EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R0220

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

UL L 46, 19.2.2015, str. 1–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/220/oj

19.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/220

z dne 3. februarja 2015

o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 5(1), člena 5a(2) in (4), člena 5b(7), člena 7(2), tretjega pododstavka člena 8(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je bila Uredba (ES) št. 1217/2009 zaradi uskladitve s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije spremenjena z Uredbo (EU) št. 1318/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Da se zagotovi delovanje novega pravnega okvira, ki je posledica navedene uskladitve, bi bilo treba z delegiranimi in izvedbenimi akti sprejeti nekatera pravila. Nova pravila bi morala nadomestiti obstoječa pravila Komisije za izvajanje Uredbe (ES) št. 1217/2009. Zato bi bilo treba Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 283/2012 (3) in Izvedbeno uredbo (EU) št. 730/2013 (4) razveljaviti.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1217/2009 je treba določiti pragove ekonomske velikosti. Ti pragovi se morajo zaradi upoštevanja različnih struktur kmetovanja razlikovati glede na državo članico in včasih tudi glede na regijo mreže računovodskih podatkov s kmetij (FADN).

(3)

Člen 5a Uredbe (ES) št. 1217/2009 določa, da se podatki zberejo na podlagi načrta za izbor poročevalskih kmetij (načrt za izbor). Za namene načrta za izbor bi bilo treba področje spremljanja stratificirati glede na regije FADN, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1217/2009, ter glede na tipe kmetovanja in ekonomske velikosti.

(4)

Da se zagotovi reprezentativni vzorec poročevalskih kmetij za stratificirano področje spremljanja, bi bilo treba določiti število poročevalskih kmetij na državo članico in na regijo FADN.

(5)

Načrt za izbor bi bilo treba oblikovati pred začetkom zadevnega obračunskega leta, da se Komisiji omogoči, da preveri njegovo vsebino, preden se načrt uporabi za izbor poročevalskih kmetij.

(6)

Za dosego ciljev iz člena 5b Uredbe (ES) št. 1217/2009, ki se uporabijo za namene FADN, bi bilo treba določiti izvedbena pravila za tipologijo Unije.

(7)

Tip kmetovanja in ekonomsko velikost kmetijskega gospodarstva bi bilo treba določiti na podlagi ekonomskega merila. Za ta namen je primerno uporabiti standardni prihodek iz člena 5b(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009. Ti standardni prihodki morajo biti določeni po proizvodih in v skladu s seznamom značilnosti raziskovanja o strukturi kmetijskih gospodarstev iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5). V ta namen je treba določiti ujemanje med značilnostmi raziskovanj o strukturi kmetijskih gospodarstev in postavkami poročila s kmetijskega gospodarstva FADN.

(8)

Glede na naraščajočo pomembnost dohodka pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, razen kmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, bi bilo treba v tipologijo Unije vključiti klasifikacijsko spremenljivko, ki odraža pomembnost takšnih drugih pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom.

(9)

Nadalje je treba določiti nekatera pravila za pošiljanje standardnih prihodkov in podatkov, potrebnih za njihov izračun, Komisiji.

(10)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 (6) določa glavne skupine računovodskih podatkov iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1217/2009 in splošna pravila za zbiranje takih podatkov. Računovodski podatki, zbrani na podlagi poročila s kmetijskega gospodarstva, katerega namen je zanesljivo določiti dohodke kmetijskih gospodarstev, morajo biti glede na svojo vrsto, opredelitev in obliko predstavitve ne glede na karakteristike poročevalskih kmetij, udeleženih v raziskovanja, enotni. Zato je treba določiti obrazec in obliko poročila s kmetijskega gospodarstva ter metode in roke za predložitev podatkov Komisiji. Podatki, zbrani na podlagi poročila s kmetijskega gospodarstva, morajo upoštevati tudi reformo skupne kmetijske politike iz leta 2013.

(11)

Organ za zvezo, ki ga imenuje vsaka država članica, mora Komisiji v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1217/2009 pravočasno poslati ustrezno izpolnjena poročila s kmetijskega gospodarstva, da se zagotovi enotna in pravočasna obravnava predloženih računovodskih podatkov. Postopek predložitve računovodskih podatkov Komisiji mora biti praktičen in varen. Zato bi bilo treba določiti, da lahko organ za zvezo zadevne informacije Komisiji pošlje neposredno prek računalniškega sistema, ki ga Komisija vzpostavi za namene navedene uredbe, ter v zvezi s tem določiti nadaljnje podrobnosti. Primerno je, da roki za predložitev navedenih podatkov Komisiji upoštevajo preteklo prakso držav članic pri predložitvi takšnih podatkov.

(12)

Vsako poročilo s kmetijskega gospodarstva, ki se posreduje Komisiji, bi moralo biti ustrezno izpolnjeno, če naj velja za upravičeno do standardnega plačila.

(13)

Uredba (ES) št. 1217/2009 za vsako državo članico določa omejitev skupnega števila ustrezno izpolnjenih poročil s kmetijskega gospodarstva, upravičenih do financiranja Unije. Glede števila poročevalskih kmetij na regijo FADN bi morala biti dovoljena prožnost, v kolikor se upošteva skupno število poročevalskih kmetij zadevne države članice, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1217/2009.

(14)

Člen 19 Uredbe (ES) št. 1217/2009 določa, da proračunska sredstva, ki se vključijo v splošni proračun Evropske unije, v delu proračuna za Komisijo zajemajo skupni znesek standardnega plačila državam članicam za ustrezno izpolnjena poročila s kmetijskih gospodarstev, poslana Komisiji v določenem roku. Število ustrezno izpolnjenih poročil s kmetijskih gospodarstev, za katere se plača standardno plačilo, ne sme presegati največjega števila poročevalskih kmetij.

(15)

Da se prispeva k izboljšanju postopka obravnave podatkov iz poročil s kmetijskega gospodarstva, bi bilo treba državam članicam, ki predložijo ustrezno izpolnjena poročila s kmetijskega gospodarstva pred rokom za njihovo predložitev, plačati višje standardno plačilo.

(16)

Ker bi bilo treba ukrepe iz te uredbe uporabljati od obračunskega leta 2015 dalje, bi se morala ta uredba uporabljati od navedenega obračunskega leta.

(17)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

PODROČJE SPREMLJANJA IN NAČRT ZA IZBOR

Člen 1

Prag ekonomske velikosti

Pragovi ekonomske velikosti iz prvega pododstavka člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1217/2009 so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Število poročevalskih kmetij

Število poročevalskih kmetij na državo članico in na regijo mreže računovodskih podatkov s kmetij (FADN), kakor je določeno v členu 5a(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009, je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Načrt za izbor

1.   Modeli in metode v zvezi z obliko in vsebino podatkov iz člena 5a(4) Uredbe (ES) št. 1217/2009 so določeni v Prilogi III k tej uredbi.

2.   Države članice Komisijo po elektronski poti obvestijo o načrtu za izbor iz člena 5a(1) Uredbe (ES) št. 1217/2009, ki ga odobri državni odbor iz člena 6(2) navedene uredbe, najpozneje dva meseca pred začetkom obračunskega leta, na katerega se nanaša.

POGLAVJE 2

TIPOLOGIJA UNIJE ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Člen 4

Posebni tipi specializiranega kmetovanja

Priloga IV k tej uredbi določa metode za izračun posebnih tipov specializiranega kmetovanja iz člena 5b(3) Uredbe (ES) št. 1217/2009 in njihovo ujemanje s splošnimi in glavnimi tipi kmetovanja iz navedenega člena.

Člen 5

Ekonomska velikost kmetijskega gospodarstva

Priloga V k tej uredbi določa metodo za izračun ekonomske velikosti kmetijskega gospodarstva iz člena 5b(4) Uredbe (ES) št. 1217/2009 in razrede ekonomske velikosti iz člena 5b(1) navedene uredbe.

Člen 6

Standardni prihodek in skupni standardni prihodek

1.   Metoda izračuna za določitev standardnih prihodkov vsake karakteristike iz člena 5b(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009 in postopki za zbiranje ustreznih podatkov so določeni v Prilogi VI k tej uredbi.

Standardni prihodek različnih karakteristik kmetijskega gospodarstva iz člena 5b(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009 se določi za vsako geografsko enoto iz točke 2(b) Priloge VI k tej uredbi in za vsako značilnost kmetijskih rastlin in živine v raziskovanju strukture kmetijskih gospodarstev iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1166/2008.

2.   Skupni standardni prihodek kmetijskega gospodarstva se dobi z množenjem standardnih prihodkov vsake značilnosti kmetijskih rastlin in živine s številom ustreznih enot.

Člen 7

Druge pridobitne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom

Druge pridobitne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, iz člena 5b(5) Uredbe (ES) št. 1217/2009 so določene v delu A Priloge VII k tej uredbi. Razvrščene so v odstotne skupine glede na pomembnost. Navedene odstotne skupine so določene v delu C Priloge VII k tej uredbi.

Metoda ocene pomembnosti pridobitnih dejavnosti iz prvega odstavka je navedena v delih B in C Priloge VII k tej uredbi.

Člen 8

Sporočanje standardnih prihodkov in podatkov za njihovo določitev

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) v skladu s členom 5b(6) Uredbe (ES) št. 1217/2009 pošljejo standardne prihodke in podatke za njihovo določitev za referenčno obdobje leta N do 31. decembra leta N +3.

2.   Za predložitev podatkov iz odstavka 1 države članice uporabijo računalniške sisteme, ki jih za ta namen da na voljo Komisija (Eurostat).

POGLAVJE 3

POROČILO S KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA IN PREDLOŽITEV PODATKOV KOMISIJI

Člen 9

Obrazec in oblika poročila s kmetijskega gospodarstva

Obrazec in oblika predstavitve računovodskih podatkov iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1217/2009 ter navodila v zvezi s tem so določeni v Prilogi VIII k tej uredbi.

Člen 10

Metode in roki za posredovanje podatkov Komisiji

1.   Poročila s kmetijskega gospodarstva Komisiji predloži organ za zvezo iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1217/2009 prek zbirnega in nadzornega računalniškega sistema iz člena 19(1)(b) Uredbe (ES) št. 1217/2009. Zahtevane informacije se izmenjujejo po elektronski poti na podlagi modelov, ki so organu za zvezo na voljo prek tega sistema.

2.   Države članice o splošnih pogojih vzpostavitve računalniškega sistema iz odstavka 1 obvesti Odbor za mrežo računovodskih podatkov s kmetij.

3.   Poročila s kmetijskega gospodarstva se Komisiji pošljejo do 31. decembra po koncu zadevnega obračunskega leta.

Države članice, ki niso mogle zagotoviti podatkov iz poročila s kmetijskega gospodarstva za leto 2012 v roku, določenem v prvem pododstavku, lahko poročila s kmetijskega gospodarstva Komisiji predložijo do tri mesece po izteku roka iz prvega pododstavka.

4.   Poročila s kmetijskega gospodarstva veljajo za predložena Komisiji, ko se računovodski podatki iz člena 9 vnesejo v zbirni in nadzorni računalniški sistem iz odstavka 1, se opravijo naknadna računalniška preverjanja in organ za zvezo potrdi, da se podatki lahko naložijo v navedeni sistem.

POGLAVJE 4

STANDARDNO PLAČILO

Člen 11

Ustrezno izpolnjena poročila s kmetijskega gospodarstva

Za namene člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 1217/2009 je poročilo s kmetijskega gospodarstva ustrezno izpolnjeno, če je njegova vsebina točna in so računovodski podatki v poročilu zabeleženi in predloženi v skladu z obrazcem in obliko iz Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 12

Upravičeno število poročil s kmetijskega gospodarstva

Skupno število ustrezno izpolnjenih in predloženih poročil s kmetijskega gospodarstva na državo članico, kakor je določeno v členu 5a(2) Uredbe (ES) št. 1217/2009, ki je upravičeno do standardnega plačila, ne presega skupnega števila poročevalskih kmetij, določenega za navedeno državo članico v Prilogi II k tej uredbi.

Če imajo države članice več kot eno regijo FADN, je lahko število ustrezno izpolnjenih in predloženih poročil s kmetijskega gospodarstva na regijo FADN, ki so upravičeni do standardnega plačila, do 20 % višje od števila, določenega za zadevno regijo FADN, pod pogojem, da skupno število ustrezno izpolnjenih in predloženih poročil s kmetijskega gospodarstva zadevne države članice ne presega skupnega števila, določenega za navedeno državo članico v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 13

Izplačilo standardnega plačila

Skupni znesek standardnega plačila iz člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 1217/2009 se izplača v dveh obrokih:

(a)

plačilo, ki ustreza 50 % celotnega zneska, izračunanega na podlagi zneska iz prvega odstavka člena 14 te uredbe, se izvede na začetku vsakega obračunskega leta za število poročevalskih kmetij iz Priloge II k tej uredbi;

(b)

preostali znesek se izplača po tem, ko Komisija preveri, da so bila predložena poročila s kmetijskega gospodarstva ustrezno izpolnjena.

Preostali znesek iz točke (b) prvega odstavka tega člena se izračuna tako, da se standardno plačilo na poročilo s kmetijskega gospodarstva, izračunano na podlagi člena 14 te uredbe, pomnoži s številom ustrezno izpolnjenih poročil s kmetijskega gospodarstva, ki so upravičena v skladu s členom 12 te uredbe, od česar se odšteje plačilo iz točke (a) prvega odstavka tega člena.

Člen 14

Znesek standardnega plačila

Standardno plačilo iz člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 1217/2009 se določi na 160 EUR na poročilo s kmetijskega gospodarstva.

Če 80-odstotni prag iz člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 1217/2009 ni dosežen niti na ravni regije FADN niti na ravni zadevne države članice, se znižanje iz navedene določbe uporabi samo na državni ravni.

Če država članica predloži računovodske podatke iz člena 9 te uredbe najpozneje en mesec pred iztekom zadevnih rokov iz člena 10(3), se standardno plačilo zviša za 5 EUR, razen če 80-odstotni prag iz člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 1217/2009 v zvezi regijo FADN ali državo članico ni bil dosežen.

POGLAVJE 5

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Razveljavitve

Izvedbena Uredba (EU) št. 283/2012 in Izvedbena Uredba (EU) št. 730/2013 se razveljavita s 1. januarjem 2015.

Vendar se še naprej uporabljata za obračunska leta pred obračunskim letom 2015.

Člen 16

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2015

Za Svet

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.

(2)  Uredba (EU) št. 1318/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (UL L 340, 17.12.2013, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 283/2012 z dne 29. marca 2012 o določitvi standardnega plačila za poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2012 v okviru mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (UL L 92, 30.3.2012, str. 15)

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 730/2013 z dne 29. julija 2013 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (UL L 203, 30.7.2013, str. 6).

(5)  Uredba (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (UL L 321, 1.12.2008, str. 14).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 z dne 1. avgusta 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 321, 7.11.2014, str. 2).


PRILOGA I

PRAG EKONOMSKE VELIKOSTI ZA PODROČJE SPREMLJANJA (ČLEN 1)

Država članica/regija FADN

Prag (v EUR)

Belgija

25 000

Bolgarija

2 000

Češka

8 000

Danska

15 000

Nemčija

25 000

Estonija

4 000

Irska

8 000

Grčija

4 000

Španija

8 000

Francija (razen Martinika, Reuniona, Guadeloupa)

25 000

Francija (samo Martinik, Reunion, Guadeloupe)

15 000

Hrvaška

4 000

Italija

8 000

Ciper

4 000

Latvija

4 000

Litva

4 000

Luksemburg

25 000

Madžarska

4 000

Malta

4 000

Nizozemska

25 000

Avstrija

8 000

Poljska

4 000

Portugalska

4 000

Romunija

2 000

Slovenija

4 000

Slovaška

25 000

Finska

8 000

Švedska

15 000

Združeno kraljestvo (razen Severne Irske)

25 000

Združeno kraljestvo (samo Severna Irska)

15 000


PRILOGA II

ŠTEVILO POROČEVALSKIH KMETIJ (ČLEN 2)

Referenčna številka

Ime regije FADN

Število poročevalskih kmetij na obračunsko leto

BELGIJA

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Belgija skupaj

1 200

BOLGARIJA

831

Северозападен (Severozapaden)

346

832

Северен централен (Severen centralen)

358

833

Североизточен (Severoiztočen)

373

834

Югозападен (Jugozapaden)

335

835

Южен централен (Južen centralen)

394

836

Югоизточен (Jugoiztočen)

396

Bolgarija skupaj

2 202

745

ČEŠKA

1 417

370

DANSKA

2 150

NEMČIJA

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Nemčija skupaj

8 800

755

ESTONIJA

658

380

IRSKA

900

GRČIJA

450

Makedonija-Trakija

2 000

460

Epir-Peloponez-Ionski otoki

1 350

470

Tesalija

700

480

Kontinentalna Grčija, Egejski otoki, Kreta

1 450

Grčija skupaj

5 500

ŠPANIJA

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Španija skupaj

8 700

FRANCIJA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

340

141

Nord-Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Corse

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinique

80

207

La Réunion

160

Francija skupaj

7 640

860

HRVAŠKA

1 251

ITALIJA

221

Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Lombardia

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Veneto

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Liguria

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbria

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Campania

667

303

Calabria

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400

320

Sicilia

706

330

Sardegna

547

Italija skupaj

11 106

740

CIPER

500

770

LATVIJA

1 000

775

LITVA

1 000

350

LUKSEMBURG

450

MADŽARSKA

767

Alföld

1 016

768

Dunántúl

675

764

Észak-Magyarország

209

Madžarska skupaj

1 900

780

MALTA

536

360

NIZOZEMSKA

1 500

660

AVSTRIJA

2 000

POLJSKA

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

Poljska skupaj

12 100

PORTUGALSKA

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Portugalska skupaj

2 300

ROMUNIJA

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Romunija skupaj

6 000

820

SLOVENIJA

908

810

SLOVAŠKA

562

FINSKA

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Finska skupaj

1 100

ŠVEDSKA

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Švedska skupaj

1 025

ZDRUŽENO KRALJESTVO

411

England — North Region

420

412

England — East Region

650

413

England — West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Združeno kraljestvo skupaj

2 500


PRILOGA III

MODELI IN METODE ZA PRIPRAVO NAČRTA ZA IZBOR (ČLEN 3(1))

Podatki iz člena 5a(4) Uredbe (ES) št. 1217/2009, ki se sporočijo Komisiji, so strukturirani na naslednji način:

A.   INFORMATIVNI LIST

1.

Splošne informacije

1.1.

Obračunsko leto

1.2.

Država članica

1.3.

Ime organa za zvezo

1.4.

Ali je organ za zvezo del javne uprave (da/ne)?

 

2.

Podlaga načrta za izbor

2.1.

Vir celotne populacije gospodarstev

2.2.

Uporabljeno leto populacije gospodarstev

2.3.

Leto standardnih prihodkov

2.4.

Definicija področja spremljanja

 

3.

