Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015R0499

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/499 ( 2015. gada 24. marts ), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, kas jāizmanto, lai piešķirtu uzraudzības iestādes apstiprinājumu papildu pašu kapitāla posteņu izmantošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 79, 25.3.2015., 12./17. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/499/oj

25.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/499

(2015. gada 24. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, kas jāizmanto, lai piešķirtu uzraudzības iestādes apstiprinājumu papildu pašu kapitāla posteņu izmantošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 92. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām pieteikumus papildu pašu kapitāla posteņu apstiprinājumam vajadzētu sagatavot piesardzīgi un reālistiski.

(2)

Pieteikums papildu pašu kapitāla postenim ir stratēģisks lēmums riska pārvaldības un kapitāla plānošanas mērķiem. Pamatojoties uz to, ka pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūra ir pilnībā atbildīga par atbilstību, kā noteikts Direktīvas 2009/138/EK 40. pantā, būtu rūpīgi jāizvērtē tās iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesā par pieteikumu.

(3)

Lai uzraudzības iestāde varētu laicīgi pieņemt lēmumus, kas balstīti uz atbilstošiem pierādījumiem, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāietver visa attiecīgā informācija, kura nepieciešama uzraudzības iestādes novērtējumam, tostarp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības novērtējums par to, kā postenis atbilst papildu pašu kapitāla posteņa kritērijiem un, kad tas tiek pieprasīts, kā tas atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā pamata pašu kapitāla posteni.

(4)

Informācija, kas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai jāiekļauj tās pieteikumā, būtu jāprecizē, lai nodrošinātu saskaņotu pamatu uzraudzības iestādes lēmumu pieņemšanai.

(5)

Ņemot vērā savstarpējo atkarību starp dažādiem apstiprinājuma pieteikumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kad tā iesniedz pieteikumu papildu pašu kapitāla posteņa apstiprinājumam, būtu jāinformē uzraudzības iestāde par citiem tobrīd jau iesniegtiem vai turpmāko sešu mēnešu laikā plānotiem pieteikumiem, kas attiecas uz Direktīvas 2009/138/EK 308.a panta 1. punktā minētajiem posteņiem. Šāda prasība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka uzraudzības iestāžu novērtējumi ir balstīti uz pārredzamu un objektīvu informāciju.

(6)

Tiek uzskatīts, ka uzraudzības iestāžu un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību spēja darījuma partneru grupas statusu novērtēt tā, it kā tie būtu viens darījuma partneris, ir īpaši nozīmīga gadījumos, kad savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībai vai savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībai ir liels skaits viendabīgu nekorporatīvu locekļu, kurus var aicināt veikt papildu iemaksas.

(7)

Papildu pašu kapitāla apstiprināšanas process paredz pastāvīgu saziņu starp uzraudzības iestādēm un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām. Tas ietver saziņu pirms oficiāla pieteikuma iesniegšanas uzraudzības iestādei un pēc tam, kad pieteikums ir apstiprināts, – visā uzraudzības pārbaudes procesa laikā. Šāda pastāvīga saziņa ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka uzraudzības novērtējumi ir balstīti uz atbilstošu un aktuālu informāciju.

(8)

Ja uzraudzības iestāde no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības saņem paziņojumu, ka ir samazinājusies apstiprināta papildu pašu kapitāla posteņa zaudējumu segšanas spēja, uzraudzības iestādei būtu jāsamazina apstiprinātā summa vai jāatsauc savs metodes apstiprinājums, lai nodrošinātu atbilstību samazinātajai zaudējumu segšanas spējai.

(9)

Direktīvas 2009/138/EK 226. pantā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību grupai attiecībā uz pastarpinātu apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai pastarpinātu jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību ir ļauts pieteikties papildu pašu kapitāla posteņa apstiprinājumam. Šādos gadījumos pastarpinātai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai vai pastarpinātai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai būtu jāpiemēro tādi paši noteikumi, it kā tās būtu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība. Tas būtu jāpiemēro arī gadījumos, kad grupas galvenā sabiedrība ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība sasaskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 235. pantu.

