Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2000

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2000 оd 9. studenoga 2015. o izmjeni uredbi (EZ) br. 546/2003, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 952/2006, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1295/2008, (EZ) br. 1296/2008, (EU) br. 1272/2009, (EU) br. 738/2010 te provedbenih uredbi (EU) br. 543/2011 i (EU) br. 511/2012 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

OJ L 292, 10.11.2015, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2000/oj

10.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 292/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2000

оd 9. studenoga 2015.

o izmjeni uredbi (EZ) br. 546/2003, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 952/2006, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1295/2008, (EZ) br. 1296/2008, (EU) br. 1272/2009, (EU) br. 738/2010 te provedbenih uredbi (EU) br. 543/2011 i (EU) br. 511/2012 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 223. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (2) utvrđena su zajednička pravila prema kojima države članice Komisiji dostavljaju podatke i dokumente. Ta se pravila posebno odnose na obvezu država članica da se koriste informacijskim sustavima koje im je Komisija stavila na raspolaganje i na potvrđivanje prava pristupa tijela ili osoba ovlaštenih za slanje obavijesti. Uredbom (EZ) br. 792/2009 utvrđena su i zajednička načela koja se primjenjuju na informacijske sustave kako bi se njima jamčila vjerodostojnost, cjelovitost i čitljivost dokumenata tijekom vremena te se njome propisuje zaštita osobnih podataka. Obveza korištenja tim informacijskim sustavima mora se predvidjeti svakom uredbom kojom se utvrđuje određena obveza obavješćivanja.

(2)

Komisija je razvila informacijski sustav kojim se omogućuje elektroničko upravljanje dokumentima i postupcima u okviru njezinih unutarnjih radnih postupaka i u odnosima s tijelima koja su uključena u zajedničku poljoprivrednu politiku.

(3)

S pomoću tog sustava može se ispuniti više obveza priopćivanja i obavješćivanja, osobito onih koje su predviđene uredbama Komisije (EZ) br. 546/2003 (3), (EZ) br. 1342/2003 (4), (EZ) br. 952/2006 (5), (EZ) br. 826/2008 (6), (EZ) br. 1295/2008 (7), (EZ) br. 1296/2008 (8), (EU) br. 1272/2009 (9), (EU) br. 738/2010 (10) te provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 543/2011 (11) i (EU) br. 511/2012 (12).

(4)

U cilju učinkovitog upravljanja te uzimajući u obzir iskustvo, neke bi obveze obavješćivanja trebalo izmijeniti.

(5)

Uredbe (EZ) br. 546/2003, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 952/2006, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1295/2008, (EZ) br. 1296/2008, (EU) br. 1272/2009, (EU) br. 738/2010 te provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i (EU) br. 511/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 1. Uredbe (EZ) br. 546/2003 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Obavješćivanje iz stavka 1. provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (13).

Članak 2.

U članku 16. Uredbe (EZ) br. 1342/2003 dodaju se sljedeći stavci 3. i 4.:

„3.   Države članice nisu obvezne dostaviti podatke iz točke (a) podtočaka ii. i iii. te stavka 1. točaka (b) i (c) tijekom razdoblja kada nisu utvrđene izvozne subvencije, porezi na izvoz ili pomoć u hrani.

4.   Obavješćivanje i priopćivanje iz stavaka 1. i 2. provode se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (14).

Članak 3.

U članku 15.a Uredbe (EZ) br. 952/2006 drugi se stavak zamjenjuje sljedećim:

„Svaka država članica dostavlja Komisiji prije kraja svakog mjeseca prosjek cijena prikupljenih na nacionalnoj razini te ukupne odgovarajuće količine i standardna odstupanja. Prosjek cijena i standardna odstupanja ponderiraju se u količinama koje prijavljuju poduzeća iz prethodnog stavka. Priopćenja se dostavljaju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (15).

Članak 4.