Postopki za stratifikacijo področja spremljanja

3.1.

Razvrščanje v skupine po tipu kmetije

3.2.

Razvrščanje v skupine po velikostnih razredih kmetij

3.3.

Dodatno nacionalno merilo, uporabljeno za stratifikacijo področja spremljanja

3.3.1

Ali se uporablja dodatno merilo za stratifikacijo?

3.3.2

Ali se dodatno nacionalno merilo uporablja pri nacionalnem izboru vzorca?

3.3.3

Ali se dodatno nacionalno merilo uporablja pri nacionalnem uteževanju podatkov o populaciji?

3.3.4

Ali se dodatno nacionalno merilo uporablja pri izboru poročevalskih kmetij za FADN EU?

3.3.5

Če ga uporabljate za izbor na ravni Unije, pojasnite izbiro in podrobno navedite vpliv na reprezentativnost področja spremljanja FADN EU.

3.4.

Pravila za razvrščanje v skupine

3.5.

Pokritost vzorca

 

4.

Metode za določitev stopnje izbora in velikosti vzorca za posamezni stratum

 

Sorazmerna dodelitev

Optimalna dodelitev

Kombinacija sorazmerne in optimalne dodelitve

Druga metoda

 

5.

Postopki za izbor poročevalskih kmetij

 

Naključni izbor

Nenaključni izbor

Kombinacija naključnega in nenaključnega izbora

Druga metoda

 

6.

Postopki za morebitno poznejšo posodobitev načrta za izbor

 

7.

Verjetno obdobje veljavnosti načrta za izbor

 

8.

Razvrstitev gospodarstev na področju spremljanja v skladu s tipologijo Unije za kmetijska gospodarstva (vsaj glede na glavne tipe)

 

9.

Število poročevalskih kmetij, ki se izberejo za vsak sprejet stratum

 

10.

Dodatne informacije, ki niso zajete v zgornje točke

 

11.

Načrt za izbor je odobril državni odbor, datum

B.   PREGLEDNICE NAČRTA ZA IZBOR

Podrobnosti o referenčni populaciji in o vzorcu, zasnovanem za zadevno obračunsko leto, se zagotovijo na podlagi modelov naslednjih preglednic, ki so sestavni del dokumentacije načrta za izbor.

Preglednica 1   Pravila za razvrščanje v skupine, ki se uporabijo za izbor vzorca kmetij FADN EU

Struktura preglednice

Številka stolpca

Opis stolpca

1

Šifra regije FADN (glej Prilogo II)

2

Skupine tipov kmetovanja (glej Prilogo IV)

3

Skupine razredov ekonomske velikosti (glej Prilogo V)


Preglednica 2   Pokritost vzorca

Struktura preglednice

Številka stolpca

Opis stolpca

1

Razredi ekonomske velikosti (določeni v Prilogi V)

2

Spodnje meje razredov ekonomske velikosti (v EUR)

3

Zgornje meje razredov ekonomske velikosti (v EUR)

4

Število gospodarstev zastopane populacije

5

Inverzni kumulativni odstotek števila gospodarstev zastopane populacije

6

Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) zastopane populacije

7

Inverzni kumulativni odstotek zastopanih kmetijskih zemljišč v uporabi

8

Skupni standardni prihodek zastopane populacije

9

Inverzni kumulativni odstotek zastopanega skupnega standardnega prihodka

10

Število glav velike živine zastopane populacije

11

Inverzni kumulativni odstotek zastopanega števila glav velike živine


Preglednica 3   Porazdelitev kmetij v populaciji

Struktura preglednice

Številka stolpca

Opis stolpca

1

Šifra – glavni tip kmetovanja

2

Oznaka – glavni tip kmetovanja

3

Razred ekonomske velikosti – 1

4

Razred ekonomske velikosti – 2

5

Razred ekonomske velikosti – 3

6

Razred ekonomske velikosti – 4

7

Razred ekonomske velikosti – 5

8

Razred ekonomske velikosti – 6

9

Razred ekonomske velikosti – 7

10

Razred ekonomske velikosti – 8

11

Razred ekonomske velikosti – 9

12

Razred ekonomske velikosti – 10

13

Razred ekonomske velikosti – 11

14

Razred ekonomske velikosti – 12

15

Razred ekonomske velikosti – 13

16

Razred ekonomske velikosti – 14

17

Razred ekonomske velikosti – skupaj


Preglednica 4   Načrt za izbor

Struktura preglednice

Številka stolpca

Opis stolpca

1

Regija FADN – šifra FADN EU

2

Regija FADN – ime

3

Tip kmetije – šifra države

4

Tip kmetije – šifra FADN EU

5

Razred ekonomske velikosti – šifra države

6

Razred ekonomske velikosti – šifra FADN EU

7

Razred ekonomske velikosti – opis (velikost v EUR)

8

Število gospodarstev, ki se izberejo (A)

9

Število gospodarstev v populaciji (B)

10

Povprečna utež (B)/(A)


PRILOGA IV

POSEBNI TIPI SPECIALIZIRANEGA KMETOVANJA IN NJIHOVO UJEMANJE S SPLOŠNIMI IN GLAVNIMI TIPI KMETOVANJA (ČLEN 4)

A.   POSEBNI TIPI SPECIALIZIRANEGA KMETOVANJA

Posebne tipe specializiranega kmetovanja opredeljujeta dve posebnosti:

(a)   Narava zadevnih značilnosti

Značilnosti se nanašajo na seznam značilnosti v raziskovanjih o strukturi kmetijskih gospodarstev za leto 2016: določene so z uporabo šifer, ki so predstavljene v preglednici ujemanja v delu B.I te priloge, ali s šifro ponovne razvrstitve nekaterih navedenih značilnosti, kot je določeno v delu B.II te priloge (1).

(b)   Pogoji, ki določajo meje razredov

Če ni navedeno drugače, so ti pogoji izraženi kot deleži skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva.

Da se gospodarstvo lahko razvrsti v zadevni posebni tip specializiranega kmetovanja, morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi pogoji za posebne tipe specializiranega kmetovanja.

Specializirana kmetijska gospodarstva – rastlinski proizvodi

Tipi kmetovanja

(*zaradi boljše preglednosti je šest stolpcev iz te postavke ponovljenih v delu C te priloge)

Metode izračuna posebnih tipov specializiranega kmetovanja

Splošni

Opis

Glavni

Opis

Posebne specializacije

Opis

Opis izračuna

Šifra značilnosti in pogojev

(sklic na del B te priloge)

Pogoj 1

(C1)

Pogoj 2

(C2)

Pogoj 3

(C3)

1

Specializirano pridelovanje poljščin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specializirano pridelovanje žit, oljnic in beljakovinskih rastlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specializirano pridelovanje žit (razen riža), oljnic in beljakovinskih rastlin

Žita, razen riža, oljnice, suhe stročnice in beljakovinske rastline > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

 

152

Specializirano pridelovanje riža

Riž > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

 

 

 

 

153

Pridelava žit, oljnic, beljakovinskih rastlin in riža – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 151 in 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

16

Splošno poljedelstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specializirano pridelovanje korenovk

Krompir, sladkorna pesa ter krmne korenovke in kapusnice > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Pridelava žit, oljnic, beljakovinskih rastlin in korenovk – kombinirano

Žita, oljnice, suhe stročnice in beljakovinske rastline > 1/3; korenovke > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3;

P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Specializirano pridelovanje njivske zelenjave

Sveže vrtnine, melone in jagode – na njivah > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

 

 

 

 

164

Specializirano pridelovanje tobaka

Tobak > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.01. > 2/3

 

 

 

 

165

Specializirano pridelovanje bombaža

Bombaž > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.03. > 2/3

 

 

 

 

166

Različne poljščine kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 161, 162, 163, 164 in 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

 

2

Specializirano vrtnarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specializirano vrtnarstvo – pod zaščito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specializirano pridelovanje zelenjave – pod zaščito

Sveže vrtnine, melone in jagode – v steklenjakih > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

 

 

 

 

212

Specializirano gojenje cvetja in okrasnih rastlin – pod zaščito

Cvetje in okrasne rastline – v steklenjakih > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

 

213

Mešano specializirano vrtnarstvo – pod zaščito

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 211 in 212

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

22

Specializirano vrtnarstvo – na prostem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specializirano pridelovanje zelenjave – na prostem

Sveže vrtnine, melone in jagode – tržna pridelava na vrtovih > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

 

 

 

 

222

Specializirano gojenje cvetja in okrasnih rastlin – na prostem

Cvetje in okrasne rastline – na prostem > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

 

223

Mešano specializirano vrtnarstvo – na prostem

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 221 in 222

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

23

Drugo vrtnarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specializirano gojenje gob

Gobe > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.06.01. > 2/3

 

 

 

 

232

Specializirane drevesnice

Drevesnice > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.04.05. > 2/3

 

 

 

 

233

Različno vrtnarstvo

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 231 in 232

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

 

3

Specializirano gojenje trajnih nasadov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specializirano vinogradništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specializirano proizvajanje kakovostnega vina

Vinogradi, katerih pridelek je običajno namenjen za kakovostno vino > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

 

 

 

 

352

Specializirano proizvajanje vina, razen kakovostnega vina

Vinogradi, katerih pridelek je običajno namenjen za druga vina > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

 

 

 

 

353

Specializirano pridelovanje namiznega grozdja

Vinogradi, katerih pridelek je običajno namenjen za namizno grozdje > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

 

 

 

 

354

Drugi vinogradi

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 351, 352 in 353

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

 

 

 

36

Specializirano sadjarstvo in pridelovanje citrusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specializirano sadjarstvo (razen citrusov, tropskega in subtropskega sadja ter oreškov)

Sadje v zmernih podnebnih območjih in jagodičje > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

 

 

 

 

362

Specializirano pridelovanje citrusov

Citrusi > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.02. > 2/3

 

 

 

 

363

Specializirano pridelovanje oreškov

Oreški > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

 

 

 

 

364

Specializirano pridelovanje tropskega in subtropskega sadja

Sadje subtropskih podnebnih območij > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

 

 

 

 

365

Specializirano sadjarstvo in pridelovanje citrusov, tropskega in subtropskega sadja ter oreškov: mešana pridelava

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 361, 362, 363 in 364

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

 

 

 

37

Specializirano pridelovanje oljk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specializirano pridelovanje oljk

Oljke > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03. > 2/3

 

 

 

38

Razni trajni nasadi – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Razni trajni nasadi – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 351 do 370

P3 > 2/3

 

 


Specializirana kmetijska gospodarstva – živinorejska proizvodnja

Tipi kmetovanja

Metode izračuna posebnih tipov specializiranega kmetovanja

Splošni

Opis

Glavni

Opis

Posebne specializacije

Opis

Opis izračuna

Šifra značilnosti in pogojev

(sklic na del B te priloge)

Pogoj 1

(C1)

Pogoj 2

(C2)

Pogoj 3

(C3)

4

Specializirana reja pašne živine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specializirana prireja mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specializirana prireja mleka

Krave molznice > 3/4 skupne pašne živine; pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Specializirana govedoreja – reja in pitanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specializirana govedoreja — reja in pitanje

Vse govedo (tj. govedo, mlajše od enega leta, govedo nad enim letom, toda pod dvema letoma starosti, in govedo, staro dve leti in več (samci, telice, krave molznice in druge krave)) > 2/3 pašne živine; krave molznice ≤ 1/10 pašne živine; pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Govedo — prireja mleka, reja, pitanje – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Govedo — prireja mleka, reja, pitanje – kombinirano

Vse govedo > 2/3 pašne živine; krave molznice > 1/10 pašne živine; pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin; razen gospodarstev iz razreda 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; razen razreda 450

 

 

 

48

Ovce, koze in druga pašna živina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specializirana ovčjereja

Ovce > 2/3 pašne živine; pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 450, 460 in 470

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Ovčereja in govedoreja – kombinirano

Vse govedo > 1/3 pašne živine, ovce > 1/3 pašne živine in pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 450, 460 in 470

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Specializirana kozjereja

Koze > 2/3 pašne živine; pašna živina > 1/10 pašne živine in krmnih rastlin

P4 > 2/3

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 450, 460 in 470

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Različne vrste pašne živine

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 481, 482 in 483

P4 > 2/3

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 450, 460 in 470

 

5

Specializirana reja zrnojede živine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specializirana prašičereja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specializirana reja prašičev

Plemenske svinje > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02. > 2/3

 

 

 

 

512

Specializirano pitanje prašičev

Prašički in drugi prašiči > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

 

 

 

 

513

Reja in pitanje prašičev – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 511 in 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Specializirano perutninarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specializirana reja kokoši nesnic

Kokoši nesnice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.02. > 2/3

 

 

 

 

522

Specializirana reja perutnine za meso

Brojlerji in druga perutnina > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

 

 

 

 

523

Reja kokoši nesnic in perutnine za meso – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 521 in 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Različne vrste zrnojede živine – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Različne vrste zrnojede živine – kombinirano

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 511 do 523

P5 > 2/3

 

 


Mešana kmetijska gospodarstva

Tipi kmetovanja

Metode izračuna posebnih tipov specializiranega kmetovanja

Splošni

Opis

Glavni

Opis

Posebne specializacije

Opis

Opis izračuna

Šifra značilnosti in pogojev

(sklic na del B te priloge)

Pogoj 1

(C1)

Pogoj 2

(C2)

Pogoj 3

(C3)

6

Mešana rastlinska pridelava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mešana rastlinska pridelava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Vrtnarstvo in trajni nasadi – kombinirano

Vrtnarstvo > 1/3; trajni nasadi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Poljščine in vrtnarstvo – kombinirano

Splošna rastlinska pridelava > 1/3; vrtnarstvo > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Poljščine in vinogradi – kombinirano

Splošna rastlinska pridelava > 1/3; vinogradi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Poljščine in trajni nasadi – kombinirano

Splošna rastlinska pridelava > 1/3; trajni nasadi > 1/3; trte ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Mešana rastlinska pridelava, v glavnem poljščine

Splošna rastlinska pridelava > 1/3; nobena druga dejavnost > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Druga mešana rastlinska pridelava

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 611, 612, 613, 614 in 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mešana živinoreja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mešana živinoreja, v glavnem pašna živina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mešana živinoreja, v glavnem za prirejo mleka

Govedo za prirejo mleka > 1/3 pašne živine; krave molznice > 1/2 goveda za prirejo mleka

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Mešana živinoreja, v glavnem pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razreda 731

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Mešana živinoreja, v glavnem reja zrnojede živine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mešana živinoreja: zrnojeda živina ter živina za prirejo mleka

Govedo za prirejo mleka > 1/3 pašne živine; zrnojeda živina > 1/3; krave molznice > 1/2 goveda za prirejo mleka

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Mešana živinoreja: zrnojeda živina ter pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razreda 741

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Mešano kmetijske rastline – živinoreja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Poljščine – pašna živina, kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Pridelava poljščin v kombinaciji s prirejo mleka

Govedo za prirejo mleka > 1/3 pašne živine; krave molznice > 1/2 goveda za prirejo mleka; govedo za prirejo mleka < splošna rastlinska pridelava

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

 

 

 

 

832

Prireja mleka v kombinaciji s pridelavo poljščin

Govedo za prirejo mleka > 1/3 pašne živine; krave molznice > 1/2 goveda za prirejo mleka; govedo za prirejo mleka ≥ splošna rastlinska pridelava

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Pridelava poljščin v kombinaciji s pašno živino, razen tiste za prirejo mleka

Splošna rastlinska pridelava > pašna živina in krmne rastline, razen gospodarstev iz razreda 831

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P1 > P4; razen razreda 831

 

 

 

 

834

Pašna živina, razen tiste za prirejo mleka, v kombinaciji s pridelavo poljščin

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 831, 832 in 833

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

84

Razne kmetijske rastline in živinoreja, kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Pridelava poljščin in reja zrnojede živine, kombinirano

Splošna rastlinska pridelava > 1/3; zrnojeda živina > 1/3

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 831, 832, 833 in 834

P1> 1/3; P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Trajni nasadi in pašna živina – kombinirano

Trajni nasadi > 1/3; pašna živina in krmne rastline > 1/3

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 831, 832, 833 in 834

P3 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Čebelarstvo

Čebele > 2/3

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 831, 832, 833 in 834

3.07. > 2/3

 

 

 

 

844

Mešane kmetijske rastline in živina

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoja C1 in C2, razen gospodarstev iz razredov 841, 842 in 843

Gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 151 do 742 in 999

Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoj C1, razen gospodarstev iz razredov 831, 832, 833 in 834

 


Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

Tipi kmetovanja

Metode izračuna posebnih tipov specializiranega kmetovanja

Splošni

Opis

Glavni

Opis

Posebne specializacije

Opis

Opis izračuna

Šifra značilnosti in pogojev

(sklic na del B te priloge)

Pogoj 1

(C1)

Pogoj 2

(C2)

Pogoj 3

(C3)

9

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

Skupni standardni prihodek = 0

 

 

 

B.   PREGLEDNICA UJEMANJA IN ŠIFRE PONOVNE RAZVRSTITVE

I.   Ujemanje med postavkami v raziskovanjih o strukturi kmetijskih gospodarstev (FSS) iz Uredbe 1166/2008 in poročilu s kmetijskega gospodarstva FADN.

Enakovredne postavke za uporabo standardnih prihodkov

Šifra FSS, ki se uporabi za postavko

Šifra koeficienta standardnega prihodka

Raziskovanje Unije o strukturi kmetijskih gospodarstev za leto 2016 (FSS 2016)

(Uredba (ES) št. 1166/2008)

Poročilo s kmetijskega gospodarstva FADN

(Priloga VIII k tej uredbi)

I.   

Kmetijske rastline

2.01.01.01.

B_1_1_1

Navadna pšenica in pira

10110.

Navadna pšenica in pira

2.01.01.02.

B_1_1_2

Pšenica durum

10120.

Pšenica durum

2.01.01.03.

B_1_1_3

10130.

2.01.01.04.

B_1_1_4

Ječmen

10140.

Ječmen

2.01.01.05.

B_1_1_5

Oves

10150.

Oves

2.01.01.06.

B_1_1_6

Koruza v zrnju

10160.

Koruza v zrnju

2.01.01.07.

B_1_1_7

Riž

10170.

Riž

2.01.01.99.

B_1_1_99

Druga žita za pridelavo zrnja

10190.

Druga žita za pridelavo zrnja

2.01.02.

B_1_2

Sušeno zrnje stročnic in stročnice za pridelavo zrnja (vključno s semeni in mešanicami žit in zrnja stročnic)

10220.

Leča, čičerka in grašica

10290.

Ostale beljakovinske rastline

2.01.02.01.

B_1_2_1

Od tega grah, fižol in volčji bob

10210.

Grah, fižol, volčji bob

2.01.03.

B_1_3

Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim)

10300.

Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim)

10310.

Krompir za škrob

10390.

Ostali krompir

2.01.04.

B_1_4

Sladkorna pesa (brez semena)

10400.

Sladkorna pesa (brez semena)

2.01.05.

