EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R0806

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/806 z dne 22. maja 2015 o določitvi specifikacij v zvezi z obliko znaka zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja (Besedilo velja za EGP)

C/2015/3364

UL L 128, 23.5.2015, str. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/806/oj

23.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/806

z dne 22. maja 2015

o določitvi specifikacij v zvezi z obliko znaka zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (1) ter zlasti člena 23(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (EU) št. 910/2014 je določeno, da lahko ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja uporabljajo znak zaupanja za kvalificirane storitve zaupanja, da bi se povečala zaupanje in uporabnost za uporabnike. Tak znak zaupanja jasno razlikuje med kvalificiranimi storitvami zaupanja in drugimi storitvami zaupanja ter tako prispeva k preglednosti na trgu, s čimer se spodbuja zaupanje v spletne storitve in povečuje njihova uporabnost, kar je bistveno, da bi uporabniki lahko v celoti izkoristili vse možnosti elektronskih storitev in se nanje zavestno zanesli.

(2)

Da bi zbrala predloge za nov logotip, je Komisija organizirala natečaj za študente umetnosti in oblikovanja iz držav članic. Strokovna žirija je izbrala tri najboljše predloge glede na merila, določena v tehničnih in oblikovalskih specifikacijah natečaja „e-Mark U Trust“. Spletno posvetovanje je potekalo med 14. oktobrom in 14. novembrom 2014. Predlagani logotip, ki ga je v navedenem obdobju izbrala večina obiskovalcev spletne strani in ki ga je z dokončnim sklepom odobrila žirija, je zdaj treba sprejeti kot novi znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja.

(3)

Da bi omogočili uporabo logotipa takoj, ko se ga lahko uporablja v skladu z zakonodajo Unije, ter da se zagotovijo učinkovito delovanje notranjega trga, poštena konkurenca in zaščita interesov potrošnikov, je bil novi znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja registriran kot kolektivna znamka pri uradu Združenega kraljestva za intelektualno lastnino in je torej veljaven, uporaben in zaščiten. Logotip bo registriran tudi v registru Unije in mednarodnih registrih.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 48 Uredbe (EU) št. 910/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja ima obliko iz prilog I in II, brez poseganja v določbe iz člena 2.

Člen 2

1.   Referenčne barve za znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja so Pantone št. 654 in 116; ali modra (100 % cianova + 78 % škrlatna + 25 % rumena + 9 % črna) in rumena (19 % škrlatna + 95 % rumena), kadar se uporablja štiribarvni tisk; kadar se uporabljajo barve RGB, sta referenčni barvi modra (43 rdeča + 67 zelena + 117 modra) in rumena (243 rdeča + 202 zelena + 18 modra).

2.   Znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja se v črno-beli različici, kot je prikazana v Prilogi II, lahko uporablja le v primerih, ko uporaba barv ni praktično izvedljiva.

3.   Če se znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja uporablja na temnem ozadju, se lahko znak uporabi v negativu z uporabo iste barve ozadja, kot je prikazano v prilogah I in II.

4.   Če se znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja uporablja v barvah na barvnem ozadju, zaradi česar je težko viden, se lahko uporabi razmejevalni rob okrog znaka zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja, da se izboljša kontrast z barvnim ozadjem.

Člen 3

Znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja ni manjši od velikosti, ki še zagotavlja ohranitev vidnih elementov in ključnih oblik, in ni manjši od 64 × 85 točk pri 150 dpi.

Člen 4

Znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja se uporablja tako, da se omogoča jasno razpoznavanje kvalificiranih storitev, na katere se znak zaupanja nanaša. Znak zaupanja se lahko združuje z grafičnimi ali besedilnimi elementi, iz katerih so jasno razvidne kvalificirane storitve zaupanja, za katere se uporablja, pod pogojem, da se z njimi ne spremenita niti narava znaka zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja niti povezava z veljavnimi zanesljivimi seznami iz člena 23(2) Uredbe (EU) št. 910/2014.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 257, 28.8.2014, str. 73.


PRILOGA I

Znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja v barvah

Image

PRILOGA II

Znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja v črno-beli tehniki

Image

Na vrh