EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02016R1150-20170218

Konsolidirano besedilo: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1150/2017-02-18

02016R1150 — SL — 18.02.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1150

z dne 15. aprila 2016

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju

(UL L 190 15.7.2016, str. 23)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 2017

  L 38

37

15.2.2017
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1150

z dne 15. aprila 2016

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorjuPOGLAVJE I

POSTOPEK ZA PREDLOŽITEV IN SPREMEMBE PODPORNIH PROGRAMOV

Člen 1

Programsko obdobje in obveščanje o zadevni nacionalni zakonodaji

▼M1

1.  Osnutek podpornega programa iz člena 41(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se nanaša na naslednja petletna obdobja:

(a) proračunska leta od 2014 do 2018;

(b) proračunska leta od 2019 do 2023.

1a.  Za obdobje proračunskih let od 2019 do 2023 države članice Komisiji predložijo osnutek podpornega programa do 1. marca 2018. Če se nacionalne ovojnice, določene za proračunska leta po letu 2021, po navedenem datumu spremenijo, države članice podporne programe ustrezno prilagodijo.

Države članice Komisiji z elektronskimi sredstvi predložijo osnutek svojih podpornih programov za proračunska leta od 2019 do 2023, pri čemer uporabijo vzorec iz Priloge Ia.

Države članice Komisiji z elektronskimi sredstvi predložijo finančna sredstva osnutka svojih podpornih programov za proračunska leta od 2019 do 2023, pri čemer uporabijo vzorec iz Priloge IIa.

▼B

2.  Države članice obvestijo Komisijo o svoji zakonodaji v zvezi s podpornimi programi iz odstavka 1, potem ko jo sprejmejo ali spremenijo.

Člen 2

Spremembe podpornih programov

1.  Spremembe podpornih programov, ki se uporabljajo, kot je navedeno v členu 41(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013, se ne predložijo več kot dvakrat v proračunskem letu, in sicer do 1. marca in do 30. junija vsako leto.

Vendar se navedeni roki ne uporabljajo v primeru nujnih ukrepov zaradi naravnih nesreč v smislu člena 2(9) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ( 1 ) ali slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, v smislu člena 2(16) navedene uredbe ali drugih izjemnih okoliščin.

▼M1

2.  Spremembe iz odstavka 1 se navedejo v podpornem programu, ki se predloži Komisiji z uporabo vzorca iz Priloge I ali Ia in vključuje:

(a) razloge za predlagane spremembe;

(b) posodobljeno različico finančne preglednice, kadar spremembe podpornega programa vključujejo revizijo finančnih sredstev, pri čemer se uporabi vzorec iz Priloge II ali IIa.

▼B

Člen 3

Vsebina podpornih programov

Podporni program vključuje:

(a) za vsakega od posebnih podpornih ukrepov iz členov od 45 do 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(i) opis predlagane strategije in količinsko opredeljenih ciljev;

(ii) fizične ali pravne osebe, ki lahko vložijo vloge;

(iii) postopek prijave;

(iv) merila za upravičenost;

(v) upravičene in neupravičene stroške;

(vi) informacije, ali so standardni stroški na enoto ali prispevki v naravi ustrezni, in če so, informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi, kadar je to ustrezno;

(vii) prednostna merila in ustrezno ponderiranje, kjer je primerno;

(viii) postopek izbire;

(ix) roke za plačila upravičencem;

(x) informacije o morebitni dodelitvi predplačil, najvišji stopnji in pogojih, kadar je to ustrezno;

(xi) podrobnosti o razmejitvi z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in o sistemu preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje, kadar je to ustrezno;

(xii) informacije, ali je bila dodeljena državna pomoč, kadar je to ustrezno;

(b) izid opravljenih posvetovanj;

(c) celotno strategijo;

(d) oceno, ki prikazuje pričakovani tehnični, gospodarski, okoljski in družbeni vpliv;

(e) časovni razpored izvajanja ukrepov;

▼M1

(f) splošno finančno preglednico iz Priloge II ali IIa k tej uredbi;

▼B

(g) merila in druge količinske kazalnike, ki se bodo uporabili za spremljanje in ocenjevanje;

(h) sprejete ukrepe za zagotovitev ustreznega in učinkovitega izvajanja programov;

(i) ime in naslov pristojnih organov, odgovornih za izvajanje programa;

(j) internetno mesto, na katerem je nacionalna zakonodaja v zvezi s podpornim programom javno dostopna.POGLAVJE II

DOLOČBE O POSEBNIH PODPORNIH UKREPIHODDELEK 1

PromocijaPododdelek 1

Obveščanje v državah članicah

Člen 4

Postopek prijave

1.  Za podporo iz člena (45)(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave in postopek za morebitno podaljšanje podpore, kakor je določeno v členu 4 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149, ki vključuje pravila o:

(a) pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) vložitvi in izbiri vlog, kar vključuje vsaj roke za vložitev vlog, njihov pregled in obveščanje izvajalcev glede izida postopka izbire;

(c) preverjanju skladnosti z določbami glede upravičenih dejavnosti, meril za upravičenost, prednostnih meril in drugih nepristranskih meril iz pododdelka 2 oddelka 1 poglavja II Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(d) izbiri vlog, kar vključuje vsaj ponderiranje vsakega prednostnega merila;

(e) sklepanju pogodb, vključno z mogočimi standardnimi obrazci;

(f) ureditvi plačil predplačil in položitve varščine;

(g) oceni katere koli podprte dejavnosti na podlagi ustreznih kazalnikov.

2.  V primeru podaljšanja podpore v skladu s členom 4 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 se izid podprte dejavnosti oceni pred podaljšanjem in upošteva pri odločanju o podaljšanju.

▼M1

3.  Prosilci, ki nameravajo k zahtevkom za plačilo priložiti potrdila o računovodskih izkazih v skladu s členom 41, svojo namero sporočijo pristojnemu organu ob vložitvi svoje vloge.

▼BPododdelek 2

Promocija v tretjih državah

Člen 5

Postopek prijave

1.  Za podporo iz člena (45)(1)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave in postopek za morebitno podaljšanje podpore, kakor je določeno v členu 4 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149, ki vključuje pravila o:

(a) fizičnih ali pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) vložitvi in izbiri vlog, kar vključuje vsaj roke za vložitev vlog, njihov pregled in obveščanje izvajalcev glede izida postopka izbire;

(c) preverjanju skladnosti z določbami glede upravičenih dejavnosti, meril za upravičenost, prednostnih meril in drugih nepristranskih meril iz pododdelka 3 oddelka 1 poglavja II Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(d) zadevnih proizvodih in njihovem trženju v skladu Uredbo (EU) št. 1308/2013, nacionalnimi določbami in ustrezno specifikacijo;

(e) izbiri vlog, kar vključuje vsaj ponderiranje vsakega prednostnega merila;

(f) sklepanju pogodb, vključno z mogočimi standardnimi obrazci;

(g) ureditvi plačil predplačil in položitve varščine;

(h) oceni katere koli podprte dejavnosti na podlagi ustreznih kazalnikov.

2.  V primeru podaljšanja podpore v skladu s členom 4 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 se izid podprte dejavnosti oceni pred podaljšanjem podpore in upošteva pri odločanju o podaljšanju.

▼M1

3.  Prosilci, ki nameravajo k zahtevkom za plačilo priložiti potrdila o računovodskih izkazih v skladu s členom 41, svojo namero sporočijo pristojnemu organu ob vložitvi svoje vloge.

▼BPododdelek 3

Skupne določbe

Člen 6

Skupna promocijska dejavnost

Dve ali več držav članic se lahko odloči in izbere skupno dejavnost obveščanja ali promocije. Zavežejo se, da bodo prispevale k njegovemu financiranju in vzpostavile medsebojno upravno sodelovanje, da se olajšajo spremljanje, izvajanje in nadzor skupne dejavnosti.ODDELEK 2

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 7

Postopek prijave

1.  Za podporo iz člena 46 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave, kar vključuje pravila o:

(a) fizičnih ali pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 12 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) vsebini vloge;

(c) vložitvi in izbiri vlog, kar vključuje vsaj roke za vložitev vlog, pregled ustreznosti vsakega predlaganega ukrepa in obveščanje izvajalcev glede izida postopka izbire;

(d) postopkih za zagotovitev upravičenosti vloge in njene skladnosti s pravili in nadzornim sistemom, vzpostavljenim za sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte v skladu s členoma 66 in 68 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(e) preverjanju skladnosti z določbami glede meril za upravičenost, neupravičenih stroškov, prednostnih meril in drugih nepristranskih meril iz oddelka 2 poglavja II Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(f) izbiri vlog, kar vključuje vsaj ponderiranje vsakega prednostnega merila, kadar se uporabljajo prednostna merila;

(g) ureditvi plačil predplačil in položitve varščine.