B_1_5

Krmne korenovke in kapusnice (brez semena)

10500.

Krmne korenovke in kapusnice (brez semena)

2.01.06.01.

B_1_6_1

Tobak

10601.

Tobak

2.01.06.02.

B_1_6_2

Hmelj

10602.

Hmelj

2.01.06.03.

B_1_6_3

Bombaž

10603.

Bombaž

2.01.06.04.

B_1_6_4

Oljna ogrščica in oljna repica

10604.

Oljna ogrščica in oljna repica

2.01.06.05.

B_1_6_5

Sončnice

10605.

Sončnice

2.01.06.06.

B_1_6_6

Soja

10606.

Soja

2.01.06.07.

B_1_6_7

Laneno seme (oljni lan)

10607.

Laneno seme (oljni lan)

2.01.06.08.

B_1_6_8

Druge oljnice

10608.

Druge oljnice

2.01.06.09.

B_1_6_9

Lan

10609.

Lan

2.01.06.10.

B_1_6_10

Konoplja

10610.

Konoplja

2.01.06.11.

B_1_6_11

Ostale vlaknene rastline

10611.

Ostale predivnice

2.01.06.12.

B_1_6_12

Dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice

10612.

Dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice

2.01.06.99.

B_1_6_99

Ostale industrijske rastline, ki niso navedene drugje

10613.

Sladkorni trs

10690.

Ostale industrijske rastline, ki niso navedene drugje

2.01.07.

B_1_7

Sveže vrtnine, melone in jagode, od tega:

 

2.01.07.01.

B_1_7_1

Na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

 

2.01.07.01.01.

B_1_7_1_1

Na njivah

10711.

Sveže vrtnine, melone in in jagode – na njivah

2.01.07.01.02.

B_1_7_1_2

Tržna pridelava na vrtovih

10712.

Sveže vrtnine, melone in jagode – tržna pridelava na vrtovih

2.01.07.02.

B_1_7_2

V steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

10720.

Sveže vrtnine, melone in jagode – v steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

2.01.08.

 

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic):

 

2.01.08.01.

B_1_8_1

Na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

10810.

Cvetje in okrasne rastline – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

2.01.08.02.

B_1_8_2

V steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

10820.

Cvetje in okrasne rastline – v steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

2.01.09.

B_1_9

Rastline, ki se spravljajo zelene

 

2.01.09.01.

B_1_9_1

Travinje za določen čas

10910.

Travinje za določen čas

2.01.09.02.

B_1_9_2

Druge rastline, ki se spravljajo zelene

 

2.01.09.02.01.

B_1_9_2_1

Silažna koruza

10921.

Silažna koruza

2.01.09.02.02.

B_1_9_2_2

Stročnice

10922.

Metuljnice

2.01.09.02.99.

B_1_9_2_99

Druge rastline, ki se spravijo zelene in ki niso navedene drugje

10923.

Druge rastline, ki se spravljajo zelene in ki niso navedene drugje

2.01.10.

B_1_10

Semena in sadike na njivah

11000.

Semena in sadike na njivah

2.01.11.

B_1_11

Druge poljščine

11100.

Druge poljščine

2.01.12.

B_1_12

Praha

11210.

Praha brez kakršnih koli subvencij

2.02.

B_2

Vrtovi

20000.

Vrtovi

2.03.01.

B_3_1

Pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov

30100.

Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov

2.03.02.

B_3_2

Ekstenzivni pašniki

30200.

Ekstenzivni pašniki

2.03.03.

B_3_3

Trajno travinje, ki se ne uporablja več v proizvodne namene in je upravičeno do subvencij

30300.

Trajno travinje, ki se ne uporablja več v proizvodne namene in je upravičeno do subvencij

2.04.01.

B_4_1

Sadovnjaki in nasadi jagodičja

 

2.04.01.01.

B_4_1_1

Sadne vrste, od tega:

 

2.04.01.01.01.

B_4_1_1_1

Sadje v zmernih podnebnih območjih

40111.

Jabolka

40112.

Hruške

40113.

Breskve in nektarine

40114.

Ostalo sadje zmernega podnebnega pasu

2.04.01.01.02.

B_4_1_1_2

Sadje v subtropskih podnebnih območjih

40115.

Sadje subtropskih ali tropskih podnebnih območij

2.04.01.02.

B_4_1_2

Jagodičje

40120.

Jagodičje

2.04.01.03.

B_4_1_3

Oreški

40130.

Oreški

2.04.02.

B_4_2

Nasadi citrusov

40210.

Pomaranče

40220.

Tangerine, mandarine, klementine in podobno majhno sadje

40230.

Limone

40290.

Ostali citrusi

2.04.03.

B_4_3

Nasadi oljk

 

2.04.03.01.

B_4_3_1

Oljke, običajno za pridelavo namiznih oljk

40310.

Namizne oljke

2.04.03.02.

B_4_3_2

Oljke, običajno za pridelavo olja

40320.

Oljke za pridelavo olja (prodane v obliki plodov)

40330.

Oljčno olje

2.04.04.

B_4_4

Vinogradi, katerih pridelek je običajno namenjen za:

 

2.04.04.01.

B_4_4_1

Kakovostno vino

40411.

Vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

40412.

Vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

40451.

Grozdje za vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

40452.

Grozdje za vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

2.04.04.02.

B_4_4_2

Druga vina

40420.

Druga vina

40460.

Grozdje za druga vina

2.04.04.03.

B_4_4_3

Namizno grozdje

40430.

Namizno grozdje

2.04.04.04.

B_4_4_4

Rozine

40440.

Rozine

2.04.05.

B_4_5

Drevesnice

40500.

Drevesnice

2.04.06.

B_4_6

Drugi trajni nasadi

40600.

Drugi trajni nasadi

40610.

Božična drevesca

2.04.07.

B_4_7

Trajni nasadi v steklenjakih

40700.

Trajni nasadi v steklenjakih

2.06.01.

B_6_1

Gobe

60000.

Gobe

II.   

Živina

3.01.

C_1

Enoprsti kopitarji

100.

Enoprsti kopitarji

3.02.01.

C_2_1

Govedo, mlajše od enega leta, samci in samice

210.

Govedo, mlajše od enega leta, samci in samice

3.02.02.

C_2_2

Govedo, staro eno do dve leti, samci

220.

Govedo, staro eno do dve leti, samci

3.02.03.

C_2_3

Govedo, staro eno do dve leti, samice

230.

Govedo, staro eno do dve leti, samice

3.02.04.

C_2_4

Samci goveda, stari dve leti in več

240.

Samci goveda, stari dve leti in več

3.02.05.

C_2_5

Telice, stare dve leti in več

251.

Plemenske telice

252.

Telice za pitanje

3.02.06.

C_2_6

Krave molznice

261.

Krave molznice

262.

Bivolice

3.02.99.

C_2_99

Druge krave

269.

Druge krave

3.03.01.

C_3_1

Ovce (vseh starosti)

 

3.03.01.01.

C_3_1_1

Plemenske samice

311.

Ovce, plemenske samice

3.03.01.99.

C_3_1_99

Druge ovce

319.

Druge ovce

3.03.02.

C_3_2

Koze (vseh starosti)

 

3.03.02.01.

C_3_2_1

Plemenske samice

321.

Koze, plemenske samice

3.03.02.99.

C_3_2_99

Druge koze

329.

Druge koze

3.04.01.

C_4_1

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

410.

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

3.04.02.

C_4_2

Plemenske svinje, ki tehtajo 50 kg in več

420.

Plemenske svinje, ki tehtajo 50 kg in več

3.04.99.

C_4_99

Drugi prašiči

491.

Prašiči za pitanje

499.

Drugi prašiči

3.05.01.

C_5_1

Brojlerji

510.

Perutnina – brojlerji

3.05.02.

C_5_2

Kokoši nesnice

520.

Kokoši nesnice

3.05.03.

3.05.03.01.

3.05.03.02.

3.05.03.03.

3.05.03.04.

3.05.03.99.

C_5_3

C_5_3_1

C_5_3_2

C_5_3_3

C_5_3_4

C_5_3_99

Druga perutnina

Purani

Race

Gosi

Noji

Druga perutnina, ki ni navedena drugje

530.

Druga perutnina

3.06.

C_6

Kunci, plemenske samice

610.

Kunci, plemenske samice

699.

Ostali kunci

3.07.

C_7

Čebele

700.

Čebele

II.   Šifre ponovne razvrstitve nekaterih značilnosti, vključenih v FSS 2016

P45.

Govedo za prirejo mleka = 3.02.01. (govedo, mlajše od enega leta, samci in samice) + 3.02.03. (govedo, staro eno do dve leti, samice) + 3.02.05. (telice, stare dve leti in več) + 3.02.06. (krave molznice)

P46.

Govedo = P45 (govedo za prirejo mleka) + 3.02.02. (govedo, staro eno do dve leti, samci) + 3.02.04. (samci goveda, stari dve leti in več) + 3.02.99. (druge krave)

GL.

Pašna živina = 3.01. (enoprsti kopitarji) + P46 (govedo) + 3.03.01.01. (ovce, plemenske samice) + 3.03.01.99. (druge ovce) + 3.03.02.01. (koze, plemenske samice) + 3.03.02.99 (druge koze)

Če GL=0 FCP1 Krmne rastline za prodajo = 2.01.05. (krmne korenovke in kapusnice) + 2.01.09. (rastline, ki se spravljajo zelene) + 2.03.01. (pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov) + 2.03.02. (ekstenzivni pašniki)

FCP4

Krmne rastline za pašno živino = 0

P17

Korenovke = 2.01.03. (krompir) + 2.01.04. (sladkorna pesa) + 2.01.05. (krmne korenovke in kapusnice)

Če GL > 0 FCP1 Krmne rastline za prodajo = 0

FCP4

Krmne rastline za pašno živino = 2.01.05. (krmne korenovke in kapusnice) + 2.01.09. (rastline, ki se spravljajo zelene) + 2.03.01. (pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov) + 2.03.02. (ekstenzivni pašniki)

P17

Korenovke = 2.01.03. (krompir) + 2.01.04. (sladkorna pesa)

P151.

Žita, razen riža = 2.01.01.01. (navadna pšenica in pira) + 2.01.01.02. (pšenica durum) + 2.01.01.03. (rž) + 2.01.01.04. (ječmen) + 2.01.01.05. (oves) + 2.01.01.06. (koruza v zrnju) + 2.01.01.99. (druga žita za pridelavo zrnja)

P15.

Žita = P151 (žita, razen riža) + 2.01.01.07. (riž)

P16.

Oljnice = 2.01.06.04. (oljna ogrščica in oljna repica) + 2.01.06.05. (sončnice) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (lan (laneno seme)) + 2.01.06.08. (druge oljnice)

P51.

Prašiči = 3.04.01. (prašički z živo težo pod 20 kilogramov) + 3.04.02. (plemenske svinje, ki tehtajo 50 kilogramov in več) + 3.04.99. (drugi prašiči)

P52.

Perutnina = 3.05.01. (brojlerji) + 3.05.02. (kokoši nesnice) + 3.05.03. (druga perutnina)

P1.

Splošna rastlinska pridelava = P15 (žita) + 2.01.02. (suhe stročnice in beljakovinske rastline) + 2.01.03. (krompir) + 2.01.04. (sladkorna pesa) + 2.01.06.01. (tobak) + 2.01.06.02. (hmelj) + 2.01.06.03. (bombaž) + P16 (oljnice) + 2.01.06.09. (lan) + 2.01.06.10. (konoplja) + 2.01.06.11. (ostale vlaknene rastline) + 2.01.06.12. (dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice) + 2.01.06.99. (ostale industrijske rastline, ki niso navedene drugje) + 2.01.07.01.01. (sveže vrtnine, melone, jagode – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi – na njivah) + 2.01.10. (semena in sadike na njivah) + 2.01.11. (druga obdelovalna zemljišča) + 2.01.12. (praha) + FCP1 (krmne rastline za prodajo)

P2.

Vrtnarstvo = 2.01.07.01.02. (sveže vrtnine, melone, jagode – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)) – tržna pridelava na vrtovih) + 2.01.07.02. (sveže vrtnine, melone, jagode – v steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi) + 2.01.08.01. (cvetje in okrasne rastline – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi) + 2.01.08.02. (cvetje in okrasne rastline – v steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi) + 2.06.01. (gobe) + 2.04.05. (drevesnice)

P3.

Trajni nasadi = 2.04.01. (nasadi sadja in jagodičja) + 2.04.02. (nasadi citrusov) + 2.04.03. (nasadi oljk) + 2.04.04. (vinogradi) + 2.04.06. (drugi trajni nasadi) + 2.04.07. (trajni nasadi v steklenjakih)

P4.

Pašna živina in krmne rastline = GL (pašna živina) + FCP4 (krmne rastline za pašno živino)

P5.

Zrnojeda živina = P51 (prašiči) + P52 (perutnina) + 3.06. (kunci, plemenske samice)

C.   TIPI KMETOVANJA IZ DELA A

Specializirana kmetijska gospodarstva – kmetijske rastline

Splošni tip kmetovanja

Glavni tip kmetovanja

Posebni tipi specializiranega kmetovanja

1.

Specializirano pridelovanje poljščin

15.

Specializirano pridelovanje žit, oljnic in beljakovinskih rastlin

151.

Specializirano pridelovanje žit (razen riža), oljnic in beljakovinskih rastlin

152.

Specializirano pridelovanje riža

153.

Pridelava žit, oljnic, beljakovinskih rastlin in riža – kombinirano

16.

Splošno poljedelstvo

161.

Specializirano pridelovanje korenovk

162.

Pridelava žit, oljnic, beljakovinskih rastlin in korenovk – kombinirano

163.

Specializirano pridelovanje njivske zelenjave

164.

Specializirano pridelovanje tobaka

165.

Specializirano pridelovanje bombaža

166.

Razne poljščine – kombinirano

2.

Specializirano vrtnarstvo

21.

Specializirano vrtnarstvo – pod zaščito

211.

Specializirano pridelovanje zelenjave – pod zaščito

212.

Specializirano gojenje cvetja in okrasnih rastlin – pod zaščito

213.

Mešano specializirano vrtnarstvo – pod zaščito

22.

Specializirano vrtnarstvo – na prostem

221.

Specializirano pridelovanje zelenjave – na prostem

222.

Specializirano gojenje cvetja in okrasnih rastlin – na prostem

223.

Mešano specializirano vrtnarstvo – na prostem

23.

Drugo vrtnarstvo

231.

Specializirano gojenje gob

232.

Specializirane drevesnice

233.

Različno vrtnarstvo

3.

Specializirano gojenje trajnih nasadov

35.

Specializirano vinogradništvo

351.

Specializirano proizvajanje kakovostnega vina

352.

Specializirano proizvajanje vina, razen kakovostnega vina

353.

Specializirano pridelovanje namiznega grozdja

354.

Drugi vinogradi

36.

Specializirano sadjarstvo in pridelovanje citrusov

361.

Specializirano sadjarstvo (razen citrusov, tropskega in subtropskega sadja ter oreškov)

362.

Specializirano pridelovanje citrusov

363.

Specializirano pridelovanje oreškov

364.

Specializirano pridelovanje tropskega in subtropskega sadja

365.

Specializirano sadjarstvo in pridelovanje citrusov, tropskega in subtropskega sadja ter oreškov: mešana pridelava

37.

Specializirano pridelovanje oljk

370.

Specializirano pridelovanje oljk

38.

Razni trajni nasadi – kombinirano

380.

Razni trajni nasadi – kombinirano


Specializirana kmetijska gospodarstva – živinorejska proizvodnja

Splošni tip kmetovanja

Glavni tip kmetovanja

Posebni tipi specializiranega kmetovanja

4.

Specializirana reja pašne živine

45.

Specializirana prireja mleka

450.

Specializirana prireja mleka

46.

Specializirana govedoreja — reja in pitanje

460.

Specializirana govedoreja — reja in pitanje

47.

Govedo — prireja mleka, reja, pitanje – kombinirano

470.

Govedo — prireja mleka, reja, pitanje – kombinirano

48.

Ovce, koze in druga pašna živina

481.

Specializirana ovčjereja

482.

Ovčereja in govedoreja – kombinirano

483.

Specializirana kozjereja

484.

Različne vrste pašne živine

5.

Specializirana reja zrnojede živine

51.

Specializirana prašičereja

511.

Specializirana reja prašičev

512.

Specializirano pitanje prašičev

513.

Reja in pitanje prašičev – kombinirano

52.

Specializirano perutninarstvo

521.

Specializirana reja kokoši nesnic

522.

Specializirana reja perutnine za meso

523.

Reja kokoši nesnic in perutnine za meso – kombinirano

53.

Različne vrste zrnojede živine – kombinirano

530.

Različne vrste zrnojede živine – kombinirano


Mešana kmetijska gospodarstva

Splošni tip kmetovanja

Glavni tip kmetovanja

Posebni tipi specializiranega kmetovanja

6.

Mešana rastlinska pridelava

61.

Mešana rastlinska pridelava

611.

Vrtnarstvo in trajni nasadi – kombinirano

612.

Poljščine in vrtnarstvo – kombinirano

613.

Poljščine in vinogradi – kombinirano

614.

Poljščine in trajni nasadi – kombinirano

615.

Mešana rastlinska pridelava, v glavnem poljščine

616.

Druga mešana rastlinska pridelava

7.

Mešana živinoreja

73.

Mešana živinoreja, v glavnem pašna živina

731.

Mešana živinoreja, v glavnem za prirejo mleka

732.

Mešana živinoreja, v glavnem pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

74.

Mešana živinoreja, v glavnem reja zrnojede živine

741.

Mešana živinoreja: reja zrnojede živine in prireja mleka – kombinirano

742.

Mešana živinoreja: reja zrnojede živine in pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

8.

Mešano kmetijske rastline – živinoreja

83.

Poljščine – pašna živina, kombinirano

831.

Pridelava poljščin v kombinaciji s prirejo mleka

832.

Prireja mleka v kombinaciji s pridelavo poljščin

833.

Pridelava poljščin v kombinaciji s pašno živino, razen tiste za prirejo mleka

834.

Reja pašne živine, razen tiste za prirejo mleka, v kombinaciji s pridelavo poljščin

84.

Razne kmetijske rastline in živinoreja, kombinirano

841.

Pridelava poljščin in reja zrnojede živine – kombinirano

842.

Trajni nasadi in pašna živina – kombinirano

843.

Čebelarstvo

844.

Razne mešane kmetijske rastline in živinoreja

9.

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

99.

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

999.

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva


(1)  Značilnosti 2.01.05. (Krmne korenovke in kapusnice), 2.01.09. (Rastline, ki se spravijo zelene), 2.01.12. (Praha), 2.02. (Vrtovi), 2.03.01. (Pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov), 2.03.02. (Ekstenzivni pašniki), 2.03.03. (Trajno travinje, ki se ne uporablja več za proizvodne namene in je upravičeno do subvencij), 3.02.01. (Govedo, mlajše od enega leta, samci in samice), 3.03.01.99. (Druge ovce), 3.03.02.99. (Druge koze) in 3.04.01. (Prašički z živo težo pod 20 kilogramov) se uporabljajo samo pod posebnimi pogoji (glej točko 5 Priloge VI).


