Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1330

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1330 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/4938

OJ L 210, 4.8.2016, p. 43–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1330/oj

4.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/43


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1330

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Australię zmienił się adres strony internetowej jednostki certyfikującej „Australian Certified Organic Pty. Ltd”.

(3)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kanadę wycofano uznanie jednej jednostki certyfikującej.

(4)

W 2014 r. jednostka certyfikująca „SGS India Pvt. Ltd” została usunięta z wpisu dotyczącego Indii w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, ponieważ nie przestrzegała zakresu uznania przez Indie w odniesieniu do importowanych produktów. Na podstawie wyników nadzoru nad tą jednostką prowadzonego przez Indie, przedmiotową jednostkę certyfikującą można obecnie ponownie uwzględnić we wpisie dotyczącym Indii w załączniku III do tego rozporządzenia.

(5)

Komisja otrzymała informacje dotyczące zmiany adresu strony internetowej jednostki certyfikującej „IMO Control Private Limited” w Indiach.

(6)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Stany Zjednoczone wycofano uznanie jednej jednostki certyfikującej, a jedną jednostkę certyfikującą dodano do wykazu jednostek certyfikujących uznanych przez Stany Zjednoczone.

(7)

Komisja otrzymała informacje dotyczące zmiany adresu strony internetowej jednostki certyfikującej „AsureQuality Limited” w Nowej Zelandii.

(8)

W wyniku błędu administracyjnego usunięto jednostkę certyfikującą „Doalnara Organic Certificated Korea” z załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2345 (3). Nie było to zamierzone, zatem należy ją przywrócić do wykazu jednostek certyfikujących uznanych przez Republikę Korei.

(9)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontrolnych uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectw w państwach trzecich do celów równoważności.

(10)

Ponadto „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Letis SA”, „Oregon Tilth” i „Organic Standard” poinformowały Komisję o zmianie ich adresów.

(11)

Art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 stanowi, że w przypadku produktów, które nie zostały importowane na podstawie art. 32 ani z państwa trzeciego uznanego zgodnie z art. 33 ust. 2 tego rozporządzenia, Komisja może uznać organy kontrolne i jednostki certyfikujące właściwe do przeprowadzania zadań do celów przywozu produktów dających równoważne gwarancje. Art. 10 ust. 2 lit. b) i ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 stanowią zatem, że nie można uznać organu kontrolnego ani jednostki certyfikującej w odniesieniu do produktu, który pochodzi z państwa trzeciego wymienionego w wykazie w załączniku III do tego rozporządzenia i należy do kategorii, w odniesieniu do której państwo to zostało uznane.

(12)

Jako że Australia jest uznanym państwem trzecim zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i jest wymieniona w odniesieniu do kategorii produktów F w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, wydaje się, że przepisów tych w przeszłości nie przestrzegano należycie w odniesieniu do uznania podmiotu „Australian Certified Organic” uznanego w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 w związku z produktami pochodzącymi z Australii i należącymi do kategorii produktów F. To uznanie powinno zostać wycofane.

(13)

Jednostka „AsureQuality Limited” poinformowała Komisję, że zaprzestała działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których była uznana, a zatem nie powinna już znajdować się w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(14)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Bio.inspecta AG” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Wybrzeże Kości Słoniowej.

(15)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „CCPB Srl” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu uznania tego podmiotu dla kategorii produktów D na wino.

(16)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Certisys” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Burundi, Kamerun, Rwandę, Tanzanię i Ugandę.

(17)

Ponadto Komisja otrzymała informację od „Certisys”, że podmiot ten zaprzestał działalności certyfikacyjnej w Wietnamie, a zatem nie powinien już znajdować się w odniesieniu do tego państwa w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(18)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Control Union Certifications” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów B, C, D, E i F na Bangladesz, dla kategorii produktów A i D na Republikę Zielonego Przylądka oraz dla kategorii produktów A, C i D na Malediwy.

(19)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A na Liechtenstein, dla kategorii produktów A i D na Albanię, Bahamy, Białoruś, Polinezję Francuską, Gambię, Jordanię, Lesotho, Czarnogórę, okupowane terytoria palestyńskie i Oman, dla kategorii produktów A, D i E na Bangladesz, dla kategorii produktów A, B i F na Chile, dla kategorii produktów B na Etiopię, dla kategorii produktów B i E na Namibię, dla kategorii produktów D na Botswanę i dla kategorii produktów E na Zjednoczone Emiraty Arabskie i Zambię.