2.  Države članice lahko določijo najmanjšo površino, ki je upravičena do podpore za prestrukturiranje in preusmeritev, in najmanjšo površino, ki nastane s prestrukturiranjem in preusmeritvijo, ter odstopanja od te zahteve, ki jih je treba ustrezno utemeljiti na podlagi nepristranskih meril.ODDELEK 3

Zelena trgatev

Člen 8

Izvedba podpornega ukrepa

Za namene člena 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice:

(a) sprejmejo določbe o izvedbi podpornega ukrepa, vključno z:

(i) predhodnim obvestilom o zeleni trgatvi;

(ii) zneskom izplačanega nadomestila;

(b) določijo rok za vložitev vloge za podporo za zeleno trgatev med 15. aprilom in 10. junijem vsako leto;

(c) do 10. junija predvidijo razmere na trgu, ki utemeljujejo vlogo za zeleno trgatev za vnovično vzpostavitev tržnega ravnotežja in preprečitev krize ter določijo rok za izvedbo dejavnosti zelene trgatve iz člena 43(1)(c) te uredbe;

(d) potem ko so predvidele razmere na trgu iz točke (c), vsako leto določijo datum za izvedbo dejavnosti zelene trgatve v skladu z zahtevami iz člena 47(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 9

Izračun nadomestila

1.  Države članice vsako leto izračunajo neposredne stroške zelene trgatve po različnih metodah (ročni, mehanski in kemični), ki jih štejejo za upravičene za namene pogojev, ki so jih sprejele v skladu s členom 18 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149.

Če se za isto površino uporabi več metod zelene trgatve, nadomestilo temelji na najcenejši metodi.

2.  Države članice opredelijo izgubo prihodka zaradi zelene trgatve na podlagi nepristranskih in nediskriminatornih meril ob upoštevanju morebitnih prihrankov pri stroških.

Člen 10

Postopek prijave

1.  Za podporo iz člena 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave, kar vključuje pravila o:

(a) fizičnih ali pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 17 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) primernem nadomestilu za zadevnega proizvajalca;

(c) vsebini vloge;

(d) vložitvi in izbiri vlog, kar vključuje vsaj roke za vložitev vlog, pregled ustreznosti vsakega predlaganega ukrepa in obveščanje izvajalcev glede izida postopka izbire;

(e) preverjanju skladnosti z določbami glede pogojev za pravilno delovanje, meril za upravičenost, neupravičenih ukrepov in drugih nepristranskih meril iz oddelka 3 poglavja II Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(f) izbiri vlog, kar vključuje vsaj ponderiranje vsakega prednostnega merila, kadar se uporabljajo prednostna merila.

2.  Države članice lahko določijo, da v primeru umika vloge brez ustrezno utemeljenega razloga zadevni proizvajalec nosi stroške, nastale v zvezi z obravnavanjem njegove vloge.ODDELEK 4

Vzajemni skladi

Člen 11

Izvedba podpornega ukrepa

Za namene člena 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice sprejmejo določbe za izvedbo podpornega ukrepa.

Člen 12

Postopek prijave

Za podporo iz člena 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave, kar vključuje pravila o:

(a) fizičnih ali pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 24 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) vložitvi in izbiri vlog, kar vključuje vsaj roke za vložitev vlog, njihov pregled in obveščanje izvajalcev glede izida postopka izbire;

(c) preverjanju skladnosti z merili za podporo in drugimi nepristranskimi merili iz oddelka 4 poglavja II Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(d) izbiri vlog, kar vključuje vsaj ponderiranje vsakega prednostnega merila, kadar se uporabljajo prednostna merila;

(e) sklepanju pogodb, vključno z mogočimi standardnimi obrazci.ODDELEK 5

Zavarovanje letine

Člen 13

Postopek prijave

Za podporo iz člena 49 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave, kar vključuje pravila o:

(a) fizičnih ali pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) vložitvi in izbiri vlog, kar vključuje vsaj roke za vložitev vlog, njihov pregled in obveščanje izvajalcev glede izida postopka izbire;

(c) preverjanju skladnosti z merili za pravilno delovanje, sprejetimi v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149, in drugimi nepristranskimi merili iz oddelka 5 poglavja II navedene uredbe;

(d) izbiri vlog, kar vključuje vsaj ponderiranje vsakega prednostnega merila, kadar se uporabljajo prednostna merila;

(e) sklepanju pogodb, vključno z mogočimi standardnimi obrazci;

(f) plačilih upravičencem, vključno prek zavarovalnic v skladu s členom 28 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149.ODDELEK 6

Naložbe

Člen 14

Postopek prijave

Za podporo iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave, kar vključuje pravila o:

(a) fizičnih ali pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 32 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) vložitvi in izbiri vlog, kar vključuje vsaj roke za vložitev vlog, pregled ustreznosti vsakega predlaganega ukrepa in obveščanje izvajalcev glede izida postopka izbire;

(c) preverjanju skladnosti z določbami glede upravičenih ukrepov in stroškov, meril za upravičenost, prednostnih meril ter drugih nepristranskih meril oddelka 6 poglavja II Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(d) izbiri vlog, kar vključuje vsaj ponderiranje vsakega prednostnega merila;

(e) ureditvi plačil predplačil in položitve varščine.ODDELEK 7

Inovativnost v vinskem sektorju

Člen 15

Postopek prijave

Za podporo iz člena 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave, kar vključuje pravila o:

(a) fizičnih ali pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 37 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) vložitvi in izbiri vlog, kar vključuje vsaj roke za vložitev vlog, pregled ustreznosti vsakega predlaganega ukrepa in obveščanje izvajalcev glede izida postopka izbire;

(c) preverjanju skladnosti z določbami glede upravičenih ukrepov in stroškov, meril za upravičenost, prednostnih meril ter drugih nepristranskih meril oddelka 7 poglavja II Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(d) izbiri vlog, kar vključuje vsaj ponderiranje vsakega prednostnega merila;

(e) ureditvi plačil predplačil in položitve varščine.ODDELEK 8

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 16

Izvedba podpornega ukrepa

Za namene člena 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice sprejmejo določbe za izvedbo podpornega ukrepa.

Člen 17

Postopek prijave

Za podporo iz člena 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo pravila za postopek prijave, kar vključuje pravila o:

(a) fizičnih ali pravnih osebah, ki lahko vložijo vloge v skladu s členom 41 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(b) preverjanju skladnosti z določbami o namenu podpore iz oddelka 8 poglavja II Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(c) plačilu podpore v skladu s členom 42 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 in členom 18 te uredbe.

Člen 18

Znesek podpore

1.  Najvišji znesek podpore iz člena 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki se izplača destilarnam, se določi z volumenskim deležem alkohola in na hektoliter na naslednji način:

(a) za surovi alkohol, pridobljen iz tropin: 1,1 EUR/ % vol./hl;

(b) za surovi alkohol, pridobljen iz vina in droži: 0,5 EUR/ % vol./hl.

2.   ►M1  Države članice določijo znesek podpore in znesek nadomestila za stroške zbiranja iz člena 52(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 v okviru omejitev iz odstavka 1 tega člena ter na podlagi nepristranskih in nediskriminatornih meril. Pri uporabi vzorcev iz prilog I, Ia, III, IV in IVa k tej uredbi pri ustreznih točkah navedejo oba zneska. ◄

Države članice lahko navedena zneska prilagodijo različnim proizvodnim tipologijam na podlagi nepristranskih in nediskriminatornih meril.POGLAVJE III

POROČANJE, OCENJEVANJE IN SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 19

Poročanje in ocenjevanje

1.  Države članice vsako leto do 1. marca Komisiji predložijo poročilo o izvajanju ukrepov, ki so jih določile v svojih podpornih programih iz oddelka 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013, v predhodnem proračunskem letu.

V poročilu se navedejo in opišejo ukrepi, za katere je bila v okviru navedenega oddelka dodeljena podpora Unije.

Navedeno poročilo se predloži v skladu z vzorcem iz Priloge III k tej uredbi.

▼M1

2.  Države članice hkrati s poročilom iz odstavka 1 Komisiji predložijo finančne in tehnične podatke v zvezi z izvajanjem ukrepov iz svojih podpornih programov, pri čemer uporabijo vzorec iz Priloge IV ali IVa.

Navedeni podatki se za vsako proračunsko leto in za vsak ukrep nanašajo na naslednje:

(a) za proračunska leta petletnega obdobja, za katerega so že nastali izdatki: tehnične podatke in izkaz o izdatkih, ki nikakor ne bodo presegli proračunske omejitve za državo članico, kakor je določena v Prilogi VI k Uredbi (EU) št. 1308/2013;

(b) za naslednja proračunska leta do konca predvidenega obdobja izvajanja podpornega programa: predvidene tehnične podatke in napoved izdatkov do proračunske omejitve za državo članico, kakor je določena v Prilogi VI k Uredbi (EU) št. 1308/2013, in v skladu z zadnjo različico finančne preglednice, predložene z uporabo vzorca iz Priloge II ali IIa k tej uredbi v skladu s členom 2 te uredbe.

▼B

3.  Države članice pripravijo preglednico, ki vsebuje podrobnosti o izvajanju podpore za ukrepe obveščanja in promocije iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 na podlagi razpoložljivih sredstev. O navedeni preglednici obvestijo Komisijo do 1. marca vsako leto v skladu z vzorcem iz Priloge V k tej uredbi.

▼M1

4.  Države članice do 1. marca 2017, 1. marca 2019, 1. marca 2022 in 1. marca 2024 Komisijo obvestijo o oceni stroškovne učinkovitosti in koristi svojega podpornega programa ter navedejo, kako bodo povečale njegovo učinkovitost.

