EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02015R0949-20170717

Konsolidirano besedilo: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/949 z dne 19. junija 2015 o odobritvi predizvoznih pregledov nekaterih živil glede prisotnosti nekaterih mikotoksinov, ki jih izvajajo nekatere tretje države (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/949/2017-07-17

02015R0949 — SL — 17.07.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/949

z dne 19. junija 2015

o odobritvi predizvoznih pregledov nekaterih živil glede prisotnosti nekaterih mikotoksinov, ki jih izvajajo nekatere tretje države

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 156 20.6.2015, str. 2)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1269 z dne 13. julija 2017

  L 183

9

14.7.2017
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/949

z dne 19. junija 2015

o odobritvi predizvoznih pregledov nekaterih živil glede prisotnosti nekaterih mikotoksinov, ki jih izvajajo nekatere tretje države

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Odobritev predizvoznih pregledov

1.  Predizvozni pregledi, ki jih kanadska komisija za žita kot pristojni organ izvaja pred izvozom v Unijo v zvezi z ohratoksinom A v pšenici in pšenični moki, ki sta navedeni v Prilogi I in proizvedeni na ozemlju Kanade, se odobrijo.

2.  Odobrijo se naslednji predizvozni pregledi, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo Združenih držav (United States Department of Agriculture – USDA) kot pristojni organ izvaja pred izvozom v Unijo:

(a) predizvozni pregledi v zvezi z aflatoksini v zemeljskih oreških, ki so navedeni v Prilogi I in proizvedeni na ozemlju Združenih držav;

(b) predizvozni pregledi v zvezi z aflatoksini v mandeljnih, ki so navedeni v Prilogi I in proizvedeni na ozemlju Združenih držav.

Člen 2

Spremni dokumenti in identifikacija pošiljk

1.  Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1 spremlja:

(a) poročilo z rezultati vzorčenja in analize, ki ju v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 401/2006 ( 1 ) ali enakovrednimi zahtevami izvede laboratorij, ki ga za navedeni namen odobri pristojni organ;

(b) spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge II, ki ga izpolni, potrdi in podpiše predstavnik pristojnega organa; spričevalo je veljavno štiri mesece po izdaji.

2.  Vsaka pošiljka proizvodov iz člena 1 je označena z identifikacijsko oznako, ki se navede tudi na poročilu in spričevalu iz odstavka 1. Vsaka posamezna vreča ali druga oblika pakiranja ali pakiranje, ki združuje več posameznih vrst živil v en paket, mora biti označena z enako oznako.

Člen 3

Delitev pošiljk

Če pride do delitve pošiljke, vsak del pošiljke do sprostitve v prosti promet spremlja izvod spričevala iz člena 2(1)(b), ki ga potrdi pristojni organ države članice, na ozemlju katere je prišlo do delitve.

Člen 4

Uradni nadzor

V skladu z določbami člena 16(2) in člena 23(2) Uredbe (ES) št. 882/2004 se pogostnost fizičnih pregledov pošiljk proizvodov iz člena 1 in v skladu s členom 2, ki jih opravljajo države članice, zmanjša na najvišji odstotek števila predloženih pošiljk, kot je določeno v Prilogi I.

Člen 5

Razveljavitev

Odločba 2008/47/ES in Izvedbena uredba (EU) št. 844/2011 se razveljavita.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo in izvedbeno uredbo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Proizvodi iz člena 1 in pogostnost fizičnih pregledov iz člena 4:Živilo

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Država porekla

Mikotoksini

Pogostnost fizičnih pregledov (v %) ob uvozu

—  pšenica

—  1001

 

Kanada

ohratoksin A

< 1

—  pšenična moka

—  1101 00

▼M1 —————

▼B

—  neoluščeni

—  0802 11

 

Združene države Amerike

aflatoksini

< 1

—  mandeljni, oluščeni

—  0802 12
PRILOGA II

image

image

image( 1 ) Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih (UL L 70, 9.3.2006, str. 12).

Na vrh