(20)

Jednostka „Ecocert SA” poinformowała również Komisję o zakupie szeregu podmiotów z grupy IMO, w tym „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”. Poinformowała ona również, że wspomniany podmiot i jednostka zależna Ecocert SA w Turcji, tj. Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști, zostały połączone. Powstały w ten sposób podmiot o nazwie „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști” będzie kontynuował działalność „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”. Z tego względu należy usunąć jednostkę „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” z załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 i uwzględnić zamiast niej „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști”, dokonując wszelkich koniecznych zmian w adresie i adresie strony internetowej.

(21)

Jednostka „IBD Certifications Ltd.” poinformowała Komisję, że została oficjalnie zarejestrowana pod nazwą „IBD Certificações Ltda.”.

(22)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „IMO Control Latinoamérica Ltda.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Brazylię, Chile, Kubę, Trynidad i Tobago oraz Urugwaj. Ponadto jednostka „IMO Control Latinoamérica Ltda.” poinformowała o zmianie nazwy przedsiębiorstwa na „IMOcert Latinoamérica Ltda.” oraz o zmianie adresu strony internetowej.

(23)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „IMO Control Private Limited” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Laos, Malediwy i Papuę-Nową Gwineę.

(24)

Ponadto Komisja otrzymała informację od „IMOswiss AG”, że podmiot ten zaprzestał działalności certyfikacyjnej na Ukrainie, a zatem nie powinien już znajdować się w odniesieniu do tego państwa w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(25)

Jednostka „International Certification Services, Inc.” poinformowała Komisję, że zaprzestała działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których było uznane, a zatem nie powinna już znajdować się w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(26)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „OneCert International PVT Ltd.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Etiopię, Mozambik, Tanzanię i Sri Lankę oraz dla kategorii produktów D na Singapur.

(27)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organización Internacional Agropecuaria” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów C na Chile.

(28)

Ponadto Komisja otrzymała informację od „Quality Assurance International”, że podmiot ten zaprzestał działalności certyfikacyjnej w Paragwaju, a zatem nie powinien już znajdować się w odniesieniu do tego państwa w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(29)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 Komisja może, w świetle uzyskanych informacji lub w świetle braku wymaganych informacji, w każdej chwili wprowadzić zmiany w specyfikacjach lub zawiesić wpis jednostki certyfikującej do załącznika IV do przedmiotowego rozporządzenia. Na tej podstawie należy zmienić specyfikacje jednostek certyfikujących, w odniesieniu do których badanie wszystkich dostarczonych informacji wykazało, iż nie są już spełniane odpowiednie wymogi.

(30)

Jednostka „Uganda Organic Certification, Ltd”, wymieniona w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, przedłożyła sprawozdanie roczne w dniu 18 marca 2016 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. W sprawozdaniu rocznym jednostka akredytująca IOAS poinformowała że zawiesiła akredytację jednostki „Uganda Organic Certification, Ltd”. Komisja zwróciła się do jednostki certyfikującej o przedstawienie ważnego certyfikatu akredytacji wraz z pozytywnym sprawozdaniem z oceny, zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 834/2007, lecz przedmiotowa jednostka nie przesłała odpowiedzi w określonym terminie. Należy zatem zawiesić wpis dotyczący „Uganda Organic Certification, Ltd” do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 do czasu uzyskania satysfakcjonujących informacji.

(31)

Dla zapewnienia jasności, a w szczególności aby zapewnić że państwa trzecie, dla których organy kontrolne lub jednostki certyfikujące wymieniono w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 pojawiają się w takiej samej kolejności we wszystkich wersjach językowych, należy zmienić kolejność nazw tych państw w oparciu o numery kodów i zastąpić ten załącznik w całości.

(32)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(33)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

załącznik IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 sierpnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2345 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 29).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej Australii w pkt 5 adres strony internetowej jednostki certyfikującej „Australian Certified Organic Pty. Ltd” zastępuje się adresem „www.aco.net.au”;

2)

w pozycji dotyczącej Kanady w pkt 5 skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu CA-ORG-001;

3)

w pozycji dotyczącej Indii w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz odnoszący się do numeru kodu IN-ORG-007 otrzymuje brzmienie:

„IN-ORG-007

»IMO Control Private Limited«

www.imocontrol.in”;

b)

dodaje się następujący wiersz po wierszu odnoszącym się do numeru kodu IN-ORG-012:

„IN-ORG-013

»SGS India Pvt. Ltd«

www.sgsgroup.in”;

4)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu US-ORG-032;

b)

dodaje się następujący wiersz:

„US-ORG-061

»Basin and Range Organics (BARO)«

www.basinandrangeorganics.org”;

5)

w pozycji dotyczącej Nowej Zelandii w pkt 5 adres strony internetowej jednostki certyfikującej „AsureQuality Limited” zastępuje się adresem „www.asurequality.com”.