Članak 12. Uredbe (EZ) br. 826/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Obavješćivanje iz stavka 1., uključujući obavijesti da nije podnesena ni jedna ponuda, provodi se u skladu s Uredbom (EZ) br. 792/2009.

4.   Detaljnije informacije o obavješćivanju utvrđuju se uredbama o otvaranju predmetnog natječajnog postupka.”;

2.

briše se stavak 5.

Članak 5.

U članku 9. Uredbe (EZ) br. 1295/2008 dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Obavješćivanje iz stavaka 2. i 4. provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (16).

Članak 6.

U Uredbi (EZ) br. 1296/2008 članak 21.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.a

Obavješćivanje iz ove Uredbe provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (17).

Članak 7.

U Uredbi (EU) br. 1272/2009 članak 58. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 58.

Metoda koja se primjenjuje na obveze obavješćivanja

Obavješćivanje iz ove Uredbe provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (18).

Članak 8.

U članku 5. Uredbe (EU) br. 738/2010 dodaje se sljedeći stavak 10.:

„10.   Obavješćivanje iz stavka 9. provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (19).

Članak 9.

U članku 146. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Obavješćivanje iz članka 9. stavka 2., članka 18. stavaka 3. i 4., članaka 97. i 128., članka 129. stavka 1., članaka 130. i 131., članka 134. stavka 1. i iz ovog članka te zahtjev iz članka 92. stavka 1. provode se u skladu s Uredbom (EZ) br. 792/2009.”

Članak 10.

Provedbena uredba (EU) br. 511/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

ukupnom broju priznatih proizvođačkih organizacija, udruženja i sektorskih organizacija na kraju prethodne kalendarske godine.”;

2.

u članku 3. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ukupnoj količini sirovog mlijeka, navedeno po državi članici proizvodnje, isporučenoj na njihovom državnom području u okviru ugovora koje su priznate proizvođačke organizacije i udruženja dogovorili u skladu s člankom 149. stavkom 2. točkom (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (20) prethodne kalendarske godine, prema obavijestima dostavljenima nadležnim tijelima prema članku 2. stavku 3. ove Uredbe, navodeći broj proizvođačkih organizacija i udruženja te odgovarajuće dostavljene količine.

(20)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).”;"

3.

umeće se sljedeći članak 5.a:

„Članak 5.a

Obavješćivanje iz ove Uredbe, osim obavješćivanja iz članka 3. stavka 2., provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (21).

(21)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).”"

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 16. studenoga 2015.

Međutim, članak 3. primjenjuje se od 1. listopada 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 546/2003 od 27. ožujka 2003. o određenim službenim obavijestima u vezi s primjenom Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2771/75, (EEZ) br. 2777/75 i (EEZ) br. 2783/75 u sektorima jaja i mesa peradi (SL L 81, 28.3.2003., str. 12.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1342/2003 od 28. srpnja 2003. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola za žitarice i rižu (SL L 189, 29.7.2003., str. 12.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota (SL L 178, 1.7.2006., str. 39.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 826/2008 od 20. kolovoza 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda (SL L 223, 21.8.2008., str. 3.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 1295/2008 od 18. prosinca 2008. o uvozu hmelja iz trećih zemalja (SL L 340, 19.12.2008., str. 45.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 1296/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu carinskih kvota za uvoz kukuruza i sirka u Španjolsku te za uvoz kukuruza u Portugal (SL L 340, 19.12.2008., str. 57.).

(9)  Uredba Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u okviru javne intervencije (SL L 349, 29.12.2009., str. 1.).

(10)  SL L 216, 17.8.2010., str. 11.

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15.6.2011., str. 1.).

(12)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 511/2012 od 15. lipnja 2012. o obavješćivanju o proizvođačkim organizacijama i sektorskim organizacijama te o ugovornom pregovaranju i odnosima predviđenima u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 156, 16.6.2012., str. 39.).


Top