(10)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(11)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37. pantu izveidotās Apdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu.

(12)

Lai veicinātu juridisko noteiktību par uzraudzības režīmu Direktīvas 2009/138/EK 308.a pantā noteiktajā pakāpeniskās ieviešanas periodā, kas sāksies 2015. gada 1. aprīlī, ir svarīgi nodrošināt, ka šī regula stājas spēkā pēc iespējas drīzāk – nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieteikuma vispārējās iezīmes

1.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz uzraudzības iestādei rakstisku pieteikumu katra papildu pašu kapitāla posteņa apstiprinājumam.

2.   Pieteikumu iesniedz vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā atrodas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības galvenais birojs, vai valodā, par ko ir panākta vienošanās ar uzraudzības iestādi.

3.   Pieteikums ietver pavadvēstuli un apstiprinošus pierādījumus.

2. pants

Pavadvēstule

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz pavadvēstuli. Minētajā vēstulē apstiprina visu turpmāk minēto:

a)

visi juridiskie vai līgumiskie nosacījumi, kas reglamentē papildu pašu kapitāla posteni vai jebkādu saistītu vienošanos, ir nepārprotami un skaidri definēti;

b)

summa, kas tiek attiecināta uz pieteikuma papildu pašu kapitāla posteni, atbilst Direktīvas 2009/138/EK 90. panta 2. punktam;

c)

pieteikumā ir pilnībā atspoguļota papildu pašu kapitāla posteņa ekonomiskā būtība, tostarp tas, kā postenis nodrošina pamata pašu kapitālu, kad tas tiek pieprasīts;

d)

ņemot vērā iespējamās turpmākās norises, kā arī apstākļus, kas pastāv pieteikuma iesniegšanas dienā, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība uzskata, ka papildu pašu kapitāla postenis atbilst pašu kapitāla klasifikācijas kritērijiem;

e)

nav izlaists neviens fakts, kas, ja par to būti zinājusi uzraudzības iestāde, varētu ietekmēt tās lēmumu par papildu pašu kapitāla posteņa apstiprinājumu, apstiprinātā posteņa summu vai laika posmu, uz kuru attiecas aprēķina metodes apstiprinājums.

Pavadvēstulē arī uzskaita citus pieteikumus, ko apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniegusi vai tobrīd plāno iesniegt turpmākajos sešos mēnešos, lai saņemtu kādu no Direktīvas 2009/138/EK 308.a panta 1. punktā minēto posteņu apstiprinājumiem, kā arī attiecīgos pieteikumu datumus.

3. pants

Apstiprinoši pierādījumi par summu vai metodi

Ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pieteikumu cenšas iegūt noteiktas naudas summas apstiprinājumu papildu pašu kapitāla postenim vai metodei, lai noteiktu papildu pašu kapitāla posteņa summu.

Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība cenšas iegūt noteiktas naudas summas apstiprinājumu, pieteikumā iekļauj paskaidrojumu par summas aprēķinu, pamatojoties uz piesardzīgiem un reālistiskiem pieņēmumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 90. panta 2. punktu.

Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība cenšas iegūt aprēķina metodes apstiprinājumu, tā sniedz šādu informāciju:

a)

paskaidrojumu par metodi un to, kā tā atspoguļo šim papildu pašu kapitāla postenim piemītošo zaudējumu segšanas spēju;

b)

aprakstu par visiem pieņēmumiem, uz kuriem metode ir balstīta, un to, kā šie pieņēmumi ir piesardzīgi un reālistiski;

c)

posteņa paredzamo sākotnējo summu, kas aprēķināta saskaņā ar minēto metodi, un šīs summas pamatojumu;

d)

paskaidrojumu par validācijas procesiem, ko apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība īstenos, lai nodrošinātu, ka metodes rezultāti pastāvīgi turpina atspoguļot posteņa zaudējumu segšanas spēju.