PRILOGA V

EKONOMSKA VELIKOST KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN RAZREDI EKONOMSKE VELIKOSTI (ČLEN 5)

A.   EKONOMSKA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Ekonomska velikost kmetijskega gospodarstva se izmeri kot skupni standardni prihodek kmetijskega gospodarstva, izražen v eurih.

B.   RAZREDI EKONOMSKE VELIKOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Kmetijska gospodarstva so razvrščena v razrede velikosti, katerih meje so določene spodaj.

Razredi

Meje v EUR

I

manj kot 2 000

II

od 2 000 do manj kot 4 000

III

od 4 000 do manj kot 8 000

IV

od 8 000 do manj kot 15 000

V

od 15 000 do manj kot 25 000

VI

od 25 000 do manj kot 50 000

VII

od 50 000 do manj kot 100 000

VIII

od 100 000 do manj kot 250 000

IX

od 250 000 do manj kot 500 000

X

od 500 000 do manj kot 750 000

XI

od 750 000 do manj kot 1 000 000

XII

od 1 000 000 do manj kot 1 500 000

XIII

od 1 500 000 do manj kot 3 000 000

XIV

nad 3 000 000

Razredi velikosti II in III ali III in IV, IV in V, ali od III do V, VI in VII, VIII in IX, X in XI in od XII do XIV ali od X do XIV se lahko razvrstijo skupaj.


PRILOGA VI

STANDARDNI PRIHODKI (ČLEN 6)

1.   OPREDELITEV IN NAČELA ZA IZRAČUN STANDARDNIH PRIHODKOV

(a)   Standardni prihodek je vrednost končnega prihodka vsake kmetijske značilnosti iz člena 6(1), ki ustreza povprečnemu stanju v dani regiji.

(b)   Vrednost končnega prihodka iz točke (a) pomeni denarno vrednost bruto kmetijske proizvodnje po cenah na pragu kmetije. Je vsota vrednosti glavnega(-ih) proizvoda(-ov) in stranskega(-ih) proizvoda(-ov).

Vrednosti se izračunajo tako, da se proizvodnja na enoto pomnoži s ceno na pragu kmetije. DDV, davki na proizvode in neposredna plačila niso vključeni.

(c)   Obdobje proizvodnje

Standardni prihodki ustrezajo 12-mesečnemu obdobju proizvodnje (koledarskemu letu ali letu kmetijske proizvodnje).

Za rastlinske proizvode in proizvode živalskega izvora, za katere je obdobje proizvodnje krajše ali daljše od 12 mesecev, se izračuna standardni prihodek, ki ustreza rasti ali proizvodnji v času 12 mesecev.

(d)   Osnovni podatki in referenčno obdobje

Standardni prihodki se določijo na podlagi proizvodnje na enoto in cene na pragu kmetije iz točke (b) zgoraj. V ta namen se v državah članicah osnovni podatki zbirajo za referenčno obdobje, določeno v členu 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1198/2014.

(e)   Enote

(1)

Fizične enote

(a)

Standardni prihodki se za značilnosti kmetijskih rastlin določijo na podlagi površine, izražene v hektarih.

Za gobe pa se standardni prihodki določijo na podlagi bruto proizvodnje za vsa letna zaporedna spravila in so izraženi na 100 m2 obdelovalne površine. Za njihovo uporabo v okviru FADN so takšni standardni prihodki za gobe razdeljeni po številu letnih zaporednih spravil, ki se Komisiji sporoči v skladu s členom 8 te uredbe.

(b)

Standardni prihodki, ki se nanašajo na značilnosti živine, se določijo po glavi živine, razen pri perutnini, pri kateri enota obsega 100 glav, in pri čebelah, ki se določajo po panju.

(2)

Denarne enote in zaokroževanje

Osnovni podatki za določitev standardnih prihodkov in izračunani standardni prihodki so v EUR. V državah članicah, ki ne sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji, se standardni prihodki pretvorijo v EUR, pri čemer se za referenčno obdobje uporabijo povprečni menjalni tečaji, kakor je opredeljeno v točki 1(d) te priloge. Povprečni menjalni tečaji se izračunajo na podlagi uradnih menjalnih tečajev, ki jih objavi Komisija (Eurostat).

Standardni prihodki se lahko zaokrožijo na najbližjih 5 EUR, kjer je primerno.

2.   RAZČLENITEV STANDARDNIH PRIHODKOV

(a)   Po značilnostih kmetijskih rastlin in živine

Standardni prihodki se določijo za vse kmetijske značilnosti, ki ustrezajo postavkam v raziskovanjih o strukturi kmetijskih gospodarstev, tako kot je določeno v navedenih raziskovanjih.

(b)   Geografska razčlenitev

Standardni prihodki se določijo najmanj na podlagi geografskih enot, ki se uporabijo za FSS in FADN. Vse te geografske enote temeljijo na splošni nomenklaturi statističnih teritorialnih enot (NUTS), kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Te enote ustrezajo razvrstitvam regij na ravni NUTS 3. Območja z omejenimi možnostmi ali gorska območja ne štejejo za geografsko enoto.

Za značilnosti, ki za zadevno regijo niso relevantne, standardni prihodek ni določen.

3.   ZBIRANJE PODATKOV ZA DOLOČANJE STANDARDNIH PRIHODKOV

(a)

Osnovni podatki za določanje standardnih prihodkov se obnovijo najmanj vsakič, ko se izvaja raziskovanje o strukturi kmetijskih gospodarstev v obliki popisa, kot določa člen 6 Uredbe (ES) št. 1166/2008.

(b)

Če se raziskovanje o strukturi kmetijskih gospodarstev v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1166/2008 izvede v obliki vzorčnih raziskovanj, se posodobitev standardnih prihodkov izvede:

bodisi z obnavljanjem osnovnih podatkov na način, ki je podoben načinu iz točke (a),

bodisi z uporabo koeficienta spremembe, kjer se standardni prihodki posodobijo, da se glede na zadnje referenčno obdobje iz člena 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1198/2014 upoštevajo spremembe, kot jih ocenijo države članice, proizvedenih količin na enoto in cen za vsako značilnost in regijo.

4.   IZVRŠEVANJE

Države članice so v skladu z določbami te priloge odgovorne za zbiranje osnovnih podatkov, potrebnih za izračun standardnih prihodkov, za njihov izračun, pretvorbo v EUR in za zbiranje podatkov, potrebnih za uporabo metode posodabljanja, če je to primerno.

5.   OBRAVNAVANJE POSEBNIH PRIMEROV

Za izračun standardnih prihodkov za nekatere vrste značilnosti in za izračun skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva so določena naslednja posebna pravila:

(a)   Praha

Standardni prihodek, ki se nanaša na praho, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upošteva samo, kadar so na kmetijskem gospodarstvu tudi drugi pozitivni standardni prihodki.

(b)   Vrtovi

Ker je pridelek vrtov običajno namenjen za lastno porabo imetnika in ne za prodajo, se šteje, da je standardni prihodek enak nič.

(c)   Živina

Značilnosti za živino so razdeljene po starostni kategoriji. Končni prihodek ustreza vrednosti rasti živali v času, ko je uvrščena v posamezno kategorijo. To pomeni, da ustreza razliki med vrednostjo živali v času izstopa iz kategorije in njeno vrednostjo v času vstopa v kategorijo (tako imenovana nadomestna vrednost).

(d)   Govedo, mlajše od enega leta, samci in samice

Standardni prihodki, ki se nanašajo na govedo, mlajše od enega leta, se upoštevajo pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva samo, kadar je na kmetijskem gospodarstvu število govedi, mlajših od enega leta, večje od števila krav. Upoštevajo se samo standardni prihodki, ki se nanašajo na presežno število goveda, mlajšega od enega leta.

(e)   Druge ovce in druge koze

Standardni prihodki, ki se nanašajo na druge ovce, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, kadar na njem ni plemenskih ovc.

Standardni prihodki, ki se nanašajo na druge koze, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, kadar na njem ni plemenskih koz.

(f)   Prašički

Standardni prihodki, ki se nanašajo na prašičke, se pri izračunu skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, kadar na njem ni plemenskih svinj.

(g)   Krmne rastline

Če na kmetijskem gospodarstvu ni pašne živine (npr. enoprstih kopitarjev, govedi, ovac ali koz), se šteje, da so krmne rastline (tj. korenovke in kapusnice, rastline, ki se spravljajo zelene, pašniki in travniki) namenjene za prodajo in so del končnega prihodka splošne rastlinske pridelave.

Če je na kmetijskem gospodarstvu pašna živina, se šteje, da so krmne rastline namenjene za krmo pašne živine in so del končnega prihodka vzreje pašne živine in pridelave krmnih rastlin.


(1)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (nuts) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).


PRILOGA VII

DRUGE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM (ČLEN 7)

A.   OPREDELITEV DRUGIH PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM

Pridobitne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, razen kmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, zajemajo vse dejavnosti, razen kmetijskega dela, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom in imajo ekonomske posledice za kmetijsko gospodarstvo. To so dejavnosti, pri katerih se uporabljajo bodisi viri kmetijskega gospodarstva (zemljišče, stavbe, stroji, kmetijski proizvodi itd.) bodisi proizvodi kmetijskega gospodarstva.

Pridobitne dejavnosti v tem okviru pomenijo aktivno delo; samo finančne naložbe so torej izključene. Med druge pridobitne dejavnosti ne šteje oddajanje zemljišč ali drugih kmetijskih virov kmetije za različne dejavnosti brez nadaljnjega sodelovanja pri teh dejavnostih; slednje šteje med kmetijske dejavnosti kmetijskega gospodarstva.

Med druge pridobitne dejavnosti šteje vsa predelava kmetijskih proizvodov, razen če se predelava ne šteje za del kmetijske dejavnosti. Pridelava vina in oljčnega olja sta torej izključeni, razen če je delež kupljenega vina in oljčnega olja velik.

Vsaka predelava primarnega kmetijskega proizvoda v predelani sekundarni proizvod na kmetijskem gospodarstvu, ne glede na to, ali je bila surovina pridelana na gospodarstvu ali kupljena zunaj njega, šteje kot druga pridobitna dejavnost. To vključuje predelavo mesa, izdelavo sira itn.

B.   OCENA POMEMBNOSTI DRUGIH PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM

Delež drugih pridobitnih dejavnosti, povezanih s kmetijskim gospodarstvom, je v končnem prihodku kmetijskega gospodarstva ocenjen kot delež drugih pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s prometom kmetijskega gospodarstva, v seštevku skupnega prometa kmetijskega gospodarstva in neposrednih plačil navedenega gospodarstva na podlagi Uredbe (EU) št. 1307/2013 (1):

Formula

C.   RAZREDI, KI ODRAŽAJO POMEMBNOST DRUGIH PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM

Kmetijska gospodarstva so razvrščena v razrede glede na delež drugih pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, v končnem prihodku. Veljajo naslednje meje:

Razredi

Odstotne skupine

I

Od 0 % do 10 % (neznaten delež)

II

Od več kot 10 % do 50 % (srednji delež)

III

Od več kot 50 % do manj kot 100 % (velik delež)


(1)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).


PRILOGA VIII

OBRAZEC IN OBLIKA POROČILA S KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA (ČLEN 9)

Zbrani podatki se razvrstijo po preglednicah in razdelijo v skupine, kategorije in stolpce. Pri navajanju specifičnih podatkovnih polj se uporablja naslednja konvencija:

<črka preglednice>_<skupina>_<kategorija>[_<kategorija>]_<stolpec>_

Specifične vrednosti podatkov se zajamejo na ravni stolpca. V spodnjih preglednicah so prazna polja tista, v katera se lahko navedejo vrednosti podatkov; siva polja, označena z „—“, za skupino nimajo pomena, zato se vanje podatki ne vpisujejo.

Primeri:

B.UT.20.A (stolpec A skupine UT, kategorija 20, iz preglednice B) predstavlja „površino“„najeto KZU“, ki se zapiše pod „KZU za kmetovanje na najetem zemljišču“ v preglednici B.

I.A.10110.1.0.TA (stolpec TA skupine A, kategorija 10110 iz preglednice I) predstavlja skupno površino „navadne pšenice in pire“ za vrsto kmetijskih rastlin 1 „Poljščine – glavni posevek, kombinirani posevek“ in šifro manjkajočih podatkov 0 „Ni manjkajočih podatkov“.

Če vrednost za določeno kmetijsko gospodarstvo ni bistvena ali ni na voljo, ne vpisujte vrednosti „0“.

Preglednice so predstavljene z eno črko, skupine z eno ali več črkami, kategorije s številčnimi šiframi, stolpci pa z eno ali več črkami.

V preglednicah A do M prva preglednica prikazuje matriko visokih ravni skupin in stolpcev. Druga preglednica prikazuje porazdelitev teh podatkov po kategorijah, pri čemer vsako kategorijo predstavlja ena ali več šifer in podšifer.

Podatki v poročilu s kmetijskega gospodarstva morajo biti podani z naslednjo natančnostjo:

—   finančne vrednosti: vrednosti v EUR ali v državnih denarnih enotah brez decimalk. Vendar se lahko organ za zvezo zadevne države članice in osebje Komisije, ki upravlja FADN, medsebojno dogovorita, da se pri nacionalnih valutah z relativno nizko vrednostjo v primerjavi z EUR vrednosti izrazijo v stotih ali tisočih enotah nacionalne valute,

—   fizične količine: v kvintalih (1 q = 100 kg), razen pri jajcih, kjer so izražene v tisočih, ter pri vinu in sorodnih proizvodih, kjer so izražene v hektolitrih,

—   površine: v arih (1 a = 100 m2), razen pri gobah, kjer so izražene v kvadratnih metrih celotne obdelovalne površine,

—   povprečno število živine: na dve decimalki, razen pri perutnini in kuncih, kjer se navede cele številke, in pri čebelah, kjer se navede število naseljenih panjev,

—   enote dela: na dve decimalki.

Za vsako kategorijo preglednic in vrednost stolpcev zadevni preglednici sledijo dodatne opredelitve in navodila.

Preglednica A

Splošne informacije o kmetijskem gospodarstvu

Kategorija splošne informacije

Šifra (*)

 

 

 

Stolpci

Skupina informacij

Regija FADN

Podregija

Zaporedna številka kmetijskega gospodarstva

Stopinje

Minute

NUTS

Številka računovodske pisarne

Datum

Utež kmetijskega gospodarstva

Tip kmetovanja

Razred ekonomske velikosti

Šifra

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifikacija kmetijskega gospodarstva

 

 

 

LO

Lokacija kmetijskega gospodarstva

 

 

 

AI

Računovodske informacije

 

 

 

TY

Tipologija

 

 

 

CL

Razredi

 

OT

Druge posebnosti kmetijskega gospodarstva

 


Šifra (*)

Opis

Skupina

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Številka kmetijskega gospodarstva

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Zemljepisna širina

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Zemljepisna dolžina

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS 3

LO

ALO40N

50

Računovodska pisarna

AI

AAI50AO

60

Vrsta računovodstva

AI

AAI60C

70

Datum zaključka vodenja računov

AI

AAI70DT

80

Nacionalna utež, kot jo je izračunala država članica

TY

ATY80W

90

Razvrstitev v času izbora

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Druge pridobitne dejavnosti (DPD), ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom

CL

ACL100C

110

Vrsta lastništva/ekonomskega cilja

CL

ACL110C

120

Pravni status

CL

ACL120C

130

Raven odgovornosti imetnika/imetnikov

CL

ACL130C

140

Ekološko kmetijstvo

CL

ACL140C

141

Sektorji v ekološkem kmetijstvu

CL

ACL141C

150

Zaščitena označba porekla (ZOP)/Zaščitena geografska označba (ZGO)/Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)/gorski proizvod

CL

ACL150C

151

Sektorji z ZOP/ZGO

CL

ACL151C

160

Območja z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami

CL

ACL160C

170

Nadmorska višina

CL

ACL170C

180

Območje strukturnih skladov

CL

ACL180C

190

Območje Natura 2000

CL

ACL190C

200

Območje Direktive o vodah (2000/60/ES)

CL

ACL200C

210

Namakalni sistem

OT

AOT210C

220

Pašni dnevi glav velike živine na skupnem zemljišču

OT

AOT220C

A.ID.   Identifikacija kmetijskega gospodarstva

Vsaki poročevalski kmetiji se, ko je prvič izbrana, dodeli številka. Kmetijsko gospodarstvo to številko obdrži ves čas, ko je vključeno v mrežo računovodskih podatkov. Že dodeljena številka se nikoli ne dodeli drugemu kmetijskemu gospodarstvu.

Kadar pa pride pri kmetijskem gospodarstvu do bistvene spremembe, zlasti kadar je ta sprememba posledica delitve v dve ločeni kmetijski gospodarstvi ali združenja z drugim kmetijskim gospodarstvom, se to lahko šteje za novo gospodarstvo. V tem primeru se mu dodeli nova številka. Sprememba v tipu kmetovanja gospodarstva ne zahteva nove številke. Številko pa bi bilo treba spremeniti, kadar bi lahko prišlo do zamenjave s kakršno koli drugo poročevalsko kmetijo, ker je gospodarstvo obdržalo svojo številko (na primer, kadar se v regiji ustvarijo nove podregije). Preglednica, ki prikazuje ujemanje starih in novih številk, se nato pošlje Komisiji.

Številka gospodarstva je sestavljena iz treh skupin navedb, in sicer:

 

A.ID.10.R. Regija FADN: dodeli se številčna šifra, ki ustreza šifri v Prilogi II k tej uredbi.

 

A.ID.10.S. Podregija: dodeli se številčna šifra.

Izbrane podregije bi morale temeljiti na skupnem sistemu klasifikacije regij, imenovanem nomenklatura teritorialnih statističnih enot (NUTS), ki jo je vzpostavil Eurostat v sodelovanju z nacionalnimi inštituti za statistiko.

V vsakem primeru pošlje zadevna država članica Komisiji preglednico, ki za vsako uporabljeno šifro podregije prikazuje ustrezne regije NUTS ter ustrezno regijo, za katero so izračunane posebne vrednosti standardnega prihodka.

 

A.ID.10.H. Zaporedna številka kmetijskega gospodarstva

A.LO.   Lokacija kmetijskega gospodarstva

Lokacija kmetijskega gospodarstva se poda z dvema navedbama: geolociranimi podatki (zemljepisna širina in dolžina) in šifro teritorialne enote na ravni NUTS 3.

 

A.LO.20. Zemljepisna širina: stopinje in minute (v loku 5 minut), stolpca DG in MI.

 

A.LO.30. Zemljepisna dolžina: stopinje in minute (v loku 5 minut), stolpca DG in MI.