Navedene ocene se predložijo z uporabo vzorca iz Priloge III, priložijo se jim finančne in tehnične informacije na vzorcu iz Priloge IV ali IVa, nanašajo pa se na vsa predhodna leta zadevnega petletnega obdobja. V sklepne ugotovitve se vključijo tudi naslednje postavke:

(a) C1: Ocena stroškovne učinkovitosti in koristi podpornega programa;

(b) C2: Načini za povečanje učinkovitosti podpornega programa.

▼B

5.  Države članice vsako leto do 1. marca Komisiji predložijo letno poročilo o pregledih, izvedenih v predhodnem proračunskem letu, da izpolnijo zahteve iz poglavja IV v zvezi z vsakim ukrepom svojega podpornega programa. Navedeno letno poročilo se predloži v skladu z vzorcem iz Priloge VI.

6.  Sklicevanja na plačila v določenem proračunskem letu se nanašajo na plačila, ki so jih države članice dejansko izvedle med 16. oktobrom predhodnega koledarskega leta in 15. oktobrom zadevnega koledarskega leta.

7.  Države članice vodijo evidence o svojih spremenjenih ali nespremenjenih podpornih programih in o vseh ukrepih, izvedenih v skladu z navedenim programom.

Člen 20

Obveščanje v zvezi z državno pomočjo

1.  Kadar države članice dodelijo državno pomoč v skladu s členom 212 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za ukrepe iz členov 45, 49 in 50 navedene uredbe, o tem obvestijo Komisijo v skladu z vzorcem iz Priloge VII k tej uredbi in navedejo naslednje informacije:

(a) ali bo podpora dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ( 2 ) ali Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 ( 3 ); ali

(b) številko zadeve, pod katero je bil ukrep izvzet iz obveščanja v skladu z uredbo o izjemah, sprejeto na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 ( 4 ); ali

(c) številko zadeve, pod katero je Komisija ukrep razglasila za združljivega z notranjim trgom na podlagi obvestila v skladu s členom 108(3) Pogodbe.

2.  Predložene informacije morajo ostati veljavne med celotnim trajanjem nacionalnega podpornega programa ne glede na kakršne koli poznejše spremembe navedenega programa.

V primeru morebitnih sprememb države članice o navedenih informacijah obvestijo Komisijo do 1. marca v skladu z vzorcem iz Priloge VII.

▼M1

3.  Pri uporabi vzorcev iz prilog I, Ia, III, IV, IVa in V države članice pri ustreznih točkah navedejo, ali bo državna pomoč dodeljena in koliko bo znašala.

▼B

Člen 21

Obveščanje v zvezi s predplačili

1.  Kadar se dodelijo predplačila v skladu s členom 49 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149, države članice v tekoče letne obračune plačilnih agencij iz člena 7(3)(a) Uredbe (EU) št. 1306/2013 vključijo informacije v zvezi z uporabo predplačil v roku, določenem v navedenem členu. V ta namen države članice določijo datum, do katerega upravičenci plačilnim agencijam vsako leto predložijo naslednje informacije za vsako dejavnost:

(a) izjave o stroških, ki za posamezni ukrep upravičujejo uporabo predplačil do 15. oktobra; in

(b) potrdilo o stanju neuporabljenih predplačil za posamezni ukrep na dan 15. oktobra.

Države članice se lahko odločijo, da iz te obveznosti izvzamejo upravičence do dejavnosti, za katere prispevek Unije znaša manj kot 5 000 000 EUR.

2.  Za namene člena 27(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 ( 5 ) se kot dokončno dokazilo predloži zadnja izjava o stroških in potrdilo o stanju iz odstavka 1 tega člena.

Glede predplačil, dodeljenih za dejavnosti, izbrane v skladu s členi 46, 50 in 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013, se predložita zadnja izjava o stroških in potrdilo o stanju iz odstavkov 1 in 2 tega člena do konca drugega proračunskega leta po njihovem plačilu.

Člen 22

Splošne določbe o obveščanju

1.  Obvestila Komisiji iz te uredbe se pošljejo v skladu s Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009.

2.  Brez poseganja v katero koli posebno določbo v tej uredbi države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo upoštevanje rokov za obvestila iz te uredbe.

3.  Države članice hranijo podatke, sporočene v skladu s tem členom, vsaj deset vinskih let po vinskem letu njihove predložitve.

4.  Obveznosti iz tega člena ne posegajo v obveznosti držav članic iz Uredbe (EU) št. 1337/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 ) o statističnih raziskovanjih vinogradov.

Člen 23

Postopek izbire

1.  Države članice preverijo, da so bile vloge vložene v roku, pregledajo vsako vlogo ter ocenijo njeno skladnost s pravili o vsebini vloge in merili za upravičenost ter upravičenimi stroški, določenimi za vsak ukrep iz njihovih podpornih programov. V primeru, da vloge ne izpolnjujejo teh zahtev ali meril za upravičenost in upravičenih stroškov, se izključijo kot neupravičene.

2.  Kadar se za ukrep uporabljajo prednostna merila, države članice pregledajo vse vloge, ki se štejejo za upravičene v okviru navedenega ukrepa po oceni iz odstavka 1, in vsako ocenijo.

Ocena se izračuna na podlagi prednostnih meril, ki jih izpolnjuje vloga, in posebnega ponderiranja vsakega prednostnega merila, določenega za posamezni ukrep.

Države članice razvrstijo upravičene vloge na podlagi ocen, ki so jih prejele.

3.  Kadar skupna vrednost upravičenih vlog za podporni ukrep presega proračun, dodeljen navedenemu ukrepu v določenem proračunskem letu, države članice izberejo vloge v padajočem vrstnem redu razvrstitve, določene v skladu z odstavkom 2, do porabe proračuna.

Namesto tega lahko države članice določijo najnižjo oceno kot prag in izberejo vse vloge z navedeno ali višjo oceno. Kadar skupna vrednost upravičenih vlog, ki dosežejo prag, presega razpoložljivi proračun za podporni ukrep, lahko države članice za navedene vloge uporabijo sorazmerna plačila.

4.  Države članice lahko določijo prag in se odločijo, da bodo izključile upravičene vloge, ki ne dosegajo navedenega praga, tudi če vrednost upravičenih vlog ne presega razpoložljivega proračuna.

5.  Države članice lahko za vsak ustrezni ukrep v postopek izbire znova predložijo upravičene vloge, ki so bile izključene v predhodnem letu v skladu z odstavkoma 3 in 4 ter s soglasjem prosilca.

6.  Pri vlogah, ki so bile izključene v skladu s tem členom, bodo prosilci obveščeni o razlogih za to.

Člen 24

Poenostavljeno povračilo stroškov

1.  Če se države članice odločijo za uporabo standardnih stroškov na enoto v skladu z drugim odstavkom člena 5 in členom 44(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/1149:

(a) določijo navedene stroške pred vložitvijo vlog;

(b) določijo navedene stroške s pošteno, pravično in preverljivo metodo izračuna na podlagi:

(i) statističnih podatkov ali drugih objektivnih informacij;

(ii) preverjenih zgodovinskih podatkov posameznih upravičencev ali

(iii) uporabe običajnih praks stroškovnega računovodstva posameznih upravičencev.

V ta namen države članice zagotovijo, da organ, ki je funkcionalno neodvisen od organov, pristojnih za izvajanje podpornega programa, in ima ustrezno znanje, opravi izračune ali potrdi ustreznost in natančnost izračunov.

2.  Države članice se lahko odločijo za uporabo različnih lestvic, da upoštevajo regionalne ali lokalne posebnosti.

3.  Države članice ponovno pregledajo izračune iz odstavka 1 vsako drugo leto in po potrebi prilagodijo prvotno določene standardne stroške na enoto.

4.  Države članice hranijo vsa dokazila o določitvi standardnih stroškov na enoto in o njihovem ponovnem pregledu, kar omogoča preverjanje utemeljenosti metode, ki se je uporabila za njihovo določitev v skladu s točko (b) prvega pododstavka odstavka 1.

Člen 25

Roki za plačila upravičencem

Države članice določijo rok za predložitev zahtevka za plačilo za vsak podporni ukrep.

Države članice upravičencem plačajo podporo v dvanajstih mesecih po datumu predložitve veljavnega vmesnega ali končnega zahtevka za plačilo.

Člen 26

Predplačila

1.  Upravičenci do podpore lahko v skladu s členi 45, 46, 50, 51 in 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 zahtevajo predplačilo od pristojnih plačilnih agencij, če je ta možnost vključena v nacionalni podporni program v skladu s členom 49 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149.

2.  Znesek predplačil ne presega 80 % prispevka Unije.

3.  Predplačilo se izplača pod pogojem, da upravičenec položi bančno jamstvo ali enakovredno varščino vsaj v višini zneska navedenega predplačila v korist države članice v skladu s poglavjem IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014.

4.  Za namene člena 23 Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 je treba celotno predplačilo pri izvajanju zadevne dejavnosti porabiti do konca drugega proračunskega leta po proračunskem letu, v katerem je bilo izplačano predplačilo, razen v primerih višje sile in drugih izjemnih okoliščin.

