EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R1141

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2016/4295

UL L 189, 14.7.2016, str. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141

z dne 13. julija 2016

o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1) ter zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1143/2014 določa, da se seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije), sprejme na podlagi meril iz člena 4(3) Uredbe in ob upoštevanju pogojev iz člena 4(6), ki določa, da je treba ustrezno upoštevati stroške izvajanja, stroške, ki bi nastali zaradi neukrepanja, stroškovno učinkovitost in družbenogospodarske vidike.

(2)

Komisija je na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov in ocene tveganja, opravljene v skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, ugotovila, da so izpolnjena vsa merila iz člena 4(3) navedene uredbe za naslednje invazivne tujerodne vrste: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komisija je prav tako ugotovila, da navedene invazivne tujerodne vrste izpolnjujejo vse pogoje iz člena 4(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014. Predvsem so nekatere od navedenih vrst že naseljene na ozemlju Unije ali celo močno razširjene v nekaterih državah članicah in lahko obstajajo primeri, ko takšnih vrst ni mogoče odstraniti na stroškovno učinkovit način. Vendar je primerno, da se navedene vrste vključijo na seznam Unije, saj obstajajo drugi stroškovno učinkoviti ukrepi za preprečevanje novih vnosov in nadaljnjega širjenja na ozemlju Unije, spodbujanje zgodnjega odkrivanja in hitre odstranitve vrst na območjih, kjer še niso prisotne oziroma močno razširjene ter njihovo obvladovanje v skladu s posebnimi okoliščinami v zadevni državi članici, vključno z ribolovom, lovom ali nastavljanjem pasti ali katero koli drugo obliko odstranjevanja za potrošnjo ali izvoz, pod pogojem, da se te dejavnosti izvajajo v okviru nacionalnega programa obvladovanja.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za invazivne tujerodne vrste –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam iz Priloge k tej uredbi je začetni seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 35.


PRILOGA

SEZNAM INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST, KI ZADEVAJO UNIJO

Vrsta

Oznake KN za žive osebke

Oznake KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

Kategorije povezanega blaga

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline)

ex 1209 99 99 (semena)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (semena)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Opombe k tabeli:

Stolpec (i): Vrsta

V tem stolpcu je navedeno znanstveno ime vrste. Sopomenke so navedene v oklepajih.

Stolpec (ii): Oznake KN za žive osebke.

V tem stolpcu so navedene oznake kombinirane nomenklature (KN) za žive osebke. Za blago, uvrščeno pod oznake KN v tem stolpcu, se izvaja uradni nadzor v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1143/2014.

KN, določena z Uredbo (EGS) št. 2658/87, temelji na mednarodnem harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (HS), ki ga je pripravil Svet za carinsko sodelovanje, zdaj Svetovna carinska organizacija (WCO), in ki je bil sprejet z mednarodno konvencijo, sklenjeno v Bruslju 14. junija 1983 in odobreno v imenu Evropske gospodarske skupnosti s Sklepom Sveta 87/369/EGS (1) (v nadaljnjem besedilu: konvencija o HS). V KN so povzete šestmestne tarifne številke in podštevilke HS, njej lastni sta le sedma in osma števka, ki označujeta nadaljnje tarifne podštevilke.

Kadar se pregledi zahtevajo samo za določene proizvode pod katero koli štiri-, šest- ali osemmestno oznako in v KN pod to oznako ne obstaja noben specifični pododdelek, je oznaka označena z ex (na primer ex 0106 49 00, saj oznaka KN 0106 49 00 zajema tudi vse druge žuželke in ne le vrste žuželk iz tabele).

Stolpec (iii): Oznaka KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

V tem stolpcu so po potrebi navedene oznake kombinirane nomenklature (KN) za dele vrst, ki se lahko razmnožujejo. Glej tudi opombo za stolpec (ii). Za blago, uvrščeno pod oznake KN v tem stolpcu, se izvaja uradni nadzor v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Stolpec (iv): Kategorije povezanega blaga

V tem stolpcu so po potrebi navedene oznake KN blaga, s katerim so invazivne tujerodne vrste navadno povezane. Za blago, uvrščeno pod oznake KN v tem stolpcu, se ne izvaja uradni nadzor v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1143/2014. Glej tudi opombo za stolpec (ii). Številke, navedene v stolpcu (iv), se nanašajo na spodaj navedene oznake KN:

1.

0301 11 00: okrasne sladkovodne ribe

2.

0301 93 00: krapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

3.

0301 99 11: tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

4.

0301 99 18: druge sladkovodne ribe

5.

ex 0602: rastline za saditev z rastnimi substrati

6.

1211 90 86: druge rastline in deli rastlin (vključno semena in plodovi), ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene, sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali v prahu

7.

ex 2530 90 00: zemlja in rastni substrati

8.

4401: les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah; iver in podobni drobci; žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

9.

4403: les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

10.

ex 6914 90 00: keramični lonci za vrtnarjenje

11.

ex Poglavje 10: seme žit za setev


(1)  UL L 198, 20.7.1987, str. 1.


Na vrh