 

A.LO.40.N. Šifra NUTS3 pomeni šifro teritorialne enote na ravni NUTS 3, kjer se nahaja kmetijsko gospodarstvo. Navesti je treba zadnjo različico šifre, kot je opisana v Uredbi (ES) št. 1059/2003.

A.AI.   Računovodske informacije

 

A.AI.50.AO. Številka računovodske pisarne: dodeli se številčna šifra.

V vsaki državi članici se vsaki računovodski pisarni dodeli edinstvena številka. Navede se številka računovodske pisane, ki je obravnavala kmetijsko gospodarstvo v tem obračunskem letu.

 

A.AI.60.C. Vrsta računovodstva: navede se, katero vrsto računovodstva uporablja kmetijsko gospodarstvo. Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

Dvostavno knjigovodstvo

2.

Enostavno knjigovodstvo

3.

Nobeno.

 

A.AI.70.DT. Datum zaključka vodenja računov: navesti v obliki „LLLL-MM-DD“, na primer 2009-06-30 ali 2009-12-31.

A.TY.   Tipologija

 

A.TY.80.W. Nacionalna utež kmetijskega gospodarstva: navede se vrednost faktorja ekstrapolacije, ki ga izračuna država članica. Vrednosti se izrazijo do dveh decimalk natančno.

 

A.TY.90.TF. Tip kmetovanja v času izbora: šifra tipa kmetovanja kmetijskega gospodarstva v skladu s Prilogo IV k tej uredbi v času izbora za zadevno obračunsko leto.

 

A.TY.90.ES. Ekonomska velikost v času izbora: šifra razreda ekonomske velikosti kmetijskega gospodarstva v skladu s Prilogo V k tej uredbi v času izbora za zadevno obračunsko leto.

A.CL.   Razredi

 

A.CL.100.C. Druge pridobitne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom: navesti jih je treba kot odstotno skupino, ki izraža delež prometa (1) iz drugih pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, glede na skupni promet kmetijskega gospodarstva. Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

≥ 0 do ≤ 10 % (neznaten delež)

2.

> 10 % do ≤ 50 % (srednji delež)

3.

> 50 % do < 100 % (velik delež)

 

A.CL.110.C. Vrsta lastništva/ekonomskega cilja: navedba lastništva in ekonomskih ciljev kmetijskega gospodarstva. Uporabiti je treba naslednje številčne šifre:

1.   družinska kmetija: kmetijsko gospodarstvo uporablja delo in kapital imetnika/upravitelja in njegove družine, ki so upravičeni do koristi iz gospodarske dejavnosti;

2.   partnerstvo: proizvodne dejavnike za kmetijsko gospodarstvo zagotavljajo številni partnerji, od katerih vsaj nekateri sodelujejo pri delu na kmetiji kot neplačana delovna sila. Koristi je deležno partnerstvo;

3.   družba s pridobitnimi nameni: koristi se uporabljajo za izplačilo dividend/dobička delničarjem. Kmetijsko gospodarstvo je v lasti družbe;

4.   družba z nepridobitnimi nameni: koristi se uporabljajo predvsem za ohranjanje zaposlitve ali za podoben socialni cilj. Kmetijsko gospodarstvo je v lasti družbe.

 

A.CL.120.C. Pravni status: navesti je treba, ali je kmetijsko gospodarstvo pravna oseba ali ne. Uporabijo se naslednje številčne šifre:

0.

Napačno.

1.

Pravilno.

 

A.CL.130.C. Raven odgovornosti imetnika/imetnikov: navede se raven (gospodarske) odgovornosti (glavnega) imetnika. Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

Polna.

2.

Delna.

 

A.CL.140.C. Ekološko kmetijstvo: treba je navesti, ali gospodarstvo uporablja metode ekološke pridelave v smislu Uredbe (ES) št. 834/2007 (2), zlasti členov 4 in 5 Uredbe. Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

gospodarstvo ne uporablja metod ekološke pridelave;

2.

gospodarstvo za vse svoje proizvode uporablja samo metode ekološke pridelave;

3.

gospodarstvo uporablja tako ekološke kot druge metode pridelave;

4.

gospodarstvo se preusmerja na metode ekološke pridelave.

 

A.CL.141.C. Sektorji v ekološkem kmetijstvu: kadar gospodarstvo uporablja tako ekološke kot druge metode pridelave, se navedejo sektorji pridelave, v katerih gospodarstvo uporablja zgolj metode ekološke pridelave (dovoljen je izbor več možnosti). Uporabijo se spodaj navedene številčne šifre. Kadar gospodarstvo v vseh svojih sektorjih pridelave uporablja tako ekološke kot druge metode pridelave, se uporabi šifra „ni relevantno“.

0.

ni relevantno

31.

žita

32.

oljnice in beljakovinske rastline

33.

sadje in zelenjava (vključno s citrusi, vendar brez oljk)

34.

oljke

35.

vinogradi

36.

goveje meso

37.

kravje mleko

38.

prašičje meso

39.

ovce in koze (mleko in meso)

40.

perutninsko meso

41.

jajca

42.

drugi sektorji

 

A.CL.150.C. „Zaščitena označba porekla“/„Zaščitena geografska označba“/„Zajamčena tradicionalna posebnost“/„gorski proizvod“: navede se, ali kmetijsko gospodarstvo proizvaja kmetijske proizvode in/ali živila, ki so zaščitena kot zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGO), zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) ali gorski proizvod oziroma ali proizvaja kmetijske proizvode, za katere je znano, da se uporabljajo pri proizvodnji živil, zaščitenih kot ZOP/ZGO/ZTP/„gorski proizvod“ v smislu Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

kmetijsko gospodarstvo ne proizvaja proizvodov ali živil, zaščitenih kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“, ter ne proizvaja proizvodov, za katere je znano, da se uporabljajo pri proizvodnji živil, zaščitenih kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“;

2.

kmetijsko gospodarstvo proizvaja samo proizvode ali živila, zaščitene kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“, ali proizvode, za katere je znano, da se uporabljajo pri proizvodnji živil, zaščitenih kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“;

3.

kmetijsko gospodarstvo proizvaja nekatere proizvode ali živila, zaščitene kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“, ali nekatere proizvode, za katere je znano, da se uporabljajo pri proizvodnji živil, zaščitenih kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“.

 

A.CL.151.C. Sektorji z zaščiteno označbo porekla/zaščiteno geografsko označbo/zajamčeno tradicionalno posebnostjo/gorskim proizvodom: če v nekaterih specifičnih sektorjih večino proizvodnje predstavljajo proizvodi ali živila, zaščiteni kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“, ali proizvodi, za katere je znano, da se uporabljajo pri proizvodnji živil, zaščitenih kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“, se navedejo sektorji proizvodnje (dovoljen je izbor več možnosti). Uporabijo se spodaj navedene šifre. Kadar gospodarstvo proizvaja nekatere proizvode ali živila, zaščitene kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“, ali nekatere proizvode, za katere je znano, da se uporabljajo pri proizvodnji živil, zaščitenih kot ZOP, ZGO, ZTP ali „gorski proizvod“, vendar pri tem ne gre za večino proizvodnje v vsakem posameznem sektorju, se uporabi šifra „ni relevantno“.

0.

ni relevantno

31.

žita

32.

oljnice in beljakovinske rastline

33.

sadje in zelenjava (vključno s citrusi, vendar brez oljk)

34.

oljke

35.

vinogradi

36.

goveje meso

37.

kravje mleko

38.

prašičje meso

39.

ovce in koze (mleko in meso)

40.

perutninsko meso

41.

jajca

42.

drugi sektorji

Šifri A.CL.150.C. zaščitena označba porekla/zaščitena geografska označba/zajamčena tradicionalna posebnost/gorski proizvod in A.CL.151.C za države članice nista obvezni. Če ju država članica uporabi, ju je treba izpolniti za vsa vzorčna kmetijska gospodarstva v državi članici. Če se uporabi šifra A.CL.150.C, je treba uporabiti tudi šifro A.CL.151.C.

 

A.CL.160.C. Območja z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami: navesti je treba, ali večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju, ki ga ureja člen 32 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4). V državah članicah, v katerih razmejitev območij s pomembnimi naravnimi omejitvami v skladu s členom 32(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013 še ni dokončana, se navede sklic na območja, ki so bila v programskem obdobju 2007–2013 upravičena na podlagi člena 36(a)(ii) Uredbe (ES) št. 1698/2005. Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi ne leži na območju z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami v smislu člena 32 Uredbe (EU) št. 1305/2013 niti na območju, ki je bilo v državah članicah, v katerih razmejitev v skladu s členom 32(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013 še ni dokončana, v programskem obdobju 2007–2013 upravičeno na podlagi člena 36(a)(ii) Uredbe (ES) št. 1698/2005;

21.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju s pomembnimi naravnimi omejitvami v smislu člena 32(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

22.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju s posebnimi omejitvami v smislu člena 32(4) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

23.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju, ki je bilo v državah članicah, v katerih razmejitev v skladu s členom 32(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013 še ni dokončana, v programskem obdobju 2007–2013 upravičeno na podlagi člena 36(a)(ii) Uredbe (ES) št. 1698/2005;

3.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na gorskem območju v smislu člena 32(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

5.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju postopnega opuščanja plačil v smislu člena 31(5) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

 

A.CL.170.C. Nadmorska višina: Nadmorsko višino je treba označiti z ustrezno številčno šifro:

1.

večji del gospodarstva leži na nadmorski višini < 300 m;

2.

večji del gospodarstva leži na nadmorski višini od 300 m do 600 m;

3.

večji del gospodarstva leži na nadmorski višini > 600 m;

4.

ni podatka.

 

A.CL.180.C. Območje strukturnih skladov: navesti je treba, ali večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju, ki ga ureja člen 90(2)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži v manj razviti regiji v smislu Uredbe (EU) št. 1303/2013, zlasti člena 90(2)(a) Uredbe;

2.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži v bolj razviti regiji v smislu Uredbe (EU) št. 1303/2013, zlasti člena 90(2)(c) Uredbe;

3.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži v regiji v prehodu v smislu člena 90(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

 

A.CL.190.C. Območje Natura 2000: navesti je treba, ali leži večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi na območjih, povezanih z izvajanjem Direktive Sveta 79/409/EGS (6) in Direktive Sveta 92/43/EGS (7) (Natura 2000). Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi ne leži na območju, upravičenem do izplačil Natura 2000;

2.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju, upravičenem do izplačil Natura 2000.

 

A.CL.200.C. Območje Direktive o vodah (2000/60/ES): navesti je treba, ali večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju, povezanem z izvajanjem Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8). Uporabijo se naslednje številčne šifre:

1.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi ne leži na območju, upravičenem do izplačil iz Direktive 2000/60/ES;

2.

večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi leži na območju, upravičenem do izplačil iz Direktive 2000/60/ES.

A.OT.   Druge posebnosti kmetijskega gospodarstva

 

A.OT.210.C. Namakalni sistem: navede se, kateri glavni namakalni sistem se uporablja na kmetiji:

0.

ni relevantno (če se na kmetiji ne uporablja namakanje)

1.

površinsko namakanje

2.

razprševanje

3.

kapljično namakanje

4.

drugo

 

A.OT.220.C. Pašni dnevi glav velike živine na skupnem zemljišču: število pašnih dni glav velike živine na skupnem zemljišču, ki ga uporablja kmetijsko gospodarstvo.

STOLPCI V PREGLEDNICI A

Stolpec R se nanaša na regijo FADN, stolpec S na podregijo, stolpec H na zaporedno številko kmetijskega gospodarstva, stolpec DG na stopinje, stolpec MI na minute, stolpec N na NUTS, stolpec AO na številko računovodske pisarne, stolpec DT na datum, stolpec W na utež kmetijskega gospodarstva, stolpec TF na tip kmetovanja, stolpec ES na razred ekonomske velikosti, stolpec C pa na šifro.

Preglednica B

Vrsta posesti

Kategorija kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU)

Šifra (*)

 

Skupina informacij

Kmetijsko zemljišče v uporabi

A

UO

KZU za kmetovanje na lastnem zemljišču

 

UT

KZU za kmetovanje na najetem zemljišču

 

US

KZU za skupno obdelovanje ali druge načine

 


Šifra (*)

Opis kategorij

Skupina

A

10

KZU za kmetovanje na lastnem zemljišču

UO

 

20

Najeto KZU

UT

 

30

KZU za skupno obdelovanje

US

 

Zemljišče gospodarstva, ki ga skupaj posedujejo dva ali več partnerjev, je treba vpisati kot v posesti imetnika, najeto ali v skupnem obdelovanju glede na veljaven dogovor med partnerji.

Kmetijsko zemljišče v uporabi (KZU) pomeni vse njive, trajno travinje, trajne nasade in vrtove, ki jih uporablja gospodarstvo, ne glede na vrsto posesti. Skupna zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva niso vključena.

Uporabijo se naslednje skupine informacij in kategorij:

B.UO.   KZU za kmetovanje na lastnem zemljišču

B.UO.10.A KZU (njive, trajno travinje, trajni nasadi in vrtovi), pri katerih je kmet imetnik, doživljenjski najemnik ali zakupnik, in/ali KZU pod podobnimi pogoji. Ta kategorija vključuje zemljišča, dana v zakup, pripravljena za setev (šifra 11300).

B.UT.   KZU za kmetovanje na najetem zemljišču

B.UT.20.A KZU (njive, trajno travinje, trajni nasadi in vrtovi), ki jih obdeluje oseba, ki ni imetnik, doživljenjski najemnik ali zakupnik, a ima to površino v najemu (najemnina se plačuje v denarju in/ali v naravi; v glavnem je določena vnaprej in se običajno ne spreminja glede na rezultate kmetovanja), in/ali KZU v posesti pod podobnimi pogoji.

Najeta površina ne zajema zemljišč, katerih žetev se kupuje v obliki nepožetih pridelkov. Vsote, plačane za nakup nepožetih pridelkov, je treba v primeru travinja ali krmnih rastlin vnesti pod šifre 2020 do 2040 v preglednici H (kupljena krma) in v primeru tržnih pridelkov (proizvodi, ki se običajno tržijo) pod šifro 3090 (ostali posebni stroški rastlinske pridelave). Tržne pridelke, ki so kupljeni nepožeti, je treba navesti brez navedbe zadevne površine (preglednica H).

Zemljišče, ki je občasno najeto za manj kot eno leto, in njegovi proizvodi se obravnavajo na podoben način kot zemljišče, katerega žetev je kupljena v obliki nepožetih pridelkov.

B.US.   KZU za skupno obdelovanje ali druge načine

B.US.30.A KZU (njive, travinje in stalni pašniki, trajni nasadi in vrtovi), ki jih skupno obdelujeta dajalec in skupni obdelovalec na podlagi pogodbe o skupnem obdelovanju, in/ali kmetijska zemljišča v uporabi, obdelovana pod podobnimi pogoji.

STOLPCI V PREGLEDNICI B

Stolpec A se nanaša na KZU.

Preglednica C

Delovna sila

Kategorija delovne sile

Šifra (*)

 

 

 

Stolpci

Skupina informacij

Splošno

Skupno delo na kmetijskem gospodarstvu (kmetijsko delo in delo na drugih pridobitnih dejavnostih, neposredno povezanih s kmetijskim gospodarstvom)

Delež dela na drugih pridobitnih dejavnostih, neposredno povezanih s kmetijskim gospodarstvom

Število oseb

Spol

Letnica rojstva

Kmetijska izobrazba upravitelja

Čas opravljenega dela na leto

Število letnih delovnih enot

% časa opravljenega dela na leto

% letnih delovnih enot

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Celo število

Vnesti šifro

Štiri števke

Vnesti šifro

(v urah)

(letne delovne enote)

%

%

UR

Neplačana stalna delovna sila

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Neplačana občasna delovna sila

 

 

PR

Plačana stalna delovna sila

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Plačana občasna delovna sila

 

 


Šifra (*)

Opis

Skupina

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Imetnik/upravitelj

UR

 

 

 

 

 

 

20

Imetnik/ni upravitelj

UR

 

 

 

 

 

30

Upravitelj/ni imetnik

UR

 

 

 

 

 

 

40

Zakonec imetnika

UR

 

 

 

 

 

50

Ostalo

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Občasna delovna sila

UC, PC

 

 

70

Upravitelj

PR

 

 

 

 

 

 

Izraz „delovna sila“ označuje vse osebe, ki delajo na kmetiji med obračunskim letom. Vendar to ne vključuje oseb, ki so to delo opravile namesto druge osebe ali podjetja (kmetijska pogodbena dela, katerih stroški se navedejo v preglednico H pod šifro 1020).

V primeru medsebojne pomoči med kmetijskimi gospodarstvi, kjer je ta pomoč v obliki izmenjave dela in je prejeta pomoč načeloma enaka ponujeni pomoči, se v poročilu s kmetijskega gospodarstva navede čas dela delovne sile in kakršne koli s tem povezane plače.

Včasih je prejeta pomoč kompenzacija druge vrste pomoči (na primer pomoč, prejeta v obliki dela, se kompenzira z dobavo strojev). Kadar je izmenjava storitev manj obsežna, se na poročilu s kmetijskega gospodarstva ne označi nič (v zgornjem primeru se prejeta pomoč ne navede pod delovno silo; vendar pa stroški strojev vključujejo stroške dajanja opreme na voljo). V izjemnih primerih, kadar je izmenjava storitev bolj obsežna, se uporabi eden od naslednjih postopkov:

(a)

pomoč, prejeta v obliki dela, se kompenzira s storitvijo druge vrste (na primer dobavo strojev): opravljeni delovni čas se zabeleži kot plačano delo na kmetiji (skupini PR ali PC, odvisno od tega, ali je delovna sila zaposlena na kmetiji stalno ali drugače); vrednost ponujene pomoči se zabeleži tako kot proizvodnja pod ustrezno kategorijo v drugih preglednicah (v tem primeru kategorija 2010 preglednice L „Pogodbeno delo“) in kot strošek (kategorija preglednice H 1010 „Plače in dajatve za socialno zavarovanje“);

(b)

pomoč, prejeta v obliki dela, se kompenzira s storitvijo druge vrste (na primer dobavo strojev): v tem primeru se delovni čas in kakršna koli s tem povezana plačila ne upoštevajo; vrednost prejete storitve je zabeležena kot vloženi vir pod ustrezno skupino v drugi preglednici (v tem primeru skupina 1020 preglednice H „Pogodbeno delo in najem strojev“).

Treba je razlikovati naslednje skupine informacij in kategorije delovne sile:

C.UR.    Neplačana stalna delovna sila

Neplačana delovna sila ali delovna sila, ki je plačana manj (v denarju ali naravi), kot se običajno plača za opravljene storitve (tako plačilo se ne navede pod stroške kmetije) in ki je med obračunskim letom (razen v času počitnic) delala vsaj en cel dan na teden.