4. pants

Apstiprinoši pierādījumi par apstiprinājuma kritērijiem

Apstiprinošie pierādījumi ietver pietiekamu informāciju, lai ļautu uzraudzības iestādei izvērtēt, vai pieteikums atbilst kritērijiem, kas noteikti Direktīvas 2009/138/EK 90. pantā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 (3) 62. līdz 65. pantā. Tajā iekļauj vismaz informāciju, kas aprakstīta šā panta otrajā līdz septītajā daļā.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz informāciju par papildu pašu kapitāla posteņa raksturu un pamata pašu kapitāla posteņa, par ko papildu pašu kapitāla postenis pārveidojas, kad to pieprasa, zaudējumu segšanas spēju, tostarp:

a)

posteņa juridiskos vai līgumiskos nosacījumus kopā ar jebkādas saistītas vienošanās nosacījumiem un pierādījumiem, ka darījuma partneris ir noslēdzis vai noslēgs līgumu un jebkādu saistītu vienošanos;

b)

pierādījumus, ka līgums un jebkādas saistītas vienošanās ir juridiski saistošas un izpildāmas visās attiecīgajās jurisdikcijās, pamatojoties uz juridisko atzinumu;

c)

laikposmu, kurā līgums ir spēkā, un, ja tas atšķiras – laikposmu, kurā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības var pieprasīt posteni;

d)

apstiprinājumu, ka papildu pašu kapitāla postenis, kad minētais postenis ir pieprasīts un iemaksāts, uzrādītu visas 1. līmenī klasificēta pamata pašu kapitāla posteņa iezīmes saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 71. pantu vai visas 2. līmenī klasificēta pamata pašu kapitāla posteņa iezīmes saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 73. pantu;

e)

apstiprinājumu, ka posteņa līgumiskie nosacījumi neietver jebkādus noteikumus, kas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai varētu mazināt stimulu pieprasīt posteni, lai samazinātu zaudējumus, vai radīt ierobežojumus tā spējai būt pieprasāmam pēc vajadzības;

f)

apstiprinājumu, ka papildu pašu kapitāla postenis vai tā priekšrocības būtu pieejamas tikai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai un nebūtu pārnesamas vai attiecināmas uz kādu citu personu, vai tikt apgrūtinātas jebkādā citā veidā;

g)

jebkādus faktorus, kas ierobežo nosacījumus, saskaņā ar kuriem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība varētu censties pieprasīt posteni, tostarp, bet ne tikai, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībai specifiskus spriedzes apstākļus vai plašāka tirgus spriedzi;

h)

vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai ir vai nākotnē varētu būt pienākums vai jebkādas gaidas vai izpratne, ka tā darījuma partnerim vai trešai personai izmaksās līdzekļus vai nodrošinās cita veida labumus saistībā ar posteni, izņemot, ja tiek atmaksāts pamata pašu kapitāla postenis, kas atbilstu Deleģētās regulas (ES) 2015/35 71. panta 1. punkta h) apakšpunktā un 73. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajām iezīmēm;

i)

vidēja termiņa kapitāla pārvaldības plāna kopiju, tostarp to, kā postenis veicinās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības esošo kapitāla struktūru un kā postenis varētu ļaut apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai izpildīt tās pašreizējās vai turpmākās kapitāla prasības.

Izņemot gadījumus, kad piemēro Deleģētās regulas (ES) 2015/35 63. panta 6. punktu un kad darījuma partneru grupas statusu var novērtēt tā, it kā tā būtu viens darījuma partneris, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz informāciju par katra darījuma partnera statusu, tostarp šādu informāciju:

a)

katra darījuma partnera nosaukumu un aprakstu, tostarp aprakstu par jebkādām attiecībām starp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību un darījuma partneri;

b)

novērtējumu par darījuma partneru saistību neizpildes risku, lai pamatotu uzraudzības iestādes novērtējumu, kas precizēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 63. panta 2. punktā;

c)

novērtējumu par darījuma partneru likviditātes stāvokli, lai pamatotu uzraudzības iestādes novērtējumu, kas precizēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 63. panta 3. punktā;