6)

w pozycji dotyczącej Republiki Korei w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący wiersz:

„KR-ORG-002

»Doalnara Organic Certificated Korea«

www.doalnara.or.kr”.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH I ORGANÓW KONTROLNYCH DO CELÓW RÓWNOWAŻNOŚCI I ODNOŚNE SPECYFIKACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10

Do celów niniejszego załącznika kategorie produktów określone są w następujący sposób:

A: Nieprzetworzone produkty roślinne

B: Żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

C: Produkty akwakultury i wodorosty morskie

D: Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (*)

E: Przetworzone produkty rolne przeznaczone na paszę (*)

F: Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. e) strona internetowa, na której można znaleźć wykaz podmiotów gospodarczych podlegających systemowi kontroli i punkt kontaktowy, w którym można uzyskać informacje na temat statusu ich certyfikacji, przedmiotowych kategorii produktów oraz podmiotów i produktów, w których przypadku certyfikacja została zawieszona lub uchylona, dostępna jest pod adresem internetowym, o którym mowa w pkt 2 dla każdej jednostki certyfikującej oraz organu kontrolnego, chyba że ustalono inaczej.

»Abcert AG«

1.

Adres: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Niemcy

2.

Adres strony internetowej: http://www.abcert.de

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albania

x

x

AM-BIO-137

Armenia

x

x

AZ-BIO-137

Azerbejdżan

x

x

BA-BIO-137

Bośnia i Hercegowina

x

x

BY-BIO-137

Białoruś

x

x

GE-BIO-137

Gruzja

x

x

IR-BIO-137

Iran

x

x

KG-BIO-137

Kirgistan

x

x

KZ-BIO-137

Kazachstan

x

MD-BIO-137

Mołdawia

x

x

ME-BIO-137

Czarnogóra

x

x

MK-BIO-137

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

x

RS-BIO-137

Serbia

x

x

RU-BIO-137

Rosja

x

x

x

TJ-BIO-137

Tadżykistan

x

x

TM-BIO-137

Turkmenistan

x

x

UA-BIO-137

Ukraina

x

x

UZ-BIO-137

Uzbekistan

x

x

XK-BIO-137

Kosowo (**)

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Agreco R.F. Göderz GmbH«

1.

Adres: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Niemcy

2.

Adres strony internetowej: http://agrecogmbh.de

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbejdżan

x

x

BA-BIO-151

Bośnia i Hercegowina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Boliwia

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

CO-BIO-151

Kolumbia

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

CV-BIO-151

Republika Zielonego Przylądka

x

DO-BIO-151

Republika Dominikańska

x

x

EC-BIO-151

Ekwador

x

x

EG-BIO-151

Egipt

x

x

ET-BIO-151

Etiopia

x

x

FJ-BIO-151

Fidżi

x

GE-BIO-151

Gruzja

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

GT-BIO-151

Gwatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonezja

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

KE-BIO-151

Kenia

x

x

KG-BIO-151

Kirgistan

x

x

KH-BIO-151

Kambodża

x

KZ-BIO-151

Kazachstan

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-151

Maroko

x

x

MD-BIO-151

Mołdawia

x

x

ME-BIO-151

Czarnogóra

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

MK-BIO-151

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Meksyk

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

NI-BIO-151

Nikaragua

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

PG-BIO-151

Papua-Nowa Gwinea

x

x

PH-BIO-151

Filipiny

x

x

PY-BIO-151

Paragwaj

x

x

RS-BIO-151

Serbia

x

x

RU-BIO-151

Rosja

x

x

SB-BIO-151

Wyspy Salomona

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Surinam

x

x

SV-BIO-151

Salwador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Tajlandia

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

UA-BIO-151

Ukraina

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Urugwaj

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

VE-BIO-151

Wenezuela

x

x

VN-BIO-151

Wietnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Republika Południowej Afryki

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Albinspekt«

1.

Adres: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albania

2.

Adres strony internetowej: http://www.albinspekt.com

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albania

x

x

x

XK-BIO-139

Kosowo (***)

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»ArgencertSA«

1.

Adres: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentyna

2.

Adres strony internetowej: www.argencert.com.ar

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentyna

x

CL-BIO-138

Chile

x

x

PY-BIO-138

Paragwaj

x

x

UY-BIO-138

Urugwaj

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Australian Certified Organic«

1.

Adres: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2.