Stalno zaposlena oseba, ki pa je zaradi posebnih razlogov delala na kmetiji samo omejeno obdobje v obračunskem letu, se vseeno navede (s številom dejansko opravljenih ur) kot stalna delovna sila.

Razlogi za te ali podobne primere:

(a)

posebni pogoji proizvodnje na kmetiji, zaradi katerih se delovna sila ne potrebuje skozi vse leto: na primer kmetije z oljkami in vinogradi, kmetije, ki se ukvarjajo s sezonskim pitanjem živali ali s proizvodnjo sadja in zelenjave na prostem;

(b)

odsotnost z dela, ki ni zaradi običajnih počitnic, na primer služenje vojaškega roka, bolezen, nesreča, porodniški dopust, podaljšan dopust itn.;

(c)

prihod ali odhod z gospodarstva;

(d)

popolno prenehanje dela na gospodarstvu zaradi nesreč (poplave, požar itn.).

Kategorije so naslednje:

C.UR.10.   Imetnik/upravitelj

Oseba, ki nosi ekonomsko in pravno odgovornost za gospodarstvo in skrbi za vsakodnevno vodenje gospodarstva. V primeru skupnega obdelovanja je skupni obdelovalec označen kot imetnik/upravitelj.

C.UR.20.   Imetnik/ni upravitelj

Oseba, ki nosi ekonomsko in pravno odgovornost za kmetijo, a gospodarstva ne vodi vsakodnevno.

C.UR.30   Upravitelj/ni imetnik

Oseba, ki skrbi za vsakodnevno vodenje gospodarstva, a zanj ni ekonomsko in pravno odgovorna.

C.UR.40.   Zakonci imetnikov

C.UR.50.   Ostala neplačana stalna delovna sila

Neplačana stalna delovna sila, ki ni vključena v prejšnje kategorije, vključuje tudi preddelavca in podupravitelje, ki niso odgovorni za vodenje cele kmetije.

C.UC.    Neplačana občasna delovna sila

C.UC.60.

Pod to kategorijo se navede vsa neplačana delovna sila, ki med obračunskim letom ni stalno delala na gospodarstvu.

C.PR.    Plačana stalna delovna sila

Delovna sila, plačana (v denarju in/ali v naravi) po običajni stopnji za opravljene storitve in ki je med obračunskim letom (razen v času počitnic) za gospodarstvo delala vsaj en cel dan v tednu.

Prikazati je treba naslednje kategorije:

C.PR.70.   Upravitelj kmetije

Plačana oseba, ki skrbi za dnevno vodenje gospodarstva.

C.PR.50.   Ostalo

V to skupino se navede vsa stalna plačana delovna sila (razen plačanega upravitelja gospodarstva). Vključuje tudi preddelavca in podupravitelje, ki niso odgovorni za vodenje celotne kmetije.

C.PC.    Plačana občasna delovna sila

C.PC.60.

Pod to kategorijo se navede vsa plačana delovna sila, ki med obračunskim letom ni stalno delala na gospodarstvu (vključno z delavci na akord).

STOLPCI V PREGLEDNICI C

Število oseb (stolpec P)

Kjer je več imetnikov, je lahko več kot en zakonec. Število zakoncev in število oseb je treba navesti v kategorijah, v katerih se lahko pojavijo (kategoriji 40 in 50 v skupinah „neplačana stalna delovna sila“ UR ali „plačana stalna delovna sila“ PR).

Spol (stolpec G)

Treba je navesti le spol imetnikov in/ali upraviteljev v kategorijah, v katerih se lahko pojavijo (kategorije 10 do 30 in 70 v skupinah „neplačana stalna delovna sila“ UR ali „plačana stalna delovna sila“ PR). Spol je označen s šifro, in sicer:

1.

moški,

2.

ženski.

Letnica rojstva (stolpec B)

Treba je navesti le letnice rojstva imetnika (imetnikov) in/ali upravitelja (upraviteljev) (kategorije 10 do 30 in 70 v skupinah „neplačana stalna delovna sila“ UR ali „stalna plačana delovna sila“ PR), tako da vpišemo štiri števke letnice rojstva.

Kmetijska izobrazba upravitelja (stolpec T)

Treba je navesti le kmetijsko izobrazbo upravitelja (kategorije 10 do 30 in 70 v skupinah „neplačana stalna delovna sila“ UR ali „plačana stalna delovna sila“ PR). Kmetijska izobrazba upravitelja je označena s šifro, in sicer:

1.

samo praktične izkušnje v kmetijstvu,

2.

osnovna kmetijska izobrazba,

3.

popolna kmetijska izobrazba.

Čas opravljenega dela na leto (stolpec Y1)

Čas opravljenega dela se navede v urah za vse skupine in kategorije. Nanašati se mora na čas, ki je dejansko posvečen delu na gospodarstvu. V primeru manj zmožnih delavcev je treba čas za delo zmanjšati sorazmerno z njihovimi zmožnostmi. Čas dela delavcev na akord je ocenjen z deljenjem celotnega plačanega zneska za delo z urno postavko delavca, zaposlenega po urah.

Celotna delovna sila: število letnih delovnih enot (stolpec W1)

Stalno zaposlena delovna sila je izražena v letnih delovnih enotah. Število letnih delovnih enot se za občasno delovno silo (tako neplačano občasno delovno silo UC kot plačano občasno delovno silo PC) ne beleži. Ena letna delovna enota je enaka eni osebi, ki je na gospodarstvu zaposlena za polni delovni čas. Ena oseba ne more preseči ekvivalenta ene delovne enote, niti če njen dejanski delovni čas preseže normo za tisto regijo in kategorijo gospodarstva. Oseba, ki ne dela na gospodarstvu celo leto, predstavlja delež „letne enote“. „Letno delovno enoto“ za vsako tako osebo dobimo z deljenjem njenega dejanskega letnega delovnega časa z običajnim letnim delovnim časom delavca s polnim delovnim časom v zadevni regiji in na gospodarstvu enakega tipa.

V primeru manj zmožnih delavcev je treba ekvivalent letne delovne enote zmanjšati sorazmerno z njihovimi zmožnostmi.

Delež dela na drugih pridobitnih dejavnostih v odstotku časa opravljenega dela na leto (stolpec Y2)

Delež dela na drugih pridobitnih dejavnostih v smislu časa opravljenega dela je obvezen samo za občasno delovno silo (tako plačano kot neplačano). Za zakonce imetnikov, drugo neplačano stalno delovno silo in ostalo plačano stalno delovno silo je neobvezen. Za vsako zadevno kategorijo (40, 50, 60) se navede v % opravljenih ur med obračunskim letom.

Delež dela na drugih pridobitnih dejavnostih v odstotku letnih delovnih enot (stolpec W2)

Delež dela na drugih pridobitnih dejavnostih v smislu letnih delovnih enot je obvezen za vse kategorije delovne sile razen občasne delovne sile (tako neplačane UC kot plačane PC). Izražen je v % letnih delovnih enot za vsako kategorijo.

Delo na kmetijskem gospodarstvu

Delo na kmetijskem gospodarstvu vključuje vse delo v zvezi z organizacijo, nadzorom in izvajanjem, tako fizično kot administrativno, ki se opravlja v zvezi s kmetijskim delom na kmetiji in delom na drugih pridobitnih dejavnostih, neposredno povezanih s kmetijskim gospodarstvom:

Kmetijsko delo na kmetiji

finančna organizacija in upravljanje (prodaja in nakupi kmetije, knjigovodstvo itn.),

delo na polju (oranje, sejanje, žetev, vzdrževanje sadovnjakov itn.),

živinoreja (priprava krme, krmljenje živali, molža, nega živine itn.),

priprava proizvodov za trg, skladiščenje, neposredna prodaja kmetijskih proizvodov, predelava kmetijskih proizvodov za lastno porabo, proizvodnja vina in oljčnega olja,

vzdrževalna dela na poslopjih, strojih, opremi, ograjah, jarkih itn.,

prevozi za kmetijsko gospodarstvo, ki jih opravi delovna sila na kmetijskem gospodarstvu.

Delo na drugih pridobitnih dejavnosti, neposredno povezanih s kmetijskim gospodarstvom:

pogodbeno delo (uporaba proizvodnih sredstev kmetijskega gospodarstva),

turizem, nastanitvene dejavnosti in druge dejavnosti za prosti čas,

predelava kmetijskih proizvodov (najsi bodo surovine proizvedene na kmetijskem gospodarstvu ali kupljene zunaj njega), npr. sir, maslo, predelani mesni izdelki …,

proizvodnja obnovljive energije,

gozdarstvo in predelava lesa,

ostale druge pridobitne dejavnosti (kožuharji, socialna dejavnost v kmetijstvu, domača obrt, akvakultura …).

Naslednje ni vključeno v delo gospodarstva:

delo, s katerim vplivamo na vrednost osnovnih sredstev (gradnja ali večja popravila poslopij ali strojev, sajenje sadovnjakov, rušenje poslopij, izkrčitev sadovnjakov itn.),

delo, ki ga za gospodinjstvo opravi imetnik ali upravitelj.

Preglednica D

Sredstva

Struktura preglednice

Kategorija sredstev

Šifra (*)

 

 

Stolpec

Skupina informacij

Vrednost

V

OV

Vrednost na začetku obračunskega obdobja

 

AD

Skupna vrednost amortizacije

 

DY

Amortizacija tekočega leta

 

IP

Naložba/Nakup pred odbitkom subvencij

 

S

Subvencije

 

SA

Prodaja

 

CV

Vrednost na koncu obračunskega obdobja

 


Šifra (*)

Opis kategorij

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Denarna sredstva in ustrezniki

 

 

1020

Terjatve

 

 

1030

Druga gibljiva sredstva

 

 

1040

Zaloge

 

 

 

 

 

2010

Biološka sredstva – rastline

 

 

 

 

 

3010

Kmetijska zemljišča

 

 

 

 

 

3020

Izboljšave zemljišč

 

 

 

 

 

 

 

3030

Kmetijska poslopja

 

 

 

 

 

 

 

4010

Stroji in oprema

 

 

 

 

 

 

 

5010

Gozdna površina, vključno z neposekanim lesom

 

 

 

 

 

7010

Neopredmetena sredstva, tržna

 

 

 

 

 

7020

Neopredmetena sredstva, netržna

 

 

 

 

 

 

 

8010

Druga negibljiva sredstva

 

 

 

 

 

 

 

Uporabljajo se naslednje kategorije sredstev:

1010.   Denarna sredstva in ustrezniki

Denarna in druga sredstva, ki jih je mogoče enostavno zamenjati v denarna sredstva.

1020.   Terjatve

Kratkoročna sredstva, zneski, dolgovani kmetijskemu gospodarstvu, ki običajno nastanejo zaradi poslovnih dejavnosti.

1030.   Druga gibljiva sredstva

Vsa druga sredstva, ki jih je mogoče enostavno prodati ali se predvidoma izplačajo v enem letu.

1040.   Zaloge

Zaloge proizvodov v lasti kmetijskega gospodarstva, ki se lahko uporabijo kot vloženi viri ali so v posesti za prodajo in ki jih je bodisi proizvedlo kmetijsko gospodarstvo bodisi so bili kupljeni.

2010.   Biološka sredstva – rastline

Vrednost vseh rastlin, ki še niso bile pobrane (vsi stalni in nepožeti pridelki).

3010.   Kmetijska zemljišča

Kmetijska zemljišča v lasti kmetijskega gospodarstva.

3020.   Izboljšave zemljišč

Izboljšave zemljišč (na primer ograditev, drenaža, stalna namakalna oprema), ki pripadajo imetniku ne glede na vrsto lastniškega razmerja na zemljišču. Vpisani zneski so predmet amortizacije v stolpcu DY.

3030.   Kmetijska poslopja

Poslopja, ki pripadajo imetniku ne glede na vrsto lastniškega razmerja na zemljišču. Postavka mora biti izpolnjena, vpisani zneski pa so predmet amortizacije v stolpcu DY.

4010.   Stroji in oprema

Traktorji, motorni kultivatorji, kamioni, kombiji, avtomobili, večja in manjša kmetijska oprema. Postavka mora biti izpolnjena, vpisani zneski pa so predmet amortizacije v stolpcu DY.

5010.   Gozdna površina, vključno z neposekanim lesom

Gozdna površina v posesti imetnika, vključena v kmetijsko zemljišče.

7010.   Neopredmetena sredstva, tržna

Vsa neopredmetena sredstva, ki jih je mogoče enostavno kupiti ali prodati (npr. kvote in pravice, če se lahko tržijo brez zemljišč in če je na voljo delujoč trg).

7020.   Neopredmetena sredstva, netržna

Vsa druga neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, dovoljenja itn.). Postavka mora biti izpolnjena, vpisani zneski pa so predmet amortizacije v stolpcu DY.

8010.   Druga negibljiva sredstva

Druga dolgoročna sredstva. Postavka mora biti izpolnjena, amortizirani zneski pa se po potrebi zabeležijo v stolpec DY.

Skupine informacij v preglednici D

Skupine informacij so: (OV) vrednost na začetku obračunskega obdobja, (AD) skupna vrednost amortizacije, (DY) amortizacija tekočega leta, (IP) naložba ali nakup pred odbitkom subvencij, (S) subvencije, (SA) prodaja, (CV) vrednost na koncu obračunskega obdobja. Razložene so v nadaljevanju.

Za vrednost (V) je samo en stolpec.

Metode vrednotenja

Uporabljene so naslednje metode vrednotenja:

Poštena vrednost brez ocenjenih stroškov v trenutku prodaje

znesek, za katerega se lahko zamenja sredstvo ali poravna obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v poslu po običajnih tržnih pogojih brez ocenjenih stroškov v zvezi s prodajo

2010, 3010, 5010, 7010

Pretekli stroški

nominalni ali prvotni strošek sredstva v trenutku pridobitve

3020, 3030, 4010, 7020

Knjižna vrednost

vrednost, po kateri se sredstvo vnese v bilanco stanja

1010, 1020, 1030, 1040, 8010

D.OV.   Vrednost na začetku obračunskega obdobja

Vrednost na začetku obračunskega obdobja je vrednost sredstva na začetku obračunskega leta. Za kmetije, ki so bile v vzorcu tudi v predhodnem letu, mora biti vrednost na začetku obračunskega obdobja enaka vrednosti na koncu obračunskega obdobja v predhodnem letu.

D.AD.   Skupna vrednost amortizacije

Vsota amortizacije sredstev od začetka življenjske dobe do konca predhodnega obdobja.

D.DY.   Amortizacija tekočega leta

Sistematična dodelitev odpisane vrednosti nekega sredstva v teku njegove dobe koristnosti.

Preglednico z letnimi stopnjami amortizacije, ki se uporablja v vsaki državi članici, je treba Komisiji sporočiti pravočasno za vzpostavitev zbirnega in nadzornega računalniškega sistema iz člena 10(1).

D.IP.   Naložbe/Nakupi

Vsi izdatki za nakupe, večja popravila in proizvodnjo osnovnih sredstev v obračunskem letu. Kjer so bila v zvezi s temi naložbami prejeta nepovratna sredstva in subvencije, se v stolpec IP vpiše znesek, porabljen pred odštetjem teh nepovratnih sredstev in subvencij.

Nakupi manjših strojev in opreme ter mladih dreves in grmovnic za manjše ponovne saditve se ne vpišejo v te stolpce, temveč se vključijo pod stroške za obračunsko leto.

Večja popravila, ki znatno povečajo vrednost strojev in opreme v primerjavi z njihovo vrednostjo pred popravilom, so tudi vključena v ta stolpec bodisi kot sestavni del stroja bodisi kot amortizacija opreme, ki bo ustrezno prirejena, da bo upoštevala podaljšano življenjsko dobo (zaradi popravil) tega predmeta ali z razporeditvijo stroškov večjih popravil tekom pričakovane dobe koristnosti.

Vrednost proizvedenih osnovnih sredstev se oceni na podlagi stroškov (vključno z vrednostjo plačane in/ali neplačane delovne sile) in mora biti dodana k vrednosti osnovnih sredstev pod šiframi 2010 do 8010 preglednice D „Sredstva“.

D.S.   Subvencije za naložbe

Trenutni delež vseh prejetih subvencij (v preteklem ali tekočem obračunskem letu) za sredstva, zabeležena v tej preglednici.

D.SA.   Prodaja

Celotna prodaja sredstev v obračunskem letu.

D.CV.   Vrednost na koncu obračunskega obdobja

Vrednost na koncu obračunskega obdobja je vrednost sredstev na koncu obračunskega leta.

Opombe

Za postavke 2010, 3010, 5010 in 7010 se razlika med OV + IP-SA in CV šteje kot prihodek ali izguba (ki izvira tako iz spremembe cene na enoto kot iz obsega) teh sredstev v obračunskem letu.

Informacija o bioloških sredstvih (živalih) se zabeleži v preglednico J „Živinoreja“.

Preglednica E

Kvote in druge pravice

Kategorija kvote ali pravice

Šifra (*)

 

 

 

Stolpci

Skupina informacij

Lastna kvota

Kvota v najemu

Kvota, dana v najem

Davki

N

I

O

T

QQ

Količina na koncu obračunskega leta

 

 

 

QP

Kupljena kvota

 

QS

Prodana kvota

 

OV

Vrednost na začetku obračunskega obdobja

 

CV

Vrednost na koncu obračunskega obdobja

 

PQ

Plačila za zakupljeno kvoto ali kvoto v najemu

 

RQ

Prejemki iz oddaje kvote v zakup ali najem

 

TX

Davki

 


Šifra (*)

Opis

40

Sladkorna pesa

50

Organski gnoj

60

Plačilne pravice na podlagi sheme osnovnega plačila

Količine kvot (lastna kvota, kvota v najemu in kvota, dana v najem) so obvezne postavke. Evidentira se samo količina na koncu obračunskega leta.

Vrednosti kvot, s katerimi je mogoče trgovati ločeno od povezanega zemljišča, se vpišejo v to preglednico. Kvote, s katerimi ni mogoče trgovati ločeno od povezanega zemljišča, se vpišejo le v preglednico D „Sredstva“. Vpisati je treba tudi kvote, ki so bile prvotno prosto pridobljene, in jim določiti vrednost glede na trenutne tržne vrednosti, če jih je mogoče tržiti ločeno od zemljišč.

Nekateri vpisi podatkov se istočasno vključijo, posamezno ali kot sestavni deli celote, v druge skupine ali kategorije v preglednicah D „Sredstva“, H „Vloženi viri“ in/ali I „Kmetijske rastline“.

Uporabijo se naslednje kategorije:

40.

Sladkorna pesa

50.

Organski gnoj

60.

Plačilne pravice na podlagi sheme osnovnega plačila

Uporabijo se naslednje skupine informacij:

E.QQ.   Količina (navesti samo v stolpcih N, I, O)

Uporabljajo se enote:

—   kategorija 40 (sladkorna pesa): kvintali,

—   kategorija 50 (organski gnoj): število živali, pretvorjeno v standardne enote,

—   kategorija 60 (shema osnovnega plačila): število pravic/arov.