d)

novērtējumu par darījuma partneru gatavību maksāt, lai pamatotu uzraudzības iestādes novērtējumu, kas precizēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 63. panta 4. punktā;

e)

aprakstu par to apstākļu virkni, kādos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības varētu censties pieprasīt posteni, tostarp pašreizējās gaidas par to, kad šo posteni varētu pieprasīt pirms neatbilstības maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai vai tās brīdī;

f)

informāciju par jebkādiem citiem darījuma partneru statusam būtiskiem faktoriem, lai pamatotu uzraudzības iestādes novērtējumu, kas precizēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 63. panta 5. punktā.

Ja darījuma partnerus uzskata par darījumu partneru grupu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 63. panta 6. punktu, trešās daļas a) līdz f) punktā minēto informāciju sniedz attiecībā uz darījuma partneru grupu.

Ja darījuma partneris ir tās pašas grupas vai apakšgrupas loceklis kā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība atbilstīgi Direktīvas 2009/138/EK 213. pantam un ja tam papildu pašu kapitāla posteņu ietvaros ir saistības ar dažādām grupas sabiedrībām, trešās daļas b) līdz f) punktā minētā informācija ietver pierādījumus par darījuma partnera spēju apmierināt vairākus papildu pašu kapitāla posteņu pieprasījumus vienlaicīgi, ņemot vērā apstākļus un grupas sabiedrības.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz informāciju par līdzekļu atgūstamību, tostarp:

a)

ziņas par vienošanos, kas varētu veicināt posteņa atgūstamību, tostarp nodrošinājuma pieejamību;

b)

ziņas par to, vai valsts tiesību akti katrā attiecīgā jurisdikcijā kavē pieprasījuma veikšanu vai apmierināšanu, tostarp, ja attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību tiek uzsākts noregulējuma, sanācijas vai maksātnespējas process;

c)

ziņas par vienošanos vai apstākļiem, kas var apgrūtināt pieprasījuma veikšanu vai tā apmierināšanu finanšu stāvokļa pasliktināšanās apstākļos, tostarp ziņas par neatbilstību maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz informāciju par iepriekšējiem pieprasījumiem, tostarp:

a)

informāciju par tās pieredzi saistībā ar iepriekšējiem pieprasījumiem vai tādu citu līdzekļu iegūšanu, kas pienākas no tiem pašiem vai līdzīgiem darījuma partneriem tādos pašos vai līdzīgos apstākļos;

b)

visus attiecīgos pieejamos tirgus datus, kas saistīti ar iepriekšējiem pieprasījumiem vai tādu citu līdzekļu iegūšanu, kas pienākas no tiem pašiem vai līdzīgiem darījuma partneriem tādos pašos vai līdzīgos apstākļos;

c)

novērtējumu par a) un b) punktā aprakstītās informācijas atbilstību un ticamību attiecībā uz turpmāko apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības pieprasījumu sagaidāmo rezultātu.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz aprakstu par tās procedūrām jebkādu tādu turpmāku izmaiņu konstatēšanai, kā precizēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 62. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kas var samazināt papildu pašu kapitāla posteņa zaudējumu segšanas spēju. Aprakstā iekļauj šādus datus:

a)

to, kā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība plāno konstatēt izmaiņas:

i)

vienošanās struktūrā vai līgumiskajos noteikumos, tostarp papildu pašu kapitāla posteņa atcelšana vai termiņa beigas vai papildu pašu kapitāla posteņa pilnīga vai daļēja izmantošana vai pieprasīšana;

ii)

attiecīgo darījuma partneru statusā, tostarp darījuma partnera saistību neizpilde;

iii)

papildu pašu kapitāla posteņa atgūstamībā, tostarp tādu citu papildu pašu kapitāla posteņu pieprasīšana, ko piedāvā vieni un tie paši darījumu partneri;

b)

to, kā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība plāno uzraudzības iestādi informēt par konstatētajām izmaiņām, tostarp – kādus mehānismus tā ir ieviesusi, lai noteiktu, kad izmaiņas būtu jāpaceļ līdz sabiedrības administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūras un uzraudzības iestādes līmenim.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ietver dokumentārus pierādījumus par tās iekšējo lēmumu pieņemšanas procesu, kas saistīts ar pieteikumu.