5.  Kar zadeva prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, lahko države članice prilagodijo obdobje iz odstavka 4, če:

(a) so zadevne površine sestavni del površine, prizadete zaradi naravne nesreče v smislu člena 2(9) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ali slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, v smislu člena 2(16) navedene uredbe, ki so jo priznali pristojni organi zadevne države članice;

(b) se predvidene dejavnosti ne morejo izvesti zaradi slabega zdravstvenega stanja rastlinskega materiala, kar potrdi organ, ki ga prizna zadevna država članica.

Da se pomoč izplača kot predplačilo, morajo biti v celoti izvedeni vsi predhodni ukrepi na isti površini, za katere je proizvajalec prav tako prejel predplačilo.

6.  Varščina se sprosti, če pristojna plačilna agencija ugotovi, da je znesek dejanskih izdatkov, ki ustrezajo prispevku Unije, v zvezi z zadevnimi dejavnostmi presegel znesek predplačila.

Člen 27

Preverjanje prepovedi dvojnega financiranja

Za podporo v skladu s členi 45, 46, 48, 49, 50 in 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice pri ustrezni točki podpornega programa navedejo določbe, ki so jih sprejele za zagotavljanje učinkovitega nadzornega sistema, da se prepreči dvojno financiranje iz člena 43 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149.

Člen 28

Očitne napake

Vsako sporočilo, terjatev ali zahtevek, naslovljen na državo članico v skladu z oddelkom 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali to uredbo, vključno z vlogo za podporo, se lahko prilagodi kadar koli po predložitvi, če vsebuje očitne napake, ki jih prizna pristojni organ.POGLAVJE IV

DOLOČBE O NADZORUODDELEK 1

Načela nadzora

Člen 29

Pregledi

1.  Države članice brez poseganja v posebne določbe te uredbe ali druge zakonodaje Unije uvedejo preglede in ukrepe, če so potrebni za zagotovitev pravilne uporabe pravil za podporne programe v vinskem sektorju iz oddelka 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013, Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 in te uredbe. Biti morajo učinkoviti, sorazmerni in odvračilni, da zagotovijo ustrezno zaščito finančnih interesov Unije.

2.  Države članice zlasti zagotovijo, da:

(a) se vsa merila za upravičenost, določena v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo ali nacionalnim okvirom, lahko preverijo;

(b) se izberejo samo dejavnosti, ki so preverljive in jih je mogoče nadzirati;

(c) imajo pristojni organi, odgovorni za izvajanje pregledov, na voljo dovolj ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja za učinkovito izvajanje pregledov;

(d) se z določbo pri pregledih prepreči nepravilno podvojeno financiranje ukrepov iz oddelka 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 in drugih shem Unije ali nacionalnih shem;

(e) je opredelitev metod in sredstev za preverjanje v skladu z vrsto zadevnega podpornega ukrepa ter da se določijo nadzorovane osebe;

(f) pri vzorčenju države članice zagotovijo, da so po številu izvedenih pregledov, njihovi vrsti in pogostnosti pregledi na kraju samem reprezentativni za celotno ozemlje države članice in da ustrezajo, kjer je primerno, količini vinskih proizvodov, ki so dani na trg ali so na zalogi, da se dajo na trg.

Člen 30

Upravni pregledi

1.   ►M1  Izvedejo se upravni pregledi vseh vlog za podporo, zahtevkov za plačilo ali drugih izjav ali zahtevkov za spremembo, ki jih predloži prosilec ali upravičenec ali tretja oseba, pri čemer se pregledajo vsi elementi, ki jih je mogoče in primerno preveriti z upravnimi pregledi. ◄

Upravni pregledi vključujejo navzkrižne preglede, kadar je to ustrezno, med drugim tudi s podatki integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, določenega v poglavju 2 naslova V Uredbe (EU) št. 1306/2013.

Postopki zahtevajo evidentiranje opravljenega kontrolnega dela, rezultatov preverjanja in ukrepov, sprejetih v primeru neskladnosti.

2.  Upravni pregledi vlog za podporo zagotavljajo skladnost dejavnosti z veljavnimi obveznostmi, določenimi z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo ali podpornim programom. Pregledi vključujejo preverjanje:

▼M1

(a) upravičenosti prosilca;

▼B

(b) meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti dejavnosti, za katero se vloži vloga za podporo;

(c) upravičenosti stroškov dejavnosti in skladnosti s kategorijo stroškov ali metodo izračuna, ki se uporabi, kadar se podpora izplača na podlagi standardnih stroškov na enoto ali spremnih dokumentov, ki jih predloži upravičenec, ter, kjer je primerno, prispevkov v naravi, stroškov za osebje in upravnih stroškov iz členov 45, 46 in 47 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149;

(d) kadar se podpora izplača na podlagi spremnih dokumentov, ki jih predloži upravičenec, utemeljenosti predloženih stroškov, ki se ocenijo z uporabo vsaj enega od naslednjih sistemov ocenjevanja:

(i) referenčni stroški;

(ii) primerjava različnih ponudb;

(iii) odbor za ocenjevanje;

(e) kjer je primerno, skladnosti s prednostnimi merili in ponderiranjem za namene postopka izbire iz člena 23 te uredbe.

3.  Upravni pregledi zahtevkov za plačilo so sistematični in za zadevni zahtevek vključujejo, če je to ustrezno, preverjanje:

(a) zaključene dejavnosti v primerjavi z dejavnostjo, za katero je bila vložena in odobrena vloga za podporo;

(b) nastalih stroškov in plačil upravičenca.

4.  Upravni pregledi vključujejo postopke za preprečitev nepravilnega podvojenega financiranja z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami.

Člen 31

Pregledi na kraju samem

1.  Države članice organizirajo preglede na kraju samem na vzorcu izbranih dejavnosti, če je nadzor na podlagi vzorca določen s tem poglavjem.

Navedeni pregledi se izvedejo pred končnim plačilom za dejavnost.

2.  Pregledi na kraju samem se lahko napovejo, če predhodno obvestilo ne posega v njihov namen ali učinkovitost. Vsaka napoved je strogo omejena na najkrajše potrebno obdobje in ne presega 14 dni.

3.  Kjer je primerno, se pregledi na kraju samem iz te uredbe izvajajo skupaj z drugimi pregledi, določenimi v zakonodaji Unije.

Člen 32

Stopnja nadzora in vzorčenje pregledov na kraju samem

1.  Pregledi na kraju samem po izvedbi dejavnosti so sistematični za ukrepe iz členov 46, 47, 50 in 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

V zvezi z ukrepi iz členov 45, 48, 49 in 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je dovoljen nadzor na podlagi vzorca po izvedbi dejavnosti. Velikost vzorca mora biti vsaj 5 % vlog, izbranih v skladu s členom 34 te uredbe. Ta vzorec predstavlja tudi vsaj 5 % zneskov, vključenih v podporo.

Vendar se v zvezi z ukrepom iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 dejavnosti, za katere so upravičenci sporočili svojo namero, da bodo predložili potrdilo o računovodskih izkazih v skladu s členom 41 te uredbe, sistematično pregledujejo na kraju samem vsaj enkrat pred končnim plačilom.

2.  Če se pri pregledih na kraju samem odkrije kakršna koli večja neskladnost v okviru zadevnega podpornega ukrepa na nacionalni ravni, v regiji ali delu regije, pristojni organ ustrezno poveča odstotni delež upravičencev, pri katerih je treba v naslednjem letu izvesti pregled na kraju samem.

Vendar lahko države članice zmanjšajo minimalno stopnjo pregledov na kraju samem, če sistemi upravljanja in nadzora pravilno delujejo ter stopnje napak ostajajo na sprejemljivi ravni.

Člen 33

Vsebina pregledov na kraju samem

1.  Člen 51(1), (2) in (3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 ( 7 ) se smiselno uporablja pri ukrepih iz členov od 45 do 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.  Države članice v vseh ustreznih primerih uporabijo integrirani administrativni in kontrolni sistem, določen v poglavju 2 naslova V Uredbe (EU) št. 1306/2013.

Člen 34

Izbor kontrolnega vzorca

1.  Pristojni organ vsako leto izbere kontrolne vzorce za preglede na kraju samem, dovoljene v skladu s tem poglavjem, na podlagi analize tveganja in reprezentativnosti vloženih vlog za podporo. Vsako leto se oceni in posodobi učinkovitost analize tveganja z:

(a) določitvijo pomembnosti vsakega dejavnika tveganja;

(b) primerjavo rezultatov naključnih vzorcev, izbranih na podlagi tveganja, iz odstavka 2;

(c) upoštevanjem posebnih razmer v državi članici.

2.  Reprezentativnost države članice se doseže z naključno izbiro med 20 % in 25 % najnižjega števila upravičencev, ki se določijo za pregled na kraju samem.

3.  Pristojni organ hrani evidenco o razlogih za izbiro vsakega upravičenca za pregled na kraju samem. Inšpektor, ki izvaja pregled na kraju samem, je o navedenih razlogih obveščen pred začetkom pregleda.

Člen 35

Poročilo o pregledu

1.  Za vsak pregled na kraju samem se pripravi poročilo o pregledu, ki omogoča pregled vseh podrobnosti o izvedenih pregledih.

