2) Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 za shemo pomoči ali ukrep podpore na površino na podlagi čezmerne prijave, ugotovljene pri pregledu na kraju samem, so v naslednjem letu zahtevkov predmet nadaljnjega pregleda na kraju samem za navedeno zadevno shemo pomoči ali ukrep podpore.

2.   Nadaljnji pregled na kraju samem iz odstavka 1 ni potreben, če je ugotovljena čezmerna prijava vodila do posodobitve zadevnih referenčnih parcel v identifikacijskem sistemu za kmetijske parcele iz člena 5 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 v letu ugotovitve.“

2.

Drugi pododstavek člena 50(1) se nadomesti z naslednjim:

„Če je bilo za operacijo, ki je predmet pregleda na kraju samem, izplačano predplačilo ali vmesno plačilo, se navedena plačila prištevajo v izdatke, zajete s pregledi na kraju samem, kot je navedeno v prvem pododstavku.“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za vloge za pomoč, vloge za podporo ali zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na leta zahtevkov ali premijska obdobja od 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 181, 20.6.2014, str. 48).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).


Na vrh