E.QP.   Kupljena kvota (navesti samo v stolpcu N)

Zabeleži se znesek, ki se plača za nakup kvot ali drugih pravic, s katerimi je mogoče trgovati ločeno od povezanega zemljišča, med obračunskim letom.

E.QS.   Prodana kvota (navesti samo v stolpcu N)

Zabeleži se znesek, prejet od prodaje kvot ali drugih pravic, s katerimi je mogoče trgovati ločeno od povezanega zemljišča, med obračunskim letom.

E.OV.   Vrednost na začetku obračunskega obdobja (navesti samo v stolpcu N)

Vrednost količin, ki jih ima imetnik na začetku obračunskega obdobja in ki so bile bodisi prvotno prosto pridobljene bodisi kupljene, se vpiše po trenutni tržni vrednosti, če se s kvotami lahko trguje ločeno od povezanega zemljišča.

E.CV.   Vrednost ob koncu obračunskega obdobja (navesti samo v stolpcu N)

Vrednost količin, ki jih ima imetnik na koncu obračunskega obdobja in ki so bile bodisi prvotno prosto pridobljene bodisi kupljene, se vpiše po trenutni tržni vrednosti, če se s kvotami lahko trguje ločeno od povezanega zemljišča.

E.PQ.   Plačila za zakupljeno kvoto ali kvoto v najemu (navesti samo v stolpcu I)

Plačan znesek za zakup ali najem kvot ali drugih pravic. Prav tako vključeno v najemnino pod kategorijo 5070 (Plačana najemnina) v preglednici H „Vloženi viri“.

E.RQ.   Prejemki iz oddaje kvote v zakup ali najem (navesti samo v stolpcu O)

Prejet znesek za najem ali zakup kvot ali drugih pravic. Prav tako vključen v kategorijo 90900 (Ostalo) v preglednici I „Kmetijske rastline“.

E.TX.   Davki, dodatne dajatve (stolpec T)

Plačani znesek.

STOLPCI V PREGLEDNICI E

Stolpec N se nanaša na lastno kvoto, stolpec I na kvoto v najemu, stolpec O na kvoto, dano v najem, stolpec T pa na davke.

Preglednica F

Dolgovi

Struktura preglednice

Kategorija dolgov

Šifra (*)

 

 

 

Stolpci

Skupina informacij

Kratkoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti

S

L

OV

Vrednost na začetku obračunskega obdobja

 

 

CV

Vrednost na koncu obračunskega obdobja

 

 


Šifra (*)

Opis kategorij

S

L

1010

Standardne poslovne obveznosti

 

 

1020

Posebne poslovne obveznosti

 

 

1030

Družinska/zasebna posojila

 

 

2010

Obveznosti iz poslovanja

 

3000

Druge obveznosti

 

 

Navedeni zneski se nanašajo samo na še neporavnane zneske, to so najeta posojila, od katerih se odštejejo že odplačani zneski.

Uporabijo se naslednje kategorije:

1010. Dolg – standardne poslovne obveznosti – se nanaša na posojila, ki niso upravičena do podpore v okviru ukrepov javne politike v zvezi z najemanjem posojil.

1020. Dolg – posebne poslovne obveznosti – se nanaša na posojila, ki so upravičena do podpore v okviru ukrepov javne politike (subvencije za obresti, jamstva itd.).

1030. Dolg – družinska/zasebna posojila – posojila, sklenjena s fizičnimi osebami zaradi njihovih družinskih/zasebnih odnosov z dolžnikom.

2010. Obveznosti iz poslovanja – zneski, ki se dolgujejo dobaviteljem.

3000. Druge obveznosti – obveznosti, razen posojil in obveznosti iz poslovanja.

Zabeležiti je treba dve skupini informacij: (OV) vrednost na začetku obračunskega obdobja in (CV) vrednost na koncu obračunskega obdobja.

Stolpca sta dva: (S) kratkoročne obveznosti in (L) dolgoročne obveznosti:

Kratkoročne obveznosti – dolgovi in druge obveznosti kmetijskega gospodarstva, ki zapadejo prej kot v enem letu.

Dolgoročne obveznosti – dolgovi in druge obveznosti kmetijskega gospodarstva z rokom zapadlosti enega leta ali več.

Preglednica G

Davek na dodano vrednost (DDV)

Struktura preglednice

Kategorija sistemov DDV

Šifra (*)

 

Skupina informacij

Sistem DDV

Bilanca nenaložbenih transakcij

Bilanca naložbenih transakcij

C

NI

I

VA

Sistemi DDV na kmetiji

 

 

 


Šifra (*)

Opis kategorij

1010

Glavni sistem DDV na kmetiji

1020

Manjšinski sistem DDV na kmetiji


Seznam sistemov DDV za obe kategoriji

C

NI

I

Normalni sistem DDV

1

Sistem za delno izravnavo

2

 

 

Denarni podatki v poročilu s kmetijskega gospodarstva se navedejo brez DDV.

V smislu kategorij je treba navesti naslednje podrobnosti o DDV:

1010.   Glavni sistem DDV na kmetiji

1.   Normalni sistem DDV– sistem DDV, ki zagotavlja nevtralen vpliv na prihodek kmetijskega gospodarstva, saj obračun DDV potrdijo davčni organi.

2.   Sistem za delno izravnavo– sistem DDV, ki ne zagotavlja nevtralnega vpliva na prihodek kmetijskega gospodarstva, lahko pa vsebuje približen mehanizem za izravnavo plačanega in prejetega DDV.

1020.   Manjšinski sistem DDV na kmetiji

Iste šifre, kot so določene za glavni sistem DDV.

Uporabi se samo ena skupina informacij: (VA) sistemi DDV na kmetiji. Stolpci so trije: (C) šifra sistema DDV, (NI) bilanca nenaložbenih transakcij in (I) bilanca naložbenih transakcij.

Za normalni sistem DDV se vpiše zgolj navedba takega sistema. Če za kmetijsko gospodarstvo velja sistem za delno izravnavo DDV, je treba navesti tudi bilanco DDV naložbenih transakcij in bilanco DDV nenaložbenih transakcij.

Kadar se z DDV povečajo prihodki kmetijskega gospodarstva, je zgoraj navedena bilanca DDV pozitivna. Kadar se prihodki zmanjšajo, je bilanca negativna.

Preglednica H

Vloženi viri

Struktura preglednice

Kategorija vloženih virov

Šifra (*)

 

 

 

Stolpci

Skupina informacij

Vrednost

Količina

V

Q

LM

Stroški dela in strojev ter vloženi viri

 

 

SL

Posebni stroški živine

 

 

SC

Posebni stroški in vloženi viri za kmetijske rastline

 

 

OS

Posebni stroški za druge pridobitne dejavnosti

 

 

FO

Režijski stroški kmetovanja

 

 


Šifra (*)

Skupina

Opis kategorij

V

Q

1010

LM

Plače in dajatve za socialno zavarovanje plačane delovne sile

 

1020

LM

Pogodbeno delo in najem strojev

 

1030

LM

Tekoče vzdrževanje strojev in opreme

 

1040

LM

Motorna goriva in maziva

 

1050

LM

Stroški avtomobila

 

2010

SL

Kupljena koncentrirana krmila za pašno živino (enoprsti kopitarji, prežvekovalci)

 

2020

SL

Kupljena sveža krma za pašno živino (enoprsti kopitarji, prežvekovalci)

 

2030

SL

Kupljena krmila za prašiče

 

2040

SL

Kupljena krmila za perutnino in ostale male živali

 

2050

SL

Krmila za pašno živino (enoprsti kopitarji, prežvekovalci), proizvedena na kmetiji

 

2060

SL

Krmila za prašiče, proizvedena na kmetiji

 

2070

SL

Krmila za perutnino in ostale male živali, proizvedena na kmetiji

 

2080

SL

Veterinarski stroški

 

2090

SL

Ostali posebni stroški živinoreje

 

3010

SC

Kupljeno seme in sadike

 

3020

SC

Na kmetiji pridelano in porabljeno seme in sadike

 

3030

SC

Gnojila in sredstva za izboljšanje zemlje

 

3031

SC

Količina dušika (N), uporabljena v mineralnih gnojilih

 

3032

SC

Količina fosforja (P2O5), uporabljena v mineralnih gnojilih

 

3033

SC

Količina kalija (K2O), uporabljena v mineralnih gnojilih

 

3034

SC

Kupljeni gnoj

 

3040

SC

Sredstva za zaščito kmetijskih rastlin

 

3090

SC

Ostali posebni stroški pridelave kmetijskih rastlin

 

4010

OS

Posebni stroški za gozdarstvo in predelavo lesa

 

4020

OS

Posebni stroški za predelavo rastlinskih pridelkov

 

4030

OS

Posebni stroški za predelavo kravjega mleka

 

4040

OS

Posebni stroški za predelavo bivoljega mleka

 

4050

OS

Posebni stroški za predelavo ovčjega mleka

 

4060

OS

Posebni stroški za predelavo kozjega mleka

 

4070

OS

Posebni stroški za predelavo mesa in drugih živalskih proizvodov

 

4090

OS

Ostali posebni stroški za druge pridobitne dejavnosti

 

5010

FO

Tekoče vzdrževanje izboljšav zemljišč in poslopij

 

5020

FO

Električna energija

 

5030

FO

Goriva za ogrevanje

 

5040

FO

Voda

 

5051

FO

Kmetijsko zavarovanje

 

5055

FO

Druge vrste zavarovanja kmetijskega gospodarstva

 

5061

FO

Davki in druge dajatve

 

5062

FO

Davki na zemljišče in poslopja

 

5070

FO

Skupna plačana najemnina

 

5071

FO

Najemnina, plačana za zemljišče

 

5080

FO

Plačane obresti in finančni stroški

 

5090

FO

Ostali režijski stroški kmetovanja

 

Zagotavljanje podatkov za šifre 3031–3033 je za leta od 2015 do 2017 prostovoljno za tiste države članice, ki so v preteklosti uporabile možnost iz člena 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 385/2012 (9). Države članice, ki uporabijo to možnost, Komisijo in Odbor za mrežo računovodskih podatkov s kmetij letno obvestijo o izvajanju svojega načrta o pripravi na zbiranje in prenos podatkov iz navedenih šifer.

Vloženi viri kmetije (stroški v denarju ali v naravi ter količine izbranih vloženih virov) se nanašajo na „potrošnjo“ proizvodnih virov (vključno z uporabo vloženih virov lastne proizvodnje na kmetiji), ki ustrezajo končnemu prihodku kmetije med obračunskim letom, ali na „potrošnjo“ teh virov med obračunskim letom. Kadar se določena uporaba nanaša deloma na zasebno uporabo in deloma na porabo kmetije (na primer električna energija, voda, goriva za ogrevanje in motorna goriva itn.), se v poročilu s kmetijskega gospodarstva navede le slednja. Treba je navesti tudi uporabo osebnih avtomobilov sorazmerno glede na njihovo uporabo za namene kmetije.

Pri izračunavanju stroškov v zvezi s končnim prihodkom v obračunskem letu je treba nakupe in porabo kmetije med letom prilagoditi spremembam vrednosti (vključno s spremembami pri obdelovanju). Pri vsaki postavki je treba ločeno zabeležiti celotne plačane stroške in vrednost porabe kmetije.

Kjer so označeni stroški za celotno „potrošnjo“ vloženih virov med obračunskim letom, ki pa ne ustrezajo proizvodnji med tem letom, je treba označiti spremembe v zalogah vloženih virov (vključno s stroški, ki izvirajo iz gojenja kmetijskih rastlin) pod ustrezno šifro obratnih sredstev.

Kadar se proizvodne zmogljivosti gospodarstva (plačana ali neplačana delovna sila, stroji ali oprema) uporabijo za povečanje vrednosti osnovnih sredstev (izdelava ali večja popravila strojev, gradnja, večja popravila ali celo rušenje poslopij, saditev ali sekanje sadnih dreves), ustreznih stroškov – ali ocene stroškov – ne prištejemo k obratovalnim stroškom gospodarstva. V vsakem primeru stroškov dela in delovnih ur, vloženih v osnovna sredstva, ne pripišemo k stroškom in podatkom o delovni sili. Izjemoma, če nekaterih stroškov (ki niso stroški delovne sile), vloženih v osnovna sredstva, ne moremo ločeno izračunati (na primer za uporabo traktorja kmetijskega gospodarstva) in če so ti izdatki vključeni pod stroške, se ocena teh stroškov, vloženih v osnovna sredstva, vpiše v preglednico I „Kmetijske rastline“ s šifro kategorije kmetijske rastline 90900 („Ostalo“).

Stroški, ki se nanašajo na „potrošnjo“ osnovnih sredstev, so izraženi z amortizacijo, zato izdatkov za pridobitev osnovnih sredstev ne obravnavamo kot strošek kmetije. Za navodila o amortizaciji glej preglednico D „Sredstva“.

Izdatki v postavkah stroškov, ki so v obračunskem obdobju ali kasneje povrnjeni (na primer popravilo škode na traktorju zaradi nesreče, ki se krije iz zavarovanja ali odgovornosti do tretjih oseb), se ne navedejo kot stroški kmetije in ustrezni prejemki se ne vključijo v računovodske izkaze kmetije.

Prejemke od ponovne prodaje kupljenih zalog je treba odšteti od ustreznih vloženih virov.

Nepovratna sredstva in subvencije, ki so povezani s stroški, se ne odštejejo od ustreznih stroškovnih postavk, temveč se navedejo pod ustrezne šifre od 4100 do 4900 v preglednici M „Subvencije“ (glej navodila k tem šifram). Nepovratna sredstva in subvencije za naložbe so prikazane v preglednici D „Sredstva“.

Stroški zajemajo tudi vse izdatke v zvezi z nakupi, ki se nanašajo na vsako stroškovno postavko.

Vloženi viri so razvrščeni, kot sledi:

1010.   Plače in dajatve za socialno zavarovanje plačane delovne sile

Ta postavka zajema naslednje:

plače, ki so dejansko izplačane delavcem v denarju ne glede na podlago plačila (po opravljenem delu ali po urah) z odbitkom vseh socialnih dodatkov, ki se plačajo imetniku kot delodajalcu kot kompenzacija pri izplačilu plače za neopravljeno delo (npr. odsotnost z dela zaradi nesreče, poklicnega izobraževanja itn.),

plačila v naravi (na primer prenočišče, hrana, nastanitev, kmetijski pridelki itn.),

dodatki za storilnost ali izobrazbo, darila, nagrade, delež pri dobičku,

drugi izdatki v zvezi z delovno silo (stroški zaposlovanja),

plačila za socialno zavarovanje, ki so dolžnost delodajalca, in tista, ki jih ta plača v imenu zaposlenega in namesto njega,

nezgodno zavarovanje pri delu.

Stroški osebnega socialnega zavarovanja in zavarovanja imetnika ter neplačane delovne sile se ne obravnavajo kot stroške kmetije.

Zneski, ki jih prejmejo neplačani delavci (ki so po definiciji nižji od običajne plače – glej opredelitev za neplačano delovno silo), se v poročilu s kmetijskega gospodarstva ne navedejo.

Dodatki (v denarju ali naravi), ki se plačajo upokojenim plačanim delavcem, ki niso več zaposleni na gospodarstvu, se ne vpišejo pod to postavko, pač pa pod šifro „Ostali režijski stroški kmetovanja“.

1020.   Pogodbeno delo in najem strojev

Ta postavka zajema naslednje:

vse izdatke v zvezi z delom na kmetiji, ki ga opravijo kmetijski pogodbeniki. To na splošno vključuje stroške uporabe opreme (vključno z gorivom) in dela. V primeru, da so stroški uporabljenih materialov, razen goriva (npr. sredstva za zaščito kmetijskih rastlin, gnojila in semena), tudi vključeni v pogodbo, je treba stroške teh materialov izključiti. Ta znesek (po potrebi na podlagi ocene) je treba navesti pod ustrezno stroškovno postavko (npr. pesticide je treba zabeležiti pod šifro 3040„Sredstva za zaščito kmetijskih rastlin“);

stroške najema strojev, ki jih upravljajo delavci na kmetiji. Stroške goriva, ki so povezani z uporabo najetih strojev, je treba zabeležiti pod šifro 1040„Motorna goriva in maziva“;

stroške zakupa strojev, ki jih upravljajo delavci na kmetiji. Stroške goriva in vzdrževanja zakupljenih strojev je treba zabeležiti pod ustrezne šifre (šifri 1030„Tekoče vzdrževanje strojev in opreme“ ter 1040„Motorna goriva in maziva“).

1030.   Tekoče vzdrževanje strojev in opreme

Stroški vzdrževanja strojev in opreme ter manjših popravil, ki ne vplivajo na tržno vrednost naprave (plačilo mehanika, stroški zamenjanih delov itn.).

Ta postavka zajema nakupe manjše opreme, stroške sedlarstva in podkovanja konjev, nakup pnevmatik, ojačanje zaščitnih okvirjev, zaščitna oblačila pri zdravju škodljivih opravilih, sredstva za čiščenje opreme na splošno in sorazmerni delež stroškov osebnih avtomobilov glede na njihovo uporabo za namene kmetije (glej tudi šifro 1050). Sredstva za čiščenje živinorejske opreme (na primer molznih strojev) se vnesejo pod šifro 2090„Ostali posebni stroški živinoreje“.

Večja popravila, ki povečajo vrednost opreme v primerjavi z njeno vrednostjo pred popravili, niso vključena v to šifro (glej tudi navodila o amortizaciji v preglednici D „Sredstva“).

1040.   Motorna goriva in maziva

Ta postavka vključuje tudi sorazmerni delež stroškov za gorivo in mazivo osebnih avtomobilov glede na njihovo uporabo za namene kmetije (glej tudi šifro 1050).

Kjer se ti proizvodi uporabljajo tako kot gorivo za motorje kot za ogrevanje, se celotna vsota razdeli med dve šifri:

1040.

„Motorna goriva in maziva“.

5030.

„Goriva za ogrevanje“.

1050.   Stroški avtomobila

Kjer je sorazmerni delež izdatkov kmetije za osebne avtomobile izračunan poljubno (na primer fiksni znesek na kilometer), so ti stroški označeni pod to šifro.

Krmila

Uporabljena krmila so razdeljena na kupljena in tista, ki so pridelana na kmetiji.

Kupljena krmila vključujejo mineralne lizalne kamne, mlečne proizvode (kupljene ali vrnjene na kmetijo) ter proizvode za konzerviranje in skladiščenje krmil ter tudi izdatke za najeto pašo in za uporabo skupnih pašnikov, ki niso zajeti v KZU, in za najem drugih zemljišč za krmo, ki niso zajeta v KZU. Nakup odpadkov in slame je prav tako vključen med kupljena krmila.

Krmila, kupljena za pašno živino, so razdeljena na koncentrirana krmila in na svežo krmo (vključno z najeto pašo in izdatki za uporabo skupnih pašnikov in zemljišč za krmo, ki niso zajeti v KZU, ter kupljenimi odpadki in slamo).