5. pants

Pieteikuma novērtēšana

Uzraudzības iestāde apstiprina apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pieteikuma saņemšanu.

Uzraudzības iestāde pieteikumu uzskata par pilnīgu, ja pieteikums aptver visus jautājumus, kas izklāstīti 2., 3. un 4. pantā.

Uzraudzības iestāde laicīgi apstiprina, vai pieteikums ir uzskatāms par pilnīgu, un vismaz 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Uzraudzības iestāde nodrošina, ka laika posms, kurā tā pieņem lēmumu par pieteikumu, ir saprātīgs un nepārsniedz trīs mēnešus no pilnīga pieteikuma saņemšanas, ja vien nepastāv ārkārtas apstākļi, kas rakstiski tiek laicīgi paziņoti attiecīgajai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai.

Ārkārtas apstākļos uzraudzības iestāde pieņem lēmumu par pieteikumu ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā no pilnīga pieteikuma saņemšanas.

Ja uzraudzības iestāde ir uzskatījusi, ka pieteikums ir pilnīgs, tas nekavē uzraudzības iestādi pieprasīt papildu informāciju, kas tai vajadzīga novērtējuma veikšanai. Pieprasījumā norāda nepieciešamo papildu informāciju un šāda pieprasījuma iemeslus. Dienu skaitu no dienas, kad uzraudzības iestāde pieprasa šādu informāciju, līdz dienai, kad uzraudzības iestāde saņem minēto informāciju, neiekļauj ceturtajā un piektajā daļā minētajos periodos.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība informē uzraudzības iestādi par jebkurām izmaiņām tās pieteikuma informācijā.

Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība informē uzraudzības iestādi par izmaiņām tās pieteikumā, to uzskata par jaunu pieteikumu, ja vien:

a)

izmaiņas nav saistītas ar to, ka uzraudzības iestāde pieprasa papildu informāciju; vai

b)

uzraudzības iestāde nav pārliecinājusies, ka izmaiņas būtiski neietekmē tās veikto pieteikuma novērtējumu.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība var atsaukt pieteikumu, par to rakstveidā paziņojot jebkurā posmā pirms uzraudzības iestādes lēmuma. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība vēlāk vēlreiz iesniedz pieteikumu vai iesniedz atjauninātu pieteikumu, uzraudzības iestāde uzskata to par jaunu pieteikumu.

6. pants

Lēmums par pieteikumu

Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, tā nekavējoties rakstiski paziņo par to apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai.

Ja uzraudzības iestāde apstiprina mazāku summu nekā to, kam pieteikusies apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, vai noraida pieteikumu apstiprinājumam, tā norāda lēmuma pamatā esošos iemeslus.

Ja uzraudzības apstiprinājums ir piešķirts ar nosacījumu, ka līgums tiek noslēgts, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nekavējoties slēdz līgumu saskaņā ar nosacījumiem, uz kuriem apstiprinājums ir balstīts, un iesniedz uzraudzības iestādei parakstīta līguma kopiju.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildu pašu kapitāla posteni vai metodi neuzskata par pieņemamu līdz brīdim, kad līgums ir noslēgts.

7. pants

Apstiprinātās summas pārskatīšana vai metodes apstiprinājuma atsaukšana

1.   Ja papildu pašu kapitāla postenis vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tika piešķirts summas vai aprēķina metodes apstiprinājums, uzraudzības iestāde pieņem lēmumu par kādu no šādām darbībām:

a)

samazināt papildu pašu kapitāla posteņa summu līdz zemākai summai vai nullei;

b)

atsaukt savu aprēķina metodes apstiprinājumu.

2.   Uzraudzības iestāde nekavējoties informē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, norādot iemeslus, ja tā ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 1. punktu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).


Augša