Če se pregledi nanašajo na financiranje Unije, se v poročilu navedejo zlasti:

(a) podporni ukrepi in pregledane dejavnosti;

(b) prisotne osebe;

(c) kjer je primerno, pregledana in izmerjena kmetijska zemljišča, rezultati meritev za izmerjeno parcelo in uporabljene merilne metode;

(d) količine, zajete v pregled, in njihovi rezultati;

(e) podatek, ali je bil upravičenec obveščen o obisku in, če je bil, koliko časa prej;

(f) drugi izvedeni nadzorni ukrepi.

2.  Če se med pregledom na kraju samem ali z daljinskim zaznavanjem ugotovijo neskladja med podatki iz vloge in dejanskim stanjem, upravičenec prejme en izvod poročila o pregledu in dobi priložnost, da ga podpiše, preden se pristojni organ na podlagi ugotovitev odloči za znižanje ali izključitev.

Člen 36

Nadzorni organi

1.  Če država članica določi več pristojnih organov za nadzor skladnosti s pravili za podporne ukrepe v vinskem sektorju, potem usklajuje delo navedenih organov.

2.  Vsaka država članica določi en sam organ za zvezo, ki je odgovoren za stike z organi za zvezo drugih držav članic in s Komisijo. Organ za zvezo zlasti sprejema in posreduje prošnje za sodelovanje pri izvajanju tega poglavja in predstavlja svojo državo članico v drugih državah članicah ali pri Komisiji.

Člen 37

Pooblastila nadzornih uradnikov

Vsaka država članica sprejme vse ustrezne ukrepe, da olajša delo uradnikov svojih pristojnih organov. Še zlasti zagotovi, da imajo ti uradniki, če je ustrezno, skupaj z uradniki drugih služb, ki jih za to pooblasti:

(a) dostop do vinogradov, naprav za pridelavo vina, skladiščenje in predelavo proizvodov iz grozdja in vina ter do prevoznih sredstev za prevoz navedenih proizvodov;

(b) dostop do poslovnih prostorov ali skladišč in prevoznih sredstev katerega koli gospodarstva z namenom prodaje, trženja ali prevoza proizvodov iz grozdja in vina ali proizvodov, ki so namenjeni za uporabo v vinskem sektorju;

(c) možnost jemanja vzorcev proizvodov iz grozdja in vina, snovi ali proizvodov, ki se lahko uporabljajo za pripravo takšnih proizvodov, in proizvodov na zalogi za prodajo, trženje ali prevoz;

(d) dostop do računovodskih podatkov in drugih dokumentov, ki se uporabljajo v nadzornih postopkih, in da lahko naredijo kopije ali izvlečke teh dokumentov.

Člen 38

Prošnja za pomoč

1.  Če pristojni organ države članice izvaja nadzor na svojem ozemlju, lahko zaprosi za informacije pristojni organ katere koli druge države članice, ki bi bila lahko neposredno ali posredno prizadeta. Če se zaprosi za pomoč, se ta zagotovi pravočasno.

Zaprošeni organ zagotovi organu prosilcu vse takšne informacije, ki mu lahko omogočijo izvajanje njegovih nalog.

2.  Če organ prosilec predloži utemeljeno prošnjo, zaprošeni organ opravi poseben nadzor ali preglede za dosego zastavljenega cilja ali sprejme potrebne ukrepe, da se zagotovi izvedba takšnega nadzora ali pregledov.

3.  Zaprošeni organ ravna kot v svojem imenu.

4.  Organ prosilec lahko v dogovoru z zaprošenim organom določi uradnike:

(a) da v prostorih upravnih organov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, priskrbijo informacije ali kopije dokumentov o uporabi pravil v vinskem sektorju ali dejavnostih nadzora;

(b) da so navzoči pri dejavnostih, za katere se zaprosi v skladu z odstavkom 2, po pravočasnem obvestilu zaprošenega organa pred začetkom navedenih dejavnosti.

Kopije iz točke (a) prvega pododstavka se lahko naredijo samo s soglasjem zaprošenega organa.

5.  Uradniki zaprošenega organa nenehno skrbijo za izvajanje nadzora.

6.  Uradniki organa prosilca:

(a) predložijo pisno pooblastilo z navedbo svojih osebnih podatkov in uradnega položaja;

(b) razpolagajo brez poseganja v omejitve, ki jih naloži država članica zaprošenega organa svojim uradnikom pri izvajanju zadevnega nadzora:

(i) s pravicami do dostopa iz točk (a), (b) in (d) člena 37;

(ii) s pravico do informacij o rezultatih pregledov, ki jih izvedejo uradniki zaprošenega organa na vzorcih v skladu s točko (c) člena 37;

(c) med pregledi ravnajo v skladu s poklicno prakso in pravili, za katere se od uradnikov države članice pričakuje, da jih bodo upoštevali, in so zavezani varovanju poklicne tajnosti.

7.  Prošnje iz tega člena se predložijo zaprošenemu organu v zadevni državi članici prek organa za zvezo v navedeni državi članici. Enak postopek se uporabi za:

(a) odgovore na takšne prošnje;

(b) sporočila o uporabi odstavkov 2 in 4.

8.  Ne glede na odstavek 7 lahko države članice v interesu hitrejšega in učinkovitejšega sodelovanja dovolijo pristojnemu organu, da:

(a) naslovi prošnjo ali sporočilo neposredno na pristojni organ druge države članice;

(b) odgovori neposredno na prošnje ali sporočila, ki jih prejme od pristojnega organa druge države članice.

Člen 39

Pregledovane osebe

Fizične ali pravne osebe in skupine takšnih oseb, katerih strokovna dejavnost je lahko predmet pregledov iz tega poglavja, ne smejo ovirati takih pregledov in jih morajo vedno olajšati.

Člen 40

Povrnitev neupravičenih plačil

1.  Smiselno se uporablja člen 7 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014.

2.  Izvajanje kazni in izterjava neupravičeno izplačanih zneskov ne posegata v sporočanje nepravilnosti Komisiji v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1848/2006 ( 8 ).ODDELEK 2

Nadzor posebnih ukrepov

Člen 41

Pregledi v zvezi z dejavnostmi obveščanja in promocije

1.  Za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru ukrepov iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013, za katere se je celotni znesek prispevka Unije v višini 300 000 EUR ali več štel za upravičenega po upravnih pregledih začetne vloge za podporo, lahko države članice upravičencem dovolijo, da predložijo potrdilo o računovodskih izkazih, ki je priloženo vmesnim ali končnim zahtevkom za plačilo v višini 150 000 EUR ali več prispevka Unije.

Države članice lahko določijo nižje prage, če obstajajo dokazi, da takšen nadzorni postopek ne povečuje tveganja za sredstva Unije.

Potrdilo izda pooblaščeni zunanji revizor in predloži ustrezna dokazila o upravičenosti in dejanskem stanju predlaganih stroškov na podlagi naslednjih meril:

(a) stroški so dejansko nastali upravičencu ali organizatorju, ki mu je upravičenec zaupal izvajanje dejavnosti obveščanja ali promocije ali delov takšne dejavnosti;

(b) ustrezajo stroškom, ki jih pristojni organ šteje za upravičene po upravnih pregledih začetne vloge za podporo;

(c) potrebni so za izvajanje dejavnosti, kot jo je odobril pristojni organ;

(d) so določljivi in preverljivi, na primer zabeleženi v računovodskih izkazih upravičenca ali organizatorja in določeni v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi članici, kjer ima upravičenec ali organizator sedež;

(e) ustrezajo zahtevam davčne in socialne zakonodaje, ki se uporablja;

(f) so smotrni, utemeljeni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti.

2.  Upravičenci predložijo kopije vseh računov in spremnih dokumentov, ki dokazujejo upravičenost in dejansko stanje stroškov, kadar se potrdilo iz odstavka 1 ne izda.

3.  Med upravnimi pregledi zahtevkov za plačilo države članice sistematično preverjajo predložene dokumente glede na stroške, ki se štejejo za upravičene po upravnih pregledih začetne vloge za podporo in drugih meril iz odstavka 1.

Kadar upravičenci predložijo potrdilo o računovodskem izkazu, se lahko na navedenem potrdilu izvede upravni pregled. Kadar pa upravni pregled potrdila o računovodskem izkazu ni zadosten dokaz o upravičenosti in dejanskem stanju stroškov ter upoštevanju meril iz odstavka 1, države članice zahtevajo dodatne informacije, za katere menijo, da so potrebne, in po potrebi izvedejo nadaljnje preglede.

4.  Pregledi dejavnosti obveščanja in promocije na kraju samem se lahko izvedejo v prostorih upravičenca ali organizatorja, ki mu je upravičenec zaupal izvajanje dejavnosti obveščanja ali promocije ali delov takšne dejavnosti.

Cilj pregledov na kraju samem je preverjanje dejanskega stanja in upravičenosti izdatkov ter vključuje pregled predloženih računov in spremnih dokumentov na podlagi računovodskih evidenc ter drugih spremnih dokumentov, kadar je to ustrezno.