Adres strony internetowej: http://www.aco.net.au

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australia

x

x

CK-BIO-107

Wyspy Cooka

x

x

CN-BIO-107

Chiny

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidżi

x

x

FK-BIO-107

Falklandy

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonezja

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Mjanma/Birma

x

x

MY-BIO-107

Malezja

x

x

PG-BIO-107

Papua-Nowa Gwinea

x

x

SG-BIO-107

Singapur

x

x

TH-BIO-107

Tajlandia

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Tajwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

„Balkan Biocert Skopje”

1.

Adres: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, była jugosłowiańska republika Macedonii

2.

Adres strony internetowej: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Bioagricert S.r.l.«

1.

Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Włochy

2.

Adres strony internetowej: http://www.bioagricert.org

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brazylia

x

x

CN-BIO-132

Chiny

x

x

EC-BIO-132

Ekwador

x

x

IN-BIO-132

Indie

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Kambodża

x

x

KR-BIO-132

Republika Korei

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Maroko

x

x

MM-BIO-132

Mjanma/Birma

x

x

MX-BIO-132

Meksyk

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Polinezja Francuska

x

x

RS-BIO-132

Serbia

x

x

SM-BIO-132

San Marino

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Tajlandia

x

x

x

TR-BIO-132

Turcja

x

x

UA-BIO-132

Ukraina

x

x

VN-BIO-132

Wietnam

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»BioGro New Zealand Limited«

1.

Adres: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nowa Zelandia

2

Adres strony internetowej: http://www.biogro.co.nz

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidżi

x

x

MY-BIO-130

Malezja

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Bio.inspecta AG«

1.

Adres: Ackerstrasse, 5070 Frick, Szwajcaria

2.

Adres strony internetowej: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Zjednoczone Emiraty Arabskie

x

x

AL-BIO-161

Albania

x

x

AM-BIO-161

Armenia

x

x

AZ-BIO-161

Azerbejdżan

x

x

BA-BIO-161

Bośnia i Hercegowina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brazylia

x

x

CI-BIO-161

Wybrzeże Kości Słoniowej

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Republika Dominikańska

x

x

ET-BIO-161

Etiopia

x

x

GE-BIO-161

Gruzja

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonezja

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenia

x

x

KG-BIO-161

Kirgistan

x

x

KR-BIO-161

Republika Korei

x

KZ-BIO-161

Kazachstan

x

x

LB-BIO-161

Liban

x

x

MA-BIO-161

Maroko

x

x

MD-BIO-161

Mołdawia

x

x

PH-BIO-161

Filipiny

x

x

RU-BIO-161

Rosja

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tadżykistan

x

x

TR-BIO-161

Turcja

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

UA-BIO-161

Ukraina

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-161

Wietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosowo (****)

x

x

ZA-BIO-161

Republika Południowej Afryki

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Bio Latina Certificadora«

1.

Adres: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Adres strony internetowej: http://www.biolatina.com

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Boliwia

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbia

x

x

GT-BIO-118

Gwatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Meksyk

x

x

NI-BIO-118

Nikaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

Salwador

x

x

VE-BIO-118

Wenezuela

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Bolicert Ltd.«

1.

Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Boliwia

2.

Adres strony internetowej: http://www.bolicert.org

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Boliwia

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Bureau Veritas Certification France SAS«

1.

Adres: Immeuble Le Guillaumet – 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Francja

2.

Adres strony internetowej: http://www.qualite-france.com

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Maroko

x

x

MC-BIO-165

Monako

x

x

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauritius

x

x

x

NI-BIO-165

Nikaragua

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Caucacert Ltd«

1.

Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzja

2.

Adres strony internetowej: http://www.caucascert.ge

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Gruzja

x

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»CCOF Certification Services«

1.

Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2.

Adres strony internetowej: http://www.ccof.org

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Meksyk

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»CCPB Srl«

1.

Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Włochy

2.

Adres strony internetowej: http://www.ccpb.it

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

Chiny

x

x

EG-BIO-102

Egipt

x

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

LB-BIO-102

Liban

x

x

x

MA-BIO-102

Maroko

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Filipiny

x

x

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

SY-BIO-102

Syria

x

x

TN-BIO-102

Tunezja

x

TR-BIO-102

Turcja

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»CERES Certification of Environmental Standards GmbH«

1.

Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Niemcy

2.