Šifra 2010„Kupljena koncentrirana krmila za pašno živino (enoprsti kopitarji, prežvekovalci)“ zajema predvsem oljne pogače, krmne mešanice, žita, seno, suho pulpo sladkorne pese, ribjo moko, mleko in mlečne izdelke, minerale in proizvode za konzerviranje in skladiščenje takih krmil.

Izdatki za delo, ki ga opravijo kmetijski pogodbeniki za proizvodnjo sveže krme, na primer silaže, se vpiše pod šifro 1020„Pogodbeno delo in najem strojev“.

Krmila, ki so pridelana in porabljena na kmetiji, vključujejo prodajne kmetijske proizvode, ki se uporabljajo kot krmila (vključno z mlekom in mlečnimi proizvodi, razen mleka, ki ga pijejo teleta in ki se ne upošteva). Odpadki in slama, pridelani na gospodarstvu, se vključijo samo, če spadajo med prodajne proizvode v regiji v danem letu.

Podati je treba naslednjo razčlenitev:

Kupljena krmila:

2010.

Kupljena koncentrirana krmila za pašno živino (enoprsti kopitarji, prežvekovalci)

2020.

Kupljena sveža krma za pašno živino (enoprsti kopitarji, prežvekovalci)

2030.

Kupljena krmila za prašiče

2040.

Kupljena krmila za perutnino in ostale male živali

Na kmetiji proizvedena in porabljena krmila:

2050.

Krmila za pašno živino (enoprsti kopitarji, prežvekovalci), proizvedena na kmetiji

2060.

Krmila za prašiče, proizvedena na kmetiji

2070.

Krmila za perutnino in ostale male živali, proizvedena na kmetiji

2080.   Veterinarski stroški

Stroški za plačila veterinarjem in zdravila.

2090.   Ostali posebni stroški živinoreje

Vsi izdatki, ki so neposredno povezani z živinorejsko proizvodnjo, za katero ni posebne navedbe v drugih šifrah preglednice H: pristojbina za pripust plemenjaka, umetna osemenitev, kastracija, analize mleka, članarina in vpis v rodovniške knjige, čistila za čiščenje živinorejske opreme (na primer molznih strojev), embalaža za živinorejske proizvode, stroški skladiščenja in priprava živinorejskih proizvodov kmetije za trg, opravljena izven kmetije, stroški trženja živinorejskih proizvodov kmetije, stroški odstranjevanja odvečnega gnoja itn. Vključen je tudi kratkoročni najem poslopij, ki se uporabljajo za nastanitev živali ali skladiščenje proizvodov s tem v zvezi. Ne vključuje posebnih stroškov predelave živalskih proizvodov, navedenih pod šiframi od 4030 do 4070 preglednice H.

3010.   Kupljeno seme in sadike

Vse kupljeno seme in sadike, vključno s čebulicami, stebelnimi gomolji in gomolji. Stroški mladih dreves in grmovnic za nove nasade predstavljajo naložbo in se vnesejo pod šifro 2010 preglednice D „Biološka sredstva – rastline“ ali pod šifro 5010 preglednice D „Gozdna površina, vključno z neposekanim lesom“. Vendar pa stroški za mlada drevesa in grmovnice pri manjših ponovnih saditvah veljajo za stroške za obračunsko leto in jih je treba vnesti pod to šifro, razen tistih, ki se nanašajo na gozdove, povezane s kmetijskim gospodarstvom, ki se vpišejo pod šifro 4010„Posebni stroški za gozdarstvo in predelavo lesa“.

Stroški obdelave semen (razvrščanje, razkuževanje) so prav tako vključeni v to šifro.

3020.   Na kmetiji pridelano in porabljeno seme in sadike

Vse seme in sadike (vključno s čebulicami, stebelnimi gomolji in gomolji), ki so pridelani in porabljeni na kmetiji.

3030.   Gnojila in sredstva za izboljšanje zemlje

Vsa kupljena gnojila in sredstva za izboljšanje zemlje (na primer apno), vključno s kompostom, šoto in gnojem (razen gnoja, pridelanega na gospodarstvu).

Gnojila in sredstva za izboljšanje zemlje, uporabljena za gozdove, ki so del kmetijskega gospodarstva, se vpišejo pod šifro 4010„Posebni stroški za gozdarstvo in predelavo lesa“.

3031.   Količina dušika (N), uporabljena v mineralnih gnojilih

Skupna količina (teža) dušika v smislu dušika (N), uporabljenega v mineralnih gnojilih, ocenjena na podlagi količine mineralnih gnojil in njihove vsebnosti dušika.

3032.   Količina fosforja (P2O5), uporabljena v mineralnih gnojilih

Skupna količina (teža) fosforja v smislu fosforja (P2O5), uporabljenega v mineralnih gnojilih, ocenjena na podlagi količine mineralnih gnojil in njihove vsebnosti fosforja.

3033.   Količina kalija (K2O), uporabljena v mineralnih gnojilih

Skupna količina (teža) kalija v smislu kalija (K2O), uporabljenega v mineralnih gnojilih, ocenjena na podlagi količine mineralnih gnojil in njihove vsebnosti kalija.

3034.   Kupljeni gnoj

Vrednost kupljenega gnoja.

3040.   Sredstva za zaščito kmetijskih rastlin

Vsa sredstva (insekticidi, fungicidi, herbicidi, zastrupljene vabe, ptičja strašila, zaščita proti toči, zaščita proti zmrzali itn.) za varstvo kmetijskih in drugih rastlin pred škodljivci in boleznimi, prosto živečimi živalmi, slabim vremenom itn. Če opravi zaščito kmetijskih rastlin pogodbenik in če stroški zaščitnih sredstev niso posebej znani, se celotni znesek vpiše pod šifro 1020„Pogodbeno delo in najem strojev“.

Zaščitna sredstva, uporabljena za gozdove, ki so del kmetijskega gospodarstva, se vpišejo pod šifro 4010„Posebni stroški za gozdarstvo in predelavo lesa“.

3090.   Ostali posebni stroški pridelave kmetijskih rastlin

Vsi stroški, ki so neposredno povezni s pridelavo kmetijskih rastlin (vključno s trajnimi travniki in travinjem), za katere ni posebne navedbe v drugih stroškovnih postavkah: materiali za pakiranje in vezanje, trakovi in vrvi, stroški analize zemlje, stroški povečanja konkurenčne sposobnosti kmetijskih rastlin, plastične zaščite (na primer za gojenje jagod), sredstva za konzerviranje kmetijskih rastlin, shranjevanje in priprava kmetijskih rastlin za trg, opravljena zunaj kmetije, stroški trženja rastlinskih pridelkov kmetije, vsote, plačane za nakup nepožetih tržnih pridelkov ali za najem zemljišča za obdobje do enega leta za gojenje tržnih kmetijskih rastlin, preskrba z grozdjem in oljkami, predelanimi na gospodarstvu itn. Posebni stroški predelave kmetijskih rastlin, razen grozdja in oljk, niso vključeni in jih je treba zabeležiti pod šifro 4020. Šifra vključuje tudi kratkoročni najem poslopij, ki se uporabljajo za tržne kmetijske rastline.

4010.   Posebni stroški za gozdarstvo in predelavo lesa

Gnojila, zaščitna sredstva, različni posebni stroški. Stroški delovne sile, pogodbeno delo in mehanizacija niso vključeni; ti so prikazani pod ustrezno šifro stroškov.

4020.   Posebni stroški za predelavo rastlinskih pridelkov

Sestavine, surovine ali polpredelani proizvodi, lastni ali kupljeni, in drugi posebni stroški predelave rastlinskih pridelkov (npr. posebni stroški pakiranja ali trženja). Stroški delovne sile, pogodbeno delo in mehanizacija niso vključeni; ti so prikazani pod ustrezno šifro stroškov.

4030.   Posebni stroški za predelavo kravjega mleka

Sestavine, surovine ali polpredelani proizvodi, lastni ali kupljeni, in drugi posebni stroški predelave kravjega mleka (npr. posebni stroški pakiranja ali trženja). Stroški delovne sile, pogodbeno delo in mehanizacija niso vključeni; ti so prikazani pod ustrezno šifro stroškov.

4040.   Posebni stroški za predelavo bivoljega mleka

Sestavine, surovine ali polpredelani proizvodi, lastni ali kupljeni, in drugi posebni stroški predelave bivoljega mleka (npr. posebni stroški pakiranja ali trženja). Stroški delovne sile, pogodbeno delo in mehanizacija niso vključeni; ti so prikazani pod ustrezno šifro stroškov.

4050.   Posebni stroški za predelavo ovčjega mleka

Sestavine, surovine ali polpredelani proizvodi, lastni ali kupljeni, in drugi posebni stroški predelave ovčjega mleka (npr. posebni stroški pakiranja ali trženja). Stroški delovne sile, pogodbeno delo in mehanizacija niso vključeni; ti so prikazani pod ustrezno šifro stroškov.

4060.   Posebni stroški za predelavo kozjega mleka

Sestavine, surovine ali polpredelani proizvodi, lastni ali kupljeni, in drugi posebni stroški predelave kozjega mleka (npr. posebni stroški pakiranja ali trženja). Stroški delovne sile, pogodbeno delo in mehanizacija niso vključeni; ti so prikazani pod ustrezno šifro stroškov.

4070.   Posebni stroški za predelavo mesa in drugih živalskih proizvodov

Sestavine, surovine ali polpredelani proizvodi, lastni ali kupljeni, in drugi posebni stroški predelave mesa ali drugih živalskih proizvodov, ki niso omenjeni pod šiframi od 4030 do 4060 (npr. posebni stroški pakiranja ali trženja). Stroški delovne sile, pogodbeno delo in mehanizacija niso vključeni; ti so prikazani pod ustrezno šifro stroškov.

4090.   Ostali posebni stroški za druge pridobitne dejavnosti

Surovine, lastne ali kupljene, in drugi posebni stroški drugih pridobitnih dejavnosti. Stroški delovne sile, pogodbeno delo in mehanizacija niso vključeni; ti so prikazani pod ustrezno šifro stroškov.

5010.   Tekoče vzdrževanje izboljšav zemljišč in poslopij

Vzdrževanje (najemniško) poslopij in izboljšav zemljišča, vključno z rastlinjaki, zaščitnimi okvirji in podporami. Nakup gradbenega materiala za tekoče vzdrževanje poslopij je treba vpisati pod to šifro.

Nakup gradbenega materiala za nove naložbe se navede pod ustrezno šifro pod „Naložbe/Nakup“ v preglednici D „Sredstva“.

Stroški večjih popravil na poslopjih, zaradi katerih se poveča njihova vrednost (obsežnejše vzdrževanje), niso vključeni pod to šifro. Ti stroški so prikazani kot naložba v preglednico D pod šifro 3030„Kmetijska poslopja“.

5020.   Električna energija

Celotna poraba električne energije za namene kmetijskega poslovanja.

5030.   Goriva za ogrevanje

Celotna poraba goriv za ogrevanje za vse namene kmetijskega poslovanja, vključno z ogrevanjem steklenjakov.

5040.   Voda

Stroški priključka na glavni vodovod in poraba vode za vse namene kmetije, vključno z namakanjem. Stroški uporabe vodne opreme v lasti kmetije se vpišejo v ustrezne šifre: amortizacija strojev in opreme, redno vzdrževanje strojev in opreme, motorna goriva, električna energija.

5051.   Kmetijsko zavarovanje

Stroški zavarovanja prihodkov iz kmetijske proizvodnje ali njihovih elementov, vključno z zavarovanjem za smrt živine in škodo na kmetijskih rastlinah itn.

5055.   Druge vrste zavarovanja kmetijskega gospodarstva

Vse zavarovalne premije, ki pokrivajo druga tveganja na kmetiji (razen kmetijskih), kot so odgovornost imetnika do tretjih oseb, požar, poplava, razen zavarovalnih premij, ki pokrivajo nesreče pri delu, so prikazane pod šifro 1010 te preglednice. To vključuje zavarovalne premije za poslopja.

5061.   Davki kmetije in druge dajatve

Vsi davki in ostale dajatve v zvezi s kmetijskim poslovanjem, vključno s tistimi v zvezi z ukrepi za varstvo okolja, razen DDV in davkov na zemljo, poslopja ali delovno silo. Dohodnina imetnika se ne šteje kot strošek kmetije.

5062.   Davki in druge dajatve na zemljišče in poslopja

Davki, pristojbine in druge dajatve, plačljivi glede na lastništvo zemljišča in poslopij v posesti imetnika ali v skupni rabi.

5070.   Plačana najemnina

Plačana najemnina (v denarju ali naravi) za najeta zemljišča, poslopja, kvote in druge pravice kmetijskega poslovanja. Vključen je samo tisti del najemnine za hišo in druga najeta poslopja, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost. Zakupne ali najemne stroške kvot, ki niso povezani z zemljiščem, je treba vpisati tudi v preglednico E.

5071.   Od tega najemnina, plačana za zemljišče

5080.   Plačane obresti in finančni stroški

Obresti in finančni stroški kreditov (posojil), najetih za namene kmetije. Ta informacija je obvezna.

Subvencije na obresti niso odštete, pač pa se vpišejo pod šifro 3550 preglednice M.

5090.   Ostali režijski stroški kmetovanja

Vsi ostali stroški kmetovanja, ki niso navedeni v predhodnih šifrah (plačila računovodjem, tajniške storitve in stroški pisarne, stroški telefonskih storitev, razni prispevki in naročnine itn.).

Preglednica I

Kmetijske rastline

Struktura preglednice

 

Kategorija kmetijske rastline

Šifra (*)

 

Vrsta kmetijskih rastlin

Šifra (**)

Manjkajoči podatki

Šifra (***)

Skupina informacij

Stolpci

Skupna površina

od tega namakana površina

od tega površina, uporabljena za energetske rastline

od tega površina, uporabljena za gensko spremenjene organizme

Količina

Vrednost

TA

IR

EN

GM

Q

V

A

Površina

 

 

 

 

OV

Vrednost na začetku obračunskega obdobja

 

CV

Vrednost na koncu obračunskega obdobja

 

PR

Proizvodnja

 

SA

Prodaja

 

 

FC

Poraba v gospodinjstvu kmetije in plačila v naravi

 

FU

Poraba kmetije

 

Za kategorijo kmetijskih rastlin se uporabijo naslednje šifre:

Šifra (*)

Opis

Žita za pridelavo zrnja (vključno s semeni)

10110

Navadna pšenica in pira

10120

Pšenica durum

10130

10140

Ječmen

10150

Oves

10160

Koruza v zrnju

10170

Riž

10190

Druga žita za pridelavo zrnja

Suhe stročnice in beljakovinske rastline za pridelavo zrnja (vključno s semeni in mešanicami žit in zrnja stročnic)

10210

Grah, fižol, volčji bob

10220

Leča, čičerka in grašica

10290

Ostale beljakovinske rastline

10300

Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim)

10310

Krompir za škrob

10390

Ostali krompir

10400

Sladkorna pesa (brez semena)

10500

Krmne korenovke in kapusnice (brez semena)

Industrijske rastline

10601

Tobak

10602

Hmelj

10603

Bombaž

10604

Oljna ogrščica in oljna repica

10605

Sončnice

10606

Soja

10607

Laneno seme (oljni lan)

10608

Druge oljnice

10609

Lan

10610

Konoplja

10611

Ostale predivnice

10612

Dišavnice, zdravilne rastline in začimbnice

10613

Sladkorni trs

10690

Ostale industrijske rastline, ki niso navedene drugje

Sveže vrtnine, melone in jagode, od tega:

Sveže vrtnine, melone in jagode – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

10711

Sveže vrtnine, melone in jagode – na njivah

10712

Sveže vrtnine, melone in jagode – tržna pridelava na vrtovih

10720

Sveže vrtnine, melone in jagode – v steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

Podrobnosti za vse podkategorije iz naslova „Sveže vrtnine, melone in jagode“:

10731

Cvetača in brokoli

10732

Solata

10733

Paradižnik

10734

Sladka koruza

10735

Čebula

10736

Česen

10737

Korenje

10738

Jagode

10739

Melone

10790

Ostale vrtnine

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic)

10810

Cvetje in okrasne rastline – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

10820

Cvetje in okrasne rastline – v steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

Podrobnosti za vse podkategorije iz naslova „Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic)“

10830

Čebulice cvetic, stebelni gomolji in gomolji

10840

Rezano cvetje in popki cvetic

10850

Cvetje in okrasne rastline

Rastline, ki se spravljajo zelene

10910

Travinje za določen čas

Druge rastline, ki se spravljajo zelene:

10921

Silažna koruza

10922

Metuljnice

10923

Druge rastline, ki se spravijo zelene in ki niso navedene drugje

11000

Semena in sadike na njivah

11100

Druge poljščine

Praha

11210

Praha brez kakršnih koli subvencij

11220

Praha, upravičena do subvencij, brez gospodarske rabe

11300

Zemljišča za setev, dana v zakup, vključno z zemljišči, ki so na razpolago zaposlenim kot plačilo v naravi

20000

Vrtovi

Trajno travinje

30100

Pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov

30200

Ekstenzivni pašniki

30300

Trajno travinje, ki se ne uporablja več v proizvodne namene in ni več upravičeno do subvencij

Trajni nasadi

Sadne vrste, od tega:

40111

Jabolka

40112

Hruške

40113

Breskve in nektarine

40114

Ostalo sadje zmernega podnebnega pasu

40115

Sadje subtropskih ali tropskih podnebnih območij

40120

Jagodičje

40130

Oreški

Nasadi citrusov

40210

Pomaranče

40220

Tangerine, mandarine, klementine in podobno majhno sadje

40230

Limone

40290

Ostali citrusi

Nasadi oljk

40310

Namizne oljke

40320

Oljke za pridelavo olja (prodane v obliki plodov)

40330

Oljčno olje

40340

Stranski proizvodi oljke

Vinogradi

40411

Vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

40412

Vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

40420

Druga vina

40430

Namizno grozdje

40440

Rozine

40451

Grozdje za vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

40452

Grozdje za vino z zaščiteno geografsko označbo (ZGO)

40460

Grozdje za druga vina

40470

Različni proizvodi vinske trte: grozdni mošt, sok, žganje, kis in drugi proizvodi s kmetije

40480

Stranski proizvodi vinske trte (tropine, usedline)

40500

Drevesnice

40600

Drugi trajni nasadi

40610

od tega božična drevesca

40700

Trajni nasadi v steklenjakih

40800

Gojenje mladih nasadov

Druga zemljišča

50100

Kmetijska zemljišča, ki niso v uporabi

50200

Gozdna zemljišča

50210

od tega panjevci s kratko obhodnjo

50900

Druga zemljišča (zemljišča, ki jih zavzemajo stavbe, kmečka dvorišča, steze, ribniki, kamnolomi, nerodovitna zemljišča, skale itn.)

60000

Gobe

Ostali proizvodi in prejemki