Med pregledi na kraju samem lahko inšpektorji preverijo vzorec, ki zajema vsaj 30 % zneska zahtevane podpore in vsaj 5 % vseh računov ali drugih spremnih dokumentov, predloženih ali vključenih v potrdilo o računovodskem izkazu, izdano do izvedbe pregleda na kraju samem.

Člen 42

Pregledi v zvezi z dejavnostmi prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov

1.  Za preverjanje skladnosti z določbami v zvezi s podporo za dejavnosti prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov iz člena 46 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice uporabijo register vinogradov.

Države članice določijo pravila o postopkih za nadzor in izvajanje vsakega ukrepa v okviru proračunskega leta in površine iz vloge za podporo z uporabo člena 13 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149.

2.  Preverjanje, ali je bila izkrčitev kot ukrep prestrukturiranja in preusmeritve vinograda dejansko opravljena, se izvede s pregledom na kraju samem. Pri izkrčitvi celotne vinogradniške parcele ali če je ločljivost daljinskega zaznavanja enaka ali višja kot 1 m2, se preverjanje lahko izvede z daljinskim zaznavanjem.

3.  Površine, ki prejemajo podporo za dejavnosti prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov, se sistematično preverijo pred in po izvedbi dejavnosti. Pregledajo se tiste parcele, za katere je bila vložena vloga za podporo.

Preverjanje pred dejavnostmi vključuje tudi preverjanje, ali zadevni vinograd obstaja, ali je zasajena površina določena v skladu s členom 44 te uredbe in ali je običajna obnova vinogradov izključena iz drugega pododstavka člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Preveritev iz drugega pododstavka se izvede s pregledom na kraju samem. Če ima država članica na voljo zanesljivo grafično orodje ali enakovreden instrument, ki omogoča izmero zasajene površine v skladu s členom 44 te uredbe v računalniško podprtem registru vinogradov, in zanesljive posodobljene podatke o zasajenih sortah vinske trte, se preveritev lahko izvede z upravnimi pregledi, obveznost pregleda na kraju samem pred izvedbo dejavnosti pa se posledično lahko omeji na 5 % vlog, izbranih v skladu s členom 34 te uredbe, da se potrdi zanesljivost administrativnega in kontrolnega sistema.

Če se s takim pregledom na kraju samem ugotovijo bistvene nepravilnosti ali odstopanja v regiji ali delu regije, pristojni organ ustrezno poveča število pregledov na kraju samem v zadevnem letu.

Člen 43

Pregledi v zvezi z dejavnostmi zelene trgatve

1.  V zvezi z dejavnostmi zelene trgatve v skladu s členom 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice zagotovijo, da:

(a) se površine, ki prejemajo podporo za zeleno trgatev, sistematično pregledajo na kraju samem po izvedbi;

(b) se preverijo tiste parcele, ki so navedene v vlogi za podporo;

(c) se upošteva rok za izvedbo dejavnosti zelene trgatve iz člena 8(d) te uredbe;

(d) se dejavnost zelene trgatve pravilno izvede s preverjanjem, ali dejavnost uspešno poteka.

2.  S pregledi iz odstavka 1 države članice preverijo:

(a) ali zadevni vinograd obstaja in ali je določena površina ustrezno negovana;

(b) ali so bili vsi grozdi v celoti odstranjeni ali uničeni;

(c) katera metoda je bila uporabljena.

3.  Za zagotovitev, da na parceli, ki prejema podporo, ne ostane nič grozdja za trg, se vsi pregledi opravijo do 31. julija vsako leto, vsekakor pa do običajnega časa zorenja (faza M po Baggioliniju, faza BBCH 83) na kateri koli določeni površini.

4.  Za preglede iz odstavkov 1, 2 in 3 vsak prosilec za podporo za zeleno trgatev hrani dokazila o stroških zadevnih dejavnosti ali izvedenih ukrepov.

Člen 44

Zasajena površina

1.  Za ukrepe iz členov 46 in 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se površina, zasajena s trto, določi z zunanjim perimetrom vseh rastlin vinske trte, ki se mu doda varovalni pas, katerega širina ustreza polovični razdalji med vrstami. Zasajena površina se določi v skladu s členom 38(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014.

2.  Če se država članica odloči za preverjanje upravičenih stroškov dejavnosti prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ter zelene trgatve izključno na podlagi standardnih stroškov na enoto, ki temeljijo na merskih enotah, ki niso površina, ali spremnih dokumentov, ki jih predložijo upravičenci v skladu z drugim pododstavkom člena 44(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/1149, se lahko pristojni organi odločijo, da ne bodo izmerili zasajene površine iz odstavka 1 tega člena.

Člen 45

Preverjanje pogojev za destilacijo stranskih proizvodov

V zvezi z ukrepom iz člena 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 pristojni organi držav članic izvedejo vse potrebne preglede za preverjanje upoštevanja pogojev in omejitve iz člena 42 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 v povezavi s členom 52(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Države članice lahko preverijo upoštevanje navedene omejitve na ravni posameznih proizvajalcev ali na nacionalni ravni.

Države članice, ki se odločijo za preverjanje na nacionalni ravni, v bilanco alkohola ne vključijo količin, ki niso namenjene za destilacijo, in količin, ki so namenjene za razvoj proizvodov razen alkohola za industrijsko uporabo ali za pridobivanje energije.

Člen 46

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA I

Nacionalni podporni program 2014–2018Proračunska leta 2014–2018

Država članica (1) :

Datum obvestila (2) :

Številka revizije:

Razlog: spremembo zahtevala Komisija/spremembo zahtevala država članica (3)

(1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

(2)   Rok za obvestilo: 1. marec in 30. junij.

(3)   Nerelevantno prečrtajte.

A.    Opis predlaganih ukrepov in njihovih količinsko opredeljenih ciljev

1.

 

(a)  Obveščanje v državah članicah v skladu s točko (a) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(xii)  Državna pomoč: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(b)  Promocija v tretjih državah v skladu s točko (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(xii)  Državna pomoč: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

2.

 

(a)  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s točkami (a), (b) in (d) člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto / prispevkov v naravi: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(b)  Ponovna zasaditev vinogradov iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov v skladu točko (c) člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto / prispevkov v naravi: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

3.  Zelena trgatev v skladu s členom 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto / prispevkov v naravi: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

4.  Vzajemni skladi v skladu s členom 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

5.  Zavarovanje letine v skladu s členom 49 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(xii)  Državna pomoč: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

6.  Naložbe v skladu s členom 50 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(xii)  Državna pomoč: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

7.  Inovativnost v vinskem sektorju v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

8.  Destilacija stranskih proizvodov v skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov (vključno z višino podpore):

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

B.

Izid opravljenih posvetovanj:

C.

Splošna strategija:

D.

Ocena, ki prikazuje pričakovani tehnični, gospodarski, okoljski in družbeni vpliv:

E.

Časovni razpored izvajanja ukrepov:

F.

Splošna finančna preglednica v obliki iz Priloge II (navedite številko revizije):

G.

Strateški cilji, kazalniki in količinsko opredeljeni cilji, ki se bodo uporabili za spremljanje in ocenjevanje:

H.

Sprejeti ukrepi za zagotovitev ustreznega in učinkovitega izvajanja programa:

I.

Imenovanje pristojnih organov in organov, odgovornih za izvajanje programa:

J.

Internetno mesto, na katerem je nacionalna zakonodaja v zvezi s podpornim programom javno dostopna:
PRILOGA Ia

Nacionalni podporni program 2019–2023Proračunska leta 2019–2023

Država članica (1) :

Datum obvestila (2) :

Številka revizije:

Razlog: spremembo zahtevala Komisija / spremembo zahtevala država članica (3)

(1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

(2)   Rok za obvestilo: 1. marec in 30. junij.

(3)   Nerelevantno prečrtajte.

A.    Opis predlaganih ukrepov in njihovih količinsko opredeljenih ciljev

1.

 

(a)  Obveščanje v državah članicah v skladu s točko (a) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(xii)  Državna pomoč: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(b)  Promocija v tretjih državah v skladu s točko (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(xii)  Državna pomoč: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

2.

 

(a)  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s točkami (a), (b) in (d) člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto / prispevkov v naravi: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(b)  Ponovna zasaditev vinogradov iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov v skladu točko (c) člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto / prispevkov v naravi: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

3.  Zelena trgatev v skladu s členom 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vi)  Uporaba standardnih stroškov na enoto / prispevkov v naravi: da/ne

  če da: informacije o metodi izračuna in letni prilagoditvi:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

4.  Vzajemni skladi v skladu s členom 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

5.  Zavarovanje letine v skladu s členom 49 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(xii)  Državna pomoč: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

6.  Naložbe v skladu s členom 50 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

(xii)  Državna pomoč: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

7.  Inovativnost v vinskem sektorju v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(vii)  Prednostna merila in ustrezno ponderiranje:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

(xi)  Razmejitev z drugimi shemami Unije ali nacionalnimi shemami in sistemom preverjanja, ki se izvaja, da se prepreči dvojno financiranje:

8.  Destilacija stranskih proizvodov v skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov (vključno z višino podpore):

(i)  Predlagana strategija in količinsko opredeljeni cilji:

(ii)  Upravičenci:

(iii)  Postopek prijave:

(iv)  Merila za upravičenost:

(v)  Upravičeni/neupravičeni stroški:

(viii)  Postopek izbire:

(ix)  Roki za plačila upravičencem:

(x)  Predplačila: da/ne, če da: najvišja stopnja in pogoji:

B.