Adres strony internetowej: http://www.ceres-cert.com

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Zjednoczone Emiraty Arabskie

x

AL-BIO-140

Albania

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbejdżan

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Boliwia

x

x

x

BR-BIO-140

Brazylia

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

CD-BIO-140

Demokratyczna Republika Konga

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Chiny

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbia

x

x

x

DO-BIO-140

Republika Dominikańska

x

x

x

EC-BIO-140

Ekwador

x

x

x

EG-BIO-140

Egipt

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopia

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Gwatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indonezja

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Jamajka

x

x

x

KE-BIO-140

Kenia

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgistan

x

x

KH-BIO-140

Kambodża

x

x

KZ-BIO-140

Kazachstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

MA-BIO-140

Maroko

x

x

x

MD-BIO-140

Mołdawia

x

x

x

ME-BIO-140

Czarnogóra

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Mjanma/Birma

x

x

x

MX-BIO-140

Meksyk

x

x

x

MY-BIO-140

Malezja

x

x

MZ-BIO-140

Mozambik

x

x

NA-BIO-140

Namibia

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nikaragua

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Papua-Nowa Gwinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filipiny

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

okupowane terytoria palestyńskie

x

x

PY-BIO-140

Paragwaj

x

x

x

RS-BIO-140

Serbia

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rosja

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Arabia Saudyjska

x

x

x

SG-BIO-140

Singapur

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SV-BIO-140

Salwador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Tajlandia

x

x

x

TL-BIO-140

Timor Wschodni

x

x

TR-BIO-140

Turcja

x

x

x

TW-BIO-140

Tajwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-140

Ukraina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Urugwaj

x

x

x

UZ-BIO-140

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Wenezuela

x

x

VN-BIO-140

Wietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Republika Południowej Afryki

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.«

1.

Adres: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Meksyk, C.P. 68026

2.

Adres strony internetowej: http://www.certimexsc.com

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Kolumbia

x

x

DO-BIO-104

Republika Dominikańska

x

GT-BIO-104

Gwatemala

x

MX-BIO-104

Meksyk

x

x

x

SV-BIO-104

Salwador

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Certisys«

1.

Adres: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgia

2.

Adres strony internetowej: http://www.certisys.eu

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CI-BIO-128

Wybrzeże Kości Słoniowej

x

x

CM-BIO-128

Kamerun

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzania

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Company of Organic Agriculture in Palestine (*)«

1.

Adres: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestyna (*)

2.

Adres strony internetowej: http://coap.org.ps

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

okupowane terytoria palestyńskie

x

x

(*)

Użycie tej nazwy nie może być traktowane jako uznanie państwa Palestyna i pozostaje bez uszczerbku dla indywidualnych stanowisk państw członkowskich w tej kwestii.

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Control Union Certifications«

1.

Adres: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Niderlandy

2.

Adres strony internetowej: http://certification.controlunion.com

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Zjednoczone Emiraty Arabskie

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afganistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albania

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armenia

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Azerbejdżan

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesz

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermudy

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Boliwia

x

x

x

BR-BIO-149

Brazylia

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

CA-BIO-149

Kanada

x

CH-BIO-149

Szwajcaria

x

CI-BIO-149

Wybrzeże Kości Słoniowej

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chile

x

x

x

CM-BIO-149

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-149

Chiny

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Kolumbia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Kostaryka

x

x

x

CU-BIO-149

Kuba

x

x

x

CV-BIO-149

Republika Zielonego Przylądka

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DO-BIO-149

Republika Dominikańska

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algieria

x

x

x

EC-BIO-149

Ekwador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egipt

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Etiopia

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Gwinea

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Gwatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonezja

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Izrael (*****)

x

x

x

IN-BIO-149

Indie

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japonia

x

x

x

KE-BIO-149

Kenia

x

x

x

KG-BIO-149

Kirgistan

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Kambodża

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Republika Korei

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstan

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Maroko

x

x

x

MD-BIO-149

Mołdawia

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Mjanma/Birma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolia

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Malediwy

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Meksyk

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malezja

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mozambik

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibia

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nikaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipiny

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

okupowane terytoria palestyńskie

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paragwaj

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Serbia

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rosja

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapur

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SR-BIO-149

Surinam

x

x

x

SV-BIO-149

Salwador

x

x

x

SY-BIO-149

Syria

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Suazi

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Tajlandia

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Timor Wschodni

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turcja

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Tajwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzania

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ukraina

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Stany Zjednoczone

x

UY-BIO-149

Urugwaj

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Uzbekistan

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Wietnam

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Republika Południowej Afryki

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambia

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji.

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Ecocert SA«

1.

Adres: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Francja

2.

Adres strony internetowej: http://www.ecocert.com

3.

Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andora

x

x

AE-BIO-154

Zjednoczone Emiraty Arabskie

x

x

x

AF-BIO-154

Afganistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albania

x

x