Izid opravljenih posvetovanj:

C.

Splošna strategija:

D.

Ocena, ki prikazuje pričakovani tehnični, gospodarski, okoljski in družbeni vpliv:

E.

Časovni razpored izvajanja ukrepov:

F.

Splošna finančna preglednica v obliki iz Priloge II (navedite številko revizije):

G.

Strateški cilji, kazalniki in količinsko opredeljeni cilji, ki se bodo uporabili za spremljanje in ocenjevanje:

H.

Sprejeti ukrepi za zagotovitev ustreznega in učinkovitega izvajanja programa:

I.

Imenovanje pristojnih organov in organov, odgovornih za izvajanje programa:

J.

Internetno mesto, na katerem je nacionalna zakonodaja v zvezi s podpornim programom javno dostopna:
PRILOGA II

Finančna sredstva za nacionalni podporni program 2014–2018 ( 9 )(v 1 000 EUR)

Država članica (1) :

Datum obvestila (2) :

Datum predhodnega obvestila:

Številka te spremenjene preglednice:

Razlog: spremembo zahtevala Komisija / spremembo zahtevala država članica (3)

 

 

Proračunsko leto

 

Ukrepi

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.a –  Obveščanje v državah članicah

Člen 45(1)(a)

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

1.b –  Promocija v tretjih državah

Člen 45(1)(b)

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

2.a –  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 46(3)(a), (b), (d)

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

2.b –  Ponovna zasaditev vinogradov iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

Člen 46(3)(c)

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

3 –  Zelena trgatev

Člen 47

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

4 –  Vzajemni skladi

Člen 48

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

5 –  Zavarovanje letine

Člen 49

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

6 –  Naložbe

Člen 50

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

7 –  Inovativnost v vinskem sektorju

Člen 51

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

8 –  Destilacija stranskih proizvodov

Člen 52

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

(*1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

(*2)   Rok za obvestilo: 30. junij.

(*3)   Nerelevantno prečrtajte.
PRILOGA IIa

Finančna sredstva za nacionalni podporni program 2019–2023 ( 10 )(v 1 000 EUR)

Država članica (1) :

Datum obvestila (2) :

Datum predhodnega obvestila:

Številka te spremenjene preglednice:

Razlog: spremembo zahtevala Komisija / spremembo zahtevala država članica (3)

 

 

Proračunsko leto

 

Ukrepi

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

2019

2020

2021

2022

2023

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.a –  Obveščanje v državah članicah

Člen 45(1)(a)

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

1.b –  Promocija v tretjih državah

Člen 45(1)(b)

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

2.a –  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 46(3)(a), (b), (d)

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

2.b –  Ponovna zasaditev vinogradov iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

Člen 46(3)(c)

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

3 –  Zelena trgatev

Člen 47

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

4 –  Vzajemni skladi

Člen 48

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

5 –  Zavarovanje letine

Člen 49

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

6 –  Naložbe

Člen 50

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

7 –  Inovativnost v vinskem sektorju

Člen 51

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

8 –  Destilacija stranskih proizvodov

Člen 52

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

Predhodno obvestilo

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

(*1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

(*2)   Rok za obvestilo: 30. junij.

(*3)   Nerelevantno prečrtajte.
PRILOGA III

Poročanje o izvedbi nacionalnega podpornega programaProračunsko leto:

Datum obvestila:

Številka revizije:

Država članica (1) :

(1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

A.

Celovita presoja:

B.

Pogoji in rezultati izvedbe predlaganih ukrepov ( 11 )

1.

 

(a)  Obveščanje v državah članicah v skladu s točko (a) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati ( 12 ):

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

Državna pomoč:

(b)  Promocija v tretjih državah v skladu s točko (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati (12) :

Količina izvoza na posamezni namembni kraj v hl:

Razvoj deleža vin DČ na tujih trgih na posamezni ciljni trg:

Količina izvoza na posamezni namembni kraj v hl:

Količina izvoza na posamezni namembni kraj v EUR:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

Državna pomoč:

2.

 

(a)  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s točkami (a), (b) in (d) člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

(b)  Ponovna zasaditev vinogradov iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov v skladu točko (c) člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

3.  Zelena trgatev v skladu s členom 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati, vključno z razvojem zalog:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

4.  Vzajemni skladi v skladu s členom 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

5.  Zavarovanje letine v skladu s členom 49 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Število hektarjev, zavarovanih v vinskem sektorju, v primerjavi z drugimi kmetijskimi zemljišči:

Vrsta financiranega zavarovanja:

Izdatki glede na vrsto zavarovanja:

Število upravičencev glede na vrsto zavarovanja:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

Državna pomoč:

6.  Naložbe v skladu s členom 50 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

Državna pomoč:

7.  Inovativnost v vinskem sektorju v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

8.  Destilacija stranskih proizvodov v skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

Pogoji za izvedbo (vključno z višino podpore):

Rezultati:

Uresničitev ciljev iz podpornega programa:

C.

Sklepne ugotovitve (in po potrebi predvidene spremembe)
PRILOGA IV

Tehnični podatki o nacionalnem podpornem programu 2014–2018 ( 13 )(zneski v 1 000 EUR)

Država članica (1) :

Datum obvestila (2) :

Datum predhodnega obvestila:

Številka te spremenjene preglednice:

 

 

 

Proračunsko leto

 

Ukrepi

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014–2018

 

Izvedba/napoved

Izvedba/napoved

Izvedba/napoved

Izvedba/napoved

Izvedba/napoved

Skupaj Izvedba + napoved

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.a –  Obveščanje v državah članicah

Člen 45(1)(a)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

1.b –  Promocija v tretjih državah

Člen 45(1)(b)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

2 –  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 46

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev, kjer je primerno

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupna zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2.a –  Ponovna zasaditev vinogradov iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

Člen 46(3)(c)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev, kjer je primerno

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupna zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3 –  Zelena trgatev

Člen 47

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev, kjer je primerno

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupna zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4 –  Vzajemni skladi

Člen 48

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Število novih skladov

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezni sklad

 

 

 

 

 

 

5 –  Zavarovanje letine

Člen 49

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število financiranih zavarovalnih polic

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno zavarovalno polico

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.a –  Naložbe

Člen 50

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.b –  Naložbe v konvergenčnih regijah

Člen 50(4)(a)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.c –  Naložbe v regijah, ki niso konvergenčne regije

Člen 50(4)(b)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.d –  Naložbe v najbolj oddaljenih regijah

Člen 50(4)(c)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.e –  Naložbe na manjših Egejskih otokih

Člen 50(4)(d)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

7 –  Inovativnost v vinskem sektorju

Člen 51

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

8 –  Destilacija stranskih proizvodov

Člen 52

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev (destilarn)

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Droži: razpon najvišje podpore (EUR/vol. %/hl)

 

 

 

 

 

 

Tropine: razpon najvišje podpore (EUR/vol. %/t)

 

 

 

 

 

 

Hl destiliranih droži

 

 

 

 

 

 

Tone destiliranih tropin

 

 

 

 

 

 

Mio hl pridobljenega alkohola

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije/hl pridobljenega alkohola

 

 

 

 

 

 

(*1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

(*2)   Rok za obvestilo: 1. marec.
PRILOGA IVa

Tehnični podatki o nacionalnem podpornem programu 2019–2023 ( 14 )(zneski v 1 000 EUR)

Država članica (1) :

Datum obvestila (2) :

Datum predhodnega obvestila:

Številka te spremenjene preglednice:

 

 

 

Proračunsko leto

 

Ukrepi

Uredba (EU) št. 1308/2013

 

2019

2020

2021

2022

2023

2019-2023

 

Izvedba/napoved

Izvedba/napoved

Izvedba/napoved

Izvedba/napoved

Izvedba/napoved

Skupaj Izvedba + napoved

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.a –  Obveščanje v državah članicah

Člen 45(1)(a)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

1.b –  Promocija v tretjih državah

Člen 45(1)(b)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

2 –  Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 46

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev, kjer je primerno

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupna zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2.a –  Ponovna zasaditev vinogradov iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

Člen 46(3)(c)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev, kjer je primerno

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupna zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3 –  Zelena trgatev

Člen 47

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev, kjer je primerno

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupna zajeta površina (ha)

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4 –  Vzajemni skladi

Člen 48

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Število novih skladov

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezni sklad

 

 

 

 

 

 

5 –  Zavarovanje letine

Člen 49

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število financiranih zavarovalnih polic

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno zavarovalno polico

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.a –  Naložbe

Člen 50

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.b –  Naložbe v konvergenčnih regijah

Člen 50(4)(a)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.c –  Naložbe v regijah, ki niso konvergenčne regije

Člen 50(4)(b)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.d –  Naložbe v najbolj oddaljenih regijah

Člen 50(4)(c)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

6.e –  Naložbe na manjših Egejskih otokih

Člen 50(4)(d)

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek državne pomoči

 

 

 

 

 

 

7 –  Inovativnost v vinskem sektorju

Člen 51

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Skupni izdatki upravičencev

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Število dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posamezno dejavnost

 

 

 

 

 

 

8 –  Destilacija stranskih proizvodov

Člen 52

Skupni izdatki Unije

 

 

 

 

 

 

Število upravičencev (destilarn)

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije na posameznega upravičenca

 

 

 

 

 

 

Droži: razpon najvišje podpore (EUR/vol. %/hl)

 

 

 

 

 

 

Tropine: razpon najvišje podpore (EUR/vol. %/t)

 

 

 

 

 

 

Hl destiliranih droži

 

 

 

 

 

 

Tone destiliranih tropin

 

 

 

 

 

 

Mio hl pridobljenega alkohola

 

 

 

 

 

 

Povprečni prispevek Unije/hl pridobljenega alkohola

 

 

 

 

 

 

(*1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

(*2)   Rok za obvestilo: 1. marec.
PRILOGA V

Obvestilo o promocijskem ukrepu

Proračunsko leto:

1.    Obveščanje v državah članicahDržava članica:

Napovedi/izvedba (1)

Datum obvestila (2) :

Datum predhodnega obvestila:

Številka te spremenjene preglednice:

Upravičenci

Upravičeni ukrep (člen 45(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013

Opis (3)

Ciljni trg

Obdobje

Upravičeni izdatki

(v EUR)

od tega prispevek Unije

(v EUR)

od tega druga javna podpora, če obstaja

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Nerelevantno prečrtajte.

(*2)   Rok za obvestilo: vsak 1. marec.

(*3)   Tudi če se promocijski ukrep organizira v sodelovanju z eno ali več drugimi državami članicami.

2.    Promocija v tretjih državahDržava članica:

Napovedi/izvedba (1)

Datum obvestila (2) :

Datum predhodnega obvestila:

Številka te spremenjene preglednice:

Upravičenci

Upravičeni ukrep (člen 45(1)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013)

Opis (3)

Ciljni trg

Obdobje

Upravičeni izdatki

(v EUR)

od tega prispevek Unije

(v EUR)

od tega druga javna podpora, če obstaja

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Nerelevantno prečrtajte.

(*2)   Rok za obvestilo: vsak 1. marec.

(*3)   Tudi če se promocijski ukrep organizira v sodelovanju z eno ali več drugimi državami članicami.

▼B
PRILOGA VI

Letno poročilo o izvedenih pregledihProračunsko leto:

Država članica (1) :

Datum obvestila (2) :

Ukrep (3) :

(1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

(2)   Rok za obvestilo: 1. marec.

(3)   Eno obvestilo se izpolni za vsak ukrep podpornega programa

1.    Število pregledovPlačilna agencija

Ime enote (1)

Skupni znesek dodeljene podpore (proračun)

Skupni znesek zahtevane podpore

Skupni znesek izplačane podpore

Število izplačanih enot (1)

Skupno število vloženih vlog za podporo

Skupno število izplačanih vlog za podporo

Skupno število upravičencev

PREGLEDI

Uredba (EU) št. 1306/2013 in ta uredba

Upravni pregledi (člen 59(1))

Pregledi na kraju samem (2) v skladu s členom 59(2)

(Predplačila)

(Končna plačila)

Skupno število pregledanih vlog za podporo

Skupno število pregledanih vlog za podporo

Vzorec: na podlagi tveganja (2)

Vzorec: naključno vzorčenje (2)

Število vlog za podporo, ki se pregledajo na kraju samem na podlagi tveganja

Znesek zahtevane podpore, ki se pregledajo na kraju samem na podlagi tveganja

Število vlog za podporo, ki se naključno pregledajo na kraju samem

Znesek zahtevane podpore, ki se naključno pregledajo na kraju samem

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

število

število

število

število

število

v EUR

število

v EUR

število

v EUR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

PA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Izraz „enota“ se nanaša na število dejavnosti, hektarov, ton, litrov itd. v skladu z ukrepom/dejavnostjo, kakor je ustrezno.

(2)   Če se pregleda 100 % vlog, prosimo, da vse podatke vpišete v preglednico pod pregled na kraju samem „na podlagi tveganja“.

2.    Rezultati pregledovPlačilna agencija

REZULTATI PREGLEDOV

Znesek znižanja podpore

Uredba (EU) št. 1306/2013

Člen 64

Upravni pregledi

Pregledi na kraju samem

Število vlog za pomoč z nepravilnostmi (1), odkritimi pri upravnem pregledu

Znesek nepravilnosti, odkritih pri upravnem pregledu (2)

Stopnja napake glede na znesek

Število vlog za pomoč z nepravilnostmi

Znesek nepravilnosti

Stopnja napake

Odkrita na vzorcu na podlagi tveganja

Odkrita na naključno izbranem vzorcu

Odkrita na vzorcu na podlagi tveganja

Odkrita na naključno izbranem vzorcu

Tveganje

Naključno

Z upravnimi pregledi

S pregledi na kraju samem

Skupno znižanje podpore z upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem

število

v EUR

v %

število

število

v EUR

v EUR

v %

v %

v EUR

v EUR

v EUR

O

P

Q = P/J

R

S

T

U

V = T/L

W = U/N

X = P

Y = T + U

α = X + Y

PA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   V tem kontekstu izraz „nepravilnost“ zajema vse ugotovitve, anomalije ali razhajanja, zaradi katerih se spremeni znesek, ki je bil izplačan ali bi lahko bil izplačan pred uporabo kazni.

(2)   

— Če se pri upravnem pregledu odkrijejo nepravilnosti in se pri pregledu iste vloge za podporo na kraju samem ne odkrijejo nadaljnje nepravilnosti, je treba nepravilnost pripisati upravnemu pregledu.

— Če se pri upravnem pregledu odkrije domnevna nepravilnost, se določi pregled na kraju samem za nadaljnjo preiskavo, in če se s pregledom na kraju samem potrdi domnevna nepravilnost, jo je treba pripisati upravnemu pregledu.

— Če se pri upravnem pregledu odkrije nepravilnost in se pri pregledu na kraju samem pri isti vlogi za podporo odkrije dodatna nepravilnost, se ti dve nepravilnosti štejeta ločeno.
PRILOGA VII

Obveščanje o državni pomoči

Obveščanje o državni pomoči, ki je že odobrena v skladu s členi 107, 108 in 109 Pogodbe, o državni pomoči, izvzeti iz obveznosti obveščanja ali o uporabi sheme de minimis ( 15 )Država članica (1) :

Zadevne regije (po potrebi):

Datum obvestila (2) :

Šifra ukrepa

Naziv ukrepa pomoči

Pravna podlaga ukrepa

Trajanje ukrepa pomoči

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Uporablja se kratica Urada za publikacije.

(*2)   Rok za obvestilo: vsak 1. marec.

Navesti:

 za ukrepe, zajete v Uredbi o pomoči de minimis: Vsaka pomoč, dodeljena na podlagi tega ukrepa, je skladna z Uredbo (EU) št. 1407/2013 (predelava in trženje kmetijskih proizvodov) ali Uredbo (EU) št. 1408/2013 (primarna proizvodnja) ( 16 );

 za pomoč, izvzeto iz obveščanja: sklic na registracijsko številko (številka SA);

 za odobreno pomoč: sklic na odobritev državne pomoči s strani Komisije, vključno s številko državne pomoči (številka SA) in sklici na pismo o odobritvi.( 1 ) Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 193, 1.7.2014, str. 1).

( 2 ) Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1).

( 3 ) Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 352, 24.12.2013, str. 9).

( 4 ) Uredba Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (UL L 248, 24.9.2015, str. 1).

( 5 ) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).

( 6 ) Uredba (EU) št. 1337/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski statistiki trajnih nasadov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 in Direktive 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 30.12.2011, str. 7).

( 7 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).

( 8 ) Uredba Komisije (ES) št. 1848/2006 z dne 14. decembra 2006 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja skupne kmetijske politike ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91 (UL L 355, 15.12.2006, str. 56).

( 9 ) Zneski vključujejo tudi stroške dejavnosti v okviru predhodnega petletnega programa 2009–2013, za katere bo plačilo izvedeno v tretjem petletnem programu 2014–2018.

( 10 ) Zneski vključujejo tudi stroške dejavnosti v okviru predhodnega petletnega programa 2014–2018, za katere bo plačilo izvedeno v tretjem petletnem programu 2019–2023.

( 11 ) Treba je izpolniti samo točke, ki se nanašajo na ukrepe, uvedene v podporni program.

( 12 ) Ocena tehničnega, gospodarskega, okoljskega in družbenega vpliva na podlagi meril in količinskih kazalnikov, ki so bili določeni za spremljanje in ocenjevanje v priglašenem programu.

( 13 ) Vstaviti podatke o izvedbi za pretekla proračunska leta ter podatke o napovedih za tekoče proračunsko leto in naslednja leta.

( 14 ) Vstaviti podatke o izvedbi za pretekla proračunska leta ter podatke o napovedih za tekoče proračunsko leto in naslednja leta.

( 15 ) Obvestilo iz člena 20(1) (Obvestilo v zvezi z državno pomočjo).

( 16 ) Navedite, katera uredba se uporablja